Strokovnjak za finančni kontroling

Strokovnjak za finančni kontroling

Prijava

V vsakem podjetju, ki deluje v smeri doseganja nekega cilja ali ciljev, je modro usposobiti strokovnjaka, ki bo deloval na način, ki bo menedžment obvaroval pred sprejemanjem neučinkovitih poslovnih odločitev ali odločitev, ki temeljijo na osebnih interesih ali interesih oddelkov.

V podjetjih, ki stremijo k odličnosti, je ta vloga je rezervirana za kontrolerje, ki zagotavljajo preglednost poslovnih rezultatov, financ, procesov in strategij, ter s tem prispevajo k večji gospodarski učinkovitosti.

Vse navedeno omogoča podjetju krepitev konkurenčne moči, večanje pogajalske pozicije, prilagajanje spremembam v okolju, doseganje zahtevane dobičkonosnosti poslovanja.

Za to pa morate:

 • vedeti, katere številčne podatke in analize posredovati menedžmentu in kako jih pripraviti;
 • vedeti, kako ugotovitve in informacije na ustrezen način predstaviti menedžmentu;
 • zagotoviti, da jih bo menedžment razumel;
 • vedeti, kako sisteme ustrezno nadzorovati.

Prednosti izobraževalnega programa

 • Nadgradite svoje znanje in veščine, izmenjajte izkušnje iz prakse!
 • Ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili certifikat Strokovnjak za kontroling, kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenskem in angleškem jeziku.

Program je namenjen: kontrolerjem, direktorjem, finančnikom in vsem, ki se v praksi srečujete z nalogami kontrolinga.


Program obsega:

 • tri celodnevne praktične delavnice,
 • online izdajo priročnika Finančni kontroling v praksi,
 • interaktivni e-seminar,
 • dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa gradiva in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa.

Koristi

Izobraževalni program vam tako omogoča, da boste:

 • znali na podlagi pravih informacij pravočasno sprejemati potrebne ukrepe za dosego načrtovanih ciljev;
 • menedžmentu znali nuditi podporo pri sprejemanju odločitev;
 • uspešno načrtovali kratkoročne in dolgoročne cilje;
 • vedeli, kakšne so vaše odgovornosti in kako jih izpolnjevati v praksi;
 • dobili odgovore na vaša konkretna vprašanja, izmenjali izkušnje iz prakse in se povezali s kolegi iz stroke.

Vsebina

1. modul – online izdaja priročnika: Finančni kontroling v praksi

Odgovornosti in komunikacija kontrolorja z glavnimi upravljavci posla

 • Management podjetja
 • Vloga in odgovornost finančnega kontrolorja
 • Organizacija finančnega oddelka, Vloga in odgovornost posameznih oddelkov
 • Zunanji udeleženci podjetja

Spremljanje rezultatov in poročanje vodstvu podjetja

 • Obseg in dinamika poročanja
 • Vrednotenje podatkov, Vloga informacijskega / računovodskega sistema pri poročanju
 • Dnevno in tedensko poročanje, Mesečno poročanje
 • Spremljanje procesov in dokumentacije

Številke v korist podjetja in podpora pri upravljanju posla in zagotavljanju likvidnosti

 • Optimizacija dobička, Optimizacija denarnega toka, Optimizacija učinkovitosti vodenja
 • Dolgoročno strateško načrtovanje, Kratkoročno načrtovanje: Proračun

Poslovni sistem podjetja

 • Prodaja in terjatve, zaloge in stroški prodaje
 • Nabava materiala in storitev in obveznosti
 • Stroški dela, Denarna sredstva
 • Letni popis sredstev in obveznosti do virov sredstev (inventura)

Nadzor nad poslovanjem podjetja

 • Kako izgubljamo denar?
 • Odkrivanje goljufij, Kako preprečimo zlorabe, Zlorabe menedžmenta
 • Sodelovanje pri sklepanju pogodb, Zavarovanje

Proizvodni kontroling s finančnega vidika

 • Kaj je proizvodni kontroling?
 • Stroškovna analiza, Vrednostna analiza delovnega poteka, izdelka
 • Metode vrednotenja dela in delovnih mest
2. modul – delavnica – Nadja Zorko

