Specialist za investicije in obvladovanje tveganj

Specialist za investicije in obvladovanje tveganj

Izobraževalni program – online

Prijava
Trajanje
7. 10. 2021 - 27. 10. 2021
Kje?
Brez odhoda z delovnega mesta

Pridružite se nam na izobraževalnem programu za pridobitev certifikata
Specialist za investicije in obvladovanje tveganj

Projektno vodenje postaja eno najbolj pomembnih načinov dela za doseganje strateških ciljev in dvigovanje konkurenčnosti podjetja, še posebej se to kaže na področju investicijskih projektov.

Vsaka investicija je specifičen projekt. Da bodo vaša ekonomsko zasnovana pričakovanja v celoti uresničena, kot ste načrtovali, se je treba investicij lotevati projektno, timsko in predhodno preigrati več možnih scenarijev in alternativ in tako pripraviti izvedljiv in celovit investicijski plan ter argumentirane in tržno zasnovane načrte finančnih projekcij. Da to učinkovito izpeljete, potrebujete prave informacije, prava znanja in prave izkušnje.


Predavatelja:

doc. dr. Boštjan Aver, univ. dipl. ekon.,
predavatelj z dolgoletnimi izkušnjami na področju bančništva, zavarovalništva, podjetništva, obvladovanja finančnih tveganj, vrednotenja podjetij (sodelovanje) in ocenjevanja investicij ter finančnega nadzora izvajanja projektov

Sandi Ritlop, univ. dipl. inž. str.,
ukvarja se z vodenjem umeščanja v prostor projektov proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov (OVE)


 

Utrinek z online delavnice

Kaj boste pridobili z izobraževalnim programom?

Osvojili boste metode:

 • vodenja investicijskega projekta,
 • finančnega ovrednotenja investicij in sprejemanja ukrepov v primeru odmikov glede na finančni in terminski plan,
 • ocenjevanja investicijskih projektov (NSV, IRR, MIRR, CAPM ...),
 • načrtovanja in izračunavanja prostih denarnih tokov z vplivi na ocenjeno vrednost podjetja,
 • priprave zagonskega elaborata projekta oz. projektnega priročnika,
 • načrtovanja, spremljanja, kontroliranja in ukrepanja v vseh fazah projekta in
 • sistematičnega pregleda vrst projektne in investicijske dokumentacije s praktičnimi primeri.

Prijava in kotizacija

 

Prednosti izobraževanja

Interaktivnost in komunikacija

Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke. Poudarek je na praktičnem strokovnem usposabljanju.

Odgovori na vprašanja

Podrobno se boste spoznali s posameznimi tematikami in pridobili odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo. Tudi po koncu programa boste še 30 dni predavatelju lahko zastavili pisno vprašanje.

Spletna učilnica in časovna prilagoditev izobraževanja

Izobraževanje s spletno učilnico vam omogoča, da posamezne module programa lahko prilagodite svojemu časovnemu okviru. Omogoča vam vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.

Prijava vključuje:

 • 3 online delavnice v živo,
 • 2 dodatna e-seminarja in študijsko gradivo,
 • 25 praktičnih vzorcev, preglednic in strokovnih prispevkov,
 • certifikat Specialist za investicije in obvladovanje tveganj.

Agenda

 • E-seminar: Excel za računovodje in finančnike
 • Online delavnica: Vodenje investicijskega projekta od teorije k praksi
 • Študijsko gradivo: Teoretični pripomoček glede vrednotenja investicij in ocenjevanje ekonomske primernosti investicijskih projektov
 • Online delavnica: Ocenjevanje investicijskih projektov podjetja
 • Online delavnica: Projektni management na primeru investicijskih projektov
 • E-seminar: Učinkovita poslovna pogajanja
 • Preverjanje znanja in prejem certifikata Specialist za investicije in obvladovanje tveganj

 

Priporočila zadovoljnih udeležencev predhodnih izvedb

Super delavnica, podkrepljena s praktičnimi primeri.

