Portal – e-Ravnatelj

prirocnik-za-ravnatelje-spletna

Portal – e-Ravnatelj

Počisti
 • Opis
 • Koristi
 • Vsebina
 • Aktualno
 • Avtorji
 • Splošni pogoji

Opis

Oglejte si portal tukaj

NOVO! Samo za naročnike portala – video seminarji:

 • Odgovori na vprašanja: Vpliv petega korona paketa na javni sektor (Štefka Korade Purg)
 • Izplačevanje redne delovne uspešnosti javnim uslužbencev v letu 2020 (Štefka Korade Purg)
 • Higiena v vrtcih in šolah po novem (dr. Mojca Jevšnik)

Ali veste:

 • kako po aneksu h KPVIZ po novem obračunavati povračilo potnih stroškov javnih uslužbencem in v kakšni višini;
 • kako dodeliti in obračunati dodatek za redno delovno uspešnost, ki se v letu 2020 ponovno začenja izplačevati;
 • kakšna je višina nadomestila stroškov pri delu od doma za zaposlene v VIZ;
 • kako ravnati, ko delavec zaradi varstva otrok ne more opravljati svojega dela?

Odgovore na ta vprašanja in še veliko več najdete v Priročniku za ravnatelje s spletnim stičiščem e-Ravnatelj.

Trenutno spletno stičišče e-Ravnatelj uporablja že več kot 800 ravnateljev ter drugih zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v Sloveniji. Da je portal cenjen med ravnatelji, dokazujejo tudi odlična mnenja, ki nas spodbujajo, da ga vedno znova nadgrajujemo. Tako je za uporabnike na voljo zbirka informacij, napotkov, takoj uporabnih dokumentov in funkcionalnih pripomočkov, ki so podpora vsakdanjemu delu.


 • »Priročnik za ravnatelje je pregleden, s spremembo zakonodaje se ga redno posodablja. Zajema področja, s katerimi se ravnatelj pri svojem delu srečuje, posledično je zato tudi obsežen. Spletišče vsebuje aktualne novosti, opise posameznih področij, sodno prakso, aktualna vprašanja, nekatere vzorce in obrazce. Z lahkoto je najti uporabno informacijo. Na zastavljeno vprašanje se hitro dobi odgovor.« – Ivica Vončina, ravnateljica, Osnovna šola Idrija

Paket e-Ravnatelj zajema:

 • neomejen dostop do spletnega stičišča e-Ravnatelj in vseh vsebin
 • posodobljeno izdajo priročnika v tiskani obliki
 • svetovanje naših strokovnjakov

 

Brez dvoma vam spletno stičišče e-Ravnatelj prinaša bistvene koristi:

 • ažurno objavljamo zakonodajne in strokovno-pedagoške novosti ter novice;
 • z opomniki vas opozorimo na obveznosti, ki morajo biti izvršene do določenega roka (na primer: letno ocenjevanje javnih uslužbencev, oddaja poročil, napredovanja javnih uslužbencev, določitev dni letnega dopusta, priprava letnih delovnih, finančnih in kadrovskih načrtov …);
 • nudimo obsežno zbirko vzorcev dokumentacije, ki je tako uporabna v praksi;
 • obveščamo vas z brezplačnimi e-novičkami;
 • našim naročnikom pri razreševanju dilem brezplačno svetujejo naši avtorji – priznani strokovnjaki.

Splošne obveznosti in odgovornosti ravnatelja

 • Splošno
 • Inšpekcijsko nadzorstvo

Finance

 • Razvojni načrt, finančni načrt in finančno poročilo zavoda
 • Uporaba davčnih blagajn v šolah in vrtcih
 • Notranje revizije v vzgojno-izobraževalnih zavodih
 • Ugotavljanje in poraba presežkov v vzgojno-izobraževalnih javnih zavodih

Kadri

 • Splošno
 • Obveznosti v zvezi s sklepanjem pogodbe o zaposlitvi z navedbo sankcij za primer kršitve
 • Pogodba o zaposlitvi
 • Pravice iz delovnega razmerja
 • Obveznosti delodajalca v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi
 • Interventni ukrepi na področju plač in drugi ukrepi v zvezi z delovnim razmerjem javnih uslužbencev v letu 2018
 • Novosti v 2016
 • Novosti v 2017
 • Dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence
 • Novosti v 2018
 • Pokojninsko in invalidsko zavarovanje javnih uslužbencev

Administracija

 • Javno naročanje
 • Šolska prehrana
 • Varstvo osebnih podatkov
 • Svet vzgojno-izobraževalnega zavoda
 • Dostop do informacij javnega značaja
 • Postopek imenovanja in razrešitve ravnatelja
 • Upravljanje dokumentarnega gradiva in njegova hramba pri izvajalcih z javnim pooblastilom
 • Varnost dokumentov in informacij

Varnost in zdravje

 • Urejanje okolice vrtcev in šol: načrtovanje, izvedba, vzdrževanje
 • Odgovornost šole pri ravnanju s kemikalijami
 • Obveznosti zaposlenih v VIZ po dopolnjenem Zakonu o preprečevanju nasilja v družini
 • Ravnanje z odpadki v vzgojno-izobraževalnih zavodih

