Razvoj pismenosti

Razvoj pismenosti

Spletno izobraževanje

Prijava
Trajanje
1. 12. 2021
Kje?
Brez odhoda z delovnega mesta

 

Online strokovno izobraževanje za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju

Razvoj pismenosti

Kako razvijati pismenost v vrtcu in šoli ter opismeniti tudi tiste otroke, kjer obstaja tveganje za pojav specifičnih učnih težav ali motnje na področju pismenosti?

Razvoj zgodnje in začetne pismenosti v predšolskem in šolskem obdobju, ustrezna izbira metode in postopkov začetnega opismenjevanja, primeren razvoj bralnega razumevanja, razvoj zgodnje pismenosti pri otrocih, kjer obstaja tveganje za pojav specifičnih učnih težav ter opismenjevanje otrok s tveganjem za razvoj disleksije, disgrafije in disortografije, strategije za razvoj spretnosti in sposobnosti, praktični pristopi in priporočila za vzgojitelje in učitelje


Kaj morate vedeti o vidni pozornosti kot enemu od področij za razvijanje predopismenjevalnih spretnosti

 
 

Pismenost je kompleksen proces, ki ne obsega le branja in pisanja, ampak tudi govorjenje in poslušanje. Začne se z zgodnjo oziroma ali porajajočo se pismenostjo v vrtcu, ki označuje razvoj spretnosti, znanja in stališč v predšolskem obdobju, ki so podlaga za branje in pisanje. Ta proces se nato nadaljuje v času šolanja skozi sistematičen proces formalnega opismenjevanja. Razvoj pismenosti pri otrocih se torej ne začne z učenjem branja in pisanja, temveč poteka že od rojstva naprej. Otroci se doma in v okolju že zelo zgodaj srečujejo z različnimi bralnimi in pisalnimi vzorci, pismeni pa postajajo z lastnim poskušanjem v branju, pisanju, govorjenju in poslušanju.

Že v predšolskem obdobju opazimo znake razvoja pismenosti: otroci berejo slike, pišejo s simboli, katerih pomen poznajo samo oni, iščejo rime, navidezno berejo knjige, poimenujejo črke abecede, berejo znane napise iz okolice (npr. imena trgovin, bombonov …) in zapišejo lastno ime. Ta proces se nato nadaljuje v osnovni šoli, s sistematično obravnavo črk, branjem in pisanjem.

Opismenjevanje je pravzaprav celoživljenjski proces, ki se začne že v predšolskem obdobju.

Tako morate strokovni delavci v vrtcu in šoli zelo dobro poznati, kako delujejo otrokovi možgani med temi komunikacijskimi dejavnostmi ter predvsem katere metode opismenjevanja in postopke izbrati, da bodo otroci razvili vse, za uspešno opismenjevanje potrebne veščine, spretnosti in sposobnosti.

Že v predšolskem obdobju pa strokovni delavci pri otrocih zaznavate, da imajo nekateri otroci zapozneli razvoj nekaterih spretnosti in sposobnosti, ki se lahko kažejo kot dejavnik tveganja za kasnejši razvoj učni težav ali celo motenj na področju branja in/ali pisanja (disleksija, disgrafija in disortografija …). Le-te lahko omilite ali v celoti razvijete z vzpostavitvijo podpornega okolja otrokom ter izvajanjem različnih strategij za razvoj spretnosti in sposobnosti.

Predavateljici:

 

dr. Katarina Grom,
mag. prof. pouč. na razredni stopnji

dr. Tanja Černe,
prof. defektologije za osebe z motnjami v duševnem, telesnem in gibalnem razvoju

 

 

Navodila, priporočila in strokovne informacije, ki si jih lahko tudi shranite in natisnete.

