Vse o dostopu do informacij javnega značaja za prosilce in zavezance

Vse o dostopu do informacij javnega značaja za prosilce in zavezance

Pojasnila, navodila, obrazci in opisi postopkov ter zakoodajnih zahtev

Počisti
 • Opis
 • Koristi
 • Vsebina
 • Aktualno
 • Avtorji
 • Splošni pogoji

Opis

Da ste kot zavezanec dolžni prosilcu (po ZDIJZ) omogočiti dostop do informacij javnega značaja ni nič novega.

Kako pa se zahtevkov lotevate v praksi? A vedno veste kaj storiti, tudi če:

 • informacije nimate,
 • so podatki varovani,
 • so zahtevane informacije nastale pred spremembo zakonodaje (takrat niso imele javnega značaja),
 • so informacije zahtevane v imenu pravnega interesa,
 • gre za dokument v postopku izdelave,
 • gre za izjemo varstva osebnih podatkov,
 • pri postopku nastanejo večji materialni stroški,
 • če zahtevane informacije ne izvirajo iz vašega delovnega področja,
 • če dokument ne obstaja, lahko ga pa relativno enostavno prikličete …

Poznate najnovejšo sodno prakso in izjeme?

Prosilci – ali veste, kako in kdaj lahko dostopate do informacij javnega značaja?

Odgovore na vsa vaša vprašanja imate lahko vedno pri roki – v obliki praktičnega priročnika, nastalega v sodelovanju s strokovnjaki iz urada Informacijskega pooblaščenca.

OGLEJTE SI PORTAL  https://www.e-vop.si/, na katerem se lahko tudi brezplačno registrirate.

Vaše koristi:

 • brezhibno boste obvladali postopke o posredovanju in dostopu do informacij javnega značaja;
 • sistematično in suvereno boste odgovarjali na zahtevke prosilcev;
 • s pomočjo aktualnih odločb informacijske pooblaščenke ter sodno prakso boste brez težav ravnali v skladu z zakonom;
 • dobili boste konkretne napotke in smernice, katere informacije morate razkriti javnosti in katere lahko ostanejo skrivnost;
 • vedeli boste katere storitve lahko zaračunate;
 • izognili se boste sankcijam, ki so lahko posledica zavračanja dostopa do informacij;
 • prosilci boste zagotovo vedeli, kako in kdaj lahko dostopate do informacij javnega značaja!
 • Predgovor in kazalo vsebine
 • Pravna ureditev dostopa do informacij javnega značaja
  • Pravna podlaga in opredelitev pojmov
  • Postopek z zahtevo za dostop do informacij javnega značaja
 • Izjeme od prosto dostopnih informacij
  • Kdaj in kako zavrniti posredovanje informacij?
  • Delni dostop
  • Test javnega interesa
  • Absolutno javni podatki – izjeme nad izjemami
 • Obvezno posredovanje informacij v svetovni splet – proaktivna transparentnost
  • Katalog informacij javnega značaja
  • Posredovanje IJZ v svetovni splet
  • Posredovanje IJZ v svetovni splet za poslovne subjekte pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava
  • Centralizirano zbiranje podatkov pri Upravi RS za javna plačila
  • Objava pogodb iz postopkov javnega naročanja, koncesijskega razmerja in javno zasebnega partnerstva
  • Objava podatkov o slabih terjatvah, ki so bile prenesene na DUTB
  • Objava podatkov o slabih terjatvah, ki se vodijo pri bankah
 • Ponovna uporaba informacij javnega značaja
 • Primeri obrazcev
 • Iz teorije v prakso – pogosta vprašanja iz prakse
 • Informacije za medije (ZMed)
 • Izjeme po ZDIJZ – sodna praksa

Podatki iz nadzornih postopkov kot izjema po drugem odstavku 5. a-člena ZDIJZ

Se lahko fakulteta pri zahtevku po podatkih o bruto izplačilih po posameznem predavatelju in drugih sodelavcih iz naslova posameznega študijskega programa sklicuje na izjemo po drugem odstavku 5. a-člena ZDIJZ, ker se zahteva nanaša na podatke, ki so sestavljeni zaradi nadzornega postopka, ki ga vodi nadzorni organ, specializiran za finančni nadzor, nadzorni postopek pa še teče? Katere postopke varuje ta izjema, za katere nadzorne organe se uporablja?

