Usposobljena oseba za ravnanje z odpadki

Usposobljena oseba za ravnanje z odpadki

Prijava

Udeležite se novega certificiranega izobraževalnega programa, v okviru katerega boste:

 • Aktivno sodelovali v treh celodnevnih praktičnih delavnicah:
  • 1. delavnica: Zakonodajne novosti, vpeljava v prakso in odgovornost subjektov
  • 2. delavnica: Vzpostavitev sistema ravnanja z odpadki v podjetju in organizacija službe ravnanja z odpadki
  • 3. delavnica: Nadzor nad ravnanjem z odpadki
 • Prejeli:
  • razlago okoljske zakonodaje z vzorci za izdelavo načrtov,
  • pregledno tabelo, iz katere takoj razberete pravilen način ravnanja s posameznim odpadkom, njegovo številko ter naziv uredbe, ki ta odpadek določa,
  • nasvet oz. predlagano rešitev za določen okoljski izziv, s katerim se ukvarjate.
 • Ob zaključku boste prejeli certifikat Usposobljena oseba za ravnanje z odpadki.

 

Komu je seminar namenjen?

Pooblaščencem za varstvo okolja, odgovornim osebam in sodelavcem v službah in sektorjih za ravnanje z odpadki pri povzročiteljih, družbah za ravnanje z odpadki, zbiralcih in predelovalcih.

Novo:
Certifikat strokovne kvalifikacije

Ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili certifikat strokovne kvalifikacije Vodja vzdrževanja v slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti na področju ravnanja z odpadki.

Certifikat podeljuje Založba Forum Media v sodelovanju z Združenjem delodajalcev obrti in podjetništva Slovenije in Združenjem za razvoj znanja. Certifikat o strokovni kvalifikaciji je referenčna listina, s katero imetnik dokazuje delodajalcu kompetentnost za izvajanje del v okviru strokovne kvalifikacije, hkrati pa omogoča prepoznavnost in mobilnost na trgu dela.

Na certifikatu so zapisane tudi kompetence, ki jih je imetnik dokazal v postopku preverjanja.

Koristi

Zakaj je pomembno, da se tega programa udeležite?

 • Ker boste ponovno upoštevali novo okoljsko zakonodajo (od 14. 7. 2017 velja nova Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov; od 7. 7. 2017 velja nova Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo; spreminja se Zakon o varstvu okolja, Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja tal in še več).
 • Ker boste v sodelovanju s strokovnjaki in kolegi iz stroke prišli hitreje do rešitev.
 • Ker so številni uspešni programi in številni zadovoljni udeleženci zagotovilo, da boste zadovoljni tudi vi.

Vsebina

1. MODUL – priročnik Ravnanje z odpadki po aktualni zakonodaji v tiskani in digitalni obliki Dostop do digitalnega priročnika boste prejeli na vaš elektronski naslov.
 • Zakonodaja ravnanja z odpadki – pojasnila uredb
 • Izhodiščno poročilo
 • Seznam odpadkov, razvrstitev in določitev nevarnih lastnosti odpadkov
 • Hierarhija ravnanja z odpadki
 • Snovna in energijska izraba odpadkov
 • Obvezno ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov
 • Čezmejno pošiljanje odpadkov
 • Odlaganje odpadkov, pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in ocena odpadkov za odlaganje odpadkov
 • Pridobitev okoljevarstvenega soglasja
 • Obratovalni monitoring podzemnih in površinskih voda
 • Obratovalni monitoring odpadnih vod (komunalnih in industrijskih)
 • Prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja
 • Nove zahteve glede vnosa zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene zemljine v tla
 • Okoljske dajatve (zavezanci, obračun, plačilo in vračilo)
2. MODUL - delavnica: Zakonodajne novosti, vpeljava v prakso in odgovornost subjektov (mag. Slavko Dvoršak)
 • Zakonodajne novosti na kratko (Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov,…)
 • Kaj pomeni uvedba novosti za posamezne subjekte: zavezance, povzročitelje, zbiralce, komunalna podjetja
 • Odgovornost povzročitelja odpadkov
 • Podaljšana odgovornost proizvajalcev
 • Prepuščanje in oddaja odpadkov
 • Izpolnjevanje in potrjevanje evidenčnih listov
 • Letna poročila o nastalih odpadkih
 • Uvrstitev ostanka proizvodnje kot stranskega proizvoda
 • Odgovornost zbiralcev odpadkov in prevoz odpadkov
 • Ravnanje z odpadno embalažo in pristojnosti embalažnih shem
 • Pravila ravnanja pri dajanju embalaže v promet
 • Individualni načrti ravnanja z odpadno embalažo
 • Primeri dobrih praks

DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA

3. MODUL - delavnica: Vzpostavitev sistema ravnanja z odpadki v podjetju in organizacija službe ravnanja z odpadki (Polonca Poljanec Perič)
 • Načini zmanjšanja stroškov ravnanja z odpadki: motivacija in ozaveščanje zaposlenih, preprečevanje nastajanja odpadkov, popis odpadkov, interna logistika v podjetju, pogodbeno razmerje s prevzemnikom odpadkov in določitev frekvence odvozov, izbira kontejnerjev za ločeno zbiranje odpadkov
 • Kako ravnati z majhnimi količinami odpadkov, da delujemo v skladu z zakonodajo
 • Optimizacija stroškov ravnanja z odpadki
 • Postavitev in spremljanje ciljev
 • Premišljeno sklepanje pogodb z zbiralci ali odstranjevalci odpadkov in nosilci shem odpadkov

DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA

4. MODUL - delavnica: Nadzor nad ravnanjem z odpadki (mag. Vladimir Kaiser)
 • Nadzor in pooblastila s strani inšpektorja za okolje
 • Na kaj naj zavezanci pri obisku inšpektorja posebej pazijo
 • Pogoste napake, ki jih inšpektorat ugotavlja
 • Priporočila za zavezance
 • Odgovori na vprašanja

DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA

ZAKLJUČEK USPOSABLJANJA:

Preverjanje znanja in prejem certifikata Usposobljena oseba za ravnanje z odpadki (test rešite doma in nam ga vrnete po pošti)

Potek izobraževanja

 • Delavnice trajajo po 5 - 6 pedagoških ur. Na vsaki delavnici boste prejeli pripadajoče seminarsko gradivo. Podrobno se boste spoznali s tematiko in prejeli odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Število udeležencev na posamezno izvedbo je omejeno, zato delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Priročnik v tiskani obliki in pregledno tabelo za pravilno ravnanje z odpadki prejmete na prvi delavnici, v digitalni obliki pa na vaš elektronski naslov. Priročnik in tabelo lahko takoj in kjerkoli uporabite – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Udeleženci ste v okviru tega programa deležni osnovnega osebnega svetovanja, kjer vam bo strokovnjak glede na vašo situacijo predlagal ustrezno rešitev.
 • Ob koncu programa boste prejeli pisni test znanja. Izpolnjenega nam boste poslali po elektronski pošti.
 • Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Forum Akademije Usposobljena oseba za ravnanje z odpadki kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.

Predavatelji

mag. Slavko Dvoršak

mag. Slavko Dvoršak je končal podiplomski študij na Tehnični univerzi na Dunaju in ima 15 let izkušenj na področju ravnanja z odpadki. Svojo poklicno pot je začel v podjetju RVT d.o.o. (Restoff Verwertungs Technology) in jo nadaljeval v podjetju Gorenje Surovina d.o.o., kjer je med drugim odgovoren za varstvo okolja in standard ISO 14001. Ukvarja…

mag. Vladimir Kaiser

Mag. Vladimir Kaiser je diplomiral na Tehniški fakulteti Maribor – smer kemijska tehnologija, na kateri je tudi opravil magisterij. Svojo profesionalno pot je začel kot tehnolog v Tovarni dušika Ruše in jo nadaljeval v Gumarni Maribor d.o.o., kjer je opravljal vodenje tehničnega sektorja. Nadaljnji dve leti in pol je kot raziskovalec delal na Fakulteti za…

Polonca Poljanec Perič, univ. dipl. inž. kem.

Polonca Poljanec Perič je univerzitetna diplomirana inženirka kemije. 17 let je kot inšpektorica za okolje na Inšpektoratu RS za okolje opravljala inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov ter drugih okoljevarstvenih, naravovarstvenih in vodovarstvenih predpisov. Ima izkušnje s področja ravnanja z odpadki in čezmejnega pošiljanja odpadkov, urejanjem voda, industrijskega onesnaževanja in tveganja za okolje. Pristojna…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.


NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.
x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.