Splošni akti in kadrovske evidence
139,00  DDV ni vštet v ceno Dodaj v košarico

Splošni akti in kadrovske evidence

139,00  DDV ni vštet v ceno

 

Prenovljeni splošni akti in kadrovske evidence NA PORTALU e-Kadrovik* vsebujejo:

 • enostavna, kratka in pregledna navodila:
  • kdaj in katere evidence morate voditi, 
  • zahteve zakonodaje glede varstva osebnih podatkov, 
  • kako zakonsko skladno urediti delo od doma, 
  • kaj mora vsebovati mapa zaposlenega in še več!
 • vzorci kadrovske dokumentacije:
  • vsi obvezni in priporočljivi interni akti podjetja (dodano za organiziranje dela od doma),
  • kadrovske evidence, ki jih predpisuje zakonodaja in, ki jih priporočajo strokovnjaki (le-te enostavno izpolnite v skladu s svojimi potrebami).

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

V kolikor ste delodajalec z več kot 10 zaposlenimi, potem so nekateri splošni akti in kadrovske evidence v skladu z ZDR-1 za vas obvezni!

1.) Obvezni akti s področja delovnopravne zakonodaje

 • Pravilnik o preprečevanju spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu in varovanja dostojanstva delavca pri delu (mobing)
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
 • Izjava o varnosti, z oceno tveganja
 • Akt o sistemizaciji

Sprejeti akt o sistemizaciji delovnih mest je koristen pripomoček pri organizaciji dela, načrtovanju zaposlovanja in izobraževanja, izdelavi sistemov ocenjevanja in nagrajevanja, izdelavi kompetenčnih profilov, reorganizacijah, nenazadnje pa tudi npr. pri dokazovanju odpovedi o zaposlitvi iz poslovnega razloga.

Pogosta priloga akta o sistemizaciji (včasih jo kot obvezno določajo tudi kolektivne pogodbe), so opisi delovnih mest, iz katerih so razvidni pogoji za zasedbo delovnega mesta, osnovna plača, zdravstvene zahteve, vsebina dela…

Več v zavihku Aktualno

 

2.) Urejanje evidenc na področju dela

Ko se lotevamo urejanja evidenc na področju dela, nam za osnovo služi Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti (Ur. l. RS, št. 40/2006; v nadaljevanju ZEPDSV), ki določa vrste in vsebino evidenc na področju dela in socialne varnosti, način zbiranja podatkov, način vodenja in povezovanja evidenc, način posredovanja podatkov za potrebe državnih organov, lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil ter ostalih uporabnikov, ki te podatke potrebujejo za opravljanje zakonsko določenih nalog oziroma za vodenje zbirk podatkov o posameznikih ter za namene izvajanja raziskovanj, ki imajo zakonsko podlago.

Po citiranem zakonu je tako delodajalec na področju dela dolžan voditi:

 • Evidenco o zaposlenih delavcih
 • Evidenco o stroških dela
 • Evidenco o izrabi delovnega časa
 • Evidenco o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu

in sicer za namene uveljavljanja pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za namen zagotavljanja statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora.

Nasveti za oblikovanje ostalih evidenc, ki so potrebne za učinkovito kadrovsko administracijo in razvoj zaposlenih

Poleg zgoraj naštetih zakonsko predpisanih evidenc pa je smiselno, da delodajalec vodi tudi druge evidence oz. v navedene evidence vključi še druge podatke, ki jih potrebuje za izvedbo vseh kadrovskih aktivnosti (npr. prerazporejanje, razvoj in izobraževanje, nagrajevanje …).

Tako je na primer smiselno zbirati podatke in jih vključiti v ustrezne evidence o:

 • Preizkusih znanja s področja varnosti in zdravja pri delu
 • Preventivnih in obdobnih zdravstvenih pregledih delavcev

Vsi vzorci so strokovni in pripravljeni za uporabo. Da bodo vaši dokumenti celoviti in pravilni morate upoštevati še veljavne kolektivne pogodbe posamezne dejavnosti in vse ostale akte, ki zavezujejo vaše podjetje.

