Strokovnjak za obračunavanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja

Strokovnjak za obračunavanje plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja

Izobraževalni program

Prijava

AKTUALNO: Pravilno obračunajte plače in ostale prejemke iz delovnega razmerja

Kot odgovorni za pravilen obračun plač in nagrajevanje delavcev potrebujete za hitro in pravilno opravljeno delo poglobljeno znanje, ki ga morate stalno nadgrajevati, in strokovne napotke, ki jih lahko takoj prenesete v vašo prakso.

Napake in nepravilnosti pri obračunavanju plač lahko imajo negativne pravne in finančne posledice in vodijo do nepravilnega izračuna pokojnine.

Tudi v primeru, da plače obračuna zunanji izvajalec, je odgovornost za pravilen obračun in izplačilo plače na strani podjetja, ki plače izplača –torej vas izbira zunanjega izvajalca ne obvaruje pred sankcijami za nepravilnosti v postopku obračuna in izplačila plač.

Hitro nadgradite svoje znanje in bodite pri svojem delu res zanesljivi in učinkoviti!

V sodelovanju z odlično strokovnjakinjo z dolgoletnimi izkušnjami smo posebej za vas pripravili edinstven izobraževalni program, prilagojen potrebam iz prakse.


Program obsega:

 • štiri celodnevne delavnice,
 • dostop do portala Plače v gospodarstvu z online izdajo priročnika in
 • dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa gradiva in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa.

Ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili certifikat Strokovnjak za obračun plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja v slovenščini in angleščini, kot potrdilo o strokovni usposobljenosti.

Program je namenjen:

Samostojnim podjetnikom, direktorjem malih gospodarskih družb, računovodjem, vodjem računovodskih servisov, knjigovodjem, vsem, ki jih navedena vsebina zanima.


Na delavnicah potrebujete kalkulator ali pametni telefon!

Koristi

 • Zakonodajna skladnost: po zaključku izobraževanja boste plače obračunavali hitro, natančno, pravilno in skladno z aktualno zakonodajo.
 • Praktičnost: na praktičnih primerih boste izdelali obračun plače in vseh ostalih dohodkov fizičnih oseb.
 • Mreženje: povezali se boste s kolegi iz stroke in si izmenjali izkušnje iz prakse
 • Individualen pristop: Pripravite svoje konkretne primere in vprašanja, odgovore oz. rešitve boste predelali skupaj s predavateljico na izobraževanju. Vprašanja lahko pošljete tudi po končanem izobraževanju na naš naslov davki@zfm.si