Pogodbe o poslovnem sodelovanju z upravniki večstano-vanjskih stavb, ki jih sklepa javno podjetje, kot poslovna skrivnost

Se lahko javno podjetje pri zavrnitvi sklicuje na izjemo poslovne skrivnosti po subjektivnem kriteriju? Kakšno stališče se je v zvezi z dolžnostjo organa kot zavezanca za posredovanje informacij v delu, v katerem izvaja tržno dejavnost, izoblikovalo v praksi, skladno z namenom samega ZDIJZ? Kako so obravnavane pogodbe, v katerih upravnika (stranska udeleženca) prevzemata obveznost poravnave računov in tveganje neplačil etažnih lastnikov (solidarno poroštvo)? Kaj, če je za prevzem tveganja dogovorjeno plačilo, zaradi katerega so finančna sredstva, zaračunana končnim uporabnikom, razporejena drugače? Kaj je v pritožbenem postopku razsodilo Upravno sodišče?

Kdaj zvočni posnetki sej nadzornega sveta niso varovani osebni podatki?

Se lahko novinarsko zahtevo po posnetkih seje nadzornega sveta organa (holdinga), na kateri je ta odločal o razrešitvi stare in imenovanju nove uprave, zavrne s sklicevanjem na izjemo varstva osebnih podatkov? Se je možno sklicevati na varstvo biometričnih in drugih varovanih osebnih podatkov kot so glasovi, ki razkrivajo barvo, ton, glasnost, frekvenčne in druge značilnosti; jezikovne in druge govorne značilnosti? Katere druge okoliščine se še lahko upoštevajo?

Dostop do uradne korespondence med slovenskim ministrstvom in tujim državnim organom

Je dostop možno zavrniti zaradi izjeme varstva notranjega delovanja, če je zahteva nastala izključno za notranjo rabo obeh ministrstev, z namenom pripraviti čim bolj vsestransko vsebinsko podlago za pripravo bilateralnih političnih konzultacij med ministrstvoma? Kako je razsodilo upravno sodišče?

Podatki o tehnični specifikaciji blaga v postopku javnega naročanja kot poslovna skrivnost izbranega ponudnika

Kako je obravnavana tehnična dokumentacija predmeta naročila in predloženih referenc, so javni čisto vsi podatki tehnične specifikacije blaga? Preizkus informacij z vidika tretjega odstavka 39. člena ZGD-1

So revidirana finančna poročila sheme za ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo okoljski podatki?

Mora vsak nosilec skupnega načrta ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo poročilu za leto 2016 priložiti tudi revidirano finančno poročilo, iz katerega morajo biti razvidni stroški zbiranja in obdelave po posameznih zbirno-predelovalnih skupinah ter stroški izvedenih aktivnosti, določenih v Uredbi? Vsebujejo poročila javne podatke? Kdaj so revidirana finančna poročila poslovna skrivnost po subjektivnem kriteriju? Kateri so okoljski podatki?

Avtorji

Alenka Žaucer

Rodila se je leta 1972 v Ljubljani. Po končani Gimnaziji Ledina se je vpisala na Pravno fakulteto v Ljubljani. Leta 1996 je diplomirala, se zaposlila v pravni službi Zavarovalnice Triglav, d. d., in tam opravila del pripravništva. Preostanek pripravništva je opravila na Višjem sodišču v Ljubljani.  Leta 1998 je z odliko opravila pravniški državni izpit in se ponovno zaposlila v Zavarovalnici Triglav, d. d., OE Ljubljana, na oddelku za zavarovalno pravne zadeve. Tam si je pridobivala izkušnje z odškodninskim pravom. Samostojno je reševala odškodninske zahtevke vseh vrst zavarovanj in zavarovalnico zastopala pred sodišči in arbitražo.  Pri Pooblaščencu je zaposlena od maja 2005, kjer se kot svetovalka ukvarja zlasti z dostopom do informacij javnega značaja.  

mag. Kristina Kotnik Šumah

Rodila se je leta 1977 v Trbovljah. Po zaključku I. gimnazije v Celju se je  vpisala na Pravno fakulteto v Ljubljani. Aprila leta 2002 je z odliko diplomirala z nalogo »Pooblastila v upravnem pravu« pod mentorstvom dr. Mitje Horvata. Leta 2008 je opravila tudi državni pravniški izpit. Leta 2004 se je vpisala na magistrski študij upravnega prava na ljubljanski Pravni fakulteti, kjer nadaljuje svoje izobraževanje. Po diplomi se je zaposlila v Službi Vlade RS za evropske zadeve, kjer je opravila pripravništvo. Po zaključku pripravništva je opravljala delo v Službi za pravne in organizacijske zadeve,  kjer si je pridobiva izkušnje s področja delovnega in upravnega prava. Od maja 2006 je zaposlena pri Informacijskem pooblaščencu.

