Ravnanje z odpadki po aktualni zakonodaji

Ravnanje z odpadki po aktualni zakonodaji

Strokovna pojasnila in navodila, preglednice, vzorci in primeri za povzročitelje, zbiralce in predelovalce odpadkov ter upravljavce naprav

Počisti
 • Opis
 • Koristi
 • Vsebina
 • Aktualno
 • Avtorji
 • Splošni pogoji

Opis

21. 11. 2020: veljati začne Uredba o spremembah in dopolnitvi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uradni list RS, št. 168/2020). Kaj morate spremeniti?

Upravljavci malih naprav morate upoštevati nova določila glede:

 • oprostitve plačila ali vračila že plačane okoljske dajatve in
 • glede predložitve letnega obračuna okoljske dajatve za uporabo goriva v mali napravi.

17. 11. 2020: veljati začne Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona varstvu okolja (ZVO-1J) (Uradni list RS št. 158/20). Kaj morate spremeniti?

Upoštevati novosti glede:

 • trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov,
 • proizvajalčeve razširjene odgovornosti in
 • izvajanja obratovalnega monitoringa.

26. 9. 2020: veljati začne Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadkih (Uradni list RS št. 129/20). Kaj morate spremeniti?

 • upoštevati nova merila za prenehanje statusa odpadka, ko želite s svojimi odpadki tudi zaslužiti;
 • v primeru predelave in sežiganja odpadkov upoštevati nove zahteve glede vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in njegove vsebine.

Za to, da boste v vsakem trenutku in kjerkoli dostopali do informacije, KDO in KAKO naj spremembe uveljavi v svoji delovni organizaciji, uporabite portal e-Okolje s priročnikom.


Z vašega delovnega mesta ali od doma in v vsakem trenutku dostopate do pravih informacij za pravilno odločanje! KAKO? Postanite naročnik portala s priročnikom.

Kot aktivni naročnik sedaj neomejeno dostopate do:

 • najnovejših informacij na spletnem stičišču e-Okolje in imate možnost, da pridobite odgovor priznanih slovenskih strokovnjakov na vseh področjih vašega dela.
 • digitalnega priročnika, ki vam kjerkoli in kadarkoli omogoča vpogled v vsebino, z naprednim iskalnikom pa boste hitro našli želene vsebine.

Vsebina portala e-Okolje:

 • ažurne razlage zakonskih zahtev,
 • strokovni napotki priznanih slovenskih strokovnjakov,
 • uporabni vzorci, obrazci, načrti in pregledne tabele,
 • primeri iz prakse, odgovori na konkretna vprašanja ter aktualna okoljska zakonodaja.

Priporočila uporabnikov priročnika

 • »Portal za pravilno ravnanje z odpadki redno uporabljam, ker je pregleden in praktičen«.
  Miran Dokl, Komunala Radgona
 • »Na portalu E-Okolje in v priročniku Ravnanje z odpadki po aktualni zakonodaji dobim vse informacije, ki jih pri svojem delu potrebujem«.
  Josip Maurič, Termoplasti-Plama
 • »Pohvaliti moram portal s priročnikom Ravnanje z odpadki po aktualni zakonodaji, ker na njem najdem razlago za tiste bistvene spremembe s področja ravnanja z odpadki in me veseli, da se redno posodablja«.
  Helena Reščič Granda, Kovinoplastika Lož
 • »Izjemno uporabna je pregledna tabela ravnanja z odpadki, saj pregledno na enem mestu najdem vir odpadka in katera uredba ga predpisuje«.
  Igor Putrle, Prigo
 • »Priročnik in portal e-Okolje priporočam vsem, ki jih zadeva področje okolja in odpadkov ter kemikalij in njihove varnosti. Dobim jasna pojasnila z veliko primeri, prav tako dobim vedno točen odgovor na svoje vprašanje.«
  Darja Kos, Eltas
 • »Sem zelo vesela, da sem vaša naročnica, da se lahko kadarkoli obrnem na vas in hitro dobim odgovor«.
  Zlati Savković Jovanović, Hella Saturnus Slovenija d.o.o.

