Uspešen facility menedžer

Uspešen facility menedžer

Prijava

"Facility menedžerji" oz. upravitelji objektov ste odgovorni za vse infrastrukturne, poslovne in tehnične naloge, ki ne sodijo v osnovno dejavnost podjetja. Poskrbeti morate, da se zadosti vsem tehničnim in varnostnim predpisom v skladu z aktualno zakonodajo s področja varnosti in zdravja pri delu, energetske učinkovitosti ter varnosti strojev in naprav. Izjemno pomembno je, da:

 • poskrbite za varnost zaposlenih,
 • poskrbite za tehnično brezhibno ter varno delovanje strojev in naprav v objektu in
 • da se znate odločiti, kdaj je poslovni objekt smiselno najeti, ga kupiti ali celo razmisliti o nakupu novega zemljišča.

Ker je vaše področje dela zelo obsežno, smo združili skupino strokovnjakov z za vas pomembnih področij ter vas vabimo, da v okviru enega izobraževalnega programa pridobite ključna znanja odličnega facility menedžerja:

Program obsega štiri module:

 • tri celodnevne delavnice, na katerih boste s pomočjo enostavnih razlag in praktičnih primerov osvojili oz. poglobili svoja znanja za uspešno upravljanje in vzdrževanje objekta ter procesov v njem;
 • študijsko e-gradivo, ki ga najdete v spletni učilnici.

 

Komu je program namenjen?

Program je namenjen upravnikov poslovnih objektov, vodjem oddelkov za investicije in vzdrževanje, vodjem vzdrževanja in vsem, ki jih izobraževanje zanima.

MNENJA UDELEŽENCEV:

»Na izobraževanju Forum Akademije pridobim res koristne informacije za konkretno delo v podjetju«.
Marija Mihalič, Esol d.o.o.

»Na izobraževalnem dogodku Forum Akademije sem prejel koristne informacije in dogodke take vrste podpiram«.
Zvonko Rozmanič, Farmtech d.o.o.

»Vsebina izobraževanja v okviru Forum Akademije je aktualna, predavatelji odlični. Všeč mi je, da dobim odgovore na vsa zastavljena vprašanja in da imam priložnost kontaktirati z ostalimi kolegi iz stroke«.
Meta Blaž, Schenker d.d.

Koristi

Kot uspešen facility menedžer boste:

 • zadostili tehničnim in varnostnim smernicam – vzpostavili boste pogoje za varno delo in boste tako na varni strani pred obiskom tržnega inšpektorja ali inšpektorja za delo;
 • pridobili praktične primere in nasvete za varčevanje s stroški - glede učinkovitejše rabe energije pri delovanju vaših klimatskih in drugih naprav, ogrevanja, razsvetljave itd.;
 • se ekonomsko racionalno odločali glede najema ali nakupa poslovnega objekta;
 • poskrbeli za varnost zaposlenih – izbrali boste ustrezen varnostni ukrep ob hkratnem upoštevanju varstva osebnih podatkov;
 • pridobili poglobljene odgovore na vaša specifična vprašanja.

Vsebina

1. MODUL – DELAVNICA ZAGOTOVITEV POGOJEV ZA VARNO DELO V OBJEKTU (mag. Milan Srna) in FINANČNI VIDIK UPRAVLJANJA NEPREMIČNIN (in mag. Anton Kožar)

mag. Milan Srna: Zagotovitev pogojev za varno delo v objektu

 • Pravne podlage
 • Zahteve za varnost v stavbi/objektu
 • Pregledi in preizkusi delovne opreme ter strojev, klim, dvigal itd.
 • Vrste pregledov in preizkusov
 • Potrebna tehnična in druga dokumentacija
 • Vzdrževanje objekta, naprav, napeljav in podporne opreme v stavbi
 • Izdelava kontrolnih in merilnih listov ter zapisnika in poročil
 • Izvajalci pregledov ter nadzor nad njimi
 • Vzdrževanje strojev v objektu in odprava napak

Anton Kožar: Finančni vidik upravljanja nepremičnin

 • Rast tržne vrednosti nepremičnin kot ciljna funkcija lastnikov (kaj je tržna vrednost, kaj je vrednost za naložbenika), obrazložitev več vrst vrednosti ene nepremičnine, razlika med tekočim donosom in kapitalskim donosom
 • Prikaz načinov vrednotenja nepremičnin v odvisnosti od vhodnih podatkov in namena ocenjevanja (tržna vrednost, administrativna vrednost, poštena vrednost, likvidacijska vrednost itd.)
 • Časovna vrednost denarja in preračun prihodnjih donosov na sedanjo vrednost
 • Kriteriji investiranja (ločitev med tekočim vzdrževanjem in investicijskih vzdrževanjem oz. investiranjem): neto sedanja vrednost, interna stopnja donosa in doba vračanja investicije, s primeri izračuna
 • Ali so kriteriji investiranja pomembni za upravnika? Kako jih pravilno uporabiti? Ali so cilji upravnika isti kot za lastnika?
 • Kaj je ključni ekonomski kriterij za odločanje med nakupom in najemom? Kaj je pogosto kriterij investiranja v praksi? Omejitve investiranja?
 • Negotovost in z njimi povezani »stroški« za investicijo ter njihov vpliv na odločanje pri investicijah v nepremičnine (pravna varnost, sodni stroški in čas reševanja sporov ter vpliv na odločanje – in – rešitve?)
 • Kratek sprehod skozi kazalnike, ki so povezani z lastništvom nepremičnin in financiranje(SV, I, NTV, ROE, ROI, ROA, IRR, diskontni faktor (DF, mera kapitalizacije itd.), LTV, L/D itd.)
 • Sklepna ugotovitev o življenjski dobi nepremičnine in vlogi zemljišča, kot temelja za izboljšave od kmetijske do stavbne rabe
2. MODUL – ŠTUDIJSKO E-GRADIVO OSEBNI STIL VODENJA IN KOMUNIKACIJE (Polona Zupančič) dostop do e-seminarja v spletni učilnici
 • Kako izbrati ustrezen stil vodenja, krogotok vodenja
 • Testi vodenja in komunikacije
 • Vprašalniki: stil vodenja, obvladovanje procesa vodenja, delegiranje nalog
 • Postopek pogovora o sodelavčevih šibkih točkah
 • Postopek delegiranja nalog
3. MODUL – DELAVNICA ZAGOTOVITEV VARNOSTI V STAVBI (mag. Marko Potokar)
 • Varnostni sistem
 • Varovanje ljudi in premoženja
 • Grožnje, ranljivosti in nadzorni mehanizmi
 • Analiza tveganja
 • Tehnični varnostni sistemi:
  • Sistemi pristopne kontrole
  • Sistemi mehanske zaščite
 • Sistemi protivlomnega varovanja:
  • Sistemi video nadzora
  • Sistemi protipožarnega varovanja
  • Sistemi za detekcijsko merjenje eksplozivnih plinov
 • Fizično varovanje:
  • Varnostno osebje
  • Intervencije
  • VNC
 • Zakonodajna skladnost:
  • Zakon o zasebnem varovanju
  • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kriteriji za najem ustrezne varnostne službe
 • Posebne vrste varovanja
 • Notranje preiskave
 • Sodelovanje s policijo
 • Kdaj najeti storitve detektivske agencije
 • Primeri iz prakse
 • Konkretni varnostni ukrepi v vašem podjetju
 • Osnove požarne varnosti
 • Načrt evakuacije
4. MODUL – DELAVNICA ENERGETSKA UČINKOVITOST V STAVBI IN PRAVNI VIDIK UPRAVLJANJA NEPREMIČNIN (Bojan Mehle in Domen Neffat LL.M. (Heidelberg)

Bojan Mehle: Energetska učinkovitost v stavbi

 • Najbolj pogoste tehnologije OVE
 • Uporaba OVE v energijskih sistemih v stavbah
 • Priprava tople vode
 • Ogrevanje in hlajenje
 • Prezračevalni sistemi
 • Proizvodnja električne energije
 • Uporaba v tehnološke namene
 • Ogrevanje, kurilne naprave, daljinsko ogrevanje, termostatski ventili
 • Klimatske naprave in sistemi (elementi hladilne naprave, rekuperatorji toplote)
 • Toplotne črpalke, primerjava in trajnostni potencial, stroškovna in okoljska učinkovitost toplotnih črpalk v primerjavi z drugimi ogrevalnimi sistemi v stavbah
 • Presoja smiselnosti ukrepa zamenjave energenta
 • Primeri dobre in slabe prakse

