Varnost in zdravje pri delu

Varnost in zdravje pri delu

Pojasnila, dokumentacija in vzorci za varno in zdravo delovno okolje.

Izberite svojo različico produkta:Clear
 • Opis
 • Koristi
 • Vsebina
 • Aktualno
 • Avtorji
 • Splošni pogoji

Opis

Delodajalec mora zagotavljati varnost in zdravje v skladu z ZVZD-1, drugimi predpisi in smernicami, pri čemer mora:

 • Opravljanje nalog varnosti pri delu dodeliti strokovnemu delavcu, izvajanje zdravstvenih pregledov pa izvajalcu medicine dela;
 • Izdajati navodila za varno delo, obveščati delavce o nevarnostih za nezgode;
 • Usposabljati delavce za varno in zdravo delo;
 • Zagotavljati delavcem osebno varovalno opremo in njeno uporabo;
 • Zagotavljati varno delovno okolje in uporabo delovne opreme.

Četudi delodajalec opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu poveri zunanji strokovni službi, ga to ne odvezuje odgovornosti za zagotavljanje varnega in zdravega dela! Še več, zunanjo strokovno službo mora informirati o vseh spremembah, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na varnost in zdravje delavcev pri delu.

OGLEJTE SI PORTAL  https://www.e-vzd.si/, na katerem se lahko tudi brezplačno registrirate.

Rešitev za vas je priročnik in novi portal za varno in zdravo delovno okolje, s katerim boste odslej zagotovo:

 • Takoj in sproti obveščeni o zakonodajnih novostih ter ukrepih za implementacijo zakonodaje.
 • Prihranili čas, ker vedno in povsod dostopate do vnaprej pripravljenih tabel, vzorcev, postopkovnikov ter primerov.
 • Imeli na enem mestu zbrano in urejeno dokumentacijo.
 • V treh dneh prejeli odgovor na vaše vprašanje, ki nam ga pošljite na: vzd@zfm.si.

Pojasnila, dokumentacija in vzorci za varno in zdravo delovno okolje

Pravna ureditev varnosti in zdravja pri delu

 • Pravne podlage varnosti in zdravja pri delu
 • Zakon o delovnih razmerjih in Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Strokovni delavec za varnost in zdravje pri delu
 • Usposabljanje, kot ga zahteva Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • Novi standardi za sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu ISO 45001

Izjava o varnosti z oceno tveganja

 • Ocenjevanje tveganja – namen in priprava
 • Metodologija ocenjevanja tveganja
 • Izjava o varnosti z oceno tveganja
 • Najpogostejše napake v zvezi z izjavo o varnosti in oceno tveganja

Medicina dela

 • Opredelitev področja
 • Poklicna bolezen
 • Začasna in stalna nesposobnost za delo

Promocija zdravja na delovnem mestu

 • Pomen promocije zdravja
 • Promocija zdravja v delovnem okolju
 • Program promocije zdravja v delovnem okolju in njegova priprava
 • Faze projekta promocije zdravja v delovnem okolju

Nezgode pri delu

 • Zakon o varnosti in zdravju pri delu ter nezgode pri delu
 • Metode za iskanje vzrokov nezgod pri delu
 • Nadzor nad stanjem nezgod pri delu
 • Posledice nezgod pri delu

Delovna oprema

 • Pregledi in preizkusi delovne opreme
 • Odškodninska odgovornost delodajalca in regresni zahtevki zavodov
 • Primeri iz sodne prakse

Osebna varovalna oprema

 • Predpisi v zvezi z osebno varovalno opremo
 • Razvrstitev po kategorijah
 • Obveznosti delodajalcev
 • Pravice in dolžnosti delavcev

Nevarne kemikalije

 • Nevarne kemikalije – definicija in pomen
 • Stalen stik z nevarnimi kemikalijami
 • Ukrepi za pravilno ravnanje s kemikalijami
 • Zakon o kemikalijah in dolžnosti delodajalca
 • Skladiščenje nevarnih kemikalij

