Zakon o delovnih razmerjih v praksi

Zakon o delovnih razmerjih v praksi

Celovite informacije s kadrovskega področja, delovnopravna zakonodaja – komentar, praksa in sodbe sodišč.

Izberite svojo različico produkta:Clear
 • Opis
 • Koristi
 • Vsebina
 • Aktualno
 • Avtorji
 • Splošni pogoji

Opis

Uporabite strokovne podlage, ki se posodabljajo v skladu z zakonodajo in razvojem dobre prakse: Zakon o delovnih razmerjih v praksi
+ na portalu e-Kadrovik: ažurirani in strokovno pripravljeni vzorci ter razlage zakonodajnih zahtev, ki jih pripravljajo priznani slovenski strokovnjaki:

 • vzorci pogodb o zaposlitvi (npr. pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas med delodajalcem za zagotavljanje dela in delavcem),
 • vzorci obveznih in priporočenih pravilnikov (več kot 10 različnih pravilnikov),
 • vzorci posvetovanja s sindikatom(pri odpovedih pogodb o zaposlitvi, pri sprejemu ocene tveganja …)
 • različni vzorci za učinkovito kadrovsko delo(opravljanje razvojnega pogovora, obvezne in priporočene evidence, priprava na sestanek, promocija zdravja na delovnem mestu …)
 • in še več.

OGLEJTE SI PORTAL  https://www.e-kadrovik.si/, na katerem se lahko tudi brezplačno registrirate.

Ta nepogrešljiv pripomoček vam prinaša pomembne prednosti:

 • Na enem mestu zbrane celovite informacije s kadrovskega področja za pravilno in učinkovito vodenje kadrovskih postopkov.
 • Uporabna navodila in pripomočki za delo ter seznanitev z novostmi ter dobro prakso.
 • Konkretne rešitve in odgovore na vprašanja – priznani strokovnjaki odgovarjajo na vaša vprašanja in vas redno seznanjajo s številnimi primeri sodne prakse.
 • Portal e-Kadrovik, kjer dostopate do več kot 100 različnih vzorcev, ki jih lahko takoj uporabite.

Zagotovite si strokovne podlage za pravilno in zakonito kadrovsko delo.

Vsebina priročnika:

DELOVNA RAZMERJA IN TRG DELA

 • Reforma trga dela
 • Zakon o delovnih razmerjih
 • Kolektivne pogodbe
 • Zakon o urejanju trga dela (ZUTD, ZUTD-A, ZUTD-B in ZUTD-C)
 • Aktualne teme
 • Zakon o inšpekciji dela (ZID-1)
 • Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1)
 • Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1)
 • Zakon o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev
 • Napotitev delavcev na delo v tujino
 • Arhiviranje in varstvo osebnih podatkov v okviru kadrovske funkcije
 • Reforma zakonodajnega okvira za varstvo osebnih podatkov v EU
 • Preprečevanje in reševanje konfliktov v delovnih razmerjih
 • Medgeneracijsko sodelovanje

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Odškodninska odgovornost delodajalca
 • Promocija zdravja na delovnem mestu
 • Družini prijazno podjetje (Klemen Žibret)
 • (Psihično) dobro počutje zaposlenih in njegovi učinki za zaposlene in organizacije

SODOBNA KADROVSKA FUNKCIJA IN KONTROLING

 • Sodobna kadrovska funkcija in kontroling
 • Postavljanje in opredeljevanje ciljev
 • Načrtovanje kadrov
 • Etične presoje
 • Merjenje kategorij na kadrovskem področju
 • Kazalniki uspešnosti na kadrovskem področju
 • Sistem uravnoteženih kazalnikov in povezava med kadrovskimi kazalniki ter kazalniki uspešnosti poslovanja podjetja
 • Implementacija kadrovskega kontrolinga v praksi
 • On-boarding

STRATEŠKO UPRAVLJANJE S ČLOVEŠKIMI VIRI – SPREMENJENA VLOGA KADROVSKE FUNKCIJE (KLEMEN ŽIBRET)

 • Kadrovska funkcija kot poslovni partner
 • Kadrovska funkcija kot strateška prednost
 • Koristi upravljanja s talenti
 • Prepoznavanje ključnih delovnih mest
 • Kdo je talent in klasifikacija talentov
 • Proces upravljanja s talenti
 • Različni pristopi k upravljanju s talenti
 • Različnost generacij
 • Vojna za talente
 • Vloge različnih deležnikov pri upravljanju s talenti
 • Osebni in osebnostni razvoj zaposlenih

