Strokovnjak za davke

Strokovnjak za davke

Online izobraževalni program

Prijava

Pridružite se nam na izobraževalnem programu za pridobitev certifikata
Strokovnjak za davke


Komu je izobraževanje namenjeno?

Izobraževalni program je namenjen računovodjem in finančnikom, ki poznajo davčno zakonodajo in potrebujejo poglobljeno razumevanje in praktičen vidik uporabe zakonodajnih pravil.

Tekom programa boste poglobljeno obdelali posebnosti in pasti ključnih davkov, ki neposredno bremenijo podjetja in posameznike in s tem igrajo pomembno vlogo pri transparentnosti vodenja podjetja in poročanja finančni upravi.

Poglobljeno boste na praktičnih primerih obdelali tri zakone: Zakon o DDV, Zakon o dohodnini in Zakon DDPO. Na zadnji delavnici boste na podlagi video navodil strokovnjaka enostavno izdelali obračun davka od dohodkov pravnih oseb.

 

Pomembno je, da pridobite širino, da se izognete usodnim napakam.

Prijava na izobraževanje

 

Kdo so predavateljice?

doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.,
samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica, piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah

mag. Brigita Osojnik,
davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, ima 25 let praktičnih izkušenj z delom na davčnem področju, je predavateljica in avtorica številnih strokovnih prispevkov

mag. Tanja Urbanija,
objavlja članke v strokovnih publikacijah ter sodeluje pri pripravi in izvedbi številnih strokovnih predavanj, izkušnje ima na področju svetovanja, načrtovanja in zastopanja v davčnih inšpekcijskih nadzorih

 

Utrinek z online delavnice

Prednosti izobraževalnega programa

 • S pomočjo praktičnih primerov se boste izognili pogostim in usodnim napakam.
 • Poglobili in razširili boste poznavanje glavnih davčnih področij: DDV, DDPO, DOHODNINA.
 • Vse strokovne podlage in pojasnila, ki jih potrebujete imate zbrane na enem mestu.
 • Ustrezno in brezhibno boste naredili davčni obračun v skladu z zakonskimi zahtevami.
 • S poglobljenim znanjem in razumevanjem davčnih pravil bost odločilno vplivali na ugoden poslovni izid.
 • Nadgradili boste svoje znanje in postali pomemben svetovalec drugim oddelkom in vodstvu.

Prijava na izobraževanje

 

Izobraževanje vključuje pomembna praktična pojasnila zakonodaje:

ZDDV-1

Praktična pojasnila ZDDV-1 (Zakona o davku na dodano vrednost)

 • Kakšne so najpomembnejše značilnosti DDV in kdo je davčni zavezanec?
 • Kaj je in kaj ni predmet obdavčitve?
 • Katera so zlata pravila obdavčitve blaga in storitev?
 • Uporaba pravil za prave in neprave tristrane posle.
 • Kdaj lahko odložimo plačilo DDV?
 • Kako narediti popravke napak?
 • Kakšna so pravila obračuna DDV pri poslovanju z EU in izven EU?

ZDoh-2

Praktična pojasnila ZDoh-2 (Zakona o dohodnini)

 • Kdo je zavezanec za dohodnino?
 • Kaj je predmet obdavčitve?
 • Kateri so neobdavčeni dohodki?
 • Kdaj pri do oprostitve plačila dohodnine?
 • Kateri so dohodki iz zaposlitve (dohodki iz delovnega razmerja ter dohodki iz drugega pogodbenega dela)?
 • Kateri so dohodki iz dejavnosti (neodvisno samostojno opravljanje dejavnosti)?
 • Kako obravnavati dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice?
 • Kdaj pride do obdavčitve dohodeka iz kapitala?
 • Kateri so drugi odhodki?

ZDDPO-2

Praktična pojasnila ZDDPO-2 (Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb)

 • Kdo je davčni zavezanec?
 • Kaj je vir dohodka?
 • kaj je predmet obdavčitve?
 • Katere metode vrednotenja upoštevamo?
 • Kakšen je vpliv amortizacije na DDPO?
 • Kateri so davčno priznani prihodki in odhodki?