Varnost pri vzdrževalnih delih

 • Pomen vzdrževanja
 • Varnost pri vzdrževalnih delih v posebnih okoliščinah

Požarna varnost

 • Nevarnosti za nastanek požara ali eksplozije
 • Pogoji za zagotovitev požarne varnosti na delovnem mestu
 • Preventivni ukrepi
 • Navodila za izdelavo načrta evakuacije
 • Navodila za zunanje vzdrževalce naprav
 • Preventivni ukrepi, oprema in sredstva za varstvo pred požarom, sredstva za gašenje požarov

Varnost in zdravje na gradbiščih

 • Obveznosti odgovornih oseb
 • Varnostni ukrepi
 • Imenovanje koordinatorjev, varnostni načrt, prijava gradbišča
 • Obveznosti naročnikov, nadzornikov projekta, delodajalcev in drugih oseb na gradbišču
 • Nadzorstvo in sankcije

VZORCI NA PORTALU

Vzorci internih predpisov in pravilnikov

 • Pogodba o izvajanju strokovni nalog
 • Postopek ukrepanja v izrednih razmerah
 • Pravilnik o prepovedi dela pod vplivom alkohola, drog in prepovedanih substanc
 • Pravilnik o preprečevanju, odpravljanju, nasilja, trpinčenja, nadlegovanja na delovnem mestu
 • Pogodba z izvajalcem medicine dela

Navodila za varno delo za različna delovna mesta

 • Navodila za delo z nevarnimi snovmi, z nevarnimi stroji in nevarnimi odpadki

Dokumenti za izdelavo ocene tveganja

 • Primer dopisa sodelavcem
 • Splošni vprašalnik za izdelavo ocene tveganja
 • Primeri analiz delovnih mest
 • Revizija izjave o varnosti z oceno tveganja

Primeri – 5x zakaj nezgode pri delu

Medicina dela in promocija zdravja

 • Vprašalniki za razpoznavanje bolezni in poklicno anamnezo
 • Opomnik za pripravo na inšpekcijski nadzor glede promocije zdravja
 • Program promocije zdravja

Obvezna dokumentacija za požarno varnost

 • Dokumentacija za usposabljanje iz varstva pred požari
 • Vzorec požarnega reda za poslovni objekt, za stanovanjsko stavbo in za vrtec
 • Izvleček iz požarnega reda

Delovna oprema in osebna varovalna oprema

 • Metodologija za preglede in preizkuse delovne opreme
 • Primeri odločbe inšpektorja za delo
 • Vzorec evidenčnega kartona delovne opreme

Odškodninska odgovornost delodajalca zaradi kršitve obveznosti s področja VZD. Pravna strokovnjakinja Vesna Ložak Polanec v poglavju 2.6 opisuje:

 • krivdno in objektivno odgovornost,
 • odgovornost delodajalcev za delavce,
 • primere, v katerih je delodajalec za povzročeno škodo delavcu odškodninsko odgovoren,
 • primere, kdaj ima Zavod za zdravstveno zava-rovanje Slovenije pravico do regresnih zahtevkov in kdaj ima pravico do regresnega zahtevka tudi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
 • kakšna je sodna praksa glede regresnih zahtevkov.

AKTUALNI PODATKI glede nezgod v letu 2018 (mag. Borut Brezovar v poglavju 6.4) – kje jih je bilo največ in kaj je temu botrovalo?

POMEMBNO: Novosti za proizvajalce, uvoznike in distributerje nevarnih kemikalij (Simona Miklavčič o novostih na portalu):

Do 1.1.2020 morate za kemikalije, namenjene potrošnikom, urediti:

 • določiti t.i. UFI (Unique Formula Identifier – unikatni identifikator formulacije), ki bo na etiketi izdelka;
 • izvesti postopek notifikacije centrom za zastrupitve (PCN-Poison Centre Notifications), v okviru katerega podjetje sporoči trgovsko ime in lastnosti kemikalije, kategorijo proizvoda ter podatek o podjetju.

