Strokovnjak za finančni kontroling

Strokovnjak za finančni kontroling

Online izobraževalni program

Prijava
Trajanje
2. 11.–23. 11. 2021
Kje?
Brez odhoda z delovnega mesta

Pridružite se nam na izobraževalnem programu za pridobitev certifikata
Strokovnjak za finančni kontroling

V vsakem podjetju, ki deluje v smeri doseganja nekega cilja ali ciljev, je modro usposobiti strokovnjaka, ki bo deloval na način, ki bo menedžment obvaroval pred sprejemanjem neučinkovitih poslovnih odločitev ali odločitev, ki temeljijo na osebnih interesih ali interesih oddelkov.

V podjetjih, ki stremijo k odličnosti, je ta vloga je rezervirana za kontrolerje, ki zagotavljajo preglednost poslovnih rezultatov, financ, procesov in strategij, ter s tem prispevajo k večji gospodarski učinkovitosti.

Vse navedeno omogoča podjetju krepitev konkurenčne moči, večanje pogajalske pozicije, prilagajanje spremembam v okolju, doseganje zahtevane dobičkonosnosti poslovanja.


Predavateljici:

 

doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.,
samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica, piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah

dr. Nadja Zorko, univ. dipl. ekon.,
samostojna poslovna in finančna svetovalka lastnikom in poslovodstvu podjetij, predavateljica, pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij, sodna izvedenka za ekonomijo

 

Utrinek z online delavnice – Obvladovanje poslovnih terjatev

Kaj boste pridobili z izobraževalnim programom?

Izobraževalni program vam omogoča, da boste:

 • znali na podlagi pravih informacij pravočasno sprejemati potrebne ukrepe za dosego načrtovanih ciljev;
 • menedžmentu znali nuditi podporo pri sprejemanju odločitev;
 • uspešno načrtovali kratkoročne in dolgoročne cilje;
 • vedeli, kakšne so vaše odgovornosti in kako jih izpolnjevati v praksi;
 • dobili odgovore na vaša konkretna vprašanja, izmenjali izkušnje iz prakse in se povezali s kolegi iz stroke.

Prijava in kotizacija

Prednosti izobraževanja

Interaktivnost in komunikacija
Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke. Poudarek je na praktičnem strokovnem usposabljanju.

Odgovori na vprašanja
Podrobno se boste spoznali s posameznimi tematikami in pridobili odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo. Tudi po koncu programa boste še 30 dni predavatelju lahko zastavili pisno vprašanje.

Portal Finančni menedžment in kontroling z online priročnikom
Omogočimo vam brezplačni dostop do uporabe portala Finančni menedžment in kontroling, s katerimi boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.

Spletna učilnica in časovna prilagoditev izobraževanja
Izobraževanje s spletno učilnico vam omogoča, da posamezne module programa lahko prilagodite svojemu časovnemu okviru. Omogoča vam vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.

Prijava vključuje

 • Dostop do 3 online delavnic
 • Portal finančni menedžment in kontroling z online priročnikom
 • Dostop do dodatnega gradiva
 • Dostop do spletne učilnice
 • Pridobitev certifikata Strokovnjak za finančni kontroling

Agenda

 • Gradivo: Portal Finančni menedžment in kontroling ter online izdaja priročnika Finančni menedžment in kontroling
 • Online delavnica: Vloga finančnega kontrolerja, Načrtovanje poslovanja, Poročanje
 • Online delavnica: Optimizacija poslovanja, Vzpostavitev nadzora
 • Online delavnica: Proces načrtovanja
 • Dodatno gradivo: Interaktivni e-seminar: Time management
 • Zaključek izobraževanja: Preverjanje znanja in prejem certifikata

 

Priporočila zadovoljnih udeležencev izobraževanja

Še posebej sem bila zadovoljna s pojasnili, kako pristopiti k izvajanju kontrolinga v podjetju. Podane osnove »ustvarjanja slike«, kaj sploh kontroling je.

Jasmina Orban

Super primeri iz prakse, ki so vedno ključni za dobro izvedbo.

Mojca Pretnar, Plant Kontroler

 


Strokovnjak za finančni kontroling v praksi


Finančni kontroler mora:

 • vedeti, katere številčne podatke in analize posredovati menedžmentu in kako jih pripraviti;
 • vedeti, kako ugotovitve in informacije na ustrezen način predstaviti menedžmentu;
 • zagotoviti, da jih bo menedžment razumel;
 • vedeti, kako sisteme ustrezno nadzorovati.