 

Prijava vključuje

 • 7 video predavanj
 • 24-mesečni dostop – Vse vsebine so vam na razpolago 24 mesecev.
 • Prilagodljiv potek izobraževanja – Začnite, ko vam ustreza, in potek prilagodite svojim časovnim zmožnostim.
 • Pisno gradivo – Dodatna pojasnila posameznih zakonskih določb
 • Certifikat – Forum Akademije
 • Mobilni dostop – Kjerkoli in kadarkoli: spletno učilnico si lahko naložite tudi na telefon.

Agenda

 • Online delavnica: Dohodnina
 • Online delavnica: DDDP
 • Online delavnica: DDV
 • Online delavnica: Praktični primer izdelave davčnega obračuna
 • Online delavnica: DDV novosti pri spletni prodaji po 1. 7. 2021
 • Online delavnica: DDV in odbitni delež
 • Online delavnica: DDV pri dobavi in montaži blaga
 • Pisno gradivo: Dodatna pojasnila posameznih zakonskih določb
 • Zaključni test

Potek izobraževanja

 • Dostopne podatke do spletne učilnice boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.
 • Program je sestavljen iz 9 modulov, od katerih 7 modulov predstavljajo predavanja posameznih davčnih področij.
 • Do sedmih intenzivnih ONLINE predavanj in pripadajočega gradiva boste dostopali v spletni učilnici.
 • Vsako predavaje traja do 4 pedagoške ure.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Priporočen čas trajanja izobraževanja je 5 tednov. Priporočamo, da predavanje poslušate v več krajših sklopih in si delate zapiske. Ob koncu posameznega modula je potrebno rešiti vmesni test. Uspešno rešeni vmesni testi so pogoj za pristop k zaključnemu preverjanju znanja v modulu 9.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še 24 mesecev od zaključka izobraževalnega programa.
 • Zaključek usposabljanja: Ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili certifikat FORUM AKADEMIJE Strokovnjak za davčno zakonodajo v slovenščini in angleščini kot potrdilo o opravljenem izobraževanju na področju davčne zakonodaje. Potrdilo vam bomo poslali na elektronski naslov.

 

Želim se prijaviti

 

Izjave zadovoljnih udeležencev predhodnih izvedb

Z izobraževanjem sem bila izredno zadovoljna, ker je bilo odlično razložena teorija povezana s prakso. Pridobljeno znanje in informacije mi bodo prišle zelo prav pri opravljanju novih delovnih nalog, ki sem jih prejela v podjetju.

Neža Sterle

Še posebej sem bila zadovoljna z odgovori na konkretna vprašanja iz prakse.

Blanka Pavlovič

Zelo sem bila zadovoljna s praktičnimi primeri.

Silva Klezin


Strokovnjak za davke v praksi


Poznavanje zakonodaje in razumevanje davkov močno zmanjša verjetnost napak zaradi neznanja. S poznavanjem davkov se ne izognete samo napakam, temveč podjetju prihranite nepotrebne izdatke ali kazni. Strokovno znanje iz področja davkov in razumevanje predpisov je veščina, ki jih morate kot računovodja imeti.


Izobraževalni program s certifikatom

Po uspešno opravljenem izobraževanju prejmete certifikat Forum Akademije "Strokovnjak za davčno zakonodajo" v slovenskem in angleškem jeziku kot potrdilo o uspešno zaključenem izobraževalnem programu.

 

Down Arrow on Apple     Vsebina modulov: Za vsebinski sklop posameznega modula kliknite na posamezen okvirček določenega modula.

