Strokovnjak za računovodstvo

Strokovnjak za računovodstvo

Prijava
Trajanje

7 modulov

Začetek: 28. 8. 2019

Kje?
Brezovica pri Ljubljani, Poslovna hiša Unija

Kot dober računovodja morate svoje delo opravljati zanesljivo in učinkovito. Vedeti morate kako in zakaj evidentirati različne poslovne dogodke, ki so zbrani v izkazih poslovnega izida, denarnih tokov in bilanci stanja, ti pa so odločilni za sprejemanje pomembnih poslovnih odločitev.

Zato morate dobro poznati zakonodajne podlage, njihovo vpeljavo v delo, računovodske standarde in celotno finančno poslovanje.

V štirih tednih, na enem mestu, pridobite potrebna znanja, vpeljite teorijo v svojo prakso in se usposobite za samostojno delo! Posebej za vas smo s strokovnjakinjo iz prakse, dr. Lidijo Robnik, pripravili izobraževalni program.

Program obsega šest modulov:

 • štiri celodnevne delavnice,
 • online izdajo priročnika Knjižbe za računovodje s portalom,
 • webinar - Davčna obravnava potnih nalogov.

Kot strokovnjak za računovodstvo boste:

 • samostojno in zanesljivo opravljali delo;
 • osvojeno znanje podkrepljeno s praktičnimi primeri takoj prenesli v prakso;
 • zakonodajno skladno obračunavali plače, druge prejemke iz delovnega razmerja, potne naloge, pravilno knjižili redne in izredne dogodke, izdelali ustrezna poročila, obračunali amortizacijo ter
 • dobili odgovore na vprašanja in izmenjali izkušnje iz stroke.

Program je namenjen:

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki že opravljate računovodska dela ali se na to šele pripravljate in želite pridobiti ali nadgraditi znanja s področja računovodstva.

NOVO: CERTIFIKAT STROKOVNE KVALIFIKACIJE

Na zadnji delavnici boste opravili preverjanje znanja in pridobili certifikat strokovne kvalifikacije Strokovnjak za računovodstvo v slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti na področju računovodstva.

Certifikat podeljuje Založba Forum Media v sodelovanju z Združenjem delodajalcev Slovenije in Združenjem za razvoj znanja. Certifikat o strokovni kvalifikaciji je referenčna listina, s katero imetnik dokazuje delodajalcu kompetentnost za izvajanje del v okviru strokovne kvalifikacije, hkrati pa omogoča prepoznavnost in mobilnost na trgu dela. Na certifikatu so zapisane tudi kompetence, ki jih je imetnik dokazal v postopku preverjanja.

Koristi

Kot strokovnjak za računovodstvo boste:

 • samostojno in zanesljivo opravljali delo;
 • osvojeno znanje, podkrepljeno s praktičnimi primeri, takoj prenesli v prakso;
 • zakonodajno skladno obračunavali plače, druge prejemke iz delovnega razmerja, potne naloge, pravilno knjižili redne in izredne dogodke, izdelali ustrezna poročila, obračunali amortizacijo ter
 • dobili odgovore na vprašanja in izmenjali izkušnje iz stroke.

Vsebina

Računovodski in davčni predpisi vodenja računovodstva - od 9.00 do 13.15
 • Pomen, naloga in vrste računovodstva
 • Funkcija in organizacija računovodstva
 • Računovodska načela in pravila evidentiranja poslovnih dogodkov
 • Katere računovodske informacije so pomembne za različne uporabnike
 • Pomen in vsebina knjigovodskih listin
 • Vrste knjigovodskih listin
 • Kaj je verodostojna knjigovodska listina
 • Vrste, vsebina in arhiviranje poslovnih knjig in knjigovodskih listin
 • Ekonomske kategorije iz bilance stanja
 • Ekonomske kategorije iz izkaza poslovnega izida in iz izkaza denarnih tokov
 • Pomen premoženjskega in finančnega stanja, poslovnega izida in denarnega toka
 • Računovodski predpisi in davčna zakonodaja
Online izdaja priročnika

Dostop do online izdaje prejmete po elektronski pošti

 • Uvod – računovodstvo v praksi
 • Knjiženje praktičnih primerov v okviru ekonomskih kategorij
 • Posebnosti knjiženja za proračunske uporabnike
 • Poročanje po Slovenskih računovodskih standardih in Mednarodnih standardih računovodskega poročanja
 • Poslovno in letno poročilo
 • Potrebne računovodske informacije za direktorja
 • Rezultat poslovanja
 • Posebnosti vodenja poslovnih knjig pri samostojnih podjetnikih posameznikih
 • Vodenje računovodstva v društvih
 • Zakonske spremembe
Obračunavanje prejemkov v delovnem razmerju ali pogodbenem odnosu - od 9.00 do 13.15
 • Obračun plače in nadomestil ter bonitet
 • Regres za letni dopust
 • Drugi prejemki iz delovnega razmerja (jubilejne nagrade, božičnica, odpravnine, potni stroški, regres za prehrano, solidarnostna pomoč)
 • Delo v drugem pravnem razmerju (avtorske pogodbe, podjemne pogodbe, pogodbe o poslovodenju, pogodbe o prokuri, sejnine)
 • Pravilno izpolnjevanje potnih nalogov
 • Obračun stroškov potnih nalogov
 • Napake pri poslovanju s potnimi nalogi
 • Praktični primeri knjiženj
Terjatve, obveznosti in stroški - od 9.00 do 13.15
 • Vrste in način oblikovanja terjatev in obveznosti iz poslovanja in financiranja
 • Odpisi in oslabitve terjatev in obveznosti ter njihovi zastaralni roki
 • Obračunavanje obresti
 • Dajanje in prejemanje popustov
 • Vrste stroškov in kako jih delimo in evidentiramo na kratek ali dolgi rok
 • Praktični primeri knjiženj
Davčna obravnava potnih nalogov

Dostop prejmete po elektronski pošti.

Dolgoročna sredstva - od 9.00 do 13.15
 • Vrste dolgoročnih sredstev in njihovo evidentiranje
 • Metode obračunavanja amortizacije
 • Vrednotenje dolgoročnih sredstev
 • Naknadna vlaganja v opredmetena osnovna sredstva
 • Dobički in izgube pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev
 • Pomen inventure opredmetenih osnovnih sredstev
 • Praktični primeri knjiženj
Strokovnjak za računovodstvo

Preverjanje znanja: test rešite na zadnji delavnici.

Prejem certifikata Strokovnjak za računovodstvo.

Potek izobraževanja

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki štirih intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo do 6 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Dostop do priročnika s portalom se nahaja v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov. Omogoča vam vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Ob koncu programa boste na zadnji delavnici prejeli pisni test znanja, ki ga bo pregledala in ocenila predavateljica. Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Strokovnjak za računovodstvo v slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti.

PROGRAM JE NAMENJEN

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki že opravljate računovodska dela ali se na to šele pripravljate in želite pridobiti ali nadgraditi znanja s področja računovodstva.

Predavatelji

doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto…

Prijava in kotizacija

Kotizacija
1.190,00 1.071,00 

Posebna ponudba velja samo za prijave do: 19. 7. 2019

Posebne ugodnosti:

 • drugi udeleženec 10 % popusta
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta.

V ceno ni vključen DDV.

Število udeležencev:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Lokacija

Poslovna hiša Unija

Poslovna hiša Unija d.o.o., Tržaška cesta, Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

Datum: 28.8.2019

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.