Kompetence, ki jih boste s programom pridobili:

 • kritično mišljenje;
 • poznavanje ključnih dejavnikov in sprožilcev uspešnosti podjetja v negotovih časih;
 • poglobljeno zavedanja o vplivu okolja, konkurence, timskega dela v negotovih časih;
 • sposobnost kvalitetne strokovne podpore vodstvu za odločanje, postavljanje temeljnih ciljev in aktivnosti za dosego le teh kot tudi strokovne podpore ustreznega in pravočasnega ukrepanja.

Certifikat strokovne kvalifikacije

Po zaključku izobraževanja boste opravili izpit in pridobili Certifikat Strokovne kvalifikacije Združenja za razvoj znanja (ZRZ).

Strokovne kvalifikacije ZRZ so prepoznane s strani delodajalcev in potrjene s strani delodajalske organizacije, kot tista kombinacija znanj, spretnosti in kompetenc za določen zaokrožen sklop del znotraj poklica ali dejavnosti, ki je potreben z vidika delodajalca za doseganje zahtevane kakovosti.

Certifikat, ki ga dobijo kandidati po uspešno zaključenem certificiranju, je referenčna listina, ki je dodatek spričevalu, diplomi oz. certifikatu, omogoča zaposlitev in nadaljevanje dela ter dokazuje vseživljenjsko učenje in nadgrajevanja znanja, ki je za doseganje konkurenčnosti na trgu dela ne le zaželeno, pač pa nujno.

Želim se prijaviti

 

    Vsebina modulov
Za vsebinski sklop posameznega modula kliknite na posamezen okvirček določenega modula.

Vsebina

1. MODUL – dostop do portala: Finančni menedžment in kontroling

Vsebina online priročnika Finančni management in kontroling

 • Osnovni koncept finančnega menedžmenta
 • Poslovna poročila in računovodski izkazi
 • Analiza finančnih izkazov
 • Podjetniške finance
 • Vrednotenje lastniškega kapitala
 • Obvladovanje finančnega tveganja in izvedeni finančni instrumenti

Vsebina portala Finančni management in kontroling

 • Management
  • Zavarovanje terjatev
  • Evropska sredstva
  • Dolžinsko financiranje osnovnih sredstev s primeri
  • Izterjava in obvladovanje plačilne discipline
  • Strateško načrtovanje poslovanja
  • Vodenje ekipe
  • Dolžniški vrednostni papirji
  • Primeri knjižb
  • Likvidnost poslovanja
  • Vračilo prejetih sredstev protikoronskih ukrepov v primeru izplačil dobička
 • Kontroling
  • Odgovornost in komunikacija kontrolerja
  • Spremljanje rezultatov in poročanje vodstvu podjetja
  • Nadzor nad poslovanjem podjetja
 • Aktualno
 • Vprašanja in odgovori
 • Video seminarji
 • Zakonodaja
2. MODUL – Online delavnica

Trajanje: od 9.00 do 13.15
Delavnico vodi: dr. Nadja Zorko

Vloga finančnega kontrolinga v organizaciji

 • Ali vsako podjetje potrebuje finančni kontroling? Kakšna je njegova dodana vrednost v procesu ustvarjanja dobička podjetja?
 • Odgovornost finančnega kontrolinga do vodstva, lastnikov, upnikov
 • Sodelovanje drugih oddelkov, poslovnih funkcij pri finančnem kontrolingu, kakšna naj bo organizacija delovanja v podjetju
 • glede na njegovo velikost, panogo, lastniško strukturo
 • Kaj so ključni cilji podjetja, ki jih organizacija mora doseči glede na panogo, v kateri deluje (primeri)

Načrtovanje poslovanja 

 • Ugotavljanje potreb menedžmenta in posameznih oddelkov
 • Proces načrtovanja
 • Vloge posameznih oddelkov pri načrtovanju
 • Dolgoročno in kratkoročno načrtovanje
 • Tveganja pri poslovnem in finančnem načrtovanju

Poročanje

 • Kakšni so cilji poročanja?
 • Notranje in zunanje poročanje(kaj, kako pogosto)
 • Ugotavljanje potreb menedžmenta, lastnikov, upnikov
 • Usposabljanje nefinančnega osebja pri razumevanju finančnih kazalnikov in trendov
3. MODUL – Online delavnica