Kratka vsebina portala:

UPORABNI OBRAZCI ZA UREJANJE DELOVNIH RAZMERIJ IN DRUGIH OBLIK DELA

SKLENITEV DELOVNEGA RAZMERJA

 • Pogodba za delo s krajšim delovnim časom
 • Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas
 • Pogodba o zaposlitvi za določen čas
 • Pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu
 • Pogodba o začasnem in občasnem delu upokojencev

TRAJANJE DELOVNEGA RAZMERJA

 • Pravilnik o organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v družbi
 • Letni razpored delovnega časa
 • Napotitev delavca na čakanje na delo doma
 • Obvestilo o odmeri letnega dopusta
 • Odreditev nadurnega dela
 • Odreditev začasnega opravljanja drugega dela
 • Pravilnik o izobraževanju in usposabljanju
 • Pravilnik o uporabi službenih vozil
 • Pravilnik o nagrajevanju delovne uspešnosti
 • Evidenca delovnega časa, evidenca prisotnosti, mesečno poročilo o nadurah

PRENEHANJE DELOVNEGA RAZMERJA

 • Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga
 • Izredna odpoved pogodbe zaradi neupravičene odsotnosti z dela
 • Opozorilo o možnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi neupravičene odsotnosti z dela
 • Opozorilo o možnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi nedoseganja pričakovanih delovnih rezultatov
 • Opozorilo o možnosti odpovedi pogodbe o zaposlitvi zaradi alkoholiziranosti
 • Obvestilo sindikatu, svetu delavcev oziroma delavskemu zaupniku o nameravani redni odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga
 • Sporazum o razveljavitvi pogodbe o zaposlitvi
 • Obvestilo o izplačanem regresu
 • Vabilo na zagovor, zapisnik o zagovoru
 • Vročilnica za osebno vročanje

URADNI OBRAZCI

 • Prijava prostega delovnega mesta oziroma vrste dela – obrazec 48
 • Prijava v pokojninsko in invalidsko zavarovanje
 • Vloga za uveljavljanje nadomestila plače za dnevne odsotnosti z dela v odpovednem roku

VZORCI OPISOV DELOVNIH MEST

PRAVNI PREDPISI

 • Zakoni, pravilniki, kolektivne pogodbe

ODGOVORI NA AKTUALNA VPRAŠANJA IZ PRAKSE

SODNA PRAKSA

AKTUALNE TEME ZA KADROVSKE STROKOVNJAKE

 • Varnost in zdravje pri delu
  • Zakon o varnosti in zdravje pri delu
  • Odškodninska odgovornost delodajalca
 • Pokojninsko in invalidsko zavarovanje
  • Starostna, predčasna, delna upokojitev
  • Pokojninska osnova, dokup, spodbude delodajalcem
  • Posebnosti v zvezi z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

POMEMBNO

Varovanje poslovnih skrivnosti

20. aprila 2019 je začel veljati Zakon o poslovni skrivnosti. Varstvo poslovnih skrivnosti je eno izmed pomembnih področij varovanja konkurenčnih prednosti subjektov. Poslovne skrivnosti imajo določeno tržno vrednost in jih iz tega razloga imetnik poslovne skrivnosti varuje kot tajne. S tem se poslovne skrivnosti razlikujejo od pravic industrijske lastnine. Razlika med poslovno skrivnostjo in industrijsko lastnino kot so patent, model in znamka, ki niso tajne.

AKTUALNO

Reševanje konfliktov – večna tema

Vsaka oseba ima svoje želje, interese in cilje, zaradi tega so konflikti med osebami velikokrat neizogibni. V širšem pomenu besede konflikt pomeni vsako srečanje neusklajenih dejavnikov ali soočanje neusklajenosti. Čeprav za večino ljudi že sama misel na to vzbudi neprijetne občutke, pa je konflikt tudi razvojna nujnost in priložnost vsake organizacije in posameznika. Zaposleni in vodje, ki se z reševanjem konfliktov ne ukvarjajo, zapravljajo zlato priložnost slišati argumente svojih sodelavcev, sodelavce pa tako boljše spoznati in istočasno pridobiti dragocen material, uporaben za rešitev konflikta in razvoj organizacije.

