Usposobljena oseba za ravnanje z odpadki po aktualni zakonodaji 2021

Usposobljena oseba za ravnanje z odpadki po aktualni zakonodaji 2021

Online izobraževalni program

Prijava
Trajanje
22. 4.–14. 5. 2021
Kje?
Brez odhoda z delovnega mesta

Udeležite se certificiranega izobraževalnega programa, v okviru katerega boste:

 • Aktivno boste sodelovali pri dveh celodnevnih praktičnih delavnicah:
  • 1. delavnica: Zakonodajne novosti, proizvajalčeva razširjena odgovornost, embalaža in odpadna embalaža ter odgovornost povzročitelja odpadkov.
  • 2. delavnica: Vzpostavitev sistema ravnanja z odpadki v podjetju in nadzor nad ravnanjem z odpadki.
 • Vedno in povsod boste dostopali do praktičnega portala e-Okolje (e-okolje.si), na katerem vedno in povsod dostopate do pojasnil, rešitev in odgovorov na vprašanja;
 • V roku dveh dni prejmete odgovor oz. rešitev na vaše konkretno vprašanje.

Komu še posebej priporočamo udeležbo?

Pooblaščencem za varstvo okolja, odgovornim osebam in sodelavcem v službah in sektorjih za ravnanje z odpadki pri povzročiteljih, družbah za ravnanje z odpadki, zbiralcih in predelovalcih ter vsem, ki želite pojasnila in odgovore, vezana na ravnanje z odpadki.

Program še posebej priporočamo osebam, ki se z okoljsko tematiko še ne ukvarjate zelo dolgo in vsem, ki kakorkoli delujete na področju ravnanja z odpadki in želite svoje znanje poglobiti, da boste naloge hitreje izvedli!

Kaj menijo drugi o nas?

 • »Na izobraževanju Forum Akademije pridobim res koristne informacije za konkretno delo v podjetju.« Marija Mihalič, Esol d.o.o.
 • »Na izobraževalnem dogodku Forum Akademije sem prejel koristne informacije in dogodke take vrste podpiram.« Zvonko Rozmanič, Farmtech d.o.o.
 • »Vsebina izobraževanja v okviru Forum Akademije je aktualna, predavatelji odlični. Všeč mi je, da dobim odgovore na vsa zastavljena vprašanja in da imam priložnost kontaktirati z ostalimi kolegi iz stroke.« Meta Blaž, Schenker d.d.
 • »Pri seminarjih in izobraževanjih, ki jih organizira Forum Akademija, mi je všeč, da lahko kadarkoli naslovimo vprašanje po e-pošti in dobimo hitro strokovni odgovor.« Mojca Selan, Siliko d.o.o.

Ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili certifikat Forum Akademije Usposobljena oseba za ravnanje z odpadki po aktualni zakonodaji 2021 kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.

Koristi

Kaj vam zagotavljamo?

 • Pojasnila na sedanjo in predvideno okoljsko zakonodajo s poudarkom na:
  • predvidenih novosti Zakona o varstvu okolja,
  • predvidenih novostih Uredbe o odpadkih,
  • predvidenih novostih Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo,
  • ostalih novostih.
 • Zmanjšanje stroškov z vašimi odpadki, vključno z minimiziranjem mešanih komunalnih odpadkov;
 • Ureditev evidenc, poročil in celotne dokumentacije, ki jo boste imeli pripravljeno ob obisku inšpektorja;
 • Izogib kaznim za prekrške, kot so pomanjkljive evidence in poročanje, neustrezna označitev, skladiščenje itd, in znašajo več 10.000 evrov za pravno osebo in več 1.000 evrov za odgovorno osebo;
 • Urejeno označitev in skladiščenje vaših odpadkov;
 • Postopkovnike in vprašalnike, ki vas vodijo skozi pravilno izvedbo nalog;
 • Podlage za pripravo načrtov;
 • Nasvet oz. predlagano rešitev za določen okoljski izziv, s katerim se ukvarjate;
 • Dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa gradiva in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa;
 • Ob zaključku boste prejeli certifikat Usposobljena oseba za ravnanje z odpadki po aktualni zakonodaji 2021.

Online delavnici v živo spremljate preko lastnega računalnika in z vašega delovnega mesta ali od doma od 9.00 do 13.15 z vmesnim odmorom, tako da vam ni treba zapuščati delovnega mesta. Vprašanja postavljajte sproti ali jih pa vnaprej pošljite na: okolje@zfm.si

Vsebina

Online delavnica: Zakonodajne novosti, proizvajalčeva razširjena odgovornost, embalaža in odpadna embalaža ter odgovornost povzročitelja odpadkov

Trajanje: od 9.00 do 13.15

 • Zakonodajne novosti in zakonodaja v sprejemanju
 • Sistem razširjene proizvajalčeve odgovornosti
 • Sistem razširjene proizvajalčeve odgovornosti na primeru embalaže
 • Pravila ravnanja pri dajanju embalaže v promet
 • Ravnanje z odpadno embalažo
 • Odgovornost povzročitelja odpadkov
 • Prepuščanje in oddaja odpadkov
 • Načrt gospodarjenja, zbiranja ali obdelave odpadkov
 • Evidenca in evidenčni listi
 • Letna poročila o nastalih odpadkih
 • Primeri

DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA

Portal s priročnikom Ravnanje z odpadki po aktualni zakonodaji e-Okolje (www.e-okolje.si)

Avtorji: Polonca Poljane Perič, mag. Vilma Fece, Boštjan Šimenc, Vesna Rožič, dr. Nives Kugonič, mag. Marjan Sajko, Hermina Ivanuša Šket, Tatjana Jurša, mag. Alen Kitek, dr. Filip Kokalj, dr. Mojca Kos Durjava, Domen Neffat, Mirko Šprinzer, Andreja Kranjc, Jože Kobe, Srečko Bukovec, prof. dr. Niko Samec in drugi

Dostop do online izdaje priročnika in spletne učilnice prejmete po elektronski pošti.