Vzgojno-izobraževalno delo

 • Šola v naravi v praksi


STIČIŠČE E-RAVNATELJ

Organizacija in vodenje zavoda

 • Nivoji izobraževanja
 • Obveznosti in odgovornosti ravnatelja
 • Inšpekcijski nadzori
 • Prepoznavnost in imidž zavoda
 • Vodenje in komunikacija …

Finance

 • Financiranje vzgoje in izobraževanja
 • Finančno poslovanje zavoda
 • Obveznosti priprave načrtov in poročil
 • Računovodstvo …

Kadri

 • Javni uslužbenci v VIZ
 • Zaposlovanje
 • Pravice in dolžnosti delodajalca in delavca …

Administracija

 • Javno naročanje
 • Hramba in upravljanje dokumentov
 • Šolska prehrana
 • Varstvo osebnih podatkov in zasebnosti
 • Informacije javnega značaja
 • Svet zavoda
 • Postopek imenovanja ravnatelja …

Varnost in zdravje

 • Ravnanje z odpadki
 • Varnost zaposlenih
 • Varnost udeležencev izobraževanj …

Strokovno-pedagoško področje

 • Pedagoško delo
 • Pedagoška dokumentacija
 • Otroci s posebnimi potrebami

Iz prakse v prakso: primeri dobre prakse

Obrazci, vzorci, preglednice: uporabni vzorci, pogodbe, obrazci, pravilniki, zapisniki, preglednice, postopkovniki …

Vprašanja – odgovori: pregledno po kategorijah

Povezave: zakonodaja in povezave do spletnih strani javnih institucij

 

TEMA MESECA: Financiranje šole v naravi (video seminar na portal)

V nadzorih Inšpektorata RS za šolstvo in šport ter pregledih notranjih revizorjev se pri financiranju šole v naravi vedno znova najde veliko kršitev. Obseg stroškov, ki jih prejmete s strani MIZŠ, je znan, veliko pa je dilem iz prakse, ki niso čisto jasne in izvirajo tudi iz drugih predpisov.

Tako se vedno znova sprašujete, katere stroške lahko šola obračuna, kdo jih krije, do katere višine so stroški omejeni … Šole se soočate tudi s težavami pri kritju stroškov učencev iz socialno šibkih družin, zato iščete druge možnosti sofinanciranja šole v naravi. Včasih so nekatere rešitve tudi v nasprotju s predpisi, kar ugotavlja tako inšpekcija kot nadzor revizorja.

Oglejte si video seminar, napotke in pojasnila daje mag. Špela Kramberger.

AKTUALNO: Spremembe na področju plač in povračilu stroškov za javne uslužbence v letu 2021 (Štefka Korade Purg)

V letošnjem letu je tako na podlagi dogovorov med sindikati ter Vlado RS ter na podlagi drugih sprejetih pravnih predpisov bilo spremenjenih kar nekaj določb, ki urejajo plačni sistem, plače, povračila stroškov javnim uslužbencev ter drugih pravic. Tako v skladu s spremembami prenavljamo poglavje o kadrih v delih, kjer so nastale spremembe.

AKTUALNO NA SPLETNEM STIČIŠČU E-RAVNATELJ:

Pravne in strokovne novosti:

– Novi pravilniki o standardih in normativih

– Objava najvišje poročane maloprodajne cene NMB-95 – ažurno za vsak mesec

– Ukinitev obveznosti oddajanja polletnih poročil

– Pregled višin in zneskov nekaterih povračil stroškov in drugih prejemkov v zvezi z delom za zaposlene v javnem sektorju – od julija 2021

– Novi primeri iz prakse Informacijskega pooblaščenca in Varuha človekovih pravic

Aktualna vprašanja in odgovori:

– Obveznost javne objave delovnega mesta pri spremenjenem razlogu zaposlitve

– Obveznost javne objave delovnega mesta za nedoločen čas, kadar gre za prerazporeditev delavca na drugo delovno mesto

– Izračun odpravnine pri odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga

– Pomoč delavcev iz kuhinje osnovne šole v kuhinji vrtca (drug zavod)

– Neizkoriščen dopust pred upokojitvijo zaradi bolniškega staleža

– Soglasje za sklenitev dopolnilnega delovnega razmerja po 147. členu ZDR-1 za učitelja in ravnatelja

Avtorji

Alenka Žaucer

Rodila se je leta 1972 v Ljubljani. Po končani Gimnaziji Ledina se je vpisala na Pravno fakulteto v Ljubljani. Leta 1996 je diplomirala, se zaposlila v pravni službi Zavarovalnice Triglav, d. d., in tam opravila del pripravništva. Preostanek pripravništva je opravila na Višjem sodišču v Ljubljani.  Leta 1998 je z odliko opravila pravniški državni izpit in se ponovno zaposlila v Zavarovalnici Triglav, d. d., OE Ljubljana, na oddelku za zavarovalno pravne zadeve. Tam si je pridobivala izkušnje z odškodninskim pravom. Samostojno je reševala odškodninske zahtevke vseh vrst zavarovanj in zavarovalnico zastopala pred sodišči in arbitražo.  Pri Pooblaščencu je zaposlena od maja 2005, kjer se kot svetovalka ukvarja zlasti z dostopom do informacij javnega značaja.  

Andraž Žvan

Andraž Žvan je kot pravnik zaposlen na Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil. Pri svojem delu se ukvarja z vsebinskimi in procesnimi vprašanji prava javnih naročil ter pravnega varstva v revizijskih postopkih. Je avtor in soavtor strokovnih člankov in knjig s področja javnih naročil.

