Samostojni računovodja

Samostojni računovodja

Izobraževalni program

Prijava

Z izobraževalnim programom Samostojni računovodja vas bomo opremili s tistimi specifičnimi znanji, ki jih potrebujete za samostojno delo. Program je namenjen računovodjem v računovodskih servisih, majhnih, srednjih ali velikih podjetjih, računovodjem pri samostojnih podjetnikih in drugim, ki jih tematika zanima.

S prijavo si zagotovite:

 • udeležbo na dveh intenzivnih delavnicah,
 • 6 mesečni dostop do portala Računovodski praktikum,
 • 6 mesečni dostop do online priročnika Knjižbe za računovodje,
 • e-izobraževanje Bilance in kazalniki v štirih korakih,
 • odgovore predavateljice 30 dni po zadnji delavnici,
 • osebnega svetovalca za pomoč pri uporabi portala in priročnika,
 • certifikat v slovenskem in angleškem jeziku.

Koristi

Ob koncu izobraževanja boste:

 • samostojno in zanesljivo opravljali delo;
 • osvojeno znanje podkrepljeno s praktičnimi primeri takoj prenesli v prakso;
 • poglobljeno poznali specifične poslovne dogodke različnih dejavnosti;
 • dobili odgovore na vprašanja in izmenjali izkušnje iz stroke.

Vsebina

Računovodja – 2. stopnja – prva delavnica
 • Oblikovanje stroškov raziskovanja, razvoja ter njihov davčni in računovodski vidik
 • Oblikovanje in črpanje kratkoročnih razmejenih stroškov in dolgoročnih rezervacij (reorganizacija, jamstva, jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi)
 • Finančni najem in njegov računovodski in davčni vidik pri najemniku in lastniku
 • Kratkoročni poslovni najem – pri najemniku in lastniku
 • Pravica do uporabe dolgoročnega sredstva pri najemniku in lastniku
 • Računovodski in davčni vidik vrednotenja zalog materiala in trgovskega blaga
 • Dovoljen ali prekoračen kalo zalog materiala, nedokončane proizvodnje, gotovih proizvodov in trgovskega blaga – davčni in računovodski vidik njihove višine
 • Odpisi in oslabitve zalog in terjatev ter obveznosti
 • Primeri knjiženj poslovnih dogodkov
Računovodja – 2. stopnja – druga delavnica
 • Metode vrednotenja zalog materiala, nedokončane proizvodnje in gotovih proizvodov v proizvodni dejavnosti
 • Metode vrednotenja zalog v trgovinski dejavnosti
 • Delitev stroškov na stalne in variabilne
 • Kalkulacija nabavne in prodajne cene v različnih dejavnostih
 • Obračun proizvodnje glede na različne metode vrednotenja
 • Obračun trgovinskega poslovanja glede na različne metode vodenja zalog
 • Obračun storitvene dejavnosti
 • Primeri knjiženj poslovnih dogodkov
Dostop do portala Računovodski praktikum
 • Uvod – računovodstvo v praksi
 • Knjiženje praktičnih primerov v okviru ekonomskih kategorij
 • Posebnosti knjiženja za proračunske uporabnike
 • Poročanje po Slovenskih računovodskih standardih in Mednarodnih standardih računovodskega poročanja
 • Poslovno in letno poročilo
 • Potrebne računovodske informacije za direktorja
 • Rezultat poslovanja
 • Posebnosti vodenja poslovnih knjig pri samostojnih podjetnikih posameznikih
 • Vodenje računovodstva v društvih
 • Zakonske spremembe
Dostop do online priročnika Knjižbe za računovodje
 • Ustanovitev gospodarske družbe
 • Dolgoročna sredstva
 • Kratkoročna sredstva
 • Dolgoročne poslovne in finančne obveznosti
 • Stroški poslovanja
 • Prihodki in odhodki
 • Rezultati poslovanja
 • Računovodske informacije za poslovno odločanje
 • Potni stroški
E-izobraževanje: Bilance in kazalniki v štirih korakih

V spletno učilnico prejmete e-izobraževanje Branje bilanc v štirih korakih – 4 moduli.

1. lekcija: Razumevanje vsebin računovodskih izkazov

 • Kaj so računovodski izkazi in kakšen pomen imajo pri poslovnih odločitvah;
 • Katere pomembne ekonomske kategorije vplivajo na sliko poslovanja in poslovne odločitve;
 • Na kakšen način ugotovimo dobre in slabe strani poslovanja ter kako ukrepati na kratek in dolgi rok;
 • Kako ugotovimo poslovno potrebno in nepotrebno premoženje;
 • Kakšna naj bo optimalna struktura financiranja poslovanja;
 • Kaj pomenijo metode vrednotenja po SRS na poslovanje …

2. lekcija: Bilanca stanja in izračuni kazalnikov

 • Pomen bilance stanja za vodstvo, lastnike in financerje;
 • Izračun kazalnikov likvidnosti, zadolženosti, vzvoda, obratnega kapitala, obračanja sredstev;
 • Ugotovitev premoženjskega stanja in primerjava po panogah;
 • Optimalno razmerje med sredstvi in viri sredstev (kapital in zadolženost) …

3. lekcija: Izkaz poslovnega izida in izračuni kazalnikov

 • Pomen izkaza poslovnega izida za vodstvo, lastnike in financerje;
 • Vrste in delitev prihodkov, stroškov in odhodkov;
 • Izračun kazalnikov poslovnega izida – donos in ekonomičnost poslovanja, ROA, ROE, vrednost na zaposlenega …

4. lekcija: Izkaz denarnih tokov in boniteta poslovanja z izračuni kazalnikov

 • Pomen izkaza denarnih tokov za vodstvo, lastnike in financerje;
 • Dobiček ne pomeni avtomatično plačilne sposobnosti in likvidnosti;
 • Kako ocenimo boniteto poslovanja;
 • Izračun plačilne sposobnosti, izračun denarnega toka …
Zaključek izobraževanja

Preverjanje znanja in prejem certifikata.

Potek izobraževanja

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki dveh intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo do 6,5 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Dostop do portala, s katerimi boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju, boste prejeli en teden pred začetkom prve delavnice. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da  jo redno obiskujete.  V spletni učilnici se nahajajo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa. Gradiva natisnete sami in jih prinesete na delavnico.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brezpotnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še dve leti od zaključka izobraževalnega programa.
 • Na delavnice prinesite kalkulatorje, ki jih boste za učinkovito delo potrebovali.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste rešili na zadnji delavnici.
   

 

Video predstavitev spletne učilnice

Predavatelji

doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI Z ONLINE IZDAJO PRIROČNIKA

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju treh mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.