Razvoj zaposlenih: od izobraževanja in učenja

V pogojih ekonomije znanja je potreba po hitrem in učinkovitem usvajanju znanj in veščin postala vir ustvarjanja strateške prednosti podjetij. Iz teh okoliščin izhajajo potrebe po zagotavljanju sistematičnega, usmerjenega in tistega učenja, ki podjetju zagotavlja edinstvenost in s tem prednost pred drugimi tekmeci.

do upravljanja znanja

V vsaki organizaciji je ogromno znanja. Zaposleni na vseh nivojih organizacijske hierarhije imajo veliko znanja o tem, kaj stranke želijo, kateri način je najprimernejši za izdelavo produkta ali oblikovanje procesa, kaj je v preteklosti delovalo in kaj ne itd. Organizacija, ki uspe vse to znanje zbrati in prenesti na druge zaposlene, bo imela veliko prednost pred organizacijo, ki sploh ne ve, kaj njeni zaposleni vedo. V organizaciji, kjer se znanje ne deli, se lahko en oddelek ukvarja z določenim problemom, medtem ko so v drugem oddelku ta problem že rešili.

Kot pomembno dopolnilo priročnika, se sproti dopolnjuje tudi portal e-Kadrovik, pri čemer pa sodelujete tudi vi, s svojimi predlogi in vprašanji.

Na portal smo dodali še sledeče vsebine:

 • Komentarji členov ZDR-1 o varovanih kategorijah delavcev, ki jih pripravlja Tanja Bohl.

Vzorci in preglednice:

 • Upravljanje znanja (primer korakov vpeljave programa upravljanja znanja, razvojni načrt na ravni organizacije)
 • Primeri vprašanj za selekcijski intervju

Odgovori na vaša vprašanja:

 • Ocenjevanje invalidnosti.
 • Krajši delovni čas – sprememba pogodbe.

Aktualno:

 • Na portalu e-Kadrovik redno objavljamo aktualne vsebine, zato vas vabimo, da ga tudi redno spremljate.

Avtorji

Breda Koren

Breda Koren, vodja Službe za splošne zadeve, Služba Vlade RS za zakonodajo

Igor Antauer

Rojen 05.09.1954 v Celju, zakljuičl študij na Pravnif akulteti v Ljubljani (1979), opravil strokovni izpit na Republikšem Sekretariatu za pravosodje, upravo in proraučn (1981), vpisal magistrski študij na Ekonomski fakulteti v Ljubljani (1998). Strokovno se je izpopolnjeval v Zdruežnih Dražvah Amerike – Boston (1993), Veliki Britaniji – Sterling (1995), Benetke Italija (2001), ima certifikat za opravljanje pospeševalnih storitev v malem gospodarstvu (1993), opravil izobraževanje na področju postopkov lastninskega preoblikovanja (1994). Po končanem študiju je deloval kot samostojni svetovalec in kasneje vodja pravne službe na Zavodu RS za statistiko (1979 – 1984), samostojni svetovalec na Republiškem Sekretariatu za ljudsko obrambo (1984 – 1985), poslovni sekretar in namestnik direktorja Komunalnih skupnosti ljubljanskih občin (kasneje Skupščina mesta Ljubljane) (1985 – 1990), vodja projektov na Podjetniško Inovacijskem Centru (1990 –1992), direktor in lastnik PIC CONSULTING d.o.o., Tržaška c. 118, Ljubljana, e-mail: picconsulting@siol.net (1992 - ). Je specialist za mala in srednja podjetja, razpolaga tudi z izkušnjami pri sanaciji velikih podjetij ter stečaji in prisilnimi poravnavami. Zadnja leta je mednarodni ekspert za Evropsko Komisijo, Evropsko Agencijo za Prestrukturiranje, Svetovno Banko, Vzorci in vsebine za uspešno kadrovsko delo Maj 2004. Sedaj je generalni sekretar Združenja delodajalcev obrtnih dejavnosti Slovenije in član nekaterih skupščin, nadzornih svetov ter delodajalskih teles, tudi v EU.  Združene Narode in OSCE (Bosna in Hercegovina, Kosovo, Srbija, Makedonija, Kazakstan in Slovenija). Je soavtor Sprememb in dopolnitev Zakona o zavarovanju in zaposlovanju za primer brezposelnosti; bil je član Komisije za spremembe in dopolnitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Objavil je več člankov v glasilih Podjetniških centrov. Od leta 1992 predava gospodarsko pravo, statusno pravo ter delovno pravo za Gea College d.d., Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Obrtno zbornico Slovenije, Pospeševalni center za malo gospodarstvo ter za Višjo šolo za poslovne sekretarje. Je podjetniški in pravni svetovalec za različne gospodarske družbe, kot npr.: IATA Ženeva, EQUANT Bruselj, SWISS INTERNATIONAL, Švica, Austrian Airlines Austria, Lufthansa Cargo Nemčija, Aeroflot Moskva, Heidelberg Nemčija, AGS Francija itd.

