Strokovnjak za računovodstvo

Strokovnjak za računovodstvo

Prijava

Kot dober računovodja morate svoje delo opravljati zanesljivo in učinkovito. Vedeti morate kako in zakaj evidentirati različne poslovne dogodke, ki so zbrani v izkazih poslovnega izida, denarnih tokov in bilanci stanja, ti pa so odločilni za sprejemanje pomembnih poslovnih odločitev.

Zato morate dobro poznati zakonodajne podlage, njihovo vpeljavo v delo, računovodske standarde in celotno finančno poslovanje.

V štirih tednih, na enem mestu, pridobite potrebna znanja, vpeljite teorijo v svojo prakso in se usposobite za samostojno delo! Posebej za vas smo s strokovnjakinjo iz prakse, dr. Lidijo Robnik, pripravili izobraževalni program.

Program obsega šest modulov:

 • štiri celodnevne delavnice,
 • online izdajo priročnika Knjižbe za računovodje s portalom,
 • webinar - Davčna obravnava potnih nalogov.

Kot strokovnjak za računovodstvo boste:

 • samostojno in zanesljivo opravljali delo;
 • osvojeno znanje podkrepljeno s praktičnimi primeri takoj prenesli v prakso;
 • zakonodajno skladno obračunavali plače, druge prejemke iz delovnega razmerja, potne naloge, pravilno knjižili redne in izredne dogodke, izdelali ustrezna poročila, obračunali amortizacijo ter
 • dobili odgovore na vprašanja in izmenjali izkušnje iz stroke.

Program je namenjen:

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki že opravljate računovodska dela ali se na to šele pripravljate in želite pridobiti ali nadgraditi znanja s področja računovodstva.

NOVO: CERTIFIKAT STROKOVNE KVALIFIKACIJE

Na zadnji delavnici boste opravili preverjanje znanja in pridobili certifikat strokovne kvalifikacije Strokovnjak za računovodstvo v slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti na področju računovodstva.

Certifikat podeljuje Založba Forum Media v sodelovanju z Združenjem delodajalcev Slovenije in Združenjem za razvoj znanja. Certifikat o strokovni kvalifikaciji je referenčna listina, s katero imetnik dokazuje delodajalcu kompetentnost za izvajanje del v okviru strokovne kvalifikacije, hkrati pa omogoča prepoznavnost in mobilnost na trgu dela. Na certifikatu so zapisane tudi kompetence, ki jih je imetnik dokazal v postopku preverjanja.

Koristi

Kot strokovnjak za računovodstvo boste:

 • samostojno in zanesljivo opravljali delo;
 • osvojeno znanje, podkrepljeno s praktičnimi primeri, takoj prenesli v prakso;
 • zakonodajno skladno obračunavali plače, druge prejemke iz delovnega razmerja, potne naloge, pravilno knjižili redne in izredne dogodke, izdelali ustrezna poročila, obračunali amortizacijo ter
 • dobili odgovore na vprašanja in izmenjali izkušnje iz stroke.

Vsebina

Računovodski in davčni predpisi vodenja računovodstva
 • Pomen, naloga in vrste računovodstva
 • Funkcija in organizacija računovodstva
 • Računovodska načela in pravila evidentiranja poslovnih dogodkov
 • Katere računovodske informacije so pomembne za različne uporabnike
 • Pomen in vsebina knjigovodskih listin
 • Vrste knjigovodskih listin
 • Kaj je verodostojna knjigovodska listina
 • Vrste, vsebina in arhiviranje poslovnih knjig in knjigovodskih listin
 • Ekonomske kategorije iz bilance stanja
 • Ekonomske kategorije iz izkaza poslovnega izida in iz izkaza denarnih tokov
 • Pomen premoženjskega in finančnega stanja, poslovnega izida in denarnega toka
 • Računovodski predpisi in davčna zakonodaja
Online izdaja priročnika

Dostop do online izdaje prejmete po elektronski pošti

 • Uvod – računovodstvo v praksi
 • Knjiženje praktičnih primerov v okviru ekonomskih kategorij
 • Posebnosti knjiženja za proračunske uporabnike
 • Poročanje po Slovenskih računovodskih standardih in Mednarodnih standardih računovodskega poročanja
 • Poslovno in letno poročilo
 • Potrebne računovodske informacije za direktorja
 • Rezultat poslovanja
 • Posebnosti vodenja poslovnih knjig pri samostojnih podjetnikih posameznikih
 • Vodenje računovodstva v društvih
 • Zakonske spremembe
Obračunavanje prejemkov v delovnem razmerju ali pogodbenem odnosu
 • Obračun plače in nadomestil ter bonitet
 • Regres za letni dopust
 • Drugi prejemki iz delovnega razmerja (jubilejne nagrade, božičnica, odpravnine, potni stroški, regres za prehrano, solidarnostna pomoč)
 • Delo v drugem pravnem razmerju (avtorske pogodbe, podjemne pogodbe, pogodbe o poslovodenju, pogodbe o prokuri, sejnine)
 • Pravilno izpolnjevanje potnih nalogov
 • Obračun stroškov potnih nalogov
 • Napake pri poslovanju s potnimi nalogi
 • Praktični primeri knjiženj
Terjatve, obveznosti in stroški
 • Vrste in način oblikovanja terjatev in obveznosti iz poslovanja in financiranja
 • Odpisi in oslabitve terjatev in obveznosti ter njihovi zastaralni roki
 • Obračunavanje obresti
 • Dajanje in prejemanje popustov
 • Vrste stroškov in kako jih delimo in evidentiramo na kratek ali dolgi rok
 • Praktični primeri knjiženj
Davčna obravnava potnih nalogov

Dostop prejmete po elektronski pošti.

Dolgoročna sredstva
 • Vrste dolgoročnih sredstev in njihovo evidentiranje
 • Metode obračunavanja amortizacije
 • Vrednotenje dolgoročnih sredstev
 • Naknadna vlaganja v opredmetena osnovna sredstva
 • Dobički in izgube pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev
 • Pomen inventure opredmetenih osnovnih sredstev
 • Praktični primeri knjiženj
Strokovnjak za računovodstvo

Preverjanje znanja: test rešite na zadnji delavnici.

Prejem certifikata Strokovnjak za računovodstvo.

Potek izobraževanja

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki štirih intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo do 6 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Dostop do priročnika s portalom se nahaja v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov. Omogoča vam vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Ob koncu programa boste na zadnji delavnici prejeli pisni test znanja, ki ga bo pregledala in ocenila predavateljica. Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Strokovnjak za računovodstvo v slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti.

PROGRAM JE NAMENJEN

Izobraževanje je namenjeno vsem, ki že opravljate računovodska dela ali se na to šele pripravljate in želite pridobiti ali nadgraditi znanja s področja računovodstva.

Video predstavitev poteka izobraževanja

Predavatelji

Lidija Robnik, doc. dr. univ. dipl. ekon.

Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.