Vloga finančnega kontrolinga v organizaciji 

 • Ali vsako podjetje potrebuje finančni kontroling? Kakšna je njegova dodana vrednost v procesu ustvarjanja dobička podjetja?
 • Odgovornost finančnega kontrolinga do vodstva, lastnikov, upnikov
 • Sodelovanje drugih oddelkov, poslovnih funkcij pri finančnem kontrolingu, kakšna naj bo organizacija delovanja v podjetju
  glede na njegovo velikost, panogo, lastniško strukturo
 • Kaj so ključni cilji podjetja, ki jih organizacija mora doseči glede na panogo, v kateri deluje (primeri)

Načrtovanje poslovanja  

 • Ugotavljanje potreb menedžmenta in posameznih oddelkov
 • Proces načrtovanja
 • Vloge posameznih oddelkov pri načrtovanju
 • Dolgoročno in kratkoročno načrtovanje
 • Tveganja pri poslovnem in finančnem načrtovanju

Poročanje

 • Kakšni so cilji poročanja?
 • Notranje in zunanje poročanje(kaj, kako pogosto)
 • Ugotavljanje potreb menedžmenta, lastnikov, upnikov
 • Usposabljanje nefinančnega osebja pri razumevanju finančnih kazalnikov in trendov
3. modul – delavnica – Lidija Robnik

Optimizacija poslovanja

 • obvladovanje  in optimizacija vrednosti terjatev in obveznosti (kaj pomenijo popusti) ter vrste zavarovanj,
 • optimiziranje vrednosti  sredstev in obveznosti ter spremljanje njihovega obračanja,
 • optimiziranje višine zadolženosti na likvidnost in plačilno sposobnost ter denarni tok,
 • optimiziranje, načrtovanje, nadzor in razumevanje pomena denarnega toka

Vzpostavitev nadzora

 • nadzor nad vlaganji v premoženje (investicije v dolgoročna sredstva, zaloge) in pomen izbire pravilnih metod vrednotenja,
 • notranji nadzor nad poslovanjem in zaščita premoženja,
 • nadzor nad kazalniki poslovanja (ROA, ROE, EBIT, EBITDA, EVA, NOPAT),
 • davčni in računovodski vidik nadzora nad premoženjem in obveznosti poslovanja.
4. modul – interaktivni e-seminar Time management (do seminarja dostopate v spletni učilnici)
 • Upravljajte čas – ne on vas
 • Doseganje ciljev – začnite takoj
 • Priprava prožnega urnika
 • Vzpostavljanje ravnovesja med poklicnim, družinskim in osebnim življenjem
5. modul – delavnica – Nadja Zorko

Delavnica – proces načrtovanja

En udeleženec bo imenovan za finančnega kontrolerja, ostali udeleženci se razdelijo v skupine, ki predstavljajo oddelke podjetja – prodaja, nabava, proizvodnja, raziskave in razvoj. Vsak oddelek dobi svoja navodila, finančni kontroler bo moral organizirati proces načrtovanja.

 • Navodila za delavnico
 • Priprava prvega osnutka načrta
 • Ugotavljanje neskladij med načrti posameznih oddelkov
 • Povzetek prvega dela delavnice
 • Usklajevanje načrta z oddelki
 • Zaključek procesa načrtovanja
Zaključek preverjanja in prejem certifikata
 • Preverjanje znanja – test rešite na zadnji delavnici.
 • Prejem certifikata Strokovnjak za finančni kontroling

Potek izobraževanja

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki treh intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo do 5 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Dostop do priročnika se nahaja v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še tri mesece od zaključka izobraževalnega programa.
 • Na delavnice prinesite kalkulatorje, ki jih boste za učinkovito delo potrebovali.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste rešili na zadnji delavnici.

Video predstavitev poteka izobraževanja

Predavatelji

dr. Nadja Zorko

Dr. Nadja Zorko je samostojna poslovna in finančna svetovalka lastnikom in poslovodstvu podjetij, predavateljica, pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij, sodna izvedenka za ekonomijo – ocenjevanje vrednosti podjetij, s številnimi izkušnjami iz poslovnega in finančnega svetovanja, vodenja finančne funkcije, ocenjevanja vrednosti različnih panog. Prvotno je bila notranja revizorka v sklopu banke Societe Generale Ljubljana d.d in v…

Lidija Robnik, doc. dr. univ. dipl. ekon.

Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.