Strokovnjak za davčno zakonodajo

Strokovnjak za davčno zakonodajo

Prijava

POZOR davčniki in računovodje v gospodarstvu!


Reforme v davčni zakonodaji se vrstijo ena za drugo. Letošnja prinaša spremembe na sledečih področjih:

 • Dohodninska lestvica
 • Olajšave
 • Regres
 • Nagrada za poslovno uspešnost
 • Davek od dohodka pravnih oseb
 • Obdavčitev dobička iz kapitala
 • Davek od dohodka pravnih oseb

Da boste pa lahko davčne novosti takoj vnesli v svoje delo, ki bo tako še naprej potekalo nemoteno, pa je nujno, da poznate specifike posameznega davka.

Upoštevali smo izziv, s katerim se soočate, zato z izkušenimi praktiki s področja davčne zakonodaje organiziramo izobraževanje.

 

Program obsega pet modulov:

 • štiri celodnevne delavnice – vsaka za posamezno davčno tematiko,
 • online priročnik s portalom, ki obravnava davčni in računovodski vidik različnih poslovnih dogodkov,
 • in dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa gradiva in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa.

 

Novo:
Certifikat strokovne kvalifikacije

Ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili certifikat strokovne kvalifikacije Strokovnjak za davčno zakonodajo v slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti na področju davčne zakonodaje.

Certifikat podeljuje Založba Forum Media v sodelovanju z Združenjem za razvoj znanja. Certifikat o strokovni kvalifikaciji je referenčna listina, s katero imetnik dokazuje delodajalcu kompetentnost za izvajanje del v okviru strokovne kvalifikacije, hkrati pa omogoča prepoznavnost in mobilnost na trgu dela.

Na certifikatu so zapisane tudi kompetence, ki jih je imetnik dokazal v postopku preverjanja.

Koristi

Kot strokovnjak za davčno zakonodajo boste:

 • razumeli in v praksi pravilno uporabili davčne novosti,
 • preverili pravilnost izdelanega davčnega obračuna za leto 2018,
 • lahko ugodneje vplivali na svojo bilanco poslovnega izida.

Vsebina

Predavateljica: doc. dr. Lidija Robnik
 • Zavezanec za davek in davčna obveznost
 • Oprostitve, predmet obdavčitve in davčno obdobje
 • Davčna osnova (prihodki, odhodki, izguba)
  • Odprava dvojne obdavčitve in manj kot enkratne obdavčitve (prevrednotenje terjatev, finančnih naložb, dobrega imena,…)
  • Davčno priznani, delno priznani in nepriznani prihodki
  • Prihodki od nepridobitne in pridobitne dejavnosti
   • izvzem prihodkov za odpravo in porabo že obdavčenih rezervacij
   • zmanjšanje prihodkov za že obdavčene prihodke
   • povečanje prihodkov zaradi odprave nepotrebnih rezervacij
  • Davčno priznani, delno priznani in nepriznani odhodki
   • izvzem odhodkov od nepridobitne in pridobitne dejavnosti
   • zmanjšanje odhodkov za oblikovane rezervacije
   • tanka kapitalizacija
   • povečanje odhodkov za predhodne odpise terjatev
 • Obdavčitev pri prenosu dejavnosti, zamenjavah kapitalskih deležev, združitvah in delitvah
 • Davčne olajšave, davčna stopnja, obračunavanje in plačevanje davka
 • Odloženi davki
 • Transferne cene
 • Spremembe s 1. 1. 2019 (pravila o omejitvi obresti, izstopna obdavčitev, preprečevanje zlorab, nadzorovane tuje družbe,

Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja

Dostop do portala in online izdaje priročnika prejmete po elektronski pošti
 • Knjiženje praktičnih primerov v okviru ekonomskih kategorij
 • Poročanje po Slovenskih računovodskih standardih in Mednarodnih standardih računovodskega poročanja
 • Poslovno in letno poročilo
 • Potrebne računovodske informacije za direktorja
 • Rezultat poslovanja
 • Posebnosti vodenja poslovnih knjig pri samostojnih podjetnikih posameznikih
 • Zakonske spremembe
Predavateljica: mag. Brigita Osojnik
 • Zavezanci za dohodnino, predmet obdavčitve, neobdavčeni dohodki in oprostitve plačila dohodnine s poudarkom na spremembah
 • Dohodki iz zaposlitve:
  • dohodki iz delovnega razmerja (plače, povračila stroškov v zvezi z delom, bonitete, odpravnine, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči) – spremembe
  • posebna davčne obravnave dela plače za poslovno uspešnost
  • dohodki iz drugega pogodbenega razmerja (avtorski honorarji, sejnine, podjemne pogodbe, pogodbe s poslovodji ali prokuristi)
  • davčna opredelitev povračil stroškov poslovodij, prokuristov, članov nadzornih svetov …
 • Dohodki iz dejavnosti:
  • predmet obdavčitve,
  • kako se ugotavlja davčna osnova – z upoštevanjem dejanskih prihodkov in odhodkov ali upoštevanjem normiranih odhodkov (kateri način je ugodnejši),
  • davčna stopnja …
 • Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice:
  • kaj se šteje za dohodek iz oddajanja premoženja v najem (oprostitve, davčna osnova, stopnja dohodnine)
  • izračun in plačilo dohodnine (na podlag napovedi zavezanca, na podlagi obračuna davčnega odtegljaja)
  • način uveljavljanja dejanskih stroškov
 • Dohodek iz kapitala (obresti, dividende in dobiček iz kapitala):
  • davčna stopnja, davčna osnova
  • pravilo navidezne odsvojitve kapitala
 • Drugi dohodki:
  • kateri dohodki sodijo v skupino drugih dohodkov
  • oprostitve (posebne oprostitve za prostovoljce, oprostitve v zvezi z izobraževanjem)
  • davčna osnova in izračun akontacije (plačnik davka, uveljavljanje dejanskih stroškov)

Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja

Predavateljica: dr. Lidija Robnik
 • Izdelava davčnega obračuna na primeru gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov
 • Komentarji in opozorila na napake pri izdelavi davčnega obračuna
 • Primeri knjiženj ugotovitve in delitve rezultata poslovanja

Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja

Predavateljica: mag. Tanja Urbanija
 • Uvod v DDV (od prodaje doma do prodaje po svetu)
 • Različne DDV številke:
  • tudi v Sloveniji je več različnih DDV številk – vpliv na domače doma in v tujini
  • evropska DDV številka in prejet račun od tujca izven EU
  • dobivam račune od tujca, ki ima več različnih DDV številk
  • zaračunavam tujcu, ki ima več različnih DDV številk
  • primerjava DDV poročanje in Intrastat poročanje
 • Obdavčitev storitev in posli s tujino:
  • odtegljaj od licenc, pravic za uporabo slike, pravic za uporabo glasbe, predvajanje filmov,…. (plačujem v tujino in dobivam plačilo iz tujine)
  • plačila najemnin in odtegljaj (WHT)
  • DDV in storitve kjer je odtegljaj
  • zaračunavanje direktorjev, napotenih delavcev in DDV
 • Posebnosti poslovanja znotraj skupine povezanih oseb:
  • posli (blago, storitve) s povezano osebo (ali nepovezano)
  • posli (blago, storitve) s podružnico
  • pavšalni fee-ji (npr. management fee, …)
 • Prodajam blago kupcem – fizičnim osebam v EU
 • Pravila pri prodaji v EU
 • Kdaj se moram registrirati za DDV v tujini
 • Dobave blaga in montaže:
  • posli znotraj EU
  • posli izven EU
 • Trenutne aktualnosti

Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja

Zaključek usposabljanja
 • Preverjanje znanja – test boste rešili v spletni učilnici najkasneje do 28. 6. 2019.
 • Prejem certifikata Strokovnjak davčno zakonodajo

Potek izobraževanja

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki štirih intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo do 5 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Online priročnik s portalom, s katerimi boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju, boste prejeli na prvi delavnici, Dostop do portala imate v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez
 • potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še tri mesece od zaključka izobraževalnega programa.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.

ZAKLJUČEK USPOSABLJANJA:

Preverjanje znanja in prejem certifikata.
Ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili certifikat strokovne kvalifikacije Strokovnjak za davčno zakonodajo v slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti na področju davčne zakonodaje.

Predavatelji

mag. Brigita Osojnik

Mag. Brigita Osojnik je direktorica družbe Pabide d.o.o., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, s praktičnimi izkušnjami na področju davka na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, mednarodnih davkov, premoženjskih davkov, prispevkov za socialno varnost, sodelovanja v davčnih inšpekcijskih postopkih, pridobljenimi s 25-letnim delom na davčnem področju in predavateljica ter avtorica…

mag. Tanja Urbanija

Mag. Tanja Urbanija je končala magistrski študij davčnega prava mariborske Pravne fakultete. V letu 2001 je pridobila certifikat za uspešno opravljen izpit za davčnega svetovalca, ki ga podeljuje Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije. Ima bogate izkušnje s področja računovodstva, saj je delala v računovodskem servisu, objavlja članke v strokovnih publikacijah in sodeluje pri pripravi in izvedbi…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.


NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Lokacija

Poslovna hiša Unija

Unija Računovodska hiša d.d., Tržaška cesta, Brezovica pri Ljubljani, Slovenia

Datum: 3.6.2019

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.