Andreja Bednjički

Andreja Bednjički je diplomirala na Fakulteti za upravo leta 2001, vendar je svojo profesionalno pot nadaljevala v gospodarstvu in se zaposlila v gradbenem podjetju Ingrad, d.d., kjer je opravljala dela na področju sistemov vodenja (ISO 9001 in ISO 14001) in bila asistentka varnosti in zdravja pri delu. Svoje delo je nadaljevala v različnih gospodarskih panogah, kar jo je leta 2008 pripeljalo na samostojno pot, ki jo je z izobraževanjem v tujini (TÜV SÜD Product Service Hamburg, Nemčija) nadgradila na področju sistemov varovanja igral in igrišč po zahtevah mednarodnega standarda EN 1176 in EN 1177 ter pridobila naziv izvedenke za igrala. Od leta 2005 do leta 2007 je bila članica odbora za kakovosti celjske regije na Območni gospodarski zbornici Celje. Na osnovi mednarodno veljavnih potrdil o pridobljeni kvalifikaciji ima od leta 2003 tudi status vodilnega presojevalca za sistem kakovosti in ravnanja z okoljem ter je v postopku pridobitve statusa  presojevalca za sistem OHSAS 18001.

Borut Smrdel

Borut Smrdel je kot pravnik zaposlen na Državni revizijski komisiji. Pri svojem delu se ukvarja z vsebinskimi in procesnimi vprašanji prava javnih naročil. Je avtor strokovnih člankov in predavatelj na seminarjih. Ukvarja se tudi s pravom lokalne samouprave.

dr. Jože Škofljanec

Dr. Jože Škofljanec, rojen leta 1970, se je po končanem študiju zgodovine na Univerzi v Ljubljani v letu 1996 zaposlil v Arhivu Republike Slovenije. Najprej se je ukvarjal s strokovno obdelavo srednjeveških listin, od leta 2001 pa se je bolj poglobljeno posvetil popisovanju arhivskega gradiva in strukturam podatkov o arhivskem gradivu ter normativnim kontrolam teh podatkov. Med letoma 2002 in 2006 je vodil oddelek za informacije, dokumentacijo in varstvo arhivskega gradiva v Arhivu Republike Slovenije. Od ustanovitve v letu 2006 je zaposlen v Sektorju za elektronske arhive in računalniško podporo. Že skoraj desetletje se ukvarja tudi z dolgoročno hrambo arhivskega gradiva v elektronski obliki. Sodeloval je pri snovanju nacionalne arhivske zakonodaje, sprejete leta 2006. V zadnjih letih se ukvarja predvsem z notranjimi pravili – pri njihovi presoji sodeluje od leta 2007, od junija 2008 pa je predsednik strokovne komisije za presojo notranjih pravil. Dejaven je tudi v mednarodnem okolju, kjer je od leta 2004 član izvršilnega odbora DLM Foruma in od letos tudi njegov podpredsednik. Kot član skupine recenzentov je aktivno sodeloval pri pripravi specifikacije MoReq2.

dr. Manica Jakič Brezočnik

Dr. Manica Jakič Brezočnik je sekretarka v Sektorju za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami na Direktoratu za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

dr. Tatjana Hajtnik

Dr. Tatjana Hajtnik je leta 1986 diplomirala na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, leta 1998 pa magistrirala na univerzitetnem programu »Informacijsko upravljavske vede« na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, julija 2016 pa je uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.  

Deluje na področju informatike, kjer je svoje strokovne izkušnje nabirala tako v gospodarskih družbah, javnem sektorju kot tudi v državni upravi. Strokovno kariero je začela kot sistemski inženir na velikih računalniških sistemih in jo nadaljevala na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije kot vodja informatike v OE Krško. V letih od 1999 do 2006 se je v državni upravi intenzivno ukvarjala s področjem informacijske varnosti in bila nosilka uvedbe sodobnih standardov s področja informacijske varnosti in upravljanja z informacijskimi tveganji v Centru Vlade za informatiko in širše v državni upravi.

Z oktobrom leta 2006 je prevzela vodenje Sektorja za elektronske arhive in računalniško podporo v Arhivu RS, kjer se poleg skrbi za vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema Arhiva RS intenzivno ukvarja s področjem elektronske hrambe dokumentarnega in arhivskega gradiva. Vzpostavila je metodologijo in vodi postopke certificiranja opreme in storitev skladno s predpisi ter sodeluje pri presoji notranjih pravil za zajem in hrambo elektronskih dokumentov.

Je nosilka razvoja slovenskega javnega elektronskega arhiva e-ARH.si, ki se vzpostavlja za vse slovenske javne arhive. Sodeluje tudi pri spremembah nacionalnih predpisov na področju elektronske hrambe.

Habilitirana je kot predavateljica za predmetno področje Arhivistika in dokumentologija na Alma Mater Europaea – ECM. Redno izvaja, tako doma kot v tujini, strokovna predavanja s področja elektronske hrambe ter piše in objavlja strokovne članke s tega področja. Tako je od leta 2006, odkar se profesionalno ukvarja s področjem e-hrambe in e-arhiviranja, izvedla več kot 130 samostojnih seminarjev in nastopov na konferencah tako doma kot v tujini.