Vsebina

Delavnica: Obračun plač in bolniška odsotnost
 • Objava delovnega mesta, pogodba o zaposlitvi (vsebina), prijava v socialno in pokojninsko zavarovanje (obrazec M-1).
 • Obvestilo zaposlenemu o prijavi v zavarovanje.
 • Obračun plače (osnovna plača, nadomestila, bonitete ipd.), prispevki in akontacija dohodnine za rezidente in nerezidente RS.
 • Pogodba z več delodajalci (prispevki, dohodnina, olajšave).
Online dostop do priročnika: Plače v gospodarstvu
 • Pogodba o zaposlitvi s fizično osebo
  • Vsebina pogodbe o zaposlitvi za nedoločen, določen čas
  • Dolžnosti delodajalca (prijava in odjava v sistem socialnega in pokojninskega zavarovanja)
  • Kolektivne pogodbe posameznih dejavnosti
  • Uredba o povračilu stroškov
 • Računovodski in davčni vidik obračuna aktivnih dohodkov fizičnih oseb
  • Osnovna plača, bruto plača
  • Nadomestila, bolniška odsotnost, neplačan dopust
  • Bonitete (osebni avtomobil, izobraževanje, zdravstveni pregledi, zavarovanja ipd.)
  • Drugi prejemki iz delovnega razmerja (regres za prehrano, prevoz na delo in z dela, jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč)
  • Obračunplače oz. božičnice, nagrade za poslovno uspešnost
  • Knjiženje aktivnih dohodkov
 • Regres za letni dopust
  • Zakon o delovnih razmerjih glede upravičenosti zaposlenih glede povračila regresa za letni dopust
  • Koriščenje letnega dopusta – računovodski vidik in odločitev vodstva glede časa koriščenja letnega dopusta
  • Kdo je upravičen do regresa za letni dopust, višina regresa letnega dopusta – obdavčitev z dohodnino ali tudi s prispevki, regres za letni dopust v primeru sklenjene pogodbe za določen čas
  • Primeri knjižb regresa za letni dopust
 • Računovodski in davčni vidik obračuna odpravnin ob prekinitvi delovnega razmerja
  • Odpravnine zaradi operativnega razloga, zaradi nesposobnosti, za sklenjeno pogodbo za določen čas, odpravnine ob upokojitvi
  • Knjiženje posameznih vrst odpravnin
 • Pravni, računovodski in davčni vidik pasivnih dohodkov fizičnih oseb
  • Pravna in vsebinska predstavitev različnih pogodb civilnega prava
  • Avtorske pogodbe, podjemne pogodbe, pogodbe s prokuristi, pogodbe s poslovodnimi osebami, pogodbe s cenilci, pogodbe s člani nadzornih svetov
  • Pomen vsebin pogodb
  • Računovodski in davčni vidik obračunov pogodb civilnega prava
  • Knjiženje posameznih vrst pogodb civilnega prava
 • Posebnosti napotenih delavcev na delo v tujino
  • Obvezne sestavine pogodbe o zaposlitvi
  • Kdaj skleniti aneks k pogodbi o zaposlitvi in obvezne sestavine aneksa
  • Minimalne pravice napotenih delavcev na delo v tujino
  • Dolžnosti delodajalca (pridobitev Aobrazca, prijava in odjava v sistem socialnega in pokojninskega zavarovanja)
  • Ugotavljanje rezidentskega statusa
  • Davčna osnova in izračun akontacije dohodnine (odbitek tujega davka, upoštevanje mednarodnih konvencij o izogibanju dvojnemu obdavčevanju)
  • Osnova za obvezne prispevke za socialno varnost
  • Obračun plače napotenega delavca na delo v tujino in predlaganje REK obrazcev (rezidenti, nerezidenti)
  • Povračila stroškov napotenim delavcem na delo v tujino
  • Knjiženje stroškov napotenih delavcev
 • Vsebina portala:
  • Zakonodaja in uredbe za obračun plač
  • Vzorci pogodb, sklepov, evidenc, navodil:
  • pogodbe o zaposlitvi (za določen čas, za nedoločen čas, za poskusno delo),
  • navodila za obračunavanje stroškov službenih poti,
  • evidence (o zaposlenih delavcih, o stroških dela, o izrabi delovnega časa),
  • obrazci in poročila za obračun potnih stroškov (nalog za službeno pot, poročilo o službeni poti, obračun potnih stroškov),
  • odpoved (redna odpoved, izredna odpoved).
Delavnica: Regres za letni dopust, invalidi in napoteni delavci
 • Regres za letni dopust – kdo in kdaj je do njega upravičen.
 • Neizkoriščen dopust in njegov prenos ter posebnosti.
 • Regres v primeru zamenjave delodajalca.
 • Višina regresa za letno dopust in njegova obdavčitev.
 • Sorazmerni del izplačila regresa za letni dopust.
 • Kvota zaposlovanja invalidov in knjiženje neplačanih prispevkov.
 • Obračun plače (prispevkov, akontacije dohodnine) za napotene delavce v tujino.
 • Primeri obračuna in knjiženj regresa za letni dopust, kvote invalidov in napotenih delavcev.
Delavnica: Stroški službenih poti in napoteni delavci
 • Pomen izdaje in obvezne vsebine potnega naloga.
 • Vrste obračunov in izplačil stroškov službenih poti (doma, tujina).
 • Pomen vrste stroškov službenih potovanja na poslovanje (davčno priznani in nepriznani stroški).
 • Ali se lahko potni stroški izplačujejo v gotovini ali brezgotovinsko?
 • Vrste bonitet zaposlenih (osebni avtomobili, vinjete, formalno in neformalno izobraževanje, nastanitve, zavarovanja, darila, obleka in obutev, poslovni in neposlovni stroški ipd.
 • Kako in v kateri vrednosti se lahko povrnejo materialnih stroški?
 • Predstavitev največjih dilem in napak v praksi.
 • Ravnanje davčnih inšpektorjev pri pregledu potnih nalogov.
 • Primeri obračunov in knjiženj stroškov potnih nalogov.
Delavnica: Drugi prejemki iz delovnega razmerja
 • Višina in obdavčitev obračuna nagrade za delovno uspešnost.
 • Božičnica ali 13. plača.
 • Odpravnine v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi (operativni razlog).
 • Odpravnine v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi (nesposobnost).
 • Odpravnine v primeru pogodbe o zaposlitvi za določen čas.
 • Odpravnine v primeru upokojitve.
 • Solidarnostna pomoč, ločeno življenje, jubilejne nagrade, terenski dodatek.
 • Neplačan dopust – kdaj, zakaj ter plačilo prispevkov.
 • Primeri obračunov in knjiženj drugih prejemkov iz delovnega razmerja.
Zaključek usposabljanja
 • Preverjanje znanja (test rešite na zadnji delavnici).
 • Prejem certifikata Strokovnjak za obračun plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja

Potek izobraževanja

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki štirih intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo do 7 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Dostop do priročnika s portalom se nahaja v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Oglejte si primer dela v spletni učilnici tukaj.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še tri mesece od zaključka izobraževalnega programa.
 • Na delavnice prinesite kalkulatorje in kontne načrte, ki jih boste za učinkovito delo potrebovali.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste rešili na zadnji delavnici.

Video predstavitev poteka izobraževanja

Predavatelji

Lidija Robnik, doc. dr. univ. dipl. ekon.

Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.