🗩 Aleksander Korošec

Celovit pregled področij, ki se tičejo izvajanja investicij s poudarkom na tveganjih, kar se pogosto podcenjuje predvsem v fazi priprave investicije.

🗩 Roman Robič

Še posebej sem bilj zadovoljen s podano teorijo, ki je bila podprta s primeri iz prakse.

🗩 Rok Plesec


Specialist za investicije in obvladovanje tveganj v praksi


Program je namenjen strokovni nadgradnji znanja in poznavanju dobrih praks za uspešno vodenje in obvladovanje investicij. Program temelji na praktičnih primerih in je prilagojen potrebam vodenja investicij in obvladovanja tveganj tako v gospodarstvo kot tudi v javnem sektorju. 


Izobraževalni program s certifikatom

Po uspešno opravljenem izobraževanju in uspešno zaključenem pisnem preverjanju znanja prejmete certifikat Forum Akademije "Specialist za investicije in obvladovanje tveganj" v slovenskem in angleškem jeziku kot potrdilo o uspešno zaključenem izobraževalnem programu.

Želim se prijaviti

 

    Vsebina modulov
Za vsebinski sklop posameznega modula kliknite na posamezen okvirček določenega modula.

Vsebina

1. MODUL – Dostop do e-seminarja v spletni učilnici: Excel za računovodje in finančnike
 • Lekcija 1: Osnovne formule, funkcije in delo s celicami
 • Lekcija 2: Priprava tabel in obdelava podatkov
 • Lekcija 3: Oblikovanje grafov in nastavitve tiskanja
 • Lekcija 4: Finančne funkcije in analize
2. MODUL – Online delavnica: Vodenje investicijskega projekta od teorije k praksi

Delavnico vodi: Sandi Ritlop
Trajanje: od 9.00 do 13.15

 • Kaj je projekt in njegove bistvene značilnosti
 • Kakšno organizacijsko strukturo projekta izbrati
 • Organizacija projektnega dela in odgovornosti
 • Življenjski ciklus projekta
 • WBS – Work Brakedown Structure – popis aktivnosti in
 • Terminsko planiranje
 • Upravljati samega sebe
 • Vrste projektne dokumentacije in Pravila stroke
 • Vrste investicijske dokumentacije
 • Udeleženci v investicijskih procesih
 • BIM – Building Information Modeling
 • FIDIC pogodbe
 • Kako določiti ceno v pogodbi?
 • Pregled veljavne zakonodaje
 • Praktični primeri
3. MODUL – Dostop do e-seminarja v spletni učilnici: Teoretični pripomoček glede vrednotenja investicij in ocenjevanje ekonomske primernosti investicijskih projektov
 • Vrednotenje dolgoročnih investicij projekta
  • Metoda notranje stopnje donosa
  • Metoda neto sedanje vrednosti investicije podjetja
 • Vrednotenje učinkovitosti investicije: prikaz vpliva na ocenjeno vrednost podjetja na izbranem primeru
  • Vpliv investicij na ocenjeno vrednost podjetja na izbranem primeru družbe CPG d.d.
  • Makroekonomsko okolje, analiza konkurence in poslovanja CPG d.d.
  • Obrazložitev metode vrednotenja CPG d.d.
4. MODUL – Online delavnica: Ocenjevanje investicijskih projektov podjetja

Vodi: doc. dr. Boštjan Aver
Trajanje: od 9.00 do 13.15

Ocenjevanje investicijskih projektov oz. investicij podjetja v praksi:

