Strokovnjak za upravni postopek in upravno poslovanje

Strokovnjak za upravni postopek in upravno poslovanje

Prijava

Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) natančno opredeljuje vse faze upravnega postopka, a zaradi kompleksnosti in zapletenosti določb terja pazljivost, saj lahko v postopku vodenja pride do nepravilnosti in napak. Posledica teh so kršene pravice in druge pravne koristi strank ter drugih udeležencev v postopku. Tudi po določbah Uredbe o upravnem poslovanju imajo organi, ki vodijo upravne postopke, številne obveznosti. Hkrati je treba upravni postopek v skladu z zakonom ustrezno evidentirati in dokumentirati, ves čas postopka in še mnogo let po tem pa primerno ravnati z vsemi dokumenti vsakega postopka posebej in tudi celotno zbirko.

Bistveno torej je, da pravilno vodite upravne postopke ter ustrezno upravljate z dokumentarnim gradivom in ste seznanjeni z aktualno prakso Upravne inšpekcije ter Upravnega sodišča RS. Zato smo pripravili nov program, ki vam v samo štirih tednih omogoča sistematičen pregled nad vsemi dolžnostmi, zakonskimi zahtevami in postopki.

Program je namenjen: uradnim osebam, zaposlenim pri državnih organih, organih lokalnih skupnosti in nosilcih javnih pooblastil, kadar v upravnih zadevah odločajo o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznikov, pravnih oseb in drugih strank, ter v primerih, ko izvajalci javnih služb odločajo o pravicah ali obveznostih uporabnikov njihovih storitev in vsem, ki jih omenjeno področje zanima.

Koristi

Kot strokovnjak za upravni postopek in upravno poslovanje boste:

 • imeli celoten pregled nad vsemi zakonskimi zahtevami in dolžnostmi, ki jih nalagajo ZUP, ZDIJZ in pripadajoče uredbe,
 • s pravnimi predpisi usklajeno vodili upravne postopke, pri tem pa izdajali vsebinsko ustrezne upravne odločbe in sklepe;
 • brez napak pripravljali, vodili in hranili dokumentacijo, ki nastaja v postopkih;
 • seznanjeni s prakso pristojnih institucij, vse to z namenom, da zmanjšate tveganje za nastanek napak in s tem povezanih upravnih sporov.

Vsebina

1. delavnica

1. Splošna zakonodaja in obveznosti – Pojem upravne zadeve in temeljna načela

 • Kdaj gre za upravno zadevo in je potrebna podrejena raba ZUP?
 • Ne/raba ZUP v neupravnih javnopravnih zadevah (šolstvo, prekrški …)
 • Nadrejena raba področnih predpisov nad ZUP (posebni postopki)
 • Načelo zakonitosti in diskrecijsko odločanje ter varstvo javne koristi, načeli varstva pravic strank in zaslišanja stranke, načeli materialne resnice in proste presoje dokazov, načelo samostojnosti pri odločanju

2. Upravno poslovanje

 • Stvarna in krajevna pristojnost organov
 • Kompetenčni spori in pravna pomoč
 • Lastnost stranke in stranski udeleženci, zastopniki strank (po ZUP in skrbniki)
 • Pogoji za uradne osebe, njihova pooblastila in izločitev
 • Občevanje – komuniciranje v upravnih postopkih in roki
 • Vloge in jezik, vabila, zapisniki in uradni zaznamki
 • Vpogled v spis (pregled dokumentov) in informacije javnega značaja
 • Vročanje in takse
 • Roki
 • Diskusija, odgovori na vprašanja
2. delavnica

  1. Začetek postopka

 • Procesne predpostavke za uvedbo postopka, zahtevki
 • Začetek postopka po uradni dolžnosti
 • Združitev postopkov, sprememba zahteve, umik zahteve
 • Poravnava

2. Ugotovitveni in dokazni postopek ter red v postopku

 • Ugotavljanje/dokazovanje dejstev, poseben in skrajšani ugotovitveni postopek
 • Ustna obravnava
 • Red v postopku (vloge, obravnava …)
 • Predhodno vprašanje in prekinitev postopka
 • Listine, potrdila, upravne overitve in izmenjava podatkov iz uradnih evidenc
 • Priče, izvedenci, ogled, izjava stranke in druga dokazila

3. Odločba/sklep in njuna izvršba ter stroški postopka

 • Izdaja dopisa/odločbe/sklepa in vrste odločb
 • Pisnost/ustnost odločbe/sklepa
 • Sestavine odločbe/sklepa po ZUP (uvod, naziv, izrek, obrazložitev, pouk, podpis/žig) in UUP
 • Stroški postopka
 • Popravek odločbe/sklepa
 • Dokončnost in pravnomočnost, izvršljivost in izvršba
 • Diskusija, odgovori na vprašanja
3. delavnica

1. Pravna sredstva v upravnih postopkih in sodni nadzor

 • Pravica do pritožbe in odpoved tej pravici, pritožbeni razlogi
 • Obnova postopka
 • Odprava in razveljavitev odločbe, ničnost
 • Upravni spor in socialni spor ter druge oblike sodnega nadzora
 • Upravna inšpekcija, področne inšpekcije, informacijski pooblaščenec in druge oblike nadzora

2. Vodenje in hramba dokumentacije

 • Ravnanje z dokumentarnim gradivom
 • Varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva
 • E-poslovanje
 • Elektronska hramba
 • Informacijska varnost
 • Upravljanje z e-dokumenti
 • Dobra in slaba praksa
 • Primeri in priporočila iz prakse
Preverjanje znanja in prejem potrdila o usposabljanju
 • Po končanih delavnicah boste po elektronski pošti prejeli test, ki ga boste lahko rešili doma in ga v dogovorjenem roku vrnili na naš naslov. Vsi, ki boste test uspešno rešili (najmanj 60 % pravilnih odgovorov), boste prejeli certifikat FORUM AKADEMIJE Strokovnjak za upravni postopek in upravno poslovanje v slovenščini in angleščini.

Potek izobraževanja

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki treh intenzivnih interaktivnih delavnic, ki trajajo po 6 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi.
 • Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Ob koncu programa boste prejeli pisni test preverjanja znanja (tip obkroževanja pravilnih odgovorov), ki ga boste rešili sami, izpolnjenega pa nam boste poslali po navadni ali elektronski pošti v dogovorjenem roku.
 • V primeru uspešno opravljenega preverjanja znanja boste prejeli certifikat Strokovnjak za upravni postopek in upravno poslovanje v slovenskem in angleškem jeziku kot potrdilo o strokovni usposobljenosti.

 

Video predstavitev spletne učilnice

Predavatelji

mag. Marijan Štriker

Mag. Marijan Štriker, univ. dipl. prav., je 12 let vodil Sektor za upravno inšpekcijo na Inšpektoratu za javno upravo, pred tem pa služboval na MNZ. Je avtor številnih strokovnih knjig in člankov ter predavatelj.

mag. Robert Lainšček

Mag. Robert Lainšček je magister pravnih znanosti in zaposlen kot vodja Sektorja za upravno inšpekcijo na Inšpektoratu za javni sektor, kot organa v sestavi Ministrstva za javno upravo. V državni upravi, kjer je zaposlen od začetka poklicne poti, je opravljal različna dela in naloge. Svoje znanje je nenehno izpolnjeval in tako končal Pravno fakulteto v…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.