Strokovnjak za kadrovsko delo v javnem sektorju

Strokovnjak za kadrovsko delo v javnem sektorju

Izobraževalni program

Prijava
Trajanje
1. 10. 2020
Kje?
Ljubljana,

Zaradi izjemnega zanimanja in zadovoljstva udeležencev PONOVNO izvajamo program, posebej prilagojen za kadrovske strokovnjake v javnem sektorju!

Učinkovita kadrovska funkcija je temelj vsake uspešne organizacije in tako ima vedno večji pomen tudi v javnem sektorju. Pomembno je, da kot kadrovik v javnem sektorju suvereno obvladate vse kadrovske postopke, natančno uporabljate predpise, pravilno izvajate zapleteno delovnopravno zakonodajo s posebnostmi v javnem sektorju, prav tako pa morate biti vešči drugih znanj, ki se nanašajo na organizacijo časa, komunikacijo in delo z ljudmi.

Zakonito in učinkovito izvajanje nalog na organizacijsko kadrovskem in delovnopravnem področju lahko zagotavljate le z za vas prilagojenim intenzivnim izobraževalnim programom za pridobitev certifikata.


Program je prilagojen vašemu nenehnemu pomanjkanju časa. Sestavljajo ga:

 • intenzivne praktične delavnice v treh dneh,
 • dostop do portala e-Kadrovik + spletna izdaja priročnika Kadrovsko delo v javnem sektorju po novem,
 • dva sklopa študijskih gradiv ter gradiva s posameznih delavnic, v spletni učilnici.

Ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili potrdilo o strokovni usposobljenosti: CERTIFIKAT Strokovnjak za kadrovsko delo v javnem sektorju v slovenskem in angleškem jeziku.

Program je namenjen: vodjem kadrovskih služb, kadrovskim strokovnjakom in strokovnjakom, ki so pristojni za zaposlovanje, sklepanje pogodb o zaposlitvi, za napredovanja v javnih zavodih in ustanovah, pa tudi direktorjem zavodov in vodjem enot ter tudi samostojnim svetovalcem za upravljanje s kadri.


Mnenje udeleženke prejšnjega programa:

»Za intenzivni izobraževalni program Strokovnjak za kadrovsko delo v javnem sektorju sem se odločila, ker je kadrovsko področje zelo široko in je potrebno nenehno slediti zakonodaji. Tovrstno usposabljanje mi je omogočilo, da sem pridobila osvežen pregled zakonodaje, ki pokriva kadrovsko področje in obenem širok spekter praktičnih znanj. Predavatelji so podali najprej teoretične osnove in kasneje še pregledno in izčrpno obdelali praktične primere. Vseskozi smo lahko udeleženci aktivno sodelovali na predavanju in pridobili konkretna znanja. Predavatelji so bili kompetentni in strokovno podkovani. Organizatorji ažurni in vseskozi na voljo za informacije. Skratka usposabljanje lahko opišem kot kvalitetno zastavljen program, odlično podano znanje, kakovostno gradivo in prijetno vzdušje. Vse je bilo korektno in zanimivo, tako, da bi lahko še trajalo in zagotovo se udeležim še drugih usposabljanj.«

mag. Vanja Jus, mag. prav., dipl. inž. str., Višja svetovalka za premoženjsko-pravno kadrovske in splošne zadeve Občina Hoče-Slivnica

Koristi

Kot strokovnjak za kadrovsko delo v javnem sektorju boste:

 • z zakonodajo skladno, pravilno in učinkovito organizirali delo v kadrovski službi,
 • obvladali celotno delovnopravno področje,
 • izboljšali veščine komunikacije in organizacije časa,
 • z izmenjavo izkušenj prenesli dobro prakso v svojo organizacijo in
 • dobili odgovore na vaša konkretna vprašanja, ki nam jih lahko pošljete že zdaj na naslov: branka.gorjup@zfm.si.

Vsebina

Praktična delavnica: Nadomestila plače ter povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja v javnem sektorju, Pravice in odgovornosti javnega uslužbenca ter delodajalca v javnem sektorju

1. del, od 8.30 do 11.00: Nadomestila plače ter povračila stroškov in drugi prejemki iz delovnega razmerja v javnem sektorju (Štefka Korade Purg)

 • Predstavitev predpisov in kolektivnih pogodb, ki urejajo nadomestila, povračila stroškov in druge prejemke v javnem sektorju
 • Nadomestila plače zaposlenim v javnem sektorju (bolniške odsotnosti, letni dopust, praznik, izobraževanja in drugi primeri odsotnosti)
 • Povračila stroškov zaposlenim v javnem sektorju
 • Drugi prejemki zaposlenih v javnem sektorju

2. del, od 11.30 do 15.00: Pravice in odgovornosti javnega uslužbenca ter delodajalca v javnem sektorju (Mojca Ramšak Pešec)

 • Kadrovske evidence in druge obvezne evidence ter varstvo podatkov
 • Učinkovito upravljanje s kadri v javnem sektorju – funkcija kadrovskih služb v javnem sektorju
 • Obveznosti javnega uslužbenca ob zaposlitvi
 • Obveznosti delodajalca ob zaposlitvi in prijave v obvezna socialna zavarovanja
 • Poskusno delo, pripravništvo, konflikt interesov, delovni čas, letni dopust
 • Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj
Dostop do portala in priročnika: Kadrovsko delo v javnem sektorju po novem
 • Organizacija in sistemizacija delovnih mest v javnem sektorju
 • Obveznosti javnega uslužbenca in delodajalca ob zaposlitvi, prijava v obvezna socialna zavarovanja
 • Novosti, interventni ukrepi na področju plač, povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja
 • Plačni sistem v javnem sektorju, ocenjevanje in napredovanje javnih uslužbencev
 • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi
 • Učinkovito upravljanje s kadri v javnem sektorju
Študijsko gradivo: Učinkovito preprečevanje mobinga
 • Kaj je mobing (opredelitev in pojavne oblike)
 • Pravna ureditev in obveze delodajalcev
 • Sprejem ukrepov za uspešno preprečevanje mobinga
Praktična delavnica: Organizacija in sistemizacija delovnih mest subjekta javnega sektorja, Zaposlovanje in kadrovsko načrtovanje