Razlogi, zakaj vam priročnik in portal koristita:

 • Redno boste obveščeni o implementaciji zakonskih sprememb v prakso.
 • Na primerih boste ugotovili, kako naj ravnate s posameznim odpadkom.
 • Prejeli boste takojšen odgovor na vaše konkretno vprašanje. Vaše vprašanje pričakujemo na: okolje@zfm.si

Kompetentni strokovnjaki za vas pojasnjujejo:

 • Pripravo vseh obveznih poročil
 • Zakonsko skladno ravnanje z odpadno embalažo, nevarnimi in komunalnimi odpadki ter ostalimi odpadki
 • Izdelavo evidenc in izpolnjevanje evidenčnih listov v aplikaciji IS-Odpadki
 • Primere iz prakse
 • Določitev številke odpadku
 • Izdelavo načrta gospodarjenja z odpadki
 • Pogoje za čezmejno pošiljanje odpadkov
 • Postopek pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja ter primere sodne prakse
 • Vaše obveznosti glede monitoringa odpadnih vod, podzemnih in površinskih voda na odlagališčih odpadkov in glede emisij snovi v zrak
 • Izpolnjevanje obrazcev za prijavo dejavnosti in obračun posamezne okoljske dajatve

 • Ravnanje z odpadki v skladu z aktualno zakonodajo – jasna navodila s primeri za pravilno ravnanje z nevarnimi, biološkimi in komunalnim odpadki, odpadno embalažo, električno in elektronsko opremo, odpadnimi baterijami, odpadnimi zdravili, izrabljenimi avtomobili in drugimi odpadki;
 • Pripravljenost na morebiten obisk inšpektorja, ki ima pod drobnogledom vaše vodenje evidenc, izdelani načrt gospodarjenja z odpadki, ločeno zbiranje in oddajo odpadkov pooblaščenim prevzemnikom in izpolnjevanje obveznosti iz okoljevarstvenih dovoljenj.
 • Bistven prihranek časa – poenostavite in pohitrite delo z vnaprej pripravljenimi preglednicami, vzorci in primeri za takojšnjo uporabo;
 • Hiter in enostaven dostop do vsebin kadarkoli in kjerkoli – vsebine, posodobljene v skladu z aktualno zakonodajo, so vam vedno na voljo na vašem osebnem računalniku in prenosnem telefonu;
 • Stalna podpora – na vprašanje, ki ga v priročniku ne najdete, vam strokovnjak posebej odgovori. Pošljite vprašanje na: okolje@zfm.si.

VSEBINA PRIROČNIKA:

 • Predgovor in kazalo vsebine
 • Nova uredba o odpadkih in razlike s prejšnjo Uredbo
 • Bistvena določila nove Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega in koraki priprave izhodiščnega poročila
 • Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
 • Uredba o obvezni občinski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov
 • Novi seznam odpadkov, razvrstitev in določitev nevarnih lastnosti odpadkov
 • Navodila za izpolnjevanje elektronskih evid. listov in pripravo poročil o odpadkih
 • Zahteve glede ocen odpadkov
 • Hierarhija ravnanja z odpadki
 • Snovna in energijska izraba odpadkov
 • Obvezno ravnanje z:
  • nevarnimi odpadki,
  • biološko razgradljivimi odpadki,
  • odpadnimi jedilnimi olji in mastmi,
  • odpadno električno in elektronsko opremo,
  • odpadnimi baterijami in akumulatorji,
  • odpadno embalažo,
  • odpadki iz zdravstva in zobozdravstva,
  • odpadnimi gumami in izrabljenimi motornimi vozili,
  • gradbenimi odpadki, tekstilnimi odpadki …
 • Čezmejno pošiljanje odpadkov
 • Načrt gospodarjenja z odpadki
 • Načrt ravnanja z odpadki
 • Načrt zbiranja odpadkov
 • Odlaganje odpadkov, pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za odlaganje
 • Novosti standarda ISO 14001
 • Obratovalni monitoring podzemnih in površinskih voda
 • Spremembe okoljevarstvenih dovoljenj glede na Direktivo o industrijskih emisijah
 • Obratovalni monitoring odpadnih vod
 • Prve meritve in obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja
 • Nove zahteve glede vnosa zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene zemljine v tla
 • Okoljske dajatve (zavezanci, obračun, plačilo in vračilo) :
  • za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod,
  • za onesnaževanje zraka z emisijo CO2,
  • zaradi nastajanja izrabljenih gum,
  • zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil,
  • zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih,
  • zaradi nastajanja odpadne električne in elektronske opreme,
  • zaradi nastajanja odpadne embalaže,
  • zaradi uporabe hlapnih organskih spojin,
  • zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin.

