Priročnik za ravnatelje s spletnim stičiščem e-Ravnatelj

Priročnik za ravnatelje s spletnim stičiščem e-Ravnatelj

Izberite svojo različico produkta:Clear
 • Opis
 • Koristi
 • Vsebina
 • Avtorji
 • Splošni pogoji

Opis

Vaš ravnateljski vsakdanjik je napolnjen z obveznostmi, ki segajo na številna področja dela, zato ob svojem delu potrebujete strokovno oporo in ažurne prave informacije. Za vas je na voljo Priročnik za ravnatelje s spletnim stičiščem e-Ravnatelj, ki je stalno ažuriran z aktualno zakonodajo in prakso ter podprt z avtomatičnim obveščanjem, tako da nikakor ne morete zamuditi ali spregledati nobene pomembne spremembe na vašem strokovnem področju. Aktivni naročniki imajo tudi izjemno prednost, saj lahko našim strokovnjakom brezplačno zastavijo kakršnokoli vprašanje in prejmejo odgovor v zelo kratkem času. Vsi odgovori so prav tako dostopni na portalu.

Trenutno spletno stičišče e-Ravnatelj uporablja že več kot 129 ravnateljev v Sloveniji. Da je portal cenjen med ravnatelji, dokazujejo tudi odlična mnenja, ki nas obvezujejo, da ga vedno znova nadgrajujemo.


»Na naši šoli ga uporabljamo približno eno leto. Je nekaj najboljšega, kar si lahko nekdo zaželi za pomoč pri delu. Vsi potrebni podatki so na enem mestu. V rubriki Pošlji vprašanje je odzivnost zelo hitra. Zelo dobrodošlo je tudi, da so vprašanja in odgovori vidni vsem uporabnikom.«

Andreja Marinko, OŠ n.h. Maksa Pečarja Ljubljana-Črnuče

»Priročnik za ravnatelje je pregleden, s spremembo zakonodaje se ga redno posodablja. Zajema področja, s katerimi se ravnatelj pri svojem delu srečuje, posledično je zato tudi obsežen. Spletišče vsebuje aktualne novosti, opise posameznih področij, sodno prakso, aktualna vprašanja, nekatere vzorce in obