Uspešen facility menedžer

Uspešen facility menedžer

Izobraževalni program – online

Prijava

"Facility menedžerji" oz. upravitelji objektov ste odgovorni za vse infrastrukturne, poslovne in tehnične naloge, ki ne sodijo v osnovno dejavnost podjetja. Poskrbeti morate, da se zadosti vsem tehničnim in varnostnim predpisom v skladu z aktualno zakonodajo s področja varnosti in zdravja pri delu, energetske učinkovitosti ter varnosti strojev in naprav.

Izjemno pomembno je, da:

 • poskrbite za varnost zaposlenih,
 • poskrbite za tehnično brezhibno ter varno delovanje strojev in naprav v objektu in
 • da se znate odločiti, kdaj je poslovni objekt smiselno najeti, ga kupiti ali celo razmisliti o nakupu novega zemljišča.

Ker je vaše področje dela zelo obsežno, smo združili skupino strokovnjakov z za vas pomembnih področij ter vas vabimo, da v okviru enega izobraževalnega programa pridobite ključna znanja odličnega facility menedžerja.


Program obsega štiri module:

 • tri celodnevne delavnice, na katerih boste s pomočjo enostavnih razlag in praktičnih primerov osvojili oz. poglobili svoja znanja za uspešno upravljanje in vzdrževanje objekta ter procesov v njem;
 • študijsko e-gradivo, ki ga najdete v spletni učilnici.

Komu je program namenjen? Program je namenjen upravnikov poslovnih objektov, vodjem oddelkov za investicije in vzdrževanje, vodjem vzdrževanja in vsem, ki jih izobraževanje zanima.


Mnenja udeležencev:

 • »Všeč mi je, ker so predavatelji znali predstaviti in utemeljiti vsa vprašanja. Zelo zadovoljna sem tudi s prejetim gradivo.« – Tina Juvan, Talisman d.o.o.

 • »Zadovoljen sem bil povsem s celotnim izobraževanjem; predvsem z bogato vsebino in strokovno obrazložitvijo.« – Štefan Horvat, Pomgrad d.d.

 • »Na izobraževanju sem pridobil zelo koristne informacije.« – Aziz Mohamed Khalaf, Adient Slovenj Gradec d.o.o.

 • »Pohvalni sta izvedba izobraževanja in dejstvo, da so individualne težave že sproti rešene. Pohvalim pa tudi priskrbljeno malico in kavo že zjutraj.« – Matej Ulčnik, Metalna Senovo d.o.o.


Online delavnice v živo spremljate na vašem izbranem računalniku ali mobilnem telefonu – na delovnem mestu ali od doma.

Koristi

Kot uspešen facility menedžer boste:

 • zadostili tehničnim in varnostnim smernicam – vzpostavili boste pogoje za varno delo in boste tako na varni strani pred obiskom tržnega inšpektorja ali inšpektorja za delo;
 • pridobili praktične primere in nasvete za varčevanje s stroški – glede učinkovitejše rabe energije pri delovanju vaših klimatskih in drugih naprav, ogrevanja, razsvetljave itd.;
 • se ekonomsko racionalno odločali glede najema ali nakupa poslovnega objekta;
 • poskrbeli za varnost zaposlenih – izbrali boste ustrezen varnostni ukrep ob hkratnem upoštevanju varstva osebnih podatkov;
 • pridobili poglobljene odgovore na vaša specifična vprašanja.

Vsebina

Online delavnica: Upravljanje z nepremičninami (Domen Neffat LL.M. (Heidelberg) in mag. Anton Kožar)

Pravni vidik upravljanja nepremičnin (Domen Neffat LL.M. (Heidelberg)):

 • Zakonodaja s področja nepremičnin
 • Najemna razmerja v poslovnih stavbah
 • Odgovornost upravnikov v razmerju do podjemnikov (izvajalcev del) na poslovnih stavbah
 • delitev stroškov v stanovanjskih in poslovnih stavbah (razlike), problematika stanovanjsko-poslovnih stavb
 • Razlike med rednim in izrednim vzdrževanjem
 • Pravni promet z nepremičninami (prodaja, obremenjevanje – hipoteke, služnosti)

Finančni vidik upravljanja nepremičnin (mag. Anton Kožar)

 • Rast tržne vrednosti nepremičnin kot ciljna funkcija lastnikov (kaj je tržna vrednost, kaj je vrednost za naložbenika), obrazložitev več vrst vrednosti ene nepremičnine, razlika med tekočim donosom in kapitalskim donosom
 • Prikaz načinov vrednotenja nepremičnin v odvisnosti od vhodnih podatkov in namena ocenjevanja (tržna vrednost, administrativna vrednost, poštena vrednost, likvidacijska vrednost itd.)
 • Časovna vrednost denarja in preračun prihodnjih donosov na sedanjo vrednost
 • Kriteriji investiranja (ločitev med tekočim vzdrževanjem in investicijskih vzdrževanjem oz. investiranjem): neto sedanja vrednost, interna stopnja donosa in doba vračanja investicije, s primeri izračuna
 • Ali so kriteriji investiranja pomembni za upravnika? Kako jih pravilno uporabiti? Ali so cilji upravnika isti kot za lastnika?
 • Kaj je ključni ekonomski kriterij za odločanje med nakupom in najemom? Kaj je pogosto kriterij investiranja v praksi? Omejitve investiranja?
 • Negotovost in z njimi povezani »stroški« za investicijo ter njihov vpliv na odločanje pri investicijah v nepremičnine (pravna varnost, sodni stroški in čas reševanja sporov ter vpliv na odločanje – in – rešitve?)
 • Kratek sprehod skozi kazalnike, ki so povezani z lastništvom nepremičnin in financiranje(SV, I, NTV, ROE, ROI, ROA, IRR, diskontni faktor (DF, mera kapitalizacije itd.), LTV, L/D itd.)
 • Sklepna ugotovitev o življenjski dobi nepremičnine in vlogi zemljišča, kot temelja za izboljšave od kmetijske do stavbne rabe

Trajanje: od 9.00 do 14.00

Študijsko e-gradivo: Osebni stil vodenja in komunikacije (Polona Zupančič)

Gradivo se nahaja v spletni učilnici.

 • Kako izbrati ustrezen stil vodenja, krogotok vodenja
 • Testi vodenja in komunikacije
 • Vprašalniki: stil vodenja, obvladovanje procesa vodenja, delegiranje nalog
 • Postopek pogovora o sodelavčevih šibkih točkah
 • Postopek delegiranja nalog
Online delavnica: Zagotovitev varnosti v stavbi (mag. Marko Potokar)
 • Varnostni sistem
 • Varovanje ljudi in premoženja
 • Grožnje, ranljivosti in nadzorni mehanizmi
 • Analiza tveganja
 • Tehnični varnostni sistemi:
  • Sistemi pristopne kontrole
  • Sistemi mehanske zaščite
 • Sistemi protivlomnega varovanja:
  • Sistemi video nadzora.
  • Sistemi protipožarnega varovanja
  • Sistemi za detekcijsko merjenje eksplozivnih plinov
 • Fizično varovanje:
  • Varnostno osebje
  • Intervencije
  • VNC
 • Zakonodajna skladnost:
  • Zakon o zasebnem varovanju
  • Zakon o varstvu osebnih podatkov
 • Kriteriji za najem ustrezne varnostne službe
 • Posebne vrste varovanja
 • Notranje preiskave
 • Sodelovanje s policijo
 • Kdaj najeti storitve detektivske agencije
 • Primeri iz prakse
 • Konkretni varnostni ukrepi v vašem podjetju
 • Osnove požarne varnosti
 • Načrt evakuacije

Trajanje: od 8.15 do 13.00

Online delavnica: Energetska učinkovitost v stavbi in zagotovitev pogojev za varno delo v objektu (Bojan Mehle in mag. Milan Srna)

Energetska učinkovitost v stavbi (Bojan Mehle)

 • Najbolj pogoste tehnologije OVE
 • Uporaba OVE v energijskih sistemih v stavbah
 • Priprava tople vode
 • Ogrevanje in hlajenje
 • Prezračevalni sistemi
 • Proizvodnja električne energije
 • Uporaba v tehnološke namene
 • Ogrevanje, kurilne naprave, daljinsko ogrevanje, termostatski ventili
 • Klimatske naprave in sistemi (elementi hladilne naprave, rekuperatorji toplote)
 • Toplotne črpalke, primerjava in trajnostni potencial, stroškovna in okoljska učinkovitost toplotnih črpalk v primerjavi z drugimi ogrevalnimi sistemi v stavbah
 • Presoja smiselnosti ukrepa zamenjave energenta
 • Primeri dobre in slabe prakse