POSLOVNA IZDAJA PRIROČNIKA VSEBUJE TUDI:

 • PREGLEDNICE (novi seznam odpadkov, pregledna tabela ravnanja s posamezno vrsto odpadka, označevanje nevarnih odpadkov, nevarne lastnosti odpadkov, preglednice za vodenje evidenc, meritve v okviru obratovalnega monitoringa odlagališč odpadkov, mejne vrednosti za emisije v tla, mejne vrednosti za emisije snovi v zrak, mejne vrednosti parametrov odpadne vode)
 • VZORCE (načrt gospodarjenja z odpadki, načrt ravnanja z odpadki, načrt zbiranja odpadkov, poslovnik naprave za čiščenje odpadnih plinov)
 • PRIMERE (izračun števila EO za odpadne vode, obratovalni monitoring onesnaževanja podzemnih in površinskih vod, …)
 • OBRAZCE (za obračun okoljskih dajatev, za čezmejne pošiljke odpadkov,…)
 • DOSTOP DO AKTUALNE ZAKONODAJE
 • PREGLED PROGRAMOV ZA FINANCIRANJE OKOLJSKIH PROJEKTOV Z EU SREDSTVI 
 • Pregledno tabelo ravnanja z odpadki s sumom na okužbo z virusom COVID-19 glede na kraj nastanka

NOVOSTI NA PORTALU E-OKOLJE (www.e-okolje.si)

Izpostavljamo zakonodajne novosti:

 • V novem poglavju 2.0 digitalnega priročnika: Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu okolja (ZVO-1J) – Uradni list RS št. 158/20, veljaven od 17.11.2020;

 • V novem poglavju 2.1 digitalnega priročnika: Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odpadkih – Uradni list RS št. 129/20, veljavna od 26.9.2020.

Obe spremembi je avtorica Polonca Poljanec Perič prikazala na način, da vidite, kaj točno in kje so spremembe v primerjavi z do sedaj veljavnim Zakonom oz. Uredbo. Izpostavila je tudi novosti, ki začno veljati 1.1.2021.

 • Nova Uredba o spremembah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Ur. list št. 168/2020), veljavna z dne 21.11.2020. Tako smo vam na portalu ažurirali besedilo in vzorce v mapi OKOLJSKE DAJATVE.

Nova video seminarja v rubriki VIDEO SEMINARJI

 • Pojasnilo zakonodajalca o nedavno sprejetih in predvidenih spremembah – kratek posnetek predavanja mag. Jane Miklavčič;

 • Vloge, pomen in učinki digitalizacije, robotike in industrije 4.0 na področju ravnanja z odpadki ter praktičen prikaz uporabe senzorske tehnologije, kot ga »vidijo« raziskovalci na katedri za industrijsko varstvo okolja in procesno tehnologijo avstrijske Montanuniversitaet Leoben (posnetek predavanja z dr. DI Karim Khodier)

NOVI odgovori na vprašanja, kot:

 • Kaj prinaša in na koga se nanaša proizvajalčeva razširjena odgovornost od 1.1.2021;

 • naše obveznosti v primeru dajanja embalaže v promet;

 • odgovornost za okoljsko škodo;

 • poročanje in evidence v primeru dveh ločenih podjetij in več!

NOVI VZORCI NA VAŠEM PORTALU, ki jih najdete pod VZORCI/Ravnanje z odpadki!

NOVOSTI V TISKANEM DELU PRIROČNIKA, ki vam jih tudi fizično prilagamo – novo poglavje 3.7.3: Sortirna analiza komunalnih odpadkov – kako poteka?

Dr. Filip Kokalj v prispevku obravnava dve metodologiji za njeno izvedbo – metodologijo iz leta 2006 ter novo, iz leta 2017.

Prikazan celoten potek – od vzorčenja do same analize in interpretacije rezultatov.

