Strokovnjak za knjiženje v javnem sektorju

Strokovnjak za knjiženje v javnem sektorju

Prijava

Knjiženje v javnem sektorju ima svoje posebnosti. Kot dober računovodja morate te posebnosti poznati in jih upoštevati pri svojem vsakodnevnem delu. Vedeti morate kako, kdaj in zakaj evidentirati različne poslovne dogodke, pri čemer pa se, odvisno od velikosti in organiziranosti organizacije, srečujete z različnimi nalogami in izzivi znotraj vašega dela.

Zato morate dobro poznati:

 • posebnosti vodenja poslovnih knjig v javnem sektorju,
 • posebnosti knjiženj glede na različne vire pridobitve OS,
 • posebnosti knjiženj stroškov in odhodkov po vrstah,
 • in vse ostale posebnosti knjiženja v javnem sektorju.

Udeležite se izobraževanja, ki smo ga posebej za javni sektor pripravili s strokovnjakinjo z izkušnjami iz prakse, in pridobite odgovore na vsa nerešena vprašanja, povezana s knjižbami v javnem sektorju.

Komu je izobraževanje namenjeno?
Računovodskim delavcem javnega sektorja ter vsem, ki se pri svojem delu srečujete z obravnavanimi vsebinami.

Koristi

Kot strokovnjak za knjiženje v javnem sektorju boste:

 • poznali zakonske podlage za vodenje poslovnih knjig pri proračunskih uporabnikih in njihove posebnosti,
 • poznali vse posebnosti knjiženj in zahtevnih poslovnih dogodkov v javnem sektorju,
 • dobili odgovore na vsa vaša konkretna vprašanja iz prakse (že sedaj jih lahko pošljete na: finance@zfm.si).

Vsebina

Osnovna sredstva
 • Zakonske podlage za vodenje poslovnih knjig pri proračunskih uporabnikih
 • Posebnosti vodenja poslovnih knjig
 • Izkazovanje opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev, s poudarkom na posebnosti knjiženja obračuna amortizacije
 • Seznanitev s knjiženji glede na različne vire pridobitve OS (nakup, brezplačna pridobitev, finančni najem, iz lastnih sredstev), sredstva v upravljanju
Računovodski praktikum za javni sektor
 • Posebnosti knjiženja pri proračunskih uporabnikih
  • Posebnosti knjiženja pri proračunskih uporabnikih
  • Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
  • Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
  • Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
  • Pravilnik o enotnem kontnem načrtu
  • Zakonodaja
 • Posebnosti knjiženja pri posrednih proračunskih uporabnikih
  • Evidentiranje prihodkov
  • Nabava in nakup materiala
  • Dolgoročne rezervacije
  • Obračun podjemne pogodbe
  • Obračun službenega potovanja
  • Amortizacija
  • Nakup nepremičnine
  • Knjiženje prejetega posojila
  • Opredmetena osnovna sredstva
  • Stroški dela in povračil zaposlenim
 • Posebnosti knjiženja pri neposrednih proračunskih uporabnikih
  • Osnovna in opredmetena osnovna sredstva
  • Investicijski transfer
  • Obračun podjemne pogodbe, Obračun službenega potovanja
  • Kratkoročni in dolgoročni finančni dolgovi
  • Zaloge in poraba materiala,
  • Vlaganja v tuja osnovna sredstva, Finančne naložbe
  • Vlaganja v osnovna sredstva
  • Terjatve, Odstop terjatve
 • Posebnosti vodenja inventure pri proračunskih uporabnikih
  • Pravne podlage
  • Organizacija popisa
  • Knjiženje popisnih razlik
 • Zgledi knjiženj pravnih oseb zasebnega prava
  • Računovodski predpisi
  • Zavezanci za sestavo letnega poročila
  • Hranjenje poslovne dokumentacije
  • Davčni obračun
  • Številni praktični primeri knjižb, vzorci sklepov ter pogodb
Stroški dela
 • Knjiženje stroškov: po vrstah, predvsem obračun stroškov dela, drugih prejemkov
 • Knjiženje prihodkov: po vrstah
Davčni obračun
 • Ugotovitev rezultata poslovanja – davčni obračun za javne zavode glede na Pravilnik o pridobitni in nepridobitni dejavnosti:
  • končno knjiženje rezultata za javni sektor v primeru pozitivnega oz. negativnega presežka
  • načini pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki
  • ugotavljanje presežka prihodkov na odhodki po denarnem toku in fiskalnem pravilu in za kaj se lahko vse porabi presežek prihodkov nad odhodki
  • posebnosti davčnega obračuna glede na pravilnik o pridobitni in nepridobitni dejavnosti
  • ugotavljanje davčne osnove, koriščenje davčnih olajšav
  • knjiženje morebitne obveznosti za davek od dohodka pravnih oseb
Preverjanje znanja in prejem certifikata
 • Preverjanje znanja: test rešite na zadnji delavnici.
 • Prejem certifikata Strokovnjak za knjiženje v javnem sektorju.

Potek izobraževanja

 

Video predstavitev spletne učilnice

Predavatelji

Majda Gominšek

Majda Gominšek je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in sp ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni sektor.

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.