Irena Kamenščak

Gospa Kamenščak je od leta 2007 dalje v družbi BDO Svetovanje d. o. o. zaposlena na davčno-pravnem oddelku, kjer nudi svetovalne storitve predvsem na področju dohodnine v povezavi z davčnim postopkom, delovnega prava, prava socialne varnosti, gospodarskega in obligacijskega prava. Ima svetovalne izkušnje s področja davčnega svetovanja (specializirana sem za dohodnino), delovnega prava, prava socialne varnosti, gospodarskega in obligacijskega prava. Svetovalne storitve opravlja tako za stranke v Sloveniji, kot tudi za stranke iz tujine. Prav tako ima veliko izkušenj pri opravljanju preventivnih in skrbnih davčnih pregledov pri družbah iz različnih dejavnostih. Objavlja strokovne članke z davčnega področja in izvaja predavanja na temo dohodnine, delovnega prava in prava socialne varnosti.

mag. Alenka Erker Lozinšek

Mag. Alenka Erker Lozinšek je zaključila s študijem ekonomije na univerzitetnem programu Ekonomsko poslovne fakultete v Mariboru, smer splošna ekonomija. Istega leta se je kot pripravnica zaposlila v Novi Kreditni banki Maribor v oddelku za kadre. Leta 2002 je zaključila podiplomski študij MBA na IEDC Poslovni šoli Bled, leta 2007 pa tudi magistrski študij poslovnih ved z nalogo Povezovanje kadrovske strategije s strategijo podjetja pod mentorstvom prof. dr. Philipa Stilesa iz poslovne šole Cambridge, Velika Britanija. Ima številne izkušnje na vodstvenih položajih na področju HR.

mag. Andrej Tomšič

Po končani gimnaziji se je vpisal na Ekonomsko fakulteto v Ljubljani, kjer je leta 2001 diplomiral z zagovorom diplomskega dela Informacijske ceste – infrastruktura digitalne ekonomije, strategije in pristopi. V letu 2002 se je zaposlil na Ministrstvu za informacijsko družbo, kjer je kot član eEUROPE+ 2003 Statistical Working Group deloval predvsem na področju metrike informacijske družbe. Bil je član naslednjih teles DG INFSO pri Evropski komisiji: eEUROPE +2003 Statistical Working Group, eAccessibility Expert Group, ENISA National Liaison Officer, eEUROPE 2005/ i2010 ter Safer Internet plus Management Committee. Leta 2006 je magistriral iz informacijsko upravljavskih ved na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Pri Informacijskem pooblaščencu je zaposlen od leta 2006 in je državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov, glavne teme, s katerimi se ukvarja, pa so informacijske tehnologije in osebni podatki, biometrija in zavarovanje osebnih podatkov

mag. Brigita Osojnik

Mag. Brigita Osojnik je direktorica družbe Pabide d.o.o., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, s praktičnimi izkušnjami na področju davka na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, mednarodnih davkov, premoženjskih davkov, prispevkov za socialno varnost, sodelovanja v davčnih inšpekcijskih postopkih, pridobljenimi s 25-letnim delom na davčnem področju in predavateljica ter avtorica številnih strokovnih prispevkov za publikacije in portale na davčnem področju.

mag. Klemen Žibret

Mag. Klemen Žibret je magister znanosti s področja ekonomije in poslovnih ved. Deluje kot svetovalec, trener, predavatelj in coach. V svoji dosedanji karieri je opravljal vodstvena in vodilna delovna mesta v gospodarstvu v slovenskih in tujih družbah (z do 1.000 zaposlenimi) na področju vodenja in organiziranja, svetovanja, prodaje, upravljanja s človeškimi viri ter razvoja zaposlenih. Prav tako je član v raznih strokovnih združenjih in vodi delovne skupine s področja plač in kadrov. Mag. Klemen Žibret je tudi imenovan oz. habilitiran višješolski in visokošolski predavatelj (za področje managementa in organizacije), avtor več člankov, učbenikov, seminarjev ter učnih gradiv s področja vodenja in organiziranja, človeških virov, inovativnosti, komunikacije ter pisarniškega poslovanja. Tekom svoje predavateljske kariere je bil s strani študentov izbran za naj predavatelja na Višji strokovni šoli DOBA ter večkrat nagrajen z nazivom naj mentor. V zadnjih letih se vedno bolj ukvarja z delovanjem sodobno naravnane kadrovske funkcije, ki deluje kot poslovni partner podjetja in deluje razvojno ter trajnostno in s tem prispeva k zadovoljevanju potreb vseh vključenih deležnikov – tako lastnikov, poslovodstva, kakor tudi zaposlenih.