Irena Rozman Fattori

Irena Rozman Fattori je krajinska arhitekta, diplomirala leta 1983 na Biotehniški fakulteti v Ljubljani in od takrat naprej samozaposlena v kulturi. Kot odgovorna projektantka krajinske arhitetkture deluje na področju izdelave projektne dokumentacije za različne vrste zunanjih ureditev. Aktivno deluje tudi v Zbornici za arhitekturo in prostor Slovenije, kjer je članica komisije za strokovne izpite, v kateri med drugim spremlja spremembe zakonodaje na področju urejanja prostora in projektiranja. Je avtorica številnih poljudnih člankov o urejanju vrtov in knjige Ideje za ureditev bivalnega vrta, ki je izšla leta 1999.

izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, univ. dipl. inž. grad.

Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, univ. dipl. inž. grad., je od leta 1994 zaposlena na Gradbenem inštitutu ZRMK, kot vodja Centra za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo. Njeno strokovno področje je gradbena fizika in energijsko učinkovite stavbe, sodelovala je pri pripravi več nacionalnih strateških razvojnih dokumentov in akcijskih načrtov s področja energijske učinkovitosti v stavbah, pri razvoju pravilnika PURES in drugih podlag za tehnične predpise. Kot predavateljica deluje na Novi univerzi - Evropski pravni fakulteti na področju pravo in management nepremičnin.

Ukvarja se s skoraj nič-energijskimi stavbami, razvojem energetske izkaznice stavbe, oceno tehničnega, ekonomsko upravičenega in socialno sprejemljivega potenciala za energetsko obnovo stavb, z optimizacijo vseživljenjskih stroškov (LCC) in okoljskimi vplivi (LCA) stavb, in razvojem kazalnikov za vrednotenje trajnostne gradnje. Je vodja programa usposabljanja za neodvisne strokovnjake za izdajanje energetskih izkaznic, po javnem pooblastilu ministrstva. Sodelovala je v preko 50 mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektih iz programov H2020, COST, LIFE in Interreg. Je članica Strokovnega sveta za učinkovito rabo energije pri ministrstvu RS za okolje in prostor.

Kristijan Anton Kontarščak

Kristijan Anton Kontarščak, univ.dipl.prav., je odvetnik v Mariboru. Pri svojem delu se že več let poglobljeno ukvarja z vsebino Zakona o gospodarskih družbah. Na področju korporacijskega prava ima bogato strokovno znanje, saj opravlja magistrski študij gospodarskega prava in ima tudi dolgoletne izkušnje, ki jih je pridobival kot pravni svetovalec v finančnem holdingu, družbi za upravljanje in pri odvetniku. Sodeloval je že pri številnih zahtevnih projektih s področja korporacijskega prava. Redno objavlja strokovne članke v  strokovni literaturi. Več o avtorju na http://odvetnik-kontarscak.si 

Ksenija Mihovar Globokar

Ksenija Mihovar Globokar je univerzitetna diplomirana pravnica. Zaposlena je v Službi Vlade republike Slovenije za zakonodajo. Opravlja funkcijo direktorice. Ožje področje njenega profesionalnega dela je pravna ureditev negospodarskih javnih služb (vzgoja in izobraževanje, raziskovalna dejavnost), sistem zavodov, plačni sistem v javnem sektorju, delovna razmerja. Ob svojem delu je tudi predavala na seminarjih s področja javnih služb, pisala članke in konkretne odgovore s tega področja in v soavtorstvu pripravila komentar k Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju. 

mag. Aleksandra Miklavčič

Aleksandra Miklavčič je univerzitetna diplomirana ekonomistka in je magistrirala s področja državnih in evropskih študij. Več kot 15 let že dela na področju plačilnega prometa oziroma plačilnih storitev. Zaposlena je v Upravi Republike Slovenije za javna plačila, kjer je vodi področje opravljanja plačilnih storitev za proračunske uporabnike. Sodelovala je v projektu Vzpostavitve enotnega zakladniškega sistema, danes pa sodeluje v projektu SEPA, ki teče v okviru Združenja banka Slovenije.  Aktivno sodeluje tudi v medresorskih projektih oziroma delovnih skupinah na področju e-računov, javnofinančnih prihodkov, statistike in metodologije dela.

mag. Alojz Širec

Je magister organizacijskih ved. Pedagoške izkušnje je pridobival kot učitelj matematike in fizike. Bil je tudi ravnatelj na osnovni šoli, kasneje pa pedagoški svetovalec za področje matematike in fizike na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo. Krajši čas je bil poklicni član izvršnega sveta ene izmed tedanjih večjih mariborskih občin za področje družbenih dejavnosti, torej tudi šolstva. Najpomembnejše strokovne in organizacijske izkušnje je pridobil na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo v Organizacijski enoti Maribor, kjer je bil skoraj petnajst let predstojnik. Spodbudil je nekaj uspešnih procesov, mnogi so se uveljavili v slovenski šolski praksi, npr: vzpostavil in razvil je zametek sprotnega izpopolnjevanja ravnateljev, spodbudil strokovno izobraževanje vzgojiteljev in učiteljev prek organizirane mreže strokovnih aktivov, spodbudil je uvajanje projektnega dela v vrtcih in šolah, spodbudil je uvajanje dodatnega pouka iz matematike v osnovnih šolah, začel je uvajati ciljno naravnane učne načrte fizike v osnovni šoli, razvil je strokovne posvete ravnateljev, pomagal osmisliti obiske ravnateljev in učiteljev v tujini, sodeloval je pri preobrazbi osnovne šole v devetletko itd. Svoje službovanje je zaključil z osemletnim delom na Inšpektoratu Republike Slovenije za šolstvo in šport v vlogi glavnega inšpektorja. Pomagal je razviti doktrino delovanja slovenske šolske inšpekcije, ki je bila tik pred tem ustanovljena. Objavil je vrsto strokovnih člankov in drugih del – predvsem s področja ravnateljevega dela in šolske inšpekcije. V šoli za ravnatelje je bil zunanji predavatelj za področje šolske zakonodaje. Še vedno pa sodeluje pri izvajanju projektov s področja vodenja za učenje in sodobnih pristopov k učenju, kjer pomaga pri izobraževanju učiteljev in ravnateljev.