 • opredelitev investicij ter vrste investicij podjetja
 • finančno ovrednotenje investicij oz. investicijskih projektov podjetja: ocena denarnih tokov investicije; ocena stroškov financiranja investicije (izračun WACC – povprečnih tehtanih stroškov kapitala)
 • metode ocenjevanja ekonomske upravičenosti investicije: izračuni dobe povračila, neto sedanje vrednosti, interna stopnje donosnosti, popravljene interne stopnje donosnosti, itd.;
 • osnovna in druga merila za razvrščanje investicijskih projektov gospodarskih družb;
 • metode ocenjevanja investicijskih projektov, ki upoštevajo negotovost in tveganje (npr. metoda pričakovane NSV, metoda uporabe diskontnih stopenj prilagojenih stopnji tveganja investicij, metode zahtevane stopnje donosa – CAPM, itd.);
 • prikaz vpliva prostih denarnih tokov investicij podjetja na njegovo tržno vrednost.

Načrtovani prosti denarni tokovi iz investicijskih projektov in vplivi na ocenjeno vrednost podjetja:

 • izračun prostih denarnih tokov podjetja upoštevajoč tudi investicije oz. investicijske projekte (npr. izračun načrtovanih prostih denarnih tokov za prihodnja leta na osnovi načrtovanih izkazov poslovnega izida in bilanc stanja podjetja);
 • kako izboljšati poslovanje in vrednost podjetja preko povečanja bodočih prostih denarnih tokov;
 • ocenjevanje vrednosti podjetja na osnovi metode DCF (metode diskontiranih denarnih tokov) in načini, kako lahko povečamo »dinamično« vrednost podjetja, itd.
 • konkretni primeri iz prakse, kako lahko računovodja pomaga vodstvu pri pripravi ustreznih podlag za npr. bodočo investicijo podjetja.

Dodatno gradivo:

 • Tabela: primera izračuna sedanje in prihodnje vrednosti denarnih tokov
 • Tabela: Ocena vrednosti investicije
 • Strokovni prispevek: Predpostavke pri vrednotenju podjetja
 • Tabela: Izračun prostih denarnih tokov
 • Tabela: Primer internega bonitetnega modela
 • Uporabne formule za finančnike: vrednost delnice; vrednost obveznice; pričakovan donos….
5. MODUL – Online delavnica: Projektni management na primeru investicijskih projektov

Vodi: doc. dr. Boštjan Aver
Trajanje: od 9.00 do 13.15

 • Kako pripraviti zagonski elaborat investicijskega projekta – primer »template« za zagonske elaborate projektov: stroški in prihodki projektov, strukturiranje projektov, projektni management, ekonomika projekta, tveganja projekta, itd.; ostali elementi zagonskega elaborata projektov (kot so: strategija projekta, vsebina projekta – namenski cilji, objektni rezultati, taktika izvedbe projekta, plan projekta – faze projekta, plani projekta, ekonomika projekta, analiza plana, projektna organizacija, analiza rizikov projekta, analiza vplivnih dejavnikov projekta, itd.).
 • Management tveganj investicijskega projekta – prikaz tudi na primerih iz prakse.
 • Pregled možnih obrazcev za planiranje investicijskih projektov, primera Pravilnika o projektnem vodenju ter primera navodil za uporabo Microsoft Project, itd..
 • Konkretni primeri iz prakse, kako lahko računovodja pomaga vodstvu pri pripravi zagonskega elaborata investicijskega projekta, predvsem njegove ekonomike.

Dodatno gradivo:

