Zakon o javnem naročanju ZJN-3

Zakon o javnem naročanju ZJN-3

Vse kar potrebujete na svojem delovnem mestu, da podrobno poznate Zakon o javnem naročanju ZJN-3. Seznanili se boste s pojasnili zakonodaje, postopki javnega naročanja, napotki in aktualno pravno prakso.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

13. 7. 2021 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju ZJN-3B, ki bo začel veljati 1. januarja 2022.

Prinaša kar nekaj bistvenih sprememb, določene faze postopkov javnih naročil bodo poenostavljene. Spremembe, ki jih boste z uveljavitvijo novele morali upoštevati tako naročniki kot ponudniki, so:

 • spreminjajo se mejne vrednosti za javno naročilo blaga, storitev, projektnega natečaja in gradenj;
 • naročniki seznam oddanih evidenčnih javnih naročil vsako leto objavijo na portalu javnih naročil;
 • po novem bo naročnik moral vso dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila objaviti na portalu javnih naročil;
 • spreminjajo se določila glede potrdila o nekaznovanosti, ki ga morajo ponudniki priložiti prijavi;
 • prinašajo možnost popravka ali dopolnitve očitne napake pod pogojem, da zaradi tega ni predlagana nova ponudba;
 • predvideva sankcije, če ponudnik naročnika ne obvesti o spremembi informacije glede podizvajalcev;
 • na novo določajo zastaralni rok …

Vrhunski strokovnjaki za javna naročila so zakonske novosti, aktualne določbe in pravno prakso in njihov pomen za ustrezno vodenje postopkov zbrali v priročniku Zakon o javnem naročanju ZJN-3.

DODATNO: Ob naročilu priročnika do 15. 9. 2021 prejmete brezplačno posnetek spletnega seminarja »Aktualna praksa Državne revizijske komisije« s predavateljico mag. Marijo Bukovec Marovt.

Avtorji

Andraž Žvan

Andraž Žvan je kot pravnik zaposlen na Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil. Pri svojem delu se ukvarja z vsebinskimi in procesnimi vprašanji prava javnih naročil ter pravnega varstva v revizijskih postopkih. Je avtor in soavtor strokovnih člankov in knjig s področja javnih naročil.

mag. Marija Bukovec Marovt

Mag. Marija Bukovec Marovt je bila prva predsednica Državne revizijske komisije. Po prenehanju petletnega mandata predsednice deluje kot odvetnica, specialistka za področje gospodarskega prava in prava javnih naročil, v Odvetniški družbi Marovt in partnerji, d.o.o. Je tudi sodno zaprisežena izvedenka za področje pravo – javna naročila in je urednica ter soavtorica več publikacij, med njimi Zakona o javnem naročanju ZJN-3, publikacij Založbe Forum Media, soavtorica Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) s komentarjem in stvarnim kazalom, Uradni list 2012.

mag. Urška Skok Klima

mag. Urška Skok Klima, univ. dipl. prav., je vodja Sektorja za sistem javnega naročanja na Direktoratu za javno naročanje, Ministrstvu za javno upravo. Diplomirala je leta 2002 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, nato pa leta 2005 pridobila naziv magister znanosti na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Od leta 2002 je zaposlena v državni upravi, z javnimi naročili se ukvarja že 10 let, od tega je nekaj let vodila službo pristojno za javna naročila na Ministrstvu za infrastrukturo ( prej pomet) in nato na Ministrstvu za pravosodje, od januarja 2015 pa vodi Sektor za sistem javnega naročanja v Direktoratu za javno naročanje Ministrstva za javno upravo. S področja javnega naročanja je avtorica več člankov v zbornikih, soavtorica Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem, soavtorica Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja s komentarjem, soavtorica Priročnika za javno naročanje in predavateljica v okviru različnih predavanj, konferenc in posvetov.

Milan Železnik

Milan Železnik se od leta 1997 strokovno ukvarja z javnim naročanjem in projekti podeljevanja koncesij. Do leta 2004 je bil zaposlen na Službi Vlade RS za lokalno samoupravo, kot namestnik direktorja. Pred tem je bil zaposlen v gospodarstvu in občinski upravi. Pripravil je več priročnikov za izvajanje javnih naročil, bil predavatelj za javno upravo in javne službe na Višji šoli Doba v Mariboru, predavatelj na različnih seminarjih s področja javnega naročanja in javno zasebnega partnerstva. Sedaj je strokovni sodelavec in prokurist v Evropskem pravnem centru Maribor, ki se ukvarja s pripravo strokovnih podlag za podelitev koncesij na različnih področjih. Kot strokovni sodelavec je izvedel številne projekte s področja javnega naročanja za nabavo blaga, storitev in gradenj za javne naročnike in številne projekte za podelitev koncesij javnih služb in drugih oblik javno zasebnega partnerstva.

univ. dipl. prav.

Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.

Je diplomirana pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom in dolgoletnimi izkušnjami na področju javnih naročil. Je avtorica številnih člankov in prispevkov v različnih strokovnih publikacijah ter soavtorica več izdaj komentarjev procesnih in materialnih zakonov s področja javnega naročanja.

Vojko Maksimčuk

Vojko Maksimčuk je septembra 2003 diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani in se istega leta zaposlil v občinski upravi, kjer se je ukvarjal zlasti z gospodarskimi javnimi službami in javnim naročanjem. Od februarja 2006 je zaposlen na Državni revizijski komisiji, sprva kot svetovalec, od decembra 2011 pa kot višji svetovalec. V letu 2011 je opravil pravniški državni izpit.

Koristi

Priročnik vam omogoča:

 • natančen in celovit pregled nad zakonodajo na področju javnega naročanje – za lažje delo na področju sprememb Zakona o javnem naročanju,
 • praktične razlage zakonodajnih zahtev in obveznosti naročnikov in ponudnikov – za zakonodajno skladno delo,
 • pojasnila pravne prakse – aktualne odločitve Državne revizijske komisije in Evropskega sodišča.

Z naročilom priročnika boste pridobili izjemen strokovni pripomoček, ki vam bo v pomoč pri vašem delu z javnimi naročili.

Vsebina

Splošne določbe

 • Predmet zakona
 • Definicije pojmov
 • Načela javnega naročanja
 • Zavezanci
 • Dejavnosti na infrastrukturnem področju
 • Posebne situacije
 • Področje uporabe
 • Izjeme, za katere se zakon ne uporablja
 • Posebni primeri
 • Kaj prinaša Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju (ZJN-3A)
 • Kaj prinaša Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B)?

Pravila, ki se uporabljajo za oddajo javnih naročil

 • Postopki
 • Tehnike in instrumenti za elektronsko in skupno javno naročanje
 • Objavljanje in transparentnost
 • Izvedba postopka
 • Uredba o zelenem javnem naročanju
 • Ključne nepravilnosti v postopku oddaje posameznega javnega razpisa
 • Popravni mehanizem po Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo

Izvedba javnega naročila

 • Posebni pogoji za izvedbo javnega naročila in zavarovanje tveganj pri javnem naročanju
 • Podizvajalci
 • Spremembe pogodbe v času njene veljavnosti
 • Odstop od pogodbe
 • Zavrnitev vseh ponudb
 • Evidenčna javna naročila

Dodatne vsebine zakona

 • Oddajanje javnih naročil za socialne in druge posebne storitve
 • Projektni natečaji
 • Poročila in statistika
 • Prekrškovni organ
 • Prekrški v postopkih javnega naročanja

Praksa Državne revizijske komisije

 • Dopolnjevanje, popravljanje, spreminjanje in pojasnjevanje ponudb
 • Javno naročilo storitev ali koncesija storitev – razmejevanje
 • Določanje tehničnih specifikacij, dopolnjevanje ponudb
 • Merila, ki se nanašajo na reference in kadrovske vidike poslovanja ponudnika
 • Dopolnjevanje in spreminjanje ponudb, ugotavljanje tehnične sposobnosti ponudnikov in sklicevanje na
  zmogljivosti
 • drugega subjekta
 • Razlogi za izključitev ponudnikov iz postopkov javnega naročanja
 • Obrazložitev odločitve o oddaji naročila
 • Objava podatka o zagotovljenih sredstvih v odločitvi o oddaji naročila
 • Dopustne dopolnitve ponudbe
 • Določitev meril za oddajo javnega naročila
 • Preprečevanje nasprotja interesov in predhodno sodelovanje ponudnikov v postpkih javnega naročanja
 • Sklicevanje na zmogljivosti drugih subjektov
 • Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila
 • Pravica prijavitelja do vpogleda v dopustne prijave dane na konkretni razpis
 • Aktivna legitimacija kot procesna predpostavka pri vpogledu izbranega ponudnika