Zbirka metod, strategij in načinov razvoja pismenost

Zbirka predavanj s konretnimi priporočili in primeri dejavnosti

Možnost dostopa kjerkoli in kadarkoli

Potrdilo o usposabljanju in pridobljenih znanjih

Po končanem izobraževanju:

 • Poznali boste faze razvijanja predopismenjevalnih spretnosti v predšolskem in začetnem šolskem obdobju s poudarkom na razumevanju delovanja možganov v teh procesih in katere predopismenjevalne spretnosti morate nujno razvijati.
 • Na podlagi priporočil strokovnjakov boste izbrali najboljše strategije in metode opismenjevanja v vseh fazah.
 • Poznali boste dejavnike tveganja za pojav disleksije, disgrafije in disortografije in vzpostavili podporno okolje, s pomočjo ustreznih strategij krepili šibka področja v predšolskem in šolskem okolju.
 • Proces opismenjevanja boste izvajali na otrokom prilagojen in učinkovit način.

Intenzivne spletne delavnice so pripravljene na način, da vam pomagajo odgovoriti na vprašanja:

 • Zakaj je pomembno razvijanje predopismenjevalnih spretnosti in katere spretnosti morate razvijati, da bo proces opismenjevanja za otroka lažji?
 • Kaj morate vedeti o delovanju možganov v procesih razvoja pismenosti?
 • Kako izbrati pravo metodo in postopek začetnega opismenjevanja ter kaj morate pri tem upoštevati?
 • Kako poteka opismenjevanje z integrativno metodo opismenjevanja in na kaj morate biti pozorni?
 • Kako natančno prepoznati simptome disleksije, disgrafije ali disortografije tudi že pri predšolskem otroku, da ne zamudite obdobja, ko z ustreznimi prilagoditvami in strategijami dosežete optimalen razvoj?
 • Katere strategije za razvoj različnih temeljnih spretnosti in sposobnosti izbrati v predšolskem in šolskem obdobju, da bo otrok ustrezno razvil veščine, potrebne za usvajanje branja in pisanja?
 • Kako vzpostaviti ustrezno spodbudno okolje v predšolskem in šolskem obdobju, da bomo pri otroku spodbujali celostni razvoj, razvijali močna področja in mu pomagali pri krepitvi in korekciji šibkih področij?


Izobraževanje je pripravljeno v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive in ga lahko uveljavljate v vlogi za napredovanje v višji naziv.

Vsebina

Razvijanje predopismenjevalnih spretnosti otrok v predšolskem in začetnem šolskem obdobju

(dr. Katarina Grom)

Gradivo + posneto predavanje

 • Opredelitev strokovnih terminov v kontekstu pismenosti
  • Pismenost
  • Opismenjevanje
  • Sposobnost
  • Spretnost
  • Zmožnost
 • Pomen razvijanja predopismenjevalnih spretnosti
 • Nevroedukacijski okvir razvoja predopismenjevalnih spretnosti
  • Zgradba človeških možganov
  • Vpliv izkušenj na razvijanje nevronskih mrež
  • Pomen nevronskih povezav za razvijanje posameznih možganskih področij
  • Vpliv nerazvitih nevronskih povezav na razvoj zgodnje pismenosti
 • Področja razvoja predopismenjevalnih spretnosti (posneto predavanje)
  • Zaznavni procesi: vidno zaznavanje, slušno zaznavanje
  • Razvijanje predbralnih in predpisalnih spretnosti: interes za branje, koncept tiska, besedišče, orientacija, grafomotorika in črkovno znanje

Vsak modul se zaključi s pisnim preverjanjem znanja v obliki različnih nalog.

Začetno opismenjevanje otrok

(dr. Katarina Grom)