mag. Andrej Tomšič

Po končani gimnaziji se je vpisal na Ekonomsko fakulteto v Ljubljani, kjer je leta 2001 diplomiral z zagovorom diplomskega dela Informacijske ceste – infrastruktura digitalne ekonomije, strategije in pristopi. V letu 2002 se je zaposlil na Ministrstvu za informacijsko družbo, kjer je kot član eEUROPE+ 2003 Statistical Working Group deloval predvsem na področju metrike informacijske družbe. Bil je član naslednjih teles DG INFSO pri Evropski komisiji: eEUROPE +2003 Statistical Working Group, eAccessibility Expert Group, ENISA National Liaison Officer, eEUROPE 2005/ i2010 ter Safer Internet plus Management Committee. Leta 2006 je magistriral iz informacijsko upravljavskih ved na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Pri Informacijskem pooblaščencu je zaposlen od leta 2006 in je državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov, glavne teme, s katerimi se ukvarja, pa so informacijske tehnologije in osebni podatki, biometrija in zavarovanje osebnih podatkov

mag. Brigita Osojnik

Mag. Brigita Osojnik je direktorica družbe Pabide d.o.o., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, s praktičnimi izkušnjami na področju davka na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, mednarodnih davkov, premoženjskih davkov, prispevkov za socialno varnost, sodelovanja v davčnih inšpekcijskih postopkih, pridobljenimi s 25-letnim delom na davčnem področju in predavateljica ter avtorica številnih strokovnih prispevkov za publikacije in portale na davčnem področju.

mag. Domen Petelin

mag. Domen Petelin, univ. dipl. pravnik, se je specializiral za šolsko pravo, zlasti za področje usmerjanja otrok s posebnimi potrebami. Na Pravni fakulteti v Ljubljani je magistriral z nalogo "Delovanje javnih subjektov pri uresničevanju enakosti pri izobraževanju otrok s posebnimi potrebami" in je tudi sicer avtor številnih strokovnih prispevkov s področja šolskega prava. Vrsto let je bil član Delovne skupine za obravnavanje problematike usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, imenovane s strani ministra za izobraževanje, znanost in šport. Sodeloval je tudi pri pripravi predpisov s področja vzgoje in izobraževanja.  Svoje znanje in izkušnje deli z vsemi udeleženci vzgojno-izobraževalnega sistema.

mag. Franka Bertoncelj

Magistra psiholoških znanosti z večletnimi izkušnjami na področju organizacijske psihologije kot svetovalka za izbor, razvoj in izobraževanje zaposlenih. Vodi svetovalno - izobraževalne delavnice in treninge na področju vodenja in motiviranja zaposlenih, vodenja problematičnih sodelavcev, profesionalnega poslovnega komuniciranja, komuniciranja s težavnimi sogovorniki, reševanja konfliktov in problemov pri delu, veščin prodaje, upravljanja s časom, grajenja timov, čustvene inteligentnosti, asertivnosti ter poslovnim image-om. Izvaja psihološko profiliranje v namene kadrovske selekcije, rekrutacije in kariernega svetovanja. S podjetji in organizacijami sodeluje pri izvedbi organizacijskih in tržnih raziskav. Ukvarja pa se tudi s coachingom za zaposlene ter individualnim psihološkim svetovanjem za posameznike. Dela pretežno po metodah transakcijske analize in vedenjsko kognitivnega pristopa, svoje znanje pa nadgrajuje z novimi principi pozitivne psihologije.

mag. Kristina Kotnik Šumah

Rodila se je leta 1977 v Trbovljah. Po zaključku I. gimnazije v Celju se je  vpisala na Pravno fakulteto v Ljubljani. Aprila leta 2002 je z odliko diplomirala z nalogo »Pooblastila v upravnem pravu« pod mentorstvom dr. Mitje Horvata. Leta 2008 je opravila tudi državni pravniški izpit. Leta 2004 se je vpisala na magistrski študij upravnega prava na ljubljanski Pravni fakulteti, kjer nadaljuje svoje izobraževanje. Po diplomi se je zaposlila v Službi Vlade RS za evropske zadeve, kjer je opravila pripravništvo. Po zaključku pripravništva je opravljala delo v Službi za pravne in organizacijske zadeve,  kjer si je pridobiva izkušnje s področja delovnega in upravnega prava. Od maja 2006 je zaposlena pri Informacijskem pooblaščencu.