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja

 • Uvod
 • Spremenjena postopkovna pravila pravnega varstva v postopkih javnega naročanja
 • Sodno varstvo
 • Prekrški
 • Prehodne in končne določbe
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN-C)
 • Pravica do ustne obravnave kot človekova pravica

Vpliv nove gradbene zakonodaje na javna naročila

 • Prenos direktov
 • Javni interes
 • Izjeme od uporabe Gradbenega zakona
 • Pogoji za sodelovanje v postopkih javnih naročil
 • Aktualna vprašanja z odgovori na področju javnih naročil gradenj

Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah

 • Področje uporabe Zakona o nekaterih koncesijskih pogodbah
 • Postopek izbire koncesionarja po Zakonu o nekaterih koncesijskih pogodbah

UPORABNI DOKUMENTI

Dokumentacija

 • Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročil: odprti postopek po 40. členu ZJN (blago, storitve, gradnje)
 • Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila za konkurenčni postopek s pogajanji po 44. členu ZJN-3
 • Dokumentacija v zvezi z oddajo naročila male vrednosti
 • Sklep o začetku postopka
 • Obvestilo udeleženim v postopku
 • Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika
 • Izjava o nepovezanosti z izbranim ponudnikom
 • Izjava o družbenikih

Zakonodaja

 • Zakon o javnem naročanju ZJN-3
 • Z akon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju ZJN3-3A
 • Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV)
 • Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN)
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja
 • Uredba o določitvi standardnega obrazca za enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila
 • Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju
 • Uredba o zelenem javnem naročanju

Uporabne povezave

 • Državna revizijska komisija
 • Uradni list: Portal javnih naročil
 • Portal EU
 • Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje
 • Javna naročila – EU
 • Sodišče Evropske unije
 • Elektronsko javno naročanje Republike Slovenije (ESPD)
 • Enotni besednjak javnih naročil (CPV)
 • SIMAP – Šifre in nomenklature – CPV

Praksa Državne revizijske komisije

 • 018-082/2016-6 (Podizvajalec je v pogodbenem razmerju le s ponudnikom)
 • 018-219/2015-9 (Zagotavljanje konkurence med ponudniki)
 • 018-119/2017-6 (Označevanje poslovne skrivnosti)

Praktičen prikaz uporabe portala e-JN – elektronsko javno naročanje in oddaja ponudb

 • spletni seminar

Aktualno

POSEBEJ ZA NAROČNIKE PRIROČNIKA – Brezplačna udeležba na spletnem seminarju Naročanje živil po spremembi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3B), ki ga izvaja mag. Marija Bukovec Marovt. Več informacij in napotke za predhodno prijavo najdete na spremnem dopisu.

NOVO: Novosti spremembe Uredbe o zelenem javnem naročanju (mag. Marija Bukovec Marovt)

Od 6. avgusta 2021 dalje velja sprememba Uredbe o zelenem javnem naročanju. Ta prinaša nekaj bistvenih sprememb, ki bodo vplivale na postopke zelenega javnega naročanja, predstavlja jih avtorica in strokovna urednica mag. Marija Bukovec Marovt.

POMEMBNO: Pravica do ustne obravnave kot človekova pravica (Vida Kostanjevec)

Evropsko sodišče za človekove pravice pravico strank, da v postopkih pravnega varstva, v katerih so udeležene, ustno predstavijo svoja stališča in razloge iz pisnih vlog, že dolgo obravnava kot samostojno človekovo pravico. Po nekaj sodnih primerih pred ESČP, ki so jih v preteklih letih sprožili tožniki iz Republike Slovenije, je stališče o ustni obravnavi kot človekovi pravici prevzela tudi sodna praksa Ustavnega sodišča RS in Vrhovnega sodišča RS.

Pravico do ustne obravnave v luči sodne prakse ESČP in Ustavnega sodišča RS ter Vrhovnega sodišča RS je avtorica Vida Kostanjevec obravnavala v julijski posodobitvi. Tokrat avtorica vsebino nadgrajuje z obravnavo pravice do ustne obravnave v postopkih pravnega varstva v postopkih oddaje javnih naročil.

Splošni pogoji

Ob naročilu poslovne izdaje priročnika (tiskana in online izdaja) boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Ob naročilu online izdaje priročnika (letne ali mesečne) pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju enega leta. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.