Od 9.00 do 14.00, Štefka Korade Purg

Organizacija in sistemizacija delovnih mest subjekta javnega sektorja

 • Sistemska ureditev subjektov javnega sektorja in pravne podlage za delovanje in organiziranje
 • Notranja organizacija in sistemizacija delovnih mest (pravne podlage, postopek, vsebina):
  • V organih državne uprave
  • V drugih državnih organih
  • V upravah lokalnih skupnosti
  • V subjektih javnega sektorja
 • Delovna mesta, položaji in nazivi (strokovni nazivi v javnem sektorju, uradniški nazivi) v povezavi z uvrstitvami v palčne razrede v uredbah in kolektivnih pogodbah
 • Analiza primera akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest

Zaposlovanje in kadrovsko načrtovanje

 • Predstavitev pravnih podlag in obseg veljavnosti predpisov
 • Postopki zaposlovanja po Zakonu o javnih uslužbencih in po Zakonu o delovnih razmerjih (pogoji za začetek postopka, faze postopka, izdani akti, zaključek postopka)
 • Varstvo pri delu
 • Kadrovski načrti v javnem sektorju
 • Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj
Študijsko e-gradivo v pdf obliki: Priprava na uspešne letne pogovore v dveh korakih
 • Kako se pripraviti na letni pogovor (zakaj jih sploh izvajati, določitev vsebin pogovora, usklajevanje pričakovanj vodje in sodelavca)
 • Izvedba letnega pogovora in aktivnosti po letnem pogovoru (vzpostavitev dobrega vzdušja, prilagoditev izvedbe pogovora sodelavcu, postavljanje motivirajočih ciljev in še več)
 • Vzorci za takojšnjo uporabo
Praktična delavnica: Sklepanje, spreminjanje in prenehanje veljavnosti pogodbe o zaposlitvi v javnem sektorju, Plačni sistem javnega sektorja

Od 9.00 do 15.00, Mojca Ramšak Pešec

Sklepanje, spreminjanje in prenehanje veljavnosti pogodbe o zaposlitvi v javnem sektorju

 • Sestavine pogodbe o zaposlitvi po ZDR-1 in po ZJU ter njihovo spreminjanje
 • Posebnosti pogodb o zaposlitvi (pogodba o zaposlitvi za določen čas, pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu, pogodba o zaposlitvi za opravljanja javnih del, pogodba o zaposlitvi s poslovodno osebo)
 • Varstvo posebnih kategorij zaposlenih (starejši, invalidi, posebno varstvo zaradi nosečnosti in starševstva)
 • Postopek pravnega varstva pravic zaposlenih pri delodajalcu in na sodišču
 • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi (prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas, prenehanje pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas – prenehanje po samem zakonu, sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi, redne in izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi)

Plačni sistem javnega sektorja

 • Temeljni pojmi in elementi plačnega sistem javnega sektorja
 • Določitev plače javnemu uslužbencu ob zaposlitvi ter ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi za drugo delovno mesto
 • Odprava nepravilnosti pri določanju in/ali izplačilu plače javnemu uslužbencu
 • Ocenjevanje delovne uspešnosti
 • Napredovanje v višji plačni razred
 • Napredovanje v naziv ali višji naziv, dodatki, delovna uspešnost
 • Interventni ukrepi na področju plač zaposlenih v javnem sektorju
 • Vprašanja udeležencev, praktični primeri, izmenjava mnenj
Zaključek: Preverjanje znanja in prejem certifikata
 • Preverjanje znanja: Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.
 • Prejem certifikata Strokovnjak za kadrovsko delo v javnem sektorju

Potek izobraževanja

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki štirih intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Priročnik s portalom, s katerimi boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju, boste prejeli na prvi delavnici. Dostop do portala se nahaja v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.
 • Delavnice trajajo do 6 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Pripadajoče gradivo z delavnic se nahaja v spletni učilnici.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še dve leti od zaključka izobraževalnega programa.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.
 • Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Strokovnjak za kadrovsko delo kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenskem in angleškem jeziku.

Video predstavitev poteka izobraževanja

Predavatelji

Mojca Ramšak Pešec

Je univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom, ima več kot 23 let delovnih izkušenj v javni upravi. Skoraj 10 let (od 1. junija 2006 do 31.12.2015) je vodila direktorat, pristojen za organizacijo in upravljanje s kadri v javnem sektorju ter plačni sistem javnega sektorja. Do imenovanja na ta položaj je bila od leta…

Štefka Korade Purg

Je univerzitetna diplomirana sociologinja z več kot 30-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi, in sicer na področjih organiziranosti in sistemskega urejanja uprave in javnega sektorja, upravljanja kadrovskih virov s posebnim poudarkom na izvajanju in dograjevanju sistema javnih uslužbencev in tudi plačnega sistema ter sistemizacije delovnih mest, kjer je opravljala najzahtevnejše in tudi vodstvene naloge. Posebej…

Prijava in kotizacija

Kotizacija2
1.390,00 

Posebne ugodnosti:

 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 20 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

V ceno ni vključen DDV.

Število udeležencev:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.