Trajanje: od 9.00 do 13.15
Delavnico vodi: doc. dr. Lidija Robnik

Optimizacija poslovanja

 • obvladovanje in optimizacija vrednosti terjatev in obveznosti (kaj pomenijo popusti) ter vrste zavarovanj,
 • optimiziranje vrednosti sredstev in obveznosti ter spremljanje njihovega obračanja,
 • optimiziranje višine zadolženosti na likvidnost in plačilno sposobnost ter denarni tok,
 • optimiziranje, načrtovanje, nadzor in razumevanje pomena denarnega toka

Vzpostavitev nadzora

 • nadzor nad vlaganji v premoženje (investicije v dolgoročna sredstva, zaloge) in pomen izbire pravilnih metod vrednotenja,
 • notranji nadzor nad poslovanjem in zaščita premoženja,
 • nadzor nad kazalniki poslovanja (ROA, ROE, EBIT, EBITDA, EVA, NOPAT),
 • davčni in računovodski vidik nadzora nad premoženjem in obveznosti poslovanja.
4. MODUL – Online delavnica

Trajanje: od 9.00 do 13.15
Delavnico vodi: dr. Nadja Zorko

Proces načrtovanja

En udeleženec bo imenovan za finančnega kontrolerja, ostali udeleženci se razdelijo v skupine, ki predstavljajo oddelke podjetja – prodaja, nabava, proizvodnja, raziskave in razvoj. Vsak oddelek dobi svoja navodila, finančni kontroler bo moral organizirati proces načrtovanja.

 • Navodila za delavnico
 • Priprava prvega osnutka načrta
 • Ugotavljanje neskladij med načrti posameznih oddelkov
 • Povzetek prvega dela delavnice
 • Usklajevanje načrta z oddelki
 • Zaključek procesa načrtovanja
5. MODUL – Interaktivni e-seminar: Time management
 • Kako upravljamo svoj čas?
 • Poguben učinek žaginega lista
 • Najpogostejši tatovi časa
 • Postavljanje ciljev in aktivnosti
 • Enostavne metode obvladovanja večjih ciljev in določanje aktivnosti za njihovo doseganje
 • Razvrščanje aktivnosti po nujnosti in pomembnosti
 • Uporaba Paretovega načela v praksi
 • Kako načrtujemo svoj čas?
 • Tri pravila načrtovanja časa
 • Najpogostejše pasti
 • Vzpostavljanje ravnovesja med poklicnim, družinskim in osebnim življenjem
 • Enostavne metode sproščanja na delovnem mestu
 • Upravljanje neprijetnih čustev
 • Izboljšanje odnosov v službi in doma
Zaključek
 • Preverjanje znanja in prejem certifikata Strokovnjak za finančni kontroling po oddaji testa
 • Rok za oddajo testa je 23. 11. 2021.

Potek izobraževanja

 • Izobraževalni program "Strokovnjak za finančni kontroling" vključuje izobraževalne module, ki so kombinacija predavanj in študijskega gradiva in so namenjeni samostojnemu študiju.
 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki treh intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnic omogočamo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavateljem in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo po 5 pedagoških ur. Pred vsako delavnico boste v spletni učilnici dobili seminarsko gradivo. Podrobno se boste spoznali s tematiko in prejeli odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Število udeležencev na posamezno izvedbo je omejeno, zato delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavateljem in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Poudarek izobraževanja je na razumljivi razlagi in praktičnih primerih. Zasnovano je tako, da boste na delavnicah obravnavali konkretne primere, prejeli želena pojasnila ter skozi diskusijo v sproščenem vzdušju prišli do novih rešitev.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.
 • Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Forum Akademije ''Strokovnjak za finančni kontroling'' kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.

Spletna učilnica

 • Izobraževanje vsebuje spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
 • V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
 • Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
 • Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
 • Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

 

Video predstavitev spletne učilnice

Predavatelji

doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto…

dr. Nadja Zorko, univ. dipl. ekon.

Dr. Nadja Zorko je samostojna poslovna in finančna svetovalka lastnikom in poslovodstvu podjetij, predavateljica, pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij, sodna izvedenka za ekonomijo – ocenjevanje vrednosti podjetij, s številnimi izkušnjami iz poslovnega in finančnega svetovanja, vodenja finančne funkcije, ocenjevanja vrednosti različnih panog. Prvotno je bila notranja revizorka v sklopu banke Societe Generale Ljubljana d.d in v…

Prijava in kotizacija

Kotizacija
1.090,00 981,00 

Posebna ponudba velja samo za prijave do: 30. 9. 2021

Posebne ugodnosti:

 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 20 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite kodo za popust: MICRO20 (Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.)

V ceno ni vključen DDV.

Število udeležencev:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.