Strokovnjak za davke

Strokovnjak za davke

Online izobraževalni program

Prijava
Trajanje
28. 5. 2021
Kje?
Brez odhoda z delovnega mesta

Da ne boste vedno znova iskali odgovorov… Postanite tisti, ki jih daje.


Davčno področje je podvrženo pogostim spremembam. Potreba odgovornih po razumevanju davčne logike, zakonodaje in posebnosti je velika in ravno zato smo za vas oblikovali strokovni online izobraževalni program, s katerim boste v svojem tempu in v času, ki vam odgovarja, nadgradili poznavanje davkov in davčnih posebnosti.

Program zajema:

 • štiri praktične ONLINE delavnice. Vsaka delavnica traja 4 šolske ure in obsega posamezno davčno področje:
  • Dohodnina
  • Davek od dohodka pravnih oseb
  • Davek na dodano vrednost
  • Praktični primer izdelave davčnega obračuna;
 • 20 strokovnih prispevkov, ki obravnavajo davčni in računovodski vidik različnih poslovnih dogodkov;
 • e-izobraževanje: Excel za finančnike;
 • test.

Gradiva za vseh 5 modulov se nahajajo v spletni učilnici, vi pa jih obdelujete samostojno, kot vam dopušča čas. Priporočeno trajanje izobraževanja je 5 tednov, torej da vsak teden obdelate en modul.

Ob koncu programa boste na podlagi zaključnega testa prejeli certifikat Strokovnjak za davke.


Poglejte del online izobraževanja

Koristi

 • 100 % ONLINE
 • PRILAGODLJIV POTEK IZOBRAŽEVANJA – Začnite, ko vam ustreza, in potek prilagodite svojim časovnim zmožnostim.
 • 12 ur VIDEO
 • STROKOVNI PRISPEVKI
 • CERTIFIKAT
 • 24-MESEČNI DOSTOP
 • MOBILNI DOSTOP – Kjerkoli in kadarkoli: spletno učilnico si lahko naložite tudi na telefon.

Vsebina

Online video delavnica: Dohodnina

Predavateljica: mag. Osojnik Brigita

 • Zavezanci za dohodnino, predmet obdavčitve, neobdavčeni dohodki in oprostitve plačila dohodnine s poudarkom na spremembah
 • Dohodki iz zaposlitve:
  • dohodki iz delovnega razmerja (plače, povračila stroškov v zvezi z delom, bonitete, odpravnine, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči)
  • posebna davčne obravnave dela plače za poslovno uspešnost
  • dohodki iz drugega pogodbenega razmerja (avtorski honorarji, sejnine, podjemne pogodbe, pogodbe s poslovodji ali prokuristi)
 • Dohodki iz dejavnosti:
  • neodvisno samostojno opravljanje dejavnosti – spremembe 2020
 • Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice:
  • kaj se šteje za dohodek iz oddajanja premoženja v najem (oprostitve, davčna osnova, stopnja dohodnine)
  • izračun in plačilo dohodnine (na podlag napovedi zavezanca, na podlagi obračuna davčnega odtegljaja)
  • način uveljavljanja dejanskih stroškov
  • spremembe 2020
 • Dohodek iz kapitala (obresti, dividende in dobiček iz kapitala)
  • davčna stopnja, davčna osnova
  • pravilo navidezne odsvojitve kapitala
 • Drugi dohodki
  • kateri dohodki sodijo v skupino drugih dohodkov
  • oprostitve (posebne oprostitve za prostovoljce, oprostitve v zvezi z izobraževanjem)
  • davčna osnova in izračun akontacije (plačnik davka, uveljavljanje dejanskih stroškov)
Online video delavnica: Davek od dohodkov pravnih oseb – DDPO