Avtorji

Alen Kitek

Je leta 1995 diplomiral na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru (ekonomist), leta 2004 pa je diplomiral na Visoki šoli za upravljanje in poslovanje v Novem mestu, sedaj zaključuje magistrski študij na Fakulteti za državne in evropske študije. Od leta 1997 zaposlen na Carinski upravi RS in sicer do leta 2004 v CU Celje, na področju carinjenja blaga. Trenutno zaposlen kot višji svetovalec na Generalnem carinskem uradu. Pri svojem delu se predvsem ukvarja z okoljskimi dajatvami, za katere pobiranje je pristojna CU RS.

Alenka Gruden-Belavič

inž. varstva okolja in komunale. Z okoljevarstveno tematiko in urejanjem okolja se je ukvarjala že na ravni lokalnih skupnosti kot strokovna sodelavka na oddelku za okolje in prostor. Od leta 2007 je zaposlena v podjetju ZEOS, d.o.o., kjer je zadolžena za izvajanje skupnih načrtov ravnanja z odpadno električno in elektronsko opremo, odpadnimi prenosnimi baterijami in akumulatorji ter odpadnimi nagrobnimi svečami. Poleg izvajanja in nadzorovanja sistemov skupnih načrtov, pridobivanja dovoljenj, poročanja ter optimiranja teh sistemov skrbi tudi za nemoteno operativno izvajanje zbiranja in ravnanja z navedenimi vrstami odpadkov.

Boštjan Šimenc

Je zaključil študij na Univerzi v Ljubljani, Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo, smer Kemijska tehnologija. Po opravljeni diplomi se je zaposlil v podjetju Helios, d.d. Kmalu je zaradi ponujene priložnosti odšel iz podjetja in se zaposlil v podjetju Izoterm Plama, d.d., kot tehnični direktor. Že tam je spoznal predelavo odpadkov, predvsem reciklažo odpadnega polietilena iz proizvodnega procesa. Leta 2007 se je zaposlil v podjetju Kemis, d.o.o., na delovnem mestu vodja razvoja. V letih 2008 in 2009 je kot odgovorni tehnolog uspešno zaključil izgradnjo najsodobnejšega centra za ravnanje z nevarnimi odpadki v Sloveniji. V KEMIS, d.o.o., je odgovoren za pridobivanje vseh okoljevarstvenih dovoljenj, ki jih podjetje potrebuje za delovanje. Trenutno je v fazi priprave oz. dopolnjevanja vloge za pridobitev okoljevarstvenih dovoljenj po uredbah IPPC in SEVESO. Poleg tega je v podjetju tudi odgovoren za razvoj novih oblik oz. načinov predelave in odstranjevanja odpadkov. Je tudi pooblaščen svetovalec za kemikalije po zakonu o kemikalijah in pooblaščenec za varstvo okolja.

Branko Kosi

Branko Kosi, univ. dipl. inž. str., je od oktobra 1996 zaposlen v podjetju Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o kot svetovalec poslovodstva, pred tem bil v Mariborski livarni Maribor. Prvi projekt je bil uvajanje ločenega zbiranja odpadkov v Mestni občini Maribor. Sodeloval je pri pripravi razvojnih načrtov izgradnje objektov obdelave, pri čemer se je naslonil na tehnologije mehansko-biološke obdelave ter avtomatizacije sortiranja odpadkov. Razvoj tega projekta je podal osnove drugim slovenskim projektom. Od leta 2006 je tudi predavatelj za višješolski program Varstvo okolja in komunala. Vsa leta je sodeloval tudi pri oblikovanju slovenske odpadkovne zakonodaje. Ves čas tudi aktivno sodeluje pri vsebini in oblikovanju cen in cenikov s področja izvajanja javnih služb ravnanja z odpadki. Posledično pozna vse zahteve in zadrege aktualne zadevne zakonodaje.

dr. Filip Kokalj

Višji predavatelj za predmetno področje okoljevarstveno inženirstvo na Fakulteti za strojništvo Univerze v Mariboru. Doktorski študij na Fakulteti za strojništvo, Univerze v Mariboru, smer Tehniško varstvo okolja, je zaključil leta 2006 z doktorsko disertacijo s področja termične obdelave odpadkov "Primerjava različnih turbulentnih modelov zgorevanja na primeru pilotne sežigalnice". Je avtor in soavtor strokovnih in znanstvenih člankov s področja strojništva in tehniškega varstva okolja. Skupno imam zavedenih preko 250 bibliografskih enot v javni podatkovni bazi raziskovalcev "COBISS", od tega 7 izvirnih znanstvenih člankov. Od leta 2007 je pooblaščeni strojni inženir za projektiranje, odgovorno vodenje in nadzor za zahtevne objekte in član Inženirske zbornice Slovenije ter od leta 2010 zunanji tehniški svetovalec in presojevalec za Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad.