mag. Lea Javornik Novak

Mag. Lea Javornik Novak, univ. dipl. soc., univ. dipl. nov., že več kot desetletje deluje na področju sistematične obravnave in preprečevanja nasilja v družini, s posebnim poudarkom na ranljivih družbenih skupinah, med katere nedvomno sodijo otroci. Je soavtorica prvega Zakona o preprečevanju nasilja v družini (2008) in soavtorica Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju nasilja v družini (2016).

mag. Marija Bukovec Marovt

Mag. Marija Bukovec Marovt je bila prva predsednica Državne revizijske komisije. Po prenehanju petletnega mandata predsednice deluje kot odvetnica, specialistka za področje gospodarskega prava in prava javnih naročil, v Odvetniški družbi Marovt in partnerji, d.o.o. Je tudi sodno zaprisežena izvedenka za področje pravo – javna naročila in je urednica ter soavtorica več publikacij, med njimi Zakona o javnem naročanju ZJN-3, publikacij Založbe Forum Media, soavtorica Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) s komentarjem in stvarnim kazalom, Uradni list 2012.

mag. Mojca Pušnik

Mojca Pušnik, mag. psihologije, je od leta 1995 zaposlena na Zavodu RS za šolstvo. Ves ta čas se ukvarja s pojavom nasilja v šolah, bolj specifično z »bullyingom«. Na to temo je izvedla več usposabljanj ravnateljev, svetovalnih delavcev in učiteljev ter tematskih konferenc za šolske kolektive. Izpeljala je prvo nacionalno raziskavo o obsegu in vrstah nasilja v šolah. Je avtorica publikacij Trpinčenje med otroki in mladostniki, Vrstniško nasilje v šolah ter soavtorica publikacij Vloga šole pri zmanjševanju nasilja v šoli, Vzgojno poslanstvo šole, Znanje o čustvih z manj nasilja v šoli, (O)krog nasilja v družini in šoli in drugih. V letih 2003 in 2004 je bila članica nacionalne Komisije za analizo problematike nasilja v šolah, ki je oblikovala Smernice za analizo, preprečevanje in obravnavo/obvladovanje nasilja v šolskem prostoru, ki so sicer ostale v osnutku, a so vseeno resnično smernice za delovanje tudi na nacionalnem nivoju. V letih 2005–2008 je bila nacionalna predstavnica v skupini OECD, ki je vodila mednarodni projekt o »bullyingu« in nasilju v šolah. V obdobju 2009–10 in 2011–12 je bila članica strokovne skupine in predavateljica pri projektih »Upoštevanje čustvenih vidikov pri prepoznavanju, obravnavanju in preprečevanju nasilnega ravnanja v šoli« in »Sistemsko soočanje z nasiljem v družini«, ki ju je vodil Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti.

mag. Nada Čibej

Je arhivska svetovalka in direktorica v Pokrajinskem arhivu Koper. Leta 1996 zaključila študij zgodovine in leta 2004 magisterij na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. V Pokrajinskem arhivu Koper je zaposlena od 1998 kot arhivistka, od 2006 kot direktorica arhiva. Leta 2005 postane predstavnica arhivov in stalna članica Slovenskega instituta za standardizacijo, tehničnega odbora (TC)/ Informatika, dokumentacija in splošna terminologija (IDT), leta 2007 pa članica Strokovnega sveta SIST za področje elektrotehnike, informacijske tehnologije in telekomunikacij.

Od leta 2004 sodeluje pri oblikovanju slovenske arhivske zakonodaje. Med leti 2009 in 2011 je bila članica komisije za pripravo novele ZVDAGA pri Ministrstvu za kulturo, od 2013 pa predsednica komisije za pripravo novele ZVDAGA. V obdobju 2014–2015 je bila predsednica komisije za pripravo UVDAG pri Ministrstvu za kulturo.

mag. Polona Šoln Vrbinc

Mag. Polona Šoln Vrbinc je vodja Sektorja za izobraževanje otrok s posebnimi potrebami na Direktoratu za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

mag. Renata Zatler

Mag. Renata Zatler je sekretarka na Ministrstvu Republike Slovenije za javno upravo, in sicer v Službi za transparentnost, integriteto in politični sistem. Sodeluje pri pripravi zakonodaje na področju informacij javnega značaja, na tem področju tudi predava.

mag. Rosana Lemut Strle

Rosana Lemut Strle je magistrica pravnih znanosti, zaposlena pri Informacijskem pooblaščencu  kot namestnica informacijske pooblaščenke. Profesionalno delo je prvenstveno osredotočeno na področje varstva osebnih podatkov pa tudi dostop do informacij javnega značaja. Je avtorica člankov s področja zdravstvenega zavarovanja in s področja varstva osebnih podatkov. Na obeh področjih je dejavna tudi kot predavateljica.

mag. Špela Kramberger

Je vodja Službe notranje revizije na Mestni občini Maribor. Je preizkušena notranja revizorka in državna notranja revizorka, ukvarja pa se z revizijami poslovanja javnih zavodov, predvsem na področju vzgoje in izobraževanja.

mag. Tanja Urbanija

Mag. Tanja Urbanija je končala magistrski študij davčnega prava mariborske Pravne fakultete. V letu 2001 je pridobila certifikat za uspešno opravljen izpit za davčnega svetovalca, ki ga podeljuje Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije. Ima bogate izkušnje s področja računovodstva, saj je delala v računovodskem servisu, objavlja članke v strokovnih publikacijah in sodeluje pri pripravi in izvedbi številnih strokovnih predavanj. Izkušnje ima na področju svetovanja, načrtovanja in zastopanja v davčnih inšpekcijskih nadzorih. Kot soavtorica je objavila pet knjig, od tega eno v tujini. Svetuje na področju DDV, davka od dohodkov pravnih oseb in dohodnine.