Predavateljica: doc. dr. Lidija Robnik

 • Zavezanec za davek in davčna obveznost
 • Oprostitve, predmet obdavčitve in davčno obdobje
 • Davčna osnova (prihodki, odhodki, izguba)
  • Odprava dvojne obdavčitve in manj kot enkratne obdavčitve (prevrednotenje terjatev, finančnih naložb, dobrega imena,…)
  • Davčno priznani, delno priznani in nepriznani prihodki
  • Prihodki od nepridobitne in pridobitne dejavnosti
   • izvzem prihodkov za odpravo in porabo že obdavčenih rezervacij
   • zmanjšanje prihodkov za že obdavčene prihodke
   • povečanje prihodkov zaradi odprave nepotrebnih rezervacij
  • Davčno priznani, delno priznani in nepriznani odhodki
   • izvzem odhodkov od nepridobitne in pridobitne dejavnosti
   • zmanjšanje odhodkov za oblikovane rezervacije
   • tanka kapitalizacija
   • povečanje odhodkov za predhodne odpise terjatev
 • Obdavčitev pri prenosu dejavnosti, zamenjavah kapitalskih deležev, združitvah in delitvah
 • Davčne olajšave, davčna stopnja, obračunavanje in plačevanje davka
 • Odloženi davki
 • Transferne cene
 • Spremembe
Online video delavnica: DDV

Predavateljica: mag. Tanja Urbanija

 • Splošno o DDV
 • COVID-19 in možnosti odloga plačila DDV
 • Poslovanje z EU:
  • nova pravila za EU dobavo blaga
  • dobava blaga, ki ga zmontiram
  • prodaja fizičnim osebam
 • Posli izven EU:
  • izvoz
  • izvoz blaga in instalacija
 • Trikotni in verižni posli
 • En subjekt ima več DDV številk po različnih državah
  • nakup od dobavitelja, ki ima več DDV št.
  • prodaja kupcu, ki ima več DDV št.
 • Spremembe v letu 2021
Online video delavnica: Praktični primer izdelave davčnega obračuna

Predavateljica: dr. Lidija Robnik

 • Izdelava davčnega obračuna na primeru gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov
 • Komentarji in opozorila na napake pri izdelavi davčnega obračuna
 • Primeri knjiženj ugotovitve in delitve rezultata poslovanja
E-izobraževanje: Excel za finančnike

1. lekcija: OSNOVNE FORMULE, FUNKCIJE in DELO S CELICAMI

 • Deljenje, seštevanje, odštevanje podatkov, računanje povprečij, odstotkov, statistik
 • Pogojni izračuni (samodejna prilagoditev izračuna glede na vhodne podatke)
 • Kopiranje formul v druge celice ali na druge delovne liste
 • Obdelava medsebojno povezanih podatkovnih datotek (različne excel datoteke ali različni delovni listi)
 • Odstranjevanje podvojenih zapisov iz seznamov
 • Združevanje celic, tako da se vsi podatki ohranijo
 • Delitev besedila v stolpce (npr. kako ime in priimek iz enega stolpca razdeliti v 2 ločena stolpca) in obratno – združevanje 2 stolpcev
 • Sprememba malih v velike tiskane črke, sprememba velike začetnice
 • Uporaba datumskih funkcij (NOW, TODAY, MONTH …)

2. lekcija: PRIPRAVA TABEL in OBDELAVA PODATKOV

 • Avtomatska izdelava tabel, delo z obrazci za tabele
 • Zamenjava vrstice in stolpca (rotacija tabele)
 • Hitro in razširjeno razvrščanje podatkov, zamrznitev dela celic
 • Samodejno filtriranje, delo z razširjenim filtrom, kopiranje filtriranih podatkov
 • Uporaba vmesnih seštevkov, izdelava pregledov
 • Vrtilne tabele, združevanje delnih tabel (za kompleksne podatke)
 • Delo s trodimenzionalnimi tabelami
 • Makro – kako se pripravi vzorec datoteke, ki ga lahko uporabite vsakič znova …

3. lekcija: OBLIKOVANJE GRAFOV in NASTAVITVE TISKANJA

 • Izdelava grafov, tortnih in stolpčnih diagramov…
 • Dodajanje vrednosti k stolpcu, spreminjanje barve stolpcev, merila, mrežnih črt grafa,
 • Izdelava projekcijske krivulje / trendne črte,
 • Spreminjanje osi, dodajanje legende, naslova grafa …
 • Dodajanje glave / noge, strani delovnega lista
 • Možnosti tiskanja (tabel, grafov, delovnih listov…)
 • Kako ročno nastaviti prelom strani (kaj se tiska na katero stran)
 • Povezava excela z wordom ali powerpointom …