Vsebina

1. modul – Online video delavnica: Dohodnina

Predavateljica: mag. Osojnik Brigita

 • Zavezanci za dohodnino, predmet obdavčitve, neobdavčeni dohodki in oprostitve plačila dohodnine s poudarkom na spremembah
 • Dohodki iz zaposlitve:
  • dohodki iz delovnega razmerja (plače, povračila stroškov v zvezi z delom, bonitete, odpravnine, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči)
  • posebna davčne obravnave dela plače za poslovno uspešnost
  • dohodki iz drugega pogodbenega razmerja (avtorski honorarji, sejnine, podjemne pogodbe, pogodbe s poslovodji ali prokuristi)
 • Dohodki iz dejavnosti:
  • neodvisno samostojno opravljanje dejavnosti – spremembe 2020
 • Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice:
  • kaj se šteje za dohodek iz oddajanja premoženja v najem (oprostitve, davčna osnova, stopnja dohodnine)
  • izračun in plačilo dohodnine (na podlag napovedi zavezanca, na podlagi obračuna davčnega odtegljaja)
  • način uveljavljanja dejanskih stroškov
  • spremembe 2020
 • Dohodek iz kapitala (obresti, dividende in dobiček iz kapitala)
  • davčna stopnja, davčna osnova
  • pravilo navidezne odsvojitve kapitala
 • Drugi dohodki
  • kateri dohodki sodijo v skupino drugih dohodkov
  • oprostitve (posebne oprostitve za prostovoljce, oprostitve v zvezi z izobraževanjem)
  • davčna osnova in izračun akontacije (plačnik davka, uveljavljanje dejanskih stroškov)
2. modul – Online video delavnica: Davek od dohodkov pravnih oseb – DDPO

Predavateljica: doc. dr. Lidija Robnik

 • Zavezanec za davek in davčna obveznost
 • Oprostitve, predmet obdavčitve in davčno obdobje
 • Davčna osnova (prihodki, odhodki, izguba)
 • Odprava dvojne obdavčitve in manj kot enkratne obdavčitve (prevrednotenje terjatev, finančnih naložb, dobrega imena,…)
 • Davčno priznani, delno priznani in nepriznani prihodki
 • Prihodki od nepridobitne in pridobitne dejavnosti
  • izvzem prihodkov za odpravo in porabo že obdavčenih rezervacij
  • zmanjšanje prihodkov za že obdavčene prihodke
  • povečanje prihodkov zaradi odprave nepotrebnih rezervacij
 • Davčno priznani, delno priznani in nepriznani odhodki
  • izvzem odhodkov od nepridobitne in pridobitne dejavnosti
  • zmanjšanje odhodkov za oblikovane rezervacije
  • tanka kapitalizacija
  • povečanje odhodkov za predhodne odpise terjatev
 • Obdavčitev pri prenosu dejavnosti, zamenjavah kapitalskih deležev, združitvah in delitvah
 • Davčne olajšave, davčna stopnja, obračunavanje in plačevanje davka
 • Odloženi davki
 • Transferne cene
3. modul – Online video delavnica: DDV

Predavateljica: mag. Tanja Urbanija

 • Splošno o DDV
 • COVID-19 in možnosti odloga plačila DDV
 • Poslovanje z EU:
  • nova pravila za EU dobavo blaga
  • dobava blaga, ki ga zmontiram
  • prodaja fizičnim osebam
 • Posli izven EU:
  • izvoz
  • izvoz blaga in instalacija
 • Trikotni in verižni posli
 • En subjekt ima več DDV številk po različnih državah
  • nakup od dobavitelja, ki ima več DDV št.
  • prodaja kupcu, ki ima več DDV št.
 • Spremembe v letu 2021
4. modul – Online video delavnica: Praktični primer izdelave davčnega obračuna