Gradivo + posneto predavanje + konkretni primeri

 • Zakaj se zavzemati za dvig bralne pismenosti
  • PISA (2018) v kontekstu doseganja bralnih dosežkov v Sloveniji
  • Raziskovalna spoznanja v kontekstu razvitosti posameznih sposobnosti otrok ob vstopu v osnovno šolo
 • Metode začetnega opismenjevanja
  • Sintetična metoda začetnega opismenjevanja
  • Analitična metoda začetnega opismenjevanja
  • Analitično-sintetična metoda začetnega opismenjevanja
   • Integrativna metoda začetnega opismenjevanja
  • Celostna ali globalna metoda začetnega opismenjevanja
 • Postopki začetnega opismenjevanja
  • Monografski postopek začetnega opismenjevanja
  • Kompleksni postopek začetnega opismenjevanja
  • Postopek skupine črk
 • Primer opismenjevanja z integrativno metodo (posneto predavanje s primerom)
  • Integrativna metoda – črka, beseda, poved, besedilo
  • Načini pomoči otrokom za oblikovanje kompleksnejših povedi Širjenje povedi
  • Raznolikost besedil
 • Ravni vprašanj za razvijanje bralnega razumevanja (posneto predavanje s primerom)
  • Priklic besednih informacij
  • Razumevanje s sklepanjem
  • Vrednotenje besedila
 • Vrste nalog za razvijanje bralnega razumevanja (posneto predavanje s konkretnimi primeri)
  • Izločevalne naloge
  • Izbirne naloge
  • Povezovalne naloge
  • Naloge kratkih odgovorov
  • Utrjevalne nalog za pomnjenje zaporedij
  • Primerjalne naloge dveh ali več besedil
  • Popravljalne naloge
  • Dopolnjevalne nalog
  • Tvorbne naloge
  • Naloge z manjkajočimi podatki

Vsak modul se zaključi s pisnim preverjanjem znanja v obliki različnih nalog.

Razvijanje zgodnje pismenosti pri otrocih rizičnih za razvoj specifičnih učnih težav (disleksije, disgrafije in disortografije) v predšolskem obdobju

(dr. Tanja Černe)

Gradivo + posneto predavanje + konkretni primeri + check liste/opomniki

 • Razvoj in potek zgodnje pismenosti pri otrocih v predšolskem obdobju (posneto predavanje + gradivo)
 • Opredelitev disleksije, disgrafije in disortografije – predšolsko obdobje
  • Opredelitev pojmov disleksija, disgrafija in disortografija
  • Pojasnitev nastanka in pojavnosti disleksije, disgrafije in disortografije
  • Pojasnitev simptomov disleksije, disgrafije in disortografije
  • Pojasnitev načinov prepoznavanja otrok rizičnih za razvoj SUT
  • Pojasnitev načinov diagnostičnega ocenjevanja otrok rizičnih za razvoj SUT
 • Vzpostavljanje podpornega okolja v predšolskem obdobju (posneto predavanje in krajše pisno gradivo s primeri)
  • Dejavnosti in materiali za spodbujanje celostnega razvoja (senzornega, motoričnega, govorno-jezikovnega, kognitivnega, socio-emocionalnega), razvijanje močnih, interesnih področij in pomoč pri krepitvi in korekciji šibkih področij
 • Intervencijsko-korektivne strategije v predšolskem obdobju (posneto predavanje in krajše pisno gradivo s slikovnimi primeri vaj)
  • Strategije za razvoj grobe motorike, fine motorike in vidno-motorične koordinacije
  • Strategije za razvoj senzorike
  • Strategije za razvoj pozornosti in koncentracije
  • Strategije za razvoj pomnjenja
  • Strategije za razvoj vizualnega procesiranja
  • Strategije za razvoj avditivnega procesiranja

Vsak modul se zaključi s pisnim preverjanjem znanja v obliki različnih nalog.

Opismenjevanje pri otrocih rizičnih za razvoj specifičnih učnih težav (disleksije, disgrafije in disortografije) v šolskem obdobju

(dr. Tanja Černe)

Gradivo + posneto predavanje + konkretni primeri + check liste/opomniki

 • Razvoj in potek začetne pismenosti pri otrocih v šolskem obdobju (posneto predavanje + gradivo)
 • Posamezne ovire pri razvoju bralno-pisalnih spretnosti znotraj procesa začetne pismenosti
  • Opredelitev ovir na področjih: pozornosti in koncentracije, poslušanja, pridobivanja besednjaka, usvajanja bralne tehnike in bralnega razumevanja, usvajanja pisanja (pravopisa in grafomotorične izvedbe).
 • Opredelitev disleksije, disgrafije in disortografije – šolsko obdobje
  • Pojasnitev simptomov disleksije, disgrafije in disortografije
  • Pojasnitev načinov prepoznavanja otrok rizičnih za razvoj SUT
  • Pojasnitev načinov diagnostičnega ocenjevanja otrok rizičnih za razvoj SUT
 • Vzpostavljanje podpornega okolja v šolskem obdobju (posneto predavanje in krajše pisno gradivo s primeri)
  • Uporaba ustreznih pripomočkov pri otrocih rizičnih za razvoj SUT
  • Izvajanje prilagoditev pri pouku za otroke rizične za razvoj SUT
 • Intervencijsko-korektivne strategije v šolskem obdobju (posneto predavanje in krajše pisno gradivo s slikovnimi primeri vaj)
  • Strategije za razvoj grobe motorike, fine motorike in vidno-motorične koordinacije
  • Strategije za razvoj senzorike
  • Strategije za razvoj pozornosti in koncentracije
  • Strategije za razvoj pomnjenja
  • Strategije za razvoj vizualnega procesiranja
  • Strategije za razvoj avditivnega procesiranja
  • Strategije za razvoj besedišča in govorno-jezikovnih spretnosti
  • Strategije za razvoj samoregulacijskega učenja
  • Strategije za razvoj metakognitivnega zavedanja