dr. Gregor Radonjič

dr. Mojca Kos Durjava

Dr. Mojca Kos Durjava je doktorica okoljske kemije in ekotoksikologinja, ki se ukvarja z oceno tveganja za kemikalije. Ima 20 let delovnih izkušenj v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano, kjer vodi projekte in raziskave na področju varovanja okolja in vodi ekotoksikološki laboratorij. Je strokovnjak za IED direktivo, zakonodajo za kemikalije REACH ter Vodno direktivo in uspešno vodi nacionalne in mednarodne aplikativne in raziskovalne projekte iz omenjenega področja. Je nominirana predstavnica RS v strokovni skupini za oceno tveganja za nanodelce na Evropski agenciji za kemikalije v Helsinkih. Predavala je na številnih seminarjih doma in v tujini.

dr. Mojca Poberžnik

Dr. Mojca Poberžnik je na IOSu zaposlena od leta 2009 kot vodja raziskovalnega področja Okoljevarstvo.  Pred tem je bila 11 let zaposlena v gospodarstvu,  2005 – 2009 v podjetju Messer Slovenija d.o.o., kjer je opravila raziskave, vezane na doktorsko nalogo s področja Tehniškega varstva okolja (mentorica red. prof. dr. A. Lobnik). Med doktorskim študijem in še danes zelo tesno strokovno sodeluje z Joanneum Research Inštitutom za vodo, energijo in trajnostni razvoj, kjer se je usposabljala na področju hidro-kemijskega modeliranja in zahtevne analitike voda. Raziskovalno delo dr. Mojce Poberžnik na področju okoljevarstva je usmerjeno na: postopke priprave in analizne metode s področja različnih tipov voda, zakonodajo na področju odpadnih, pitnih, tehnoloških in kopalnih voda, pripravo pitnih, tehnoloških in kopalnih voda, čiščenje odpadnih (tehnoloških, deponijskih,…) voda, uporaba izotopskih metod in analiznih tehnik v hidrokemiji, hidrokemijsko modeliranje. Veliko sodeluje z gospodarstvom, kjer z implementacijo različnih tehnoloških rešitev svoje teoretično znanje prenaša v prakso. V letu 2013 je kot somentorica diplomske naloge, ki je bila nagrajena za najboljšo diplomo s področja okoljevarstva prejela »Saubermacherjevo nagrado.« Je presojevalka sistemov ravnanja z okoljem ISO 14001 in sistemov upravljanja kakovosti ISO 9001 z mednarodno licenco.

dr. Nives V. Kugonič

Dr. Nives V. Kugonič je diplomirala na Biotehniški Fakulteti v Ljubljani – smer biologija, kjer je tudi doktorirala. Leta 1987 se je zaposlila na ERICo Velenje, Inštitut za ekološke raziskave kot raziskovalka in vodja projektov na področju ugotavljanja stopnje onesnaženosti tal ter izvajanja okoljskih monitoringov. Trenutno vodi področje Opadki in tla, hkrati je odgovorna za izdelavo ocen kakovosti zemeljskih izkopov in zemljin z vidika možnosti vnosa v tla po postopku predelave odpadkov R10 ter izdelavo posnetkov stanja tal.

Hermina Ivanuša Šket, univ. dipl. inž. kem. tehnol.

Diplomirala je na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Mariboru. Zaposlena je na Nacionalnem inštitutu za zdravje, okolje in hrano, na Centru za okolje in zdravje Maribor, v oddelku Tehnologije okolja, kjer vodi dejavnost Odpadki z laboratorijem za odpadne snovi. Področja, s katerimi se aktivno znanstveno in strokovno ukvarja, predstavljajo monitoringe vplivov odlagališč in drugih potencialnih virov onesnaževanja na okolje in ocene odpadkov za različne namen uporabe in odstranjevanja. V okviru Slovenskega inštituta za standardizacijo sodeluje v tehničnem odboru za odpadke in tehničnem odboru za kakovost tal.