NOVO NA PORTALU:

Inšpektorat Republike Slovenije za delo o promociji zdravja na delovnem mestu. Strokovnjaki z Inšpektorata obravnavajo:

 • psihosocialne dejavnike,
 • ukrepe na področju promocije zdravja na ravni delodajalca in na ravni delavca.

NOVE ŠTUDIJE PRIMEROV s področja dela z nevarnimi kemičnimi snovmi (Vir: Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu)

Avtorji

dr. Marjan Bilban

Dr. medicinskih znanosti Marjan Bilban je zaposlen kot predstojnik Centra za medicino dela na ZVD d.d. Ljubljana. V svojem rednem delu se ukvarja predvsem z ocenjevanjem delazmožnosti delavcev, udeležencev v prometu in športnikov. Poleg tega opravlja tudi vse ostale naloge pooblaščenega zdravnika – vključno s strokovnimi mnenji za potrebe zdravniških komisij ter sodišč. Je član razširjenega strokovnega kolegija za medicino dela in razširjenega strokovnega kolegija za javno zdravje, član upravnega odbora Združenja za medicino dela, prometa in športa SZD, član predsedstva Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS, član Združenja za preventivno medicino SZD, član Sekcije za letalsko medicino SZD, član Ameriške akademije znanosti v New Yorku, član evropskega združenja Radiation Research, član komisije International Commission on Occupational Health, član Sveta za varnost in zdravje pri delu RS, član Sveta za alkoholno politiko pri Ministrstvu za zdravje, član predsedstva Gasilske zveze Slovenije, član številnih delovnih skupin Ministrstva za zdravje, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve…, član kolegija univerzitetnega podiplomskega študija Varstvo okolja Univerze v Ljubljani in član senata Medicinske fakultete. Je tudi član Slovenskega zdravniškega društva in Zdravniške zbornice Slovenije, urednik znanstvene priloge revije Delo in varnost ter stalni sodni izvedenec za področje medicine dela. Pedagoško delo: Nosilec predmeta Medicina dela, prometa in športa (od leta 1995) in nosilec predmeta Higiena (od leta 2002) na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani in predstojnik Katedre za javno zdravje (od leta 2003) na Medicinski fakulteti ter nosilec predmeta Fiziologija dela (od leta 1999) na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani ter nosilec predmeta Medicina in higiena dela na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani na Oddelku za tehniško varnost. Poleg tega je nosilec predmeta Javno zdravje na magistrskem študiju Medicinske fakultete ter predmeta Zdravstvene ekologija na Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani.  V okviru teh izobraževanj je bil mentor pri 60 diplomskih nalogah, 35 specialističnih nalogah in štirih doktoratih. Znanstveno delo: Varnost in zdravje v delovnem okolju, varnost starostnikov v cestnem prometu, udeležba oseb, odvisnih od alkohola in drog v cestnem prometu, vpliv radona, njegovih potomcev in težkih kovin na genom zaposlenih, vpliv kemijskih genotoksikov v različnih delovnih okoljih na spremembe genoma, proučevanje kazalnikov negativnega zdravja, prva pomoč v delovnem okolju, ocenjevanje delazmožnosti delavcev in invalidnih oseb, zaposlovanje starostnikov in njihove posebne potrebe, zdrava telesna aktivnost, projekti promocije zdravja, itd. Nagrade in priznanja: Hribernikova nagrada: najvišje priznanje v medicini dela za doprinos stroki (2000). Kresnička: najvišje priznanje Republiškega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2003, Kuharjeva nagrada Združenja varnostnih inženirjev Slovenije za življenjsko delo (2006) in priznanje Gasilske zveze Slovenije ob njeni stoletnici za doprinos k vzpostavitvi zdravstvenega varstva gasilcev (2008). Najpomembnejša dela - Knjige: Medicina dela (1999), Medicina dela v družinski medicini (2002), Prva pomoč v delovnem okolju (2003) in (2006), Medicina dela za študente tehniške varnosti (2005). Več kot 20 objav v mednarodnih revijah, ki so indeksirane v SCI oz. SSCI (COBBIS), uredništvo številnih zbornikov strokovnih posvetih, več kot 200 objav v domači in tuji strokovni literaturi itd.