Vsak modul se zaključi s pisnim preverjanjem znanja v obliki različnih nalog.

Potek izobraževanja

Vsa gradiva so dostopna v spletni učilnici Forum Akademija.

TRAJANJE: celotno izobraževanje traja najmanj 16 ur, kar je navedeno tudi na potrdilu, ki ga boste prejeli ob koncu izobraževanja in je v skladu s Pravilnikom o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive

OBLIKA IZOBRAŽEVANJA: spletne delavnice s pisnimi in slikovnimi gradivi za udeležence, zbirko posnetkov predavanj, check liste/opomniki za udeležence, vaje/naloge za udeležence in interakcija s predavateljicama preko spletne učilnice

KOMU JE NAMENJENO: vzgojiteljem predšolskih otrok, učiteljem prvega triletja OŠ, izvajalcem dodatne strokovne pomoči v vrtcu in v prvem triletju OŠ, inkluzivnim pedagogom, svetovalnim delavcem v vrtcu in v OŠ

KAKO POTEKA: Vsebine izobraževanja so v obliki pisnih in slikovnih gradiv, primerov ter opomnikov, posnetih predavanj, imate tudi možnost pogovora s predavateljicama o vsebinah in lastnih primerov iz prakse. Čas, kdaj boste gradivo predelali, si določite sami, saj se posamezni moduli izvajajo preko spletne učilnice. Vse aktivnosti v spletni učilnici se sproti beležijo – tako lahko obravnavo gradiv vmes prekinete in naslednjič nadaljujete, kjer ste ostali. Na koncu vsakega modula je preverjanje znanja; šele ko ga opravite, lahko začnete z izobraževanjem v okviru naslednjega modula. Spletna učilnica se za vas zapre dva meseca po opravljenih vseh nalogah.

 

Video predstavitev spletne učilnice

Predavatelji

dr. Katarina Grom

Dr. Katarina Grom je svojo izobraževalno pot kalila od vzgojiteljice do učiteljice razrednega pouka. S svojim magistrskim delom Uvajanje Cankarjevega tekmovanja v prvi razred osnovne šole (Introduction of the Cankar Award Contest in the First Grade of Primary School) je spodbudila državno komisijo za tekmovanje iz slovenščine, da je preizkusila in nato uvedla tekmovanje iz…

dr. Tanja Černe

Dr. Tanja Černe je profesorica defektologije za osebe z motnjami v duševnem, telesnem in gibalnem razvoju. Doktorirala je s temo Vpliv intervencijskega treninga na učno motivacijo mlajših mladostnikov z disleksijo (The Impact of Interventional Training Type on Learning Motivation of Younger Adolescents with Dyslexia). Zaposlena je na Svetovalnem centru za otroke, mladostnike in starše Ljubljana,…

Prijava in kotizacija

Kotizacija
148,00 

Posebne ugodnosti:

 • drugi udeleženec 10 % popusta,
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta,
 • 20 % popusta na strokovne priročnike in izobraževalne portale.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja (mikro družbe kot jih opredeljuje Zakon o gospodarskih družbah), fizične osebe in društva! Uporabite kodo za popust: MICRO20 (Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.)

V ceno ni vključen DDV.

Število udeležencev:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo spletnega seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo spletnega seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se spletnega seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se spletnega seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi spletnega seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.