Igor Petek

Po zaključku študija se je zaposlil v Vodnogospodarskem podjetju Hidrotehnik kot vodja gradbišč. Največ gradbišč, na katerih je opravljal delo, je bilo s področij obnove in izgradnje vodovodov in kanalizacij, izgradnje kabelskih omrežij (telefon, kabelska televizija), izgradnje plinovodov (regionalni plinovod, mestne plinovodne mreže), izgradnje kabelskih kanalizacij za elektrovode, izgradnje elektrovodov in transformatorskih postaj.  Od leta 1997 do leta 2011 je opravljal delo direktorja v Komunalnem podjetju Logatec. Po prihodu v podjetje se je začelo aktivneje uvajati na območje delovanja nove sodobnejše koncepte ravnanja z odpadki. V začetku leta 2009 je občina Logatec kot prva občina v Sloveniji uvedla  sistem zbiranja odpadne embalaže po sistemu »od vrat  do vrat« z namenskimi zabojniki za odpadno embalažo. S tem konceptom so bila postavljena nova pravila pri ravnanju s komunalnimi odpadki na skoraj celotnem območju države. Pri dejavnosti oskrbe z vodo je vodil izdelavo generalne rešitve in uvedbo učinkovitejšega nadzora nad delovanjem vodovodnih sistemov. Pri tem se je izrazito skrajšal čas od nastanka do zaznave napake na vodovodnih sistemih. Izdelana generalna rešitev vodovoda, ki je podala smernice za nadaljnje delo in postopno vzpostavitev vodooskrbnega sistema, danes zagotavlja višjo kvalitetno raven oskrbe z vodo. Od aprila 2011 je zaposlen  v javnem Podjetju Snaga Ljubljana kot svetovalec direktorja, vodi pa tudi projekt sprememb načina zbiranja komunalnih odpadkov s ciljem povečati količine ločeno zbranih frakcij na raven nad 50% vseh zbranih komunalnih odpadkov in zmanjšati izgubo iz poslovanja procesa v višini 1.2 mio € na pozitivno poslovanje. Oba cilja so v Snagi danes že dosegli. Je tudi imenovani predavatelj višjih strokovnih šol.

Irena Vadjunec

Irena Vadjunec, univ.dipl.ekon., je namestnica vodje trženja v podjetju Kemis. V podjetju zadolžena za delovanje in izvajanje informacijskega sistema (IS-Odpadki). Na področju uvedbe elektronskih evidenčnih listov je aktivno sodelovala že v fazi uvajanja in predpriprave z ARSOM in ga uspešno vpeljala v podjetje.

mag. Benjamin Lukan

Zaključil je diplomski študij na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani, smer fizika, in magistrski študij na Fakulteti za strojništvo v Mariboru, smer tehniško varstvo okolja. Že diplomska naloga, katere praktični del je bil narejen na takratnem Zavodu za zdravstveno varstvo (ZZV) Maribor, je bila posvečena okoljski problematiki. Takoj po diplomi se je na ZZV Maribor, sedaj Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano Maribor, tudi zaposlil in ostal.

Na področju varovanja okolja ima že več kot 35 let izkušenj, v tem času pa se je ukvarjal in se še vedno tako teoretično in praktično kot tudi na zakonodajnem področju ukvarja z različnimi problematikami: hrup v okolju, emisije snovi v zrak, kakovost zunanjega zraka, izdelava poročil o vplivih posegov na okolje, strokovnih ocen in okoljskih poročil. Referenčni seznam tako obsega več kot 100 poročil s tega področja.

mag. Jana Blatnik Mihovec

Zaposlena v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana na področju ravnanja z odpadki.

mag. Marjan Sajko

Je zaključil magistrski študij kemijske tehnologije na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo Univerze v Ljubljani, kjer se je ukvarjal z raziskavami in razvojem keramičnih materialov, pogodbeno zaposlen kot mladi raziskovalec na Inštitutu Jožef Stefan. Na področju varstva okolja, s poudarkom na izvajanju monitoringa emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter raziskavah in razvoju tehnoloških procesov, ki povzročajo, zmanjšujejo ali preprečujejo emisije snovi v zrak, je aktiven dvanajst let, od tega zadnjih enajst let kot vodja dejavnosti in raziskovalec na Zavodu za zdravstveno varstvo Maribor, Inštitutu za varstvo okolja.