Miha Šercer

Miha Šercer, odvetnik partner v Odvetniški pisarni Šisernik-Šercer, predavatelj z bogato prakso v odvetništvu in s predhodnimi večletnimi izkušnjami iz različnih pravnih in vodstvenih funkcij v gospodarstvu. Že vrsto let redno predava na seminarjih in konferencah ter je avtor številnih strokovnih člankov in priročnikov, predvsem s področja delovnih razmerij in odškodninskega prava. Je soavtor knjige Odpoved pogodbe o zaposlitvi ter e-Komentarja ZDR-1.

Renata Praća

Renata Praća je zaposlena na ZZZS Območna enota Kranj kot vodja izpostave Škofja Loka. Kot vsebinski vodja projekta na ZZZS je sodelovala je pri nastanku portala e-VEM (priprava navodil, usposabljanje referentov točk e-VEM in delavcev v prijavno-odjavnih službah ZZZS). Ima dolgoletne izkušnje kot predavateljica na seminarjih (elektronski obrazci M, vsebine s področja obveznega zdravstvenega zavarovanja …)

Saša Oražem

Saša Oražem, odvetnica, Odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & Partnerji o.p, d.o.o. Saša se je pridružila Odvetniški družbi Rojs, Peljhan, Prelesnik & Partnerji o.p, d.o.o. v letu 2001 po opravljenem pravosodnem izpitu. Kot odvetnica se je specializirala za področje Delovnega prava. Sodelovala je kot svetovalka za delovnopravno področje pri številnih večjih projektih združitev in prevzemov v Sloveniji. Posebno znanje in izkušnje, ki jo odlikujejo po 18 letih dela v odvetništvu, pa je poznavanje delovnopravne zakonodaje in povezovanje le te z drugimi področji prava, kot je korporacijsko in civilno pravo, ter pravdni postopek. Svoje izkušnje iz poslovne prakse pa Saša uspešno nadgrajuje s poznavanjem sodne prakse, kar je dandanes neizogibno potrebno za odvračanje pravnih rizikov in za iskanje najboljših rešitev za stranke. Saša tako svetuje strankam na področju različnih delovnopravnih zadev, pri individualnih in kolektivnih odpuščanjih, reorganizacijah, prenosih/prevzemih delavcev, delu agencijskih delavcev, čezmejnih napotitvah, kot tudi pri reševanju delovnih sporov na sodišču kot tudi v izven-sodnih postopkih poravnavanja z delavci ali njihovimi predstavniki. Veliko izkušenj pa ima tudi v postopkih pogajanj s sindikati in sklepanjem podjetniških kolektivnih pogodb. Delovna področja: delovno pravo, reševanje sporov, gospodarsko pravo Zadnji poudarki pri delu: delovno pravo (reorganizacije, pogajanja s sindikati, ukrepi delodajalcev v primeru višje sile – koronavirus, razporejanje delovnega časa, odškodninski zahtevki zoper člane poslovodstva, itd.)

Tanja Bohl

Leta 2001 je zaključila študij prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Že v času študija je opravljala brezplačno prakso v odvetniški pisarni v Mariboru, po diplomi aprila 2001 pa je kot odvetniška pripravnica delala v pisarni odvetnika Veljka Jana v Škofji Loki. Septembra 2002 je zaključila obvezno sodno pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani, septembra leta 2003 pa opravila državni pravniški izpit. Po opravljenem državnem pravniškem izpitu je odvetniško kandidaturo opravljala najprej v pisarni odvetnika Mira Senice v Ljubljani, nekaj let je bila odvetnica v Odvetniški pisarni Ulčar&partnerji iz Ljubljane, maja 2013 pa je ustanovila Odvetniško pisarno Bohl. Specializirana je za delovno in kazensko pravo, zaključuje tudi magistrski študij kazenskega prava. Je avtorica številnih publikacij s področja delovnega prava in predavateljica na različnih izobraževanjih za kadrovike.

Splošni pogoji

Ob naročilu poslovne izdaje priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Ob naročilu online izdaje priročnika (letne ali mesečne) pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju enega leta. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.