Zagotovitev pogojev za varno delo v objektu (mag. Milan Srna)

 • Pravne podlage
 • Zahteve za varnost v stavbi/objektu
 • Pregledi in preizkusi delovne opreme ter strojev, klim, dvigal itd.
 • Vrste pregledov in preizkusov
 • Potrebna tehnična in druga dokumentacija
 • Vzdrževanje objekta, naprav, napeljav in podporne opreme v stavbi
 • Izdelava kontrolnih in merilnih listov ter zapisnika in poročil
 • Izvajalci pregledov ter nadzor nad njimi
 • Vzdrževanje strojev v objektu in odprava napak

Trajanje: od 9.00 do 14.00

Zaključek

Preverjanje znanja in prejem certifikata Uspešen facility manager (test rešite v spletni učilnici do 18. 12. 2020)

Potek izobraževanja

 • Delavnice trajajo po 6 pedagoških ur. Na vsaki delavnici boste prejeli pripadajoče seminarsko gradivo. Podrobno se boste spoznali s tematiko in prejeli odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Število udeležencev na posamezno izvedbo je omejeno, zato delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Poudarek izobraževanja je na razumljivi razlagi in praktičnih primerih. Zasnovano je tako, da boste na delavnicah obravnavali konkretne primere, prejeli želena pojasnila ter skozi diskusijo v sproščenem vzdušju prišli do novih rešitev.
 • Študijsko e-gradivo se nahaja v spletni učilnici. Uporabite ga lahko takoj in kjerkoli – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Ob koncu programa boste v spletni učilnici imeli test, ki ga rešite do 18. 12. 2020.
 • Dostop do spletne učilnice, v kateri boste našli tudi vsa seminarska gradiva, boste imeli omogočen še en mesec po zaključku izobraževalnega programa.
 • Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Forum Akademije Uspešen facility manager kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.

 

Video predstavitev spletne učilnice

Predavatelji

Bojan Mehle

Bojan Mehle, univ.dipl.inž.str., rojen 1953 v Ljubljani, je diplomiral l. 1977 na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani, smer procesna tehnika. V glavnem kot projektant, nadzornik, revident načrtov in izvajanja strojnih inštalacij je deloval v podjetjih kot: Iskra Elektromehanika, Inženirski biro SOP Krško, Lesnina Inženiring za gradnje in tehnologijo, Finitura, Mercator Optima inženiring, Protim Ržišnik Perc,…

Domen Neffat

Domen Neffat LL.M. (Heidelberg), odvetnik Po zaključku študija na ljubljanski Pravni fakulteti je pričel s pripravništvom v odvetniški pisarni v Ljubljani. Pot ga je vodila na podiplomski študij v Nemčijo v kraj Heidelberg, kjer ga je uspešno zaključil. Po vrnitvi je opravljal delo asistenta na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru v okviru Katedre za civilno,…

mag. Anton Kožar

mag. Anton Kožar Je magistriral leta 1991 z magistrsko nalogo Vpliv zunanjih pogojev gospodarjenja na plačilno bilanco Jugoslavije in notranje prilagajanje tem spremembam – ekonometrična raziskava. Poklicno pot je začel v Komunalno – gradbenem podjetju Tregrad Trebnje. V času med 1983 in 1997 je bil zaposlen v Analitsko-raziskovalnem centru Banke Slovenije, v letih 1994-1997 kot pomočnik direktorja.…

mag. Milan Srna

Milan Srna je po poklicu magister znanosti, njegove strokovne reference pa so več kot 38 let povezane s tehničnim področjem in varnostjo pri delu. Več kot 15 let je bil medobčinski in republiški inšpektor za delo za področje težke industrije in metalurgije, direktor Urada za varnost in zdravje pri delu ter predstojnik Centra za strokovne…

pred. mag. Marko Potokar

Pred. mag. Marko Potokar je habilitirani predavatelj za področje varnosti ter računalništva in informatike na višjih šolah in fakultetah. Predava na dodiplomskem in podiplomskem študiju na Fakulteti za informacijske študije in na fakulteti za poslovne študije Gea College ter na višji strokovni šoli Academia. Je avtor več prispevkov s področja varovanja in informacijskih tehnologij ter…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.