Avtorji

mag. Alenka Erker Lozinšek

Mag. Alenka Erker Lozinšek je zaključila s študijem ekonomije na univerzitetnem programu Ekonomsko poslovne fakultete v Mariboru, smer splošna ekonomija. Istega leta se je kot pripravnica zaposlila v Novi Kreditni banki Maribor v oddelku za kadre. Leta 2002 je zaključila podiplomski študij MBA na IEDC Poslovni šoli Bled, leta 2007 pa tudi magistrski študij poslovnih ved z nalogo Povezovanje kadrovske strategije s strategijo podjetja pod mentorstvom prof. dr. Philipa Stilesa iz poslovne šole Cambridge, Velika Britanija. Ima številne izkušnje na vodstvenih položajih na področju HR.

Tanja Bohl

Leta 2001 je zaključila študij prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Že v času študija je opravljala brezplačno prakso v odvetniški pisarni v Mariboru, po diplomi aprila 2001 pa je kot odvetniška pripravnica delala v pisarni odvetnika Veljka Jana v Škofji Loki. Septembra 2002 je zaključila obvezno sodno pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani, septembra leta 2003 pa opravila državni pravniški izpit. Po opravljenem državnem pravniškem izpitu je odvetniško kandidaturo opravljala najprej v pisarni odvetnika Mira Senice v Ljubljani, nekaj let je bila odvetnica v Odvetniški pisarni Ulčar&partnerji iz Ljubljane, maja 2013 pa je ustanovila Odvetniško pisarno Bohl. Specializirana je za delovno in kazensko pravo, zaključuje tudi magistrski študij kazenskega prava. Je avtorica številnih publikacij s področja delovnega prava in predavateljica na različnih izobraževanjih za kadrovike.

Vsebina

Kaj vsebujejo splošni akti in kadrovske evidence? 

Navodila za pripravo aktov in vodenje evidenc

 • Vsebinska pojasnila in navodila za pripravo aktov in vodenje evidenc

Obrazci za urejanje delovnih razmerij

 • Kako organizirati delo na domu
 • Nadzor delodajalca zaradi zagotavljanja VZD_VOP
 • VZD pri delu od doma

Obvezne evidence

 • Vzorec Letni razpored delovnega časa
 • Tabela: Letni razpored delovnega časa
 • Evidenca o oblikah razreševanja kolektivnih delovnih sporov
 • Letni sklep o razporeditvi delovnega časa
 • Evidenca o zaposlenih delavcih
 • Evidenca o stroških dela
 • Evidenca o delovnem času

Vzorci aktov

 • Pravilnik o uporabi službenih telefonov
 • Pravilnik o uporabi računalnikov in spoštovanju avtorskih pravic
 • Pravilnik o odgovornosti zaposlenih za kršitve pogodbenih in drugih obveznosti iz delovnega razmerja
 • Pravilnik o delovnih razmerjih
 • Pravilnik o nagrajevanju delovne uspešnosti
 • Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov
 • Vzorec pravilnika Delo na domu
 • Akt o sistemizaciji delovnih mest
 • Potrdilo o izrabi letnega dopusta
 • Pravilnik o delovnem času
 • Pravilnik o poslovnih skrivnostih in zaupnih dokumentih
 • Pravilnik o uporabi službenega vozila
 • Pravilnik o plačah
 • Pravilnik o preprečevanju spolnega nadlegovaja in drugega nadelgovanja ter trpinčenja na delovnem mestu in varovanja dostojanstva delavca pri delu

Vzorci priporočljivih evidenc

 • Ostale evidence
 • Evidenca o preizkusih znanja usposabljanje za varno delo

Aktualno

Akt o sistemizaciji delovnih mest je osnovni kadrovski  akt vsake organizacije. Na osnovi določil 22. člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št. 21/2013, 78/2013-popr.) je obvezen za vse delodajalce z več kot 10 zaposlenimi, saj z njim določajo pogoje za opravljanje dela na posameznem delovnem mestu. Vendar ga priporočamo prav vsakemu delodajalcu, ki namerava zaposlovati – ali zaposluje –  delavce. Pogosto vključuje tudi pravila organiziranosti podjetja, zato je združen v Akt o organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.

Vzorec akta o sistemizaciji si lahko prenesete tukaj! 

 

Splošni pogoji

Ob naročilu online dokumentacije boste dostopne podatke prejeli na vaš elektronski naslov. Ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi boste prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema računa. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.