mag. Sonja Bien Karlovšek

Rodila se je v Mariboru. Po zaključku II. Gimnazije v Mariboru in opravi mednarodne mature se je vpisala na Pravno fakulteto v Ljubljani. V času študija je dve leti opravljala delo svetovalke na področju stanovanjskega prava na Pravnoinformacijskem centru nevladnih organizacij v Ljubljani (PIC). Leta 2000 je diplomirala z nalogo “Ureditev nevladnih organizacij v primerjalnopravnem pogledu” pod mentorstvom dr. Mitje Horvata. Pripravništvo je opravila na Višjem sodišču v Ljubljani. Po opravljenem pravniškem državnem izpitu se je zaposlila na Okrožnem sodišču v Ljubljani, nato pa pri tedanjem Pooblaščencu za dostop do informacij javnega značaja. Informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar jo je dne 16. 2. 2006 imenovala za svojo namestnico. Od tedaj se v različnih publikacijah, med drugim tudi v drugem priročniku te založbe (Zasebnost in varovanje osebnih podatkov), loteva tematike, povezane z varstvom zasebnosti in osebnih podatkov ter dostopom do informacij javnega značaja. Leta 2009 se je zaposlila v Zakonodajno-pravni službi Državnega zbora RS, leta 2010 pa opravila magisterij z nalogo Izbrani postopkovni vidiki dostopa do informacij javnega značaja. Aktivno obvlada nemški in angleški jezik, pasivno tudi francoski jezik.

Mojca Prelesnik

Mojca Prelesnik, informacijska pooblaščenka Avtorica strokovnih člankov in soavtorica knjig s področja dostopa do informacij javnega značaja, varstva zasebnosti in osebnih podatkov, predavateljica na številnih izobraževanjih, usposabljanjih in strokovnih konferencah ter srečanjih (s področja širše javne uprave, delovnega prava, inšpekcijskih postopkov, zdravstva, šolstva, arhivov, gospodarstva, itd.) Poleg pravnega znanja ima tudi izkušnje na področju zakonodajnega postopka, managerskega dela, vodstvene in organizacijske sposobnosti s področja dela javne uprave, vodenja in finančnega poslovanja. Z dostopom do informacij javnega značaja se je začela ukvarjati že leta 2002 na Ministrstvu za informacijsko družbo, kjer je sodelovala pri pripravi predloga zakona o dostopu do informacij javnega značaja in bila v času zaposlitve tudi uradna oseba po ZDIJZ. Področje varstva osebnih podatkov je postalo njeno delovno področje leta 2006, ko se je Pooblaščenec za dostop do informacij javnega značaja preoblikoval v Informacijskega pooblaščenca in pridobil pristojnost dotedanjega Inšpektorata za varstvo osebnih podatkov pri Ministrstvu za pravosodje. Znanje in izkušnje, pridobljeno v času zaposlitve, najprej na Ministrstvu za informacijsko družbo in nato pri Informacijskem pooblaščencu, je kot generalna sekretarka Državnega zbora lahko še dodatno nadgrajevala v praksi in dobila vpogled v poslovanje kot predstojnica upravljavca številnih zbirk osebnih podatkov in zavezanca za dostop do informacij javnega značaja. Iz letnih poročil po ZDIJZ izhaja, da je Državni zbor v obdobju 2008–2014 izkazal visoko stopnjo dostopnosti do informacij javnega značaja in transparentnega poslovanja. Kot upravljavec zbirk osebnih podatkov je Državni zbor v istem obdobju bistveno izpopolnil in izboljšal zavarovanje zbirk in zaščito osebnih podatkov. Na predlog predsednika republike Boruta Pahorja jo je Državni zbor 4. 7. 2014 izvolil za informacijsko pooblaščenko. Petletni mandat je informacijska pooblaščenka začela 17. 7. 2014.

Splošni pogoji

Ob naročilu poslovne izdaje priročnika (tiskana in online izdaja) boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Ob naročilu online izdaje priročnika (letne ali mesečne) pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju enega leta. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.