Milan Železnik

Milan Železnik se od leta 1997 strokovno ukvarja z javnim naročanjem in projekti podeljevanja koncesij. Do leta 2004 je bil zaposlen na Službi Vlade RS za lokalno samoupravo, kot namestnik direktorja. Pred tem je bil zaposlen v gospodarstvu in občinski upravi. Pripravil je več priročnikov za izvajanje javnih naročil, bil predavatelj za javno upravo in javne službe na Višji šoli Doba v Mariboru, predavatelj na različnih seminarjih s področja javnega naročanja in javno zasebnega partnerstva.

Sedaj je strokovni sodelavec in prokurist v Evropskem pravnem centru Maribor, ki se ukvarja s pripravo strokovnih podlag za podelitev koncesij na različnih področjih. Kot strokovni sodelavec je izvedel številne projekte s področja javnega naročanja za nabavo blaga, storitev in gradenj za javne naročnike in številne projekte za podelitev koncesij javnih služb in drugih oblik javno zasebnega partnerstva.

Mitja Žiher

Po zaključku šolanja na Pravni fakulteti v Mariboru se je leta 2005 zaposlil na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeva, kjer je podsekretar na Direktoratu za delovna razmerja in pravice dela. V okviru svojih delovnih nalog je sodeloval pri pripravi pokojninske reforme in bil eden izmed odgovornih za strokovno pripravo predloga Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) iz leta 2012 ter iz leta 2010. Redno sodeluje na domačih in tujih konferencah (GV, TAIEX Expert Mission ipd.) in je vladni predstavnik v Svetu Zavoda za pokojninska in invalidsko zavarovanja Slovenije. 

Mojca Ramšak Pešec

Je univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom, ima več kot 23 let delovnih izkušenj v javni upravi. Skoraj 10 let (od 1. junija 2006 do 31.12.2015) je vodila direktorat, pristojen za organizacijo in upravljanje s kadri v javnem sektorju ter plačni sistem javnega sektorja. Do imenovanja na ta položaj je bila od leta 1993 dalje zaposlena na Generalnem carinskem uradu Carinske uprave RS in sicer v službi za kadrovske in splošne zadeve, katero je od leta 1997 do imenovanja na položaj generalne direktorice direktorata za javni sektor na Ministrstvu za javno upravo v leto 2006 tudi vodila. Glede na področje delovanja ima obsežne izkušnje in znanje tako pri oblikovanju sistemskih rešitev kot tudi pri izvajanju sistema in predpisov na področju plač in delovnih razmerij v javnem sektorju kot tudi na področji organizacije ter poslovanja v javnem sektorju. Vrsto let je članica več vladnih pogajalskih skupin za pogajanja s sindikati javnega sektorja, tako za sklepanje kolektivne pogodbe za javni sektor, kolektivne pogodbe za državno upravo, pravosodne organe in uprave lokalnih skupnosti, za pogajanja o interventnih ukrepih na področju plač in drugih prejemkov zaposlenih v javnem sektorju kot tudi v vladni pogajalski skupini za pogajanja s stavkovnimi odbori sindikatov javnega sektorja. Od leta 2006 dalje je tudi predsednica Komisije Vlade RS za pritožbe iz delovnih razmerij, že vrsto let pa tudi sodnica porotnica na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani. Kot strokovnjakinja na področju organizacije državne uprave, uslužbenskega sistema in delovnih razmerij ter plačnega sistema javnega sektorja sodeluje na seminarjih in strokovnih srečanjih tako v Sloveniji kot v tujini. Je predavateljica v Centru za izobraževanje v pravosodju ter na Upravni akademiji. Je tudi avtorica več člankov z navedenih področij.

Polona Zupančič

Polona Zupančič ima bogate izkušnje pri vodenju interaktivnih delavnic komunikacije, ki vodijo k boljšim odnosom na delovnem mestu in s poslovnimi partnerji. Vsak udeleženec se znajde na neki točki osebne rasti, kjer dobi veliko uporabnih idej, kako izboljšati svojo čustveno inteligentnost v svojem vedenju, ki vodi k želenim spremembam.

Na Gea Collegu poučuje Poslovno komuniciranje, Prodajo in Nabavo; v letu 2019 so jo študenti imenovali za najboljšo predavateljico leta. Je tudi soavtorica naših priročnikov poslovne komunikacije, vodenja in nabavnega poslovanja. V prostem času uči jogo, rada se potepa po svetu, veliko bere in ljubi življenje.

Polonca Poljanec Perič, univ. dipl. inž. kem.