Irena Vouk

Irena Vouk, dipl. var. inž., dela na področju Varnost in zdravja pri delu  od leta 1993, ko je končala redni študij na Višji tehniški varnostni šoli v Ljubljani in si pridobila strokovni naziv varnostna inženirka. Po koncu študija je bila strokovna sodelavka v družbi Kova, d. o. o., v Celju. Leta 2002 je po študiju ob delu diplomirala na Oddelku za tehniško varnost na FKKT v Ljubljani in si pridobila naziv diplomirana varnostna inženirka. Od leta 2006 je zaposlena v družbi Civis, d. o. o., iz Maribora, ki izvaja strokovne naloge v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu, varstvom pred požari, energetiko, uvajanjem standardov v podjetjih idr. S strokovnimi delavci podjetje opravlja strokovne naloge, povezane z varnostjo in zdravjem pri delu ter varstvom pred požari za različna podjetja in zavode, tudi za šole. Opravila je strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu, strokovni izpit iz požarne varnosti in izpit iz andragoških znanj ter si z rednim usposabljanjem in izpopolnjevanjem pridobila naziv svetovalka za kemikalije.

mag. Borut Brezovar

mag. Borut Brezovar, je opravil magisterij znanosti s področja delovnega in socialnega prava na Pravni fakulteti v Ljubljani. Izkušnje ima tako na različnih vodilnih delovnih mestih v gospodarstvu, kot tudi v državni upravi. Kot dolgoletni glavni inšpektor RS za delo je posredno ali neposredno sodeloval pri pripravi večine zakonov in izvršilnih predpisov s področja delovnih razmerij ter varnosti in zdravja pri delu. Prav tako je bil dolgoletni član Odbora glavnih inšpektorjev za delo EU in številnih delovnih skupin tega odbora, dolgoletni aktivni član Združenja inšpektorjev dela, prvi in večletni predsednik Sveta RS za varnost in zdravje pri delu, dolgoletni predsednik komisij za strokovne izpite s področja varnosti in zdravja pri delu, predavatelj oziroma aktivni udeleženec konferenc in seminarjev s področja varnosti in zdravja pri delu doma in tujini ter predavatelj in moderator številnih delavnic s področja varnosti in zdravja pri delu.