 • Zakonodaja ravnanja z odpadki – pojasnila uredb
 • Ravnanje s posamezno vrsto odpadka in primeri (nevarni odpadki, komunalni odpadki in ločeno zbrane frakcije, odpadna olja, OEEO, odpadna embalaža, odpadne baterije in akumulatorji, gradbeni odpadki, biološko razgradljivi odpadki, izrabljena vozila, odpadna zdravila itd.)
 • Seznam odpadkov, razvrstitev in določitev nevarnih lastnosti odpadkov
 • Stranski proizvod in prenehanje statusa odpadka
 • Snovna in energijska izraba odpadkov
 • Čezmejno pošiljanje odpadkov
 • Odlaganje odpadkov, pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in ocena odpadkov za odlaganje odpadkov
 • Pridobitev okoljevarstvenega soglasja in presoja vplivov na okolje
 • Okoljska škoda
 • Obratovalni monitoring podzemnih in površinskih voda
 • Obratovalni monitoring odpadnih vod (komunalnih in industrijskih)
 • Prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja
 • Zahteve glede vnosa zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene zemljine v tla
 • Okoljske dajatve (zavezanci, obračun, plačilo in vračilo)
Online delavnica: Vzpostavitev sistema ravnanja z odpadki v podjetju in nadzor nad ravnanjem z odpadki

Trajanje: od 9.00 do 13.15

 • Ravnanje z odpadki od nastanka, skladiščenja in označevanja do predelave ali oddaje zbiralcem ali predelovalcem odpadkov
 • Ločitev med komunalnimi in nekomunalnimi odpadki
 • Obveznosti
 • Sistem ravnanja z odpadki
 • Načini zmanjšanja stroškov ravnanja z odpadki: analiza stroškov, spremljanje gibanja stroškov, optimizacija stroškov ravnanja z odpadki
 • Preprečevanje nastajanja odpadkov
 • Interna logistika v podjetju, pogodbeno razmerje s prevzemnikom odpadkov in določitev frekvence odvozov, izbira kontejnerjev za ločeno zbiranje odpadkov
 • Kako ravnati z majhnimi količinami odpadkov, da delujemo v skladu z zakonodajo
 • Ureditev dokumentacije
 • Postavitev in spremljanje ciljev
 • Premišljeno sklepanje pogodb z zbiralci ali odstranjevalci odpadkov in nosilci shem odpadkov
 • Nadzor nad ravnanjem z odpadki
 • Spoštovanje vseh prepovedi, omejitev in drugih pravil ravnanja, skladno z zakonodajo s področja varstva okolja
 • Kako poteka inšpekcijski nadzor
 • Upravni in prekrškovni postopek
 • Ukrepanje inšpektorja in odprava nepravilnosti
 • Izpolnjevanje obveznosti, ki jih je naložil inšpektor
 • Prisilitev in izvršba v primeru nespoštovanja izdane odločbe

DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA

Zaključek usposabljanja

Preverjanje znanja in prejem certifikata Usposobljena oseba za ravnanje z odpadki po aktualni zakonodaji (test rešite v spletni učilnici do 14. 5. 2021)

Potek izobraževanja

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki dveh intenzivnih interaktivnih delavnic, kjer boste prejeli želena pojasnila. Delavnice spremljate z vašega delovnega mesta ali od doma preko aplikacije ZOOM. Vse potrebne dostopne podatke prejmete pravočasno pred začetkom 1. delavnice.
 • Delavnice trajajo po 5-6 pedagoških ur. Seminarsko gradivo za delavnice imate v spletni učilnici. Podrobno se boste spoznali s tematiko in prejeli odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi.
 • Število udeležencev na posamezno izvedbo je omejeno, zato delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavateljico in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Poudarek izobraževanja je na razumljivi razlagi in praktičnih primerih. Zasnovano je tako, da boste na delavnicah obravnavali konkretne primere, prejeli želena pojasnila ter skozi diskusijo v sproščenem vzdušju prišli do novih rešitev.
 • Spletna učilnica je vir vseh vaših informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki, e-seminarji in gradiva izobraževalnega programa.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta. Dostop pa boste imeli omogočen še tri mesece od zaključka izobraževalnega programa.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice. Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Forum Akademije "Usposobljena oseba za ravnanje z odpadki po aktualni zakonodaji 2021" kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.

Video predstavitev poteka izobraževanja

Predavatelji

Polonca Poljanec Perič, univ. dipl. inž. kem.

Polonca Poljanec Perič je univerzitetna diplomirana inženirka kemije. 17 let je kot inšpektorica za okolje na Inšpektoratu RS za okolje opravljala inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov ter drugih okoljevarstvenih, naravovarstvenih in vodovarstvenih predpisov. Ima izkušnje s področja ravnanja z odpadki in čezmejnega pošiljanja odpadkov, urejanjem voda, industrijskega onesnaževanja in tveganja za okolje. Pristojna…

Prijava in kotizacija

Kotizacija
690,00 

Posebne ugodnosti:

 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 20 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

V ceno ni vključen DDV.

Število udeležencev:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.