Polonca Poljanec Perič je univerzitetna diplomirana inženirka kemije. 17 let je kot inšpektorica za okolje na Inšpektoratu RS za okolje opravljala inšpekcijski nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov ter drugih okoljevarstvenih, naravovarstvenih in vodovarstvenih predpisov. Ima izkušnje s področja ravnanja z odpadki in čezmejnega pošiljanja odpadkov, urejanjem voda, industrijskega onesnaževanja in tveganja za okolje. Pristojna je bila tudi za nadzor nad hrupom, kakovostjo zraka, elektromagnetnim sevanjem, svetlobnim onesnaževanjem in nad napravami, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega obsega (IED napravami). Je direktorica podjetja Environ, ki opravlja dejavnost svetovanja s področja varstva okolja. Strankam nudi pomoč pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj in soglasij, opravlja ocene stanja v podjetjih in ugotavlja skladnost z zakonodajo in predlaga rešitve, jih pripravlja na pregled inšpektorja za okolje, izdeluje načrte gospodarjenja z odpadki, evidence, poslovnike in obratovalne dnevnike, vzpostavlja sisteme ravnanja z odpadki, optimizira stroške, … Svoje znanje predaja tudi na različnih izobraževanjih in delavnicah z različnih področij varstva okolja.

Renata Praća

Renata Praća je zaposlena na ZZZS Območna enota Kranj kot vodja izpostave Škofja Loka. Kot vsebinski vodja projekta na ZZZS je sodelovala je pri nastanku portala e-VEM (priprava navodil, usposabljanje referentov točk e-VEM in delavcev v prijavno-odjavnih službah ZZZS). Ima dolgoletne izkušnje kot predavateljica na seminarjih (elektronski obrazci M, vsebine s področja obveznega zdravstvenega zavarovanja …)

Štefka Korade Purg

Je univerzitetna diplomirana sociologinja z več kot 30-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi, in sicer na področjih organiziranosti in sistemskega urejanja uprave in javnega sektorja, upravljanja kadrovskih virov s posebnim poudarkom na izvajanju in dograjevanju sistema javnih uslužbencev in tudi plačnega sistema ter sistemizacije delovnih mest, kjer je opravljala najzahtevnejše in tudi vodstvene naloge. Posebej pomembna je bila njena vloga v obdobju po letu 1994, ko je v Sloveniji potekala na eni strani reorganizacija državne uprave predvsem na teritorialni ravni z ustanovitvijo upravnih enot, na drugi strani pa uvajanje lokalne samouprave s pričetkom delovanja novih občin. Sodelovala je v številnih projektnih skupinah in v pogajalskih skupinah vlade za pogajanja s sindikati javnega sektorja. Teoretične in sistemske izkušnje, pridobljene na tem področju, je nadgradila s praktičnimi izkušnjami na zahtevnih delovnih mestih, kjer je vsakodnevno v praksi uporabljala znanja na področju organiziranosti in delovanja uprave, sistemizacije delovnih mest in plač ter finančnega poslovanja uprave. Kot predavateljica sodeluje tudi v procesih izpopolnjevanja in usposabljanja javnih uslužbencev, sodelovala pa je tudi na konferencah in posvetih doma in v tujini.

Tanja Bohl

Leta 2001 je zaključila študij prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Že v času študija je opravljala brezplačno prakso v odvetniški pisarni v Mariboru, po diplomi aprila 2001 pa je kot odvetniška pripravnica delala v pisarni odvetnika Veljka Jana v Škofji Loki. Septembra 2002 je zaključila obvezno sodno pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani, septembra leta 2003 pa opravila državni pravniški izpit. Po opravljenem državnem pravniškem izpitu je odvetniško kandidaturo opravljala najprej v pisarni odvetnika Mira Senice v Ljubljani, nekaj let je bila odvetnica v Odvetniški pisarni Ulčar&partnerji iz Ljubljane, maja 2013 pa je ustanovila Odvetniško pisarno Bohl. Specializirana je za delovno in kazensko pravo, zaključuje tudi magistrski študij kazenskega prava. Je avtorica številnih publikacij s področja delovnega prava in predavateljica na različnih izobraževanjih za kadrovike.

Vojko Maksimčuk

Vojko Maksimčuk je septembra 2003 diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani in se istega leta zaposlil v občinski upravi, kjer se je ukvarjal zlasti z gospodarskimi javnimi službami in javnim naročanjem. Od februarja 2006 je zaposlen na Državni revizijski komisiji, sprva kot svetovalec, od decembra 2011 pa kot višji svetovalec. V letu 2011 je opravil pravniški državni izpit.

Žiga Primc

Žiga Primc je certificirani etični heker (CEH), detektiv z licenco št. 162 in varnostni strokovnjak za varnost informacij v organizaciji, ki že vrsto let preiskuje in rešuje vdore v organizacije, kraje poslovnih skrivnosti, izsiljevanja organizacij in izobražuje zaposlene v organizacijah na področju varovanja informacij vseh oblik.

Splošni pogoji

PORTAL (SPLETNI DOSTOP)

Dostopne podatke za portal boste prejeli na vaš elektronski naslov. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Naročnina na portal se samodejno podaljša ob koncu enoletnega obračunskega obdobja. Če želite naročnino na portal prekiniti, je o tem treba pisno opozoriti Založbo Forum Media najmanj 30 dni pred pričetkom novega obračunskega obdobja.

PORTAL (SPLETNI DOSTOP + TISKANA IZDAJA)

Dostopne podatke za portal boste prejeli na vaš elektronski naslov, priročnik v tiskani obliki in pripadajoče posodobitve pa na vaš poštni naslov. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Naročnina na portal se samodejno podaljša ob koncu enoletnega obračunskega obdobja.

Če želite naročnino na portal prekiniti, je o tem treba pisno opozoriti Založbo Forum Media najmanj 30 dni pred pričetkom novega obračunskega obdobja.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.