Strokovnjak za davke

Strokovnjak za davke

Online izobraževalni program

Prijava
Trajanje
17. 6. 2020
Kje?
Brez odhoda z delovnega mesta

Da ne boste vedno znova iskali odgovorov… Postanite tisti, ki jih daje.


Davčno področje je podvrženo pogostim spremembam. Potreba odgovornih po razumevanju davčne logike, zakonodaje in posebnosti je velika in ravno zato smo za vas oblikovali strokovni izobraževalni program, s katerim boste v svojem tempu in v času, ki vam odgovarja, nadgradili poznavanje davkov in davčnih posebnosti.

Program zajema:

 • štiri praktične ONLINE delavnice. Vsaka delavnica traja 4 šolske ure in obsega posamezno davčno področje:
  • Dohodnina
  • Davek od dohodka pravnih oseb
  • Davek na dodano vrednost
  • Praktični primer izdelave davčnega obračuna
 • online portal s strokovnim priročnikom, ki obravnava davčni in računovodski vidik različnih poslovnih dogodkov,
 • test,
 • dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa gradiva in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa.

Gradiva za vseh 5 modulov bodo v spletni učilnici pripravljena 17. junija, vi pa jih obdelujete samostojno, kot vam dopušča čas. Priporočeno trajanje izobraževanja je 5 tednov, torej da vsak teden obdelate en modul.

Ob koncu programa boste na podlagi zaključnega testa prejeli certifikat strokovne kvalifikacije Strokovnjak za davke kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenskem in angleškem jeziku. Certifikat podeljuje Založba Forum Media v sodelovanju z Združenjem za razvoj znanja.

Koristi

Najpomembnejše koristi, ki jih lahko pričakujete z udeležbo na izobraževanju:

 • Izobraževali se boste v svojem tempu in v času, ki vam odgovarja.
 • Na praktičnih primerih boste obravnavali dohodnino, davek od dobička pravnih oseb, DDV in izdelali davčni obračun.
 • Spoznali boste konkretne primere in tako še poglobili poznavanje davčne zakonodaje.
 • Izdelali boste konkretno nalogo v obliki davčnega obračuna na podlagi danih podatkov.

Po zaključku programa boste:

 • razumeli in v praksi pravilno uporabili ZDDV, ZDoH, ZDDPO,
 • ugodneje vplivali na bilanco poslovnega izida,
 • suvereno svetovali vodstvu in drugim oddelkom v podjetju o posameznih davčnih posebnostih,
 • vedeli, kako in kje se lahko  izognete napakam.

Vsebina

Online portal Računovodski praktikum in online priročnik Knjižbe za računovodje
 • Knjiženje praktičnih primerov v okviru ekonomskih kategorij
 • Poročanje po Slovenskih računovodskih standardih in Mednarodnih standardih računovodskega poročanja
 • Poslovno in letno poročilo

Dostop do portala in online izdaje priročnika prejmete po elektronski pošti.

Online delavnica: Dohodnina

Predavateljica: mag. Osojnik Brigita

 • Zavezanci za dohodnino, predmet obdavčitve, neobdavčeni dohodki in oprostitve plačila dohodnine s poudarkom na spremembah
 • Dohodki iz zaposlitve:
  • dohodki iz delovnega razmerja (plače, povračila stroškov v zvezi z delom, bonitete, odpravnine, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči)
  • posebna davčne obravnave dela plače za poslovno uspešnost
  • dohodki iz drugega pogodbenega razmerja (avtorski honorarji, sejnine, podjemne pogodbe, pogodbe s poslovodji ali prokuristi)
 • Dohodki iz dejavnosti:
  • neodvisno samostojno opravljanje dejavnosti – spremembe 2020
 • Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice:
  • kaj se šteje za dohodek iz oddajanja premoženja v najem (oprostitve, davčna osnova, stopnja dohodnine)
  • izračun in plačilo dohodnine (na podlag napovedi zavezanca, na podlagi obračuna davčnega odtegljaja)
  • način uveljavljanja dejanskih stroškov
  • spremembe 2020
 • Dohodek iz kapitala (obresti, dividende in dobiček iz kapitala)
  • davčna stopnja, davčna osnova
  • pravilo navidezne odsvojitve kapitala
 • Drugi dohodki
  • kateri dohodki sodijo v skupino drugih dohodkov
  • oprostitve (posebne oprostitve za prostovoljce, oprostitve v zvezi z izobraževanjem)
  • davčna osnova in izračun akontacije (plačnik davka, uveljavljanje dejanskih stroškov)
Online delavnica: Davek od dohodkov pravnih oseb – DDOP