Domen Neffat: Pravni vidik upravljanja nepremičnin

 • Zakonodaja s področja nepremičnin
 • Najemna razmerja v poslovnih stavbah
 • Odgovornost upravnikov v razmerju do podjemnikov (izvajalcev del) na poslovnih stavbah
 • Delitev stroškov v stanovanjskih in poslovnih stavbah (razlike), problematika stanovanjsko-poslovnih stavb
 • Razlike med rednim in izrednim vzdrževanjem
 • Pravni promet z nepremičninami (prodaja, obremenjevanje – hipoteke, služnosti)
ZAKLJUČEK

Uspešen facility menedžer (test rešite v spletni učilnici)

Potek izobraževanja

POTEK IZOBRAŽEVANJA

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki treh intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočamo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavateljem in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo po 6 pedagoških ur. Na vsaki delavnici boste prejeli pripadajoče seminarsko gradivo. Podrobno se boste spoznali s tematiko in prejeli odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Število udeležencev na posamezno izvedbo je omejeno, zato delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Poudarek izobraževanja je na razumljivi razlagi in praktičnih primerih. Zasnovano je tako, da boste na delavnicah obravnavali konkretne primere, prejeli želena pojasnila ter skozi diskusijo v sproščenem vzdušju prišli do novih rešitev.
 • Spletna učilnica je vir vseh vaših informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki, e-seminarji in gradiva izobraževalnega programa. Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta. Dostop pa boste imeli omogočen še tri mesece od zaključka izobraževalnega programa.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.
 • Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Forum Akademije Uspešen facility menedžer kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.

Video predstavitev poteka izobraževanja

Predavatelji

Bojan Mehle

Bojan Mehle, univ.dipl.inž.str., rojen 1953 v Ljubljani, je diplomiral l. 1977 na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, smer procesna tehnika. V glavnem kot projektant, nadzornik, revident načrtov in izvajanja strojnih inštalacij je deloval v podjetjih kot: Iskra Elektromehanika, Inženirski biro SOP Krško, Lesnina Inženiring za gradnje in tehnologijo, Finitura, Mercator Optima inženiring, Protim Ržišnik Perc,…

Domen Neffat

Domen Neffat LL.M. (Heidelberg), odvetnik Po zaključku študija na ljubljanski Pravni fakulteti je pričel s pripravništvom v odvetniški pisarni v Ljubljani. Pot ga je vodila na podiplomski študij v Nemčijo v kraj Heidelberg, kjer ga je uspešno zaključil. Po vrnitvi je opravljal delo asistenta na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru v okviru Katedre za civilno,…

mag. Anton Kožar

mag. Anton Kožar Je magistriral leta 1991 z magistrsko nalogo Vpliv zunanjih pogojev gospodarjenja na plačilno bilanco Jugoslavije in notranje prilagajanje tem spremembam – ekonometrična raziskava. Poklicno pot je začel v Komunalno – gradbenem podjetju Tregrad Trebnje. V času med 1983 in 1997 je bil zaposlen v Analitsko-raziskovalnem centru Banke Slovenije, v letih 1994-1997 kot pomočnik direktorja.…

mag. Milan Srna

Milan Srna je po poklicu magister znanosti, njegove strokovne reference pa so več kot 38 let povezane s tehničnim področjem in varnostjo pri delu. Več kot 15 let je bil medobčinski in republiški inšpektor za delo za področje težke industrije in metalurgije, direktor Urada za varnost in zdravje pri delu ter predstojnik Centra za strokovne…

pred. mag. Marko Potokar

Z delovanjem na področju varovanja informacij in osebnih podatkov je pričel leta 2004. Med drugim je več let opravljal funkcijo državnega nadzornika za varstvo osebnih podatkov pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, trenutno pa je vodja varovanja v mednarodni korporaciji. Je habilitirani predavatelj za predmetno področje varnostne vede na Fakulteti za varnostne vede UM, s sklepom…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Lokacija

Poslovna hiša Unija

Unija Računovodska hiša d.d., Tržaška cesta, Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

Datum: 4.6.2019

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.