Strokovnjak za davčno zakonodajo

Strokovnjak za davčno zakonodajo

Prijava

POZOR davčniki in računovodje v gospodarstvu!


Reforme v davčni zakonodaji se vrstijo ena za drugo. Letošnja prinaša spremembe na sledečih področjih:

 • Dohodninska lestvica
 • Olajšave
 • Regres
 • Nagrada za poslovno uspešnost
 • Davek od dohodka pravnih oseb
 • Obdavčitev dobička iz kapitala
 • Davek od dohodka pravnih oseb

Da boste pa lahko davčne novosti takoj vnesli v svoje delo, ki bo tako še naprej potekalo nemoteno, pa je nujno, da poznate specifike posameznega davka.

Upoštevali smo izziv, s katerim se soočate, zato z izkušenimi praktiki s področja davčne zakonodaje organiziramo izobraževanje.

 

Program obsega pet modulov:

 • štiri celodnevne delavnice – vsaka za posamezno davčno tematiko,
 • online priročnik s portalom, ki obravnava davčni in računovodski vidik različnih poslovnih dogodkov,
 • in dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa gradiva in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa.

 

Novo:
Certifikat strokovne kvalifikacije

Ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili certifikat strokovne kvalifikacije Strokovnjak za davčno zakonodajo v slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti na področju davčne zakonodaje.

Certifikat podeljuje Založba Forum Media v sodelovanju z Združenjem za razvoj znanja. Certifikat o strokovni kvalifikaciji je referenčna listina, s katero imetnik dokazuje delodajalcu kompetentnost za izvajanje del v okviru strokovne kvalifikacije, hkrati pa omogoča prepoznavnost in mobilnost na trgu dela.

Na certifikatu so zapisane tudi kompetence, ki jih je imetnik dokazal v postopku preverjanja.

Koristi

Kot strokovnjak za davčno zakonodajo boste:

 • razumeli in v praksi pravilno uporabili davčne novosti,
 • preverili pravilnost izdelanega davčnega obračuna za leto 2018,
 • lahko ugodneje vplivali na svojo bilanco poslovnega izida.

Vsebina

Predavateljica: doc. dr. Lidija Robnik
 • Zavezanec za davek in davčna obveznost
 • Oprostitve, predmet obdavčitve in davčno obdobje
 • Davčna osnova (prihodki, odhodki, izguba)
  • Odprava dvojne obdavčitve in manj kot enkratne obdavčitve (prevrednotenje terjatev, finančnih naložb, dobrega imena,…)
  • Davčno priznani, delno priznani in nepriznani prihodki
  • Prihodki od nepridobitne in pridobitne dejavnosti
   • izvzem prihodkov za odpravo in porabo že obdavčenih rezervacij
   • zmanjšanje prihodkov za že obdavčene prihodke
   • povečanje prihodkov zaradi odprave nepotrebnih rezervacij
  • Davčno priznani, delno priznani in nepriznani odhodki
   • izvzem odhodkov od nepridobitne in pridobitne dejavnosti
   • zmanjšanje odhodkov za oblikovane rezervacije
   • tanka kapitalizacija
   • povečanje odhodkov za predhodne odpise terjatev
 • Obdavčitev pri prenosu dejavnosti, zamenjavah kapitalskih deležev, združitvah in delitvah
 • Davčne olajšave, davčna stopnja, obračunavanje in plačevanje davka
 • Odloženi davki
 • Transferne cene
 • Spremembe s 1. 1. 2019 (pravila o omejitvi obresti, izstopna obdavčitev, preprečevanje zlorab, nadzorovane tuje družbe,

Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja

Dostop do portala in online izdaje priročnika prejmete po elektronski pošti
 • Knjiženje praktičnih primerov v okviru ekonomskih kategorij
 • Poročanje po Slovenskih računovodskih standardih in Mednarodnih standardih računovodskega poročanja
 • Poslovno in letno poročilo
 • Potrebne računovodske informacije za direktorja
 • Rezultat poslovanja
 • Posebnosti vodenja poslovnih knjig pri samostojnih podjetnikih posameznikih
 • Zakonske spremembe
Predavateljica: mag. Brigita Osojnik
 • Zavezanci za dohodnino, predmet obdavčitve, neobdavčeni dohodki in oprostitve plačila dohodnine s poudarkom na spremembah
 • Dohodki iz zaposlitve:
  • dohodki iz delovnega razmerja (plače, povračila stroškov v zvezi z delom, bonitete, odpravnine, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči) – spremembe
  • posebna davčne obravnave dela plače za poslovno uspešnost
  • dohodki iz drugega pogodbenega razmerja (avtorski honorarji, sejnine, podjemne pogodbe, pogodbe s poslovodji ali prokuristi)
  • davčna opredelitev povračil stroškov poslovodij, prokuristov, članov nadzornih svetov …
 • Dohodki iz dejavnosti:
  • predmet obdavčitve,
  • kako se ugotavlja davčna osnova – z upoštevanjem dejanskih prihodkov in odhodkov ali upoštevanjem normiranih odhodkov (kateri način je ugodnejši),
  • davčna stopnja …
 • Dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice:
  • kaj se šteje za dohodek iz oddajanja premoženja v najem (oprostitve, davčna osnova, stopnja dohodnine)
  • izračun in plačilo dohodnine (na podlag napovedi zavezanca, na podlagi obračuna davčnega odtegljaja)
  • način uveljavljanja dejanskih stroškov
 • Dohodek iz kapitala (obresti, dividende in dobiček iz kapitala):
  • davčna stopnja, davčna osnova
  • pravilo navidezne odsvojitve kapitala
 • Drugi dohodki:
  • kateri dohodki sodijo v skupino drugih dohodkov
  • oprostitve (posebne oprostitve za prostovoljce, oprostitve v zvezi z izobraževanjem)
  • davčna osnova in izračun akontacije (plačnik davka, uveljavljanje dejanskih stroškov)

Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja

Predavateljica: dr. Lidija Robnik
 • Izdelava davčnega obračuna na primeru gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov
 • Komentarji in opozorila na napake pri izdelavi davčnega obračuna
 • Primeri knjiženj ugotovitve in delitve rezultata poslovanja

Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja

Predavateljica: mag. Tanja Urbanija
 • Uvod v DDV (od prodaje doma do prodaje po svetu)
 • Različne DDV številke:
  • tudi v Sloveniji je več različnih DDV številk – vpliv na domače doma in v tujini
  • evropska DDV številka in prejet račun od tujca izven EU
  • dobivam račune od tujca, ki ima več različnih DDV številk
  • zaračunavam tujcu, ki ima več različnih DDV številk
  • primerjava DDV poročanje in Intrastat poročanje
 • Obdavčitev storitev in posli s tujino:
  • odtegljaj od licenc, pravic za uporabo slike, pravic za uporabo glasbe, predvajanje filmov,…. (plačujem v tujino in dobivam plačilo iz tujine)
  • plačila najemnin in odtegljaj (WHT)
  • DDV in storitve kjer je odtegljaj
  • zaračunavanje direktorjev, napotenih delavcev in DDV
 • Posebnosti poslovanja znotraj skupine povezanih oseb:
  • posli (blago, storitve) s povezano osebo (ali nepovezano)
  • posli (blago, storitve) s podružnico
  • pavšalni fee-ji (npr. management fee, …)
 • Prodajam blago kupcem – fizičnim osebam v EU
 • Pravila pri prodaji v EU
 • Kdaj se moram registrirati za DDV v tujini
 • Dobave blaga in montaže:
  • posli znotraj EU
  • posli izven EU
 • Trenutne aktualnosti

Diskusija, izmenjava dobrih praks, odgovori na vprašanja

Zaključek usposabljanja
 • Preverjanje znanja – test boste rešili v spletni učilnici najkasneje do 28. 6. 2019.
 • Prejem certifikata Strokovnjak davčno zakonodajo

Potek izobraževanja

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki štirih intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo do 5 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Online priročnik s portalom, s katerimi boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju, boste prejeli na prvi delavnici, Dostop do portala imate v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez
 • potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še tri mesece od zaključka izobraževalnega programa.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.

ZAKLJUČEK USPOSABLJANJA:

Preverjanje znanja in prejem certifikata.
Ob koncu programa boste opravili preverjanje znanja in pridobili certifikat strokovne kvalifikacije Strokovnjak za davčno zakonodajo v slovenščini in angleščini kot potrdilo o strokovni usposobljenosti na področju davčne zakonodaje.

Video predstavitev poteka izobraževanja

Predavatelji

mag. Brigita Osojnik

Mag. Brigita Osojnik je direktorica družbe Pabide d.o.o., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, s praktičnimi izkušnjami na področju davka na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, mednarodnih davkov, premoženjskih davkov, prispevkov za socialno varnost, sodelovanja v davčnih inšpekcijskih postopkih, pridobljenimi s 25-letnim delom na davčnem področju in predavateljica ter avtorica…

mag. Tanja Urbanija

Mag. Tanja Urbanija je končala magistrski študij davčnega prava mariborske Pravne fakultete. V letu 2001 je pridobila certifikat za uspešno opravljen izpit za davčnega svetovalca, ki ga podeljuje Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije. Ima bogate izkušnje s področja računovodstva, saj je delala v računovodskem servisu, objavlja članke v strokovnih publikacijah in sodeluje pri pripravi in izvedbi…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.