Predavateljica: doc. dr. Lidija Robnik

 • Zavezanec za davek in davčna obveznost
 • Oprostitve, predmet obdavčitve in davčno obdobje
 • Davčna osnova (prihodki, odhodki, izguba)
  • Odprava dvojne obdavčitve in manj kot enkratne obdavčitve (prevrednotenje terjatev, finančnih naložb, dobrega imena,…)
  • Davčno priznani, delno priznani in nepriznani prihodki
  • Prihodki od nepridobitne in pridobitne dejavnosti
   • izvzem prihodkov za odpravo in porabo že obdavčenih rezervacij
   • zmanjšanje prihodkov za že obdavčene prihodke
   • povečanje prihodkov zaradi odprave nepotrebnih rezervacij
  • Davčno priznani, delno priznani in nepriznani odhodki
   • izvzem odhodkov od nepridobitne in pridobitne dejavnosti
   • zmanjšanje odhodkov za oblikovane rezervacije
   • tanka kapitalizacija
   • povečanje odhodkov za predhodne odpise terjatev
 • Obdavčitev pri prenosu dejavnosti, zamenjavah kapitalskih deležev, združitvah in delitvah
 • Davčne olajšave, davčna stopnja, obračunavanje in plačevanje davka
 • Odloženi davki
 • Transferne cene
 • Spremembe
Online delavnica: DDV

Predavateljica: mag. Tanja Urbanija

 • Splošno o DDV
 • COVID-19 in možnosti odloga plačila DDV
 • Poslovanje z EU:
  • nova pravila za EU dobavo blaga
  • dobava blaga, ki ga zmontiram
  • prodaja fizičnim osebam
 • Posli izven EU:
  • izvoz
  • izvoz blaga in instalacija
 • Trikotni in verižni posli
 • En subjekt ima več DDV številk po različnih državah
  • nakup od dobavitelja, ki ima več DDV št.
  • prodaja kupcu, ki ima več DDV št.
 • Spremembe v letu 2021
Online delavnica: Praktični primer izdelave davčnega obračuna

Predavateljica: dr. Lidija Robnik

 • Izdelava davčnega obračuna na primeru gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov
 • Komentarji in opozorila na napake pri izdelavi davčnega obračuna
 • Primeri knjiženj ugotovitve in delitve rezultata poslovanja
 •  
Zaključek
 • Test in prejem certifikata strokovne kvalifikacije Strokovnjak za davke

Potek izobraževanja

 • Dostopne podatke do spletne učilnice boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.
 • Program je sestavljen iz 6 modulov, od katerih 4 moduli predstavljajo predavanja posameznih davčnih področij.
 • Do štirih intenzivnih ONLINE predavanj in pripadajočega gradiva boste dostopali v spletni učilnici.
 • Vsako predavanje traja do 4 pedagoške ure.
 • Dostop do portala Računovodski praktikum in priročnika Knjižbe za računovodje, s katerimi boste pomembno nadgradili vaše znanje, je prav tako namenjeno samostojnemu študiju. Nahaja se v spletni učilnici. 
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Priporočen čas trajanja izobraževanja je 5 tednov. Priporočamo, da predavanje poslušate v več krajših sklopih in si delate zapiske.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še 6 mesecev od zaključka izobraževalnega programa.

ZAKLJUČEK USPOSABLJANJA: Ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili certifikat strokovne kvalifikacije Strokovnjak za davčno zakonodajo v slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti na področju davčne zakonodaje. Potrdilo bo dosegljivo v spletni učilnici.

Video predstavitev poteka izobraževanja

Predavatelji

Lidija Robnik, doc. dr. univ. dipl. ekon.

Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto…

mag. Brigita Osojnik

Mag. Brigita Osojnik je direktorica družbe Pabide d.o.o., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, s praktičnimi izkušnjami na področju davka na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, mednarodnih davkov, premoženjskih davkov, prispevkov za socialno varnost, sodelovanja v davčnih inšpekcijskih postopkih, pridobljenimi s 25-letnim delom na davčnem področju in predavateljica ter avtorica…

mag. Tanja Urbanija

Mag. Tanja Urbanija je končala magistrski študij davčnega prava mariborske Pravne fakultete. V letu 2001 je pridobila certifikat za uspešno opravljen izpit za davčnega svetovalca, ki ga podeljuje Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije. Ima bogate izkušnje s področja računovodstva, saj je delala v računovodskem servisu, objavlja članke v strokovnih publikacijah in sodeluje pri pripravi in izvedbi…

Prijava in kotizacija

Kotizacija
690,00 621,00 

Posebna ponudba velja samo za prijave do: 5. 6. 2020

Posebne ugodnosti:

 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 20 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

V ceno ni vključen DDV.

Število udeležencev:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.