mag. Radovan Tavzes

Radovan Tavzes ima 35 let delovnih izkušenj. Uspešno je vodil projekte okoljske in energetske politike. V obdobju 1993-2004 je bil kot državni sekretar za okolje odgovoren za celotno izvrševanje okoljske zakonodaje EU v Sloveniji. Med 2004-2008 je bil kot generalni direktor direktorata za okolje odgovoren za sprejem podzakonskih aktov ter slovenskih operativnih programov za doseganje nacionalnih ciljev varstva okolja.Trenutno deluje kot svetovalec na različnih okoljskih projektih, na področju presoje vplivov na okolje in pripravlja dokumentacijo k vlogam za pridobitev okoljevarstvenega soglasja oziroma dovoljenja.

mag. Vilma Fece

Mag. Vilma Fece je diplomirala na Tehniški fakulteti Maribor – smer kemijska tehnologija, ter Fakulteti za organizacijske vede, kjer je s področja varstva okolja opravila tudi magisterij.  Leta 1981 se je zaposlila v Gorenju kot tehnolog in raziskovalec na področju površinskih obdelav, leta 1985 pa vodi področje varstva okolja, trenutno kot direktorica področja Varstvo okolja ter varno in zdravo delo. Je aktivna članica različnih komisij, združenj, društev s področja varstva okolja ter varnega in zdravega dela, ter habilitirana predavateljica varstva okolja na Univerzi Maribor

Mirko Šprinzer

Mirko Šprinzer, inž.gradb., svetovalec za ravnanje z odpadki in krožno gospodarjenje z viri, PKG Šprinzer Mirko s.p., Projekti krožnega gospodarstva

Polonca Poljanec Perič, univ. dipl. inž. kem.

Polonca Poljanec Perič je univerzitetna diplomirana inženirka kemije. 17 let je kot inšpektorica za okolje na Inšpektoratu RS za okolje opravljala inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov ter drugih okoljevarstvenih, naravovarstvenih in vodovarstvenih predpisov. Ima izkušnje s področja ravnanja z odpadki in čezmejnega pošiljanja odpadkov, urejanjem voda, industrijskega onesnaževanja in tveganja za okolje. Pristojna je bila tudi za nadzor nad hrupom, kakovostjo zraka, elektromagnetnim sevanjem, svetlobnim onesnaževanjem in nad napravami, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega (IED napravami). Je direktorica podjetja Environ, ki opravlja dejavnost svetovanja s področja varstva okolja. Strankam nudi pomoč pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj in soglasij, opravlja ocene stanja v podjetjih in ugotavlja skladnost z zakonodajo in predlaga rešitve, jih pripravlja na pregled inšpektorja za okolje, izdeluje načrte gospodarjenja z odpadki, evidence, poslovnike in obratovalne dnevnike, vzpostavlja sisteme ravnanja z odpadki, optimizira stroške, … Svoje znanje predaja tudi na različnih izobraževanjih in delavnicah z različnih področij varstva okolja.

Saša Jazbinšek

Zaposlena v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana na področju ravnanja z odpadki.

Tatjana Jurša

Zaključila je študij na Tehniški fakulteti v Mariboru, smer kemijska tehnologija. Pred dvema letoma se je vpisala na podiplomski študij. Na Zavodu za zdravstveno varstvo, Inštitutu za varstvo okolja je zaposlena 16 let. Najprej je opravljala delo referenčnega analitika v laboratoriju za analizno kemijo, kasneje pa ji je bilo ponujeno delovno mesto ekologa na oddelku tehnologija okolja. Pred dvema letoma je prevzela delovno mesto vodje monitoringa odpadnih vod. Ukvarja se predvsem z izvajanjem prvih meritev in obratovalnega monitoringa odpadnih vod za industrijske naprave, komunalne čistilne naprave in odlagališča odpadkov. 

Vesna Rožič

VESNA ROŽIČ je na inštitutu Erico odgovorna za izdelavo ocen vrednotenja nevarnih lastnosti odpadkov, izdelavo ocen odpadkov za odlaganje in izdelavo poročil o lastnostih trdnega goriva za namen razvrstitve v klasifikacijske sezname.

Splošni pogoji

Ob naročilu poslovne izdaje priročnika (tiskana in online izdaja) boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Ob naročilu online izdaje priročnika (letne ali mesečne) pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju enega leta. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.