mag. Milan Srna

Milan Srna je po poklicu magister znanosti, njegove strokovne reference pa so več kot 38 let povezane s tehničnim področjem in varnostjo pri delu. Več kot 15 let je bil medobčinski in republiški inšpektor za delo za področje težke industrije in metalurgije, direktor Urada za varnost in zdravje pri delu ter predstojnik Centra za strokovne naloge varnosti na Zavodu za varstvo pri delu v Ljubljani. Zdaj pa je predsednik Gospodarske zbornice varnosti pri delu. Kot direktor Urada za varnost in zdravje pri delu v sestavi MDDSZ je organiziral, usklajeval in usmerjal spremljanje in ocenjevanje stanja varnosti in zdravja pri delu ter na tej podlagi pripravljal rešitve za enotno urejanje varnosti in zdravja pri delu. Pripravljal je strokovne podlage za izdelavo nacionalnega programa varnosti in zdravja pri delu za zakone in druge predpise v zvezi z varnostjo in zdravjem pri delu. V času vstopanja v EU je aktivno sodeloval v projektu »Acquis communataire« (program implementacije in uskladitve slovenske zakonodaje z direktivami EU). V tem času je bilo v našo zakonodajo implementirano več kot 30 direktiv EU in njihovih dopolnil. Vodil je delovne skupine, ki so pripravljale predpise o varnosti in zdravju pri delu, izhajajoč iz okvirne direktive EU št. 89/391 in njenih posameznih direktiv. Med temi je pomemben normativen in metodološki pristop k ocenjevanju tveganj za varnost in zdravje pri delu. Po sprejetju Pravilnika o načinu izdelave izjave o varnosti z oceno tveganja (Ur. l., št. 30/00) je izdal veliko različnih priporočil, navodil in drugih pripomočkov za ocenjevanje tveganj za varnost in zdravje pri delu, ki so še vedno dostopni na spletnih straneh, in sicer: Vsebina izjave o varnosti z ocenjevanjem tveganja.<!-- http://www.zvzd.si/docs/izjava_o_varnosti_z_ocenjevanjem_tveganja.pdf --> Smernice za samopresojo stanja varnosti in zdravja pri delu v vašem podjetju. Ocenjevanje tveganja za mala in srednje velika podjetja. <!--http://www.zvzd.si/docs/ocena tveganja mali delodajalci.pdf --> Na Uradu za varnost in zdravje pri delu je vodil komisijo za strokovne izpite iz varnosti in zdravja pri delu, zdaj pa je član oz. izpraševalec za posebni del strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu. Bil je mentor več kot 100 kandidatom za opravljanje strokovnega izpita iz varnosti in zdravja pri delu (pisna naloga za strokovni izpit). Je dobitnik nagrade Avgusta Kuharja za izjemni dosežek v varnosti in zdravju pri delu za leto 2008.

Matjaž Bajgot

Ima večletne operativne izkušnje v različnih industrijskih panogah. Zadnjih 11 let se v okviru svojega podjetja ukvarja z varstvom pred požarom ter zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu v industriji, gradbeništvu, trgovskih objektih in institucijah. Je koordinator za varnost v fazi priprave projektov in koordinator za varnost v fazi izvajanja projektov. Na področju sončnih elektrarn tesno sodeluje z različnimi projektanti, graditelji, lastniki in uporabniki objektov s sončnimi elektrarnami. Kot izdelovalec požarnih načrtov se srečuje s problemi in izvedbenimi rešitvami sončnih elektrarn.

Tomaž Zupanc

Je diplomirani inženir gradbeništva z več kot 15 letnimi izkušnjami na področju varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom. Svojo poklicno pot je pričel v podjetju Cestno podjetje Maribor. Kot strokovni sodelavec za varnost in zdravje pri delu ter kot vodja prej omenjenega področja je bil zaposlen v podjetjih Kova, ISS Facility Services ter Ecolab. V tem trenutku je zaposlen v podjetju Verteks VZD. kjer je zadolžen za izvajanje storitev s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom za številna podjetje v Sloveniji.

Vilko Švab

Vilko Švab, univ. dipl. inž. str., ima večletne praktične izkušnje na področju zagotavljanja in izvajanja nalog varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti. Je sodni izvedenec na področju varstva pri delu in izvedenec nemedicinske stroke ter vodilni presojevalec za presojo sistemov kakovosti ISO 9001 in sistemov varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001. Bil je svetovalec pri uvajanju sistema BS OHSAS v podjetjih kot Iskraemeco, Cestno podjetje Ptuj, Termoelektrarna Šoštanj in ostala. Bil je vodja oddelka za varnost in zdravje pri delu v podjetjih kot: TAM Maribor, VESNA d.d., MTT TEKSTIL d.o.o. Od 2018 je na TUV SUD Sava zaposlen kot vodja usposabljanj in vodilni presojevalec ISO 9001 in BS OHSAS 18001.

Splošni pogoji

Ob naročilu poslovne izdaje priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Ob naročilu online izdaje priročnika (letne ali mesečne) pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju enega leta. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.