Predavateljica: dr. Lidija Robnik

 • Izdelava davčnega obračuna na primeru gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov
 • Komentarji in opozorila na napake pri izdelavi davčnega obračuna
 • Primeri knjiženj ugotovitve in delitve rezultata poslovanja
5. modul – Online delavnica: DDV novosti pri spletni prodaji po 1. 7. 2021
 • Uvod/Splošno o spremembah, ki nas čakajo 1. julija na področju DDV
 • Kaj bo novega pri obdavčevanju storitev, ki se opravljajo končnim kupcem znotraj EU?
 • Kako se bodo obdavčevale prodaje blaga na daljavo znotraj EU?
 • Kaj pomeni ukinitev oprostitve pri pošiljkah manjših vrednosti do 22 EUR pri uvozu blaga, kaj bo s carino?
 • Kako se bo po novem plačeval DDV od blaga, ki bo uvoženo iz tretjih držav?
 • Kaj spremembe prinašajo dobaviteljem, kaj imetnikom spletnih strani in kaj bo drugače za končne kupce, Pošto in kurirske servise?
 • Prikaz delovanja nove ureditve na konkretnih primerih
6. modul – Online delavnica: DDV in odbitni delež
 • Kaj je odbitni delež
 • Kakšne so možnosti za odlog plačila
 • Ali imajo odbitni delež res samo proračunski uporabniki?
 • Kako ga izračunati
 • Kako se ogniti pogostim napakam
 • Kakšen je vpliv COVID-19 na DDV
7. modul – Online delavnica: DDV pri dobavi in montaži blaga
 • Kaj je dobava z montažo oziroma instalacijo
 • Posebnosti dobave z montažo oziroma instalacijo
 • Tujec opravi dobavo z montažo za nas
 • Mi naredimo dobavo z montažo v tujini
 • Delam v tujini (delo na nepremičnini ali dobava z montažo)
8. modul – Gradivo
 • Samostojni podjetniki – normiranci
 • Računovodska obravnava podjetnikovega kapitala
 • Obračun in izplačilo stroškov članov društva
 • Popravek vstopnega DDV
 • Delitev vozil z vidika DDV in davčnih olajšav
 • Prenos premoženja samostojnega podjetja v gospodinjstvo med opravljanjem dejavnosti
 • Gradbene situacije – nezaračunani stroški
 • Računovodska in davčna obravnava obresti poslovanja
 • Primer izračuna terjatve za odložene davke
 • Odložene obveznosti za davek
 • Obračun davka na dodano vrednost po plačani realizaciji
 • Popravki bistvenih ali nebistvenih napak
 • Brez programa, elaborata in načrta projekta ni davčne olajšave
 • Posredovanje in obdavčitev oglaševanja nudenja nočitev
 • Štipendije in njihovo poročanje
 • Kako lahko znižate akontacijo davka že med letom, če zaradi posledic koronavirusa pričakujete nižji poslovni rezultat?
 • Dobropisi in DDV
 • Nagrada za poslovno uspešnost
 • Odkup lastnih delnic (deležev) in nadaljnja prodaja z dobičkom
 • Transferne cene med povezanimi osebami
 • Kdo je plačnik DDV?
 • DDV spremembe po 1. 7. 2021
 • DDV vidik dobave z inštalacijo
Zaključek
 • Test in prejem certifikata strokovne kvalifikacije Strokovnjak za davke

Spletna učilnica

 • Izobraževanje poteka v spletni učilnici, ki je vaš vir vseh informacij.
 • V spletni učilnici se nahajajo obvestila in gradiva izobraževalnega programa. 
 • Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
 • Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
 • Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

 

Video predstavitev spletne učilnice

Predavatelji

doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto…

mag. Brigita Osojnik

Mag. Brigita Osojnik je direktorica družbe Pabide d.o.o., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, s praktičnimi izkušnjami na področju davka na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, mednarodnih davkov, premoženjskih davkov, prispevkov za socialno varnost, sodelovanja v davčnih inšpekcijskih postopkih, pridobljenimi s 25-letnim delom na davčnem področju in predavateljica ter avtorica…

mag. Tanja Urbanija

Mag. Tanja Urbanija je končala magistrski študij davčnega prava mariborske Pravne fakultete. V letu 2001 je pridobila certifikat za uspešno opravljen izpit za davčnega svetovalca, ki ga podeljuje Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije. Ima bogate izkušnje s področja računovodstva, saj je delala v računovodskem servisu, objavlja članke v strokovnih publikacijah in sodeluje pri pripravi in izvedbi…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.