 • Tabela: Strateški zemljevid tveganj
 • Vzorec: Predlog upravljanja s tveganji
 • Vzorec: Predlog krovne strategije obvladovanja tveganj XXX D.O.O. in ustroja notranjih kontrol
 • Strokovni prispevek: Oblikovanje finančnih tveganj
 • Strokovni prispevek: Dejavniki tveganja procesov – primer
 • Tabela: Kreditna tveganja
 • Tabela: Možna shema operativnih izgub podjetja
 • Tabela: Obrestna tveganja
 • Tabela: Tveganja sprememb davčne zakonodaje
 • Vzorec: Pravilnik o projektnem vodenju
 • Vzorec: Pravilnik o upravljanju tveganj
 • Vzorec: Zagonski elaborat podjetij
 • Vzorec: Obrazec za planiranje projektov
 • Grafični prikaz: Tveganja podjetja
 • Vzorec: Primer sistemske členitve tveganj v posameznem podjetju
 • Navodila za uporabo MC Projecta
6. MODUL – Dostop do e-seminarja v spletni učilnici: Učinkovita poslovna pogajanja
 • So pogajanja pogovori o konfliktu?
 • Ali harvardski model pogajanj v praksi deluje?
 • Kako se uspešni pogajalci s svojim vedenjem in osebnostnimi lastnostmi ločijo od neuspešnih?
 • Izbira primernega pristopa k pogajanjem.
 • Dobra priprava na poslovna pogajanja je ključna.
 • So pogajalske taktike učinkovite?
7. MODUL - Zaključek: Preverjanje znanja in prejem certifikata

Preverjanje znanja in prejem certifikata Specialist za investicije in obvladovanje tveganj po oddaji testa.

Rok za oddajo testa je 27. 10. 2021.

Potek izobraževanja

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki treh intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnic omogočamo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavateljem in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo po 5 pedagoških ur. Pred vsako delavnico boste v spletni učilnici dobili seminarsko gradivo. Podrobno se boste spoznali s tematiko in prejeli odgovore na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Število udeležencev na posamezno izvedbo je omejeno, zato delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavateljem in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Poudarek izobraževanja je na razumljivi razlagi in praktičnih primerih. Zasnovano je tako, da boste na delavnicah obravnavali konkretne primere, prejeli želena pojasnila ter skozi diskusijo v sproščenem vzdušju prišli do novih rešitev.
 • Spletna učilnica je vir vseh vaših informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da jo redno obiskujete. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov. V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki, e-seminarji in gradiva izobraževalnega programa. Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta. Dostop pa boste imeli omogočen še tri mesece od zaključka izobraževalnega programa.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.
 • Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste po pošti prejeli certifikat Forum Akademije ''Specialist za investicije'' kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenščini in angleščini.

Spletna učilnica

 • Izobraževanje vsebuje spletno učilnico, ki je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa.
 • V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Zato predlagamo, da jo redno obiskujete.
 • Do spletne učilnice lahko dostopate kadarkoli preko svojega računalnika ali mobilnih naprav.
 • Dostop do spletne učilnice boste prejeli po elektronski pošti, nekaj dni pred pričetkom izobraževanj.
 • Priporočamo vam, da nam ob prijavi posredujete vašo aktualno GSM številko za namene nujnih sporočil.

 

Video predstavitev spletne učilnice

Predavatelji

Boštjan Aver, doc. dr. univ. dipl. ekon.

Doc. dr. Boštjan Aver, univ. dipl. ekon. je predavatelj in je iz prakse, z direktorskimi izkušnjami in več-letnimi, pozitivnimi rezultati v praksi. Ima dolgoletne izkušnje na področju bančništva, zavarovalništva, podjetništva, obvladovanja finančnih tveganj, vrednotenja podjetij (sodelovanje) in ocenjevanja investicij in finančnega nadzora izvajanja projektov. Doktoriral je na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani ter ima tudi…

Sandi Ritlop, univ. dipl. inž. str.

Sandi Ritlop, univ. dipl. inž. str. je zaposlen na Dravskih elektrarnah Maribor (DEM) in se ukvarja z vodenjem umeščanja v prostor projektov proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov (OVE). V okviru DEM, ki so največji proizvajalec električne energije v Sloveniji iz OVE so to projekti iz področja hidro in vetrne energije. Bogate izkušnje z vodenjem…

Prijava in kotizacija

Kotizacija
890,00 

Posebne ugodnosti:

 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 20 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite kodo za popust: MICRO20 (Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.)

V ceno ni vključen DDV.

Število udeležencev:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.