4. lekcija: FINANČNE FUNKCIJE in ANALIZE

 • Izračun prihodnje vrednosti naložbe
 • Izračun višine obroka na osnovi enakih plačil in obrestne mere; izračun obrestne mere
 • Priprava amortizacijskega načrta odplačevanja posojila
 • Vrednotenje naložb s pomočjo izračuna neto sedanje vrednosti naložbe, notranje stopnje donosa, potencialnega zaslužka investicije (ROI) …
Gradivo
 • Samostojni podjetniki – normiranci
 • Računovodska obravnava podjetnikovega kapitala
 • Obračun in izplačilo stroškov članov društva
 • Popravek vstopnega DDV
 • Delitev vozil z vidika DDV in davčnih olajšav
 • Prenos premoženja samostojnega podjetja v gospodinjstvo med opravljanjem dejavnosti
 • Gradbene situacije – nezaračunani stroški
 • Računovodska in davčna obravnava obresti poslovanja
 • Primer izračuna terjatve za odložene davke
 • Odložene obveznosti za davek
 • Obračun davka na dodano vrednost po plačani realizaciji
 • Popravki bistvenih ali nebistvenih napak
 • Brez programa, elaborata in načrta projekta ni davčne olajšave
 • Posredovanje in obdavčitev oglaševanja nudenja nočitev
 • Štipendije in njihovo poročanje
 • Kako lahko znižate akontacijo davka že med letom, če zaradi posledic koronavirusa pričakujete nižji poslovni rezultat?
 • Dobropisi in DDV
 • Nagrada za poslovno uspešnost
 • Odkup lastnih delnic (deležev) in nadaljnja prodaja z dobičkom
 • Transferne cene med povezanimi osebami
Zaključek
 • Test in prejem certifikata strokovne kvalifikacije Strokovnjak za davke

Potek izobraževanja

 • Dostopne podatke do spletne učilnice boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.
 • Program je sestavljen iz 6 modulov, od katerih 4 moduli predstavljajo predavanja posameznih davčnih področij.
 • Do štirih intenzivnih ONLINE predavanj in pripadajočega gradiva boste dostopali v spletni učilnici.
 • Vsako predavanje traja do 4 pedagoške ure.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Priporočen čas trajanja izobraževanja je 5 tednov. Priporočamo, da predavanje poslušate v več krajših sklopih in si delate zapiske.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še 2 leti od zaključka izobraževalnega programa.

ZAKLJUČEK USPOSABLJANJA: Ob koncu programa boste prejeli certifikat Forum Akademije Strokovnjak za davke kot potrdilo o strokovni usposobljenosti na področju davčne zakonodaje, v slovenskem in angleškem jeziku. Potrdilo bo dosegljivo v spletni učilnici.

 

Video predstavitev spletne učilnice

Predavatelji

doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto…

mag. Brigita Osojnik

Mag. Brigita Osojnik je direktorica družbe Pabide d.o.o., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, s praktičnimi izkušnjami na področju davka na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, mednarodnih davkov, premoženjskih davkov, prispevkov za socialno varnost, sodelovanja v davčnih inšpekcijskih postopkih, pridobljenimi s 25-letnim delom na davčnem področju in predavateljica ter avtorica…

mag. Tanja Urbanija

Mag. Tanja Urbanija je končala magistrski študij davčnega prava mariborske Pravne fakultete. V letu 2001 je pridobila certifikat za uspešno opravljen izpit za davčnega svetovalca, ki ga podeljuje Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije. Ima bogate izkušnje s področja računovodstva, saj je delala v računovodskem servisu, objavlja članke v strokovnih publikacijah in sodeluje pri pripravi in izvedbi…

Prijava in kotizacija

Kotizacija
590,00 531,00 

Posebna ponudba velja samo za prijave do: 17. 5. 2021

Posebne ugodnosti:

 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 20 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

V ceno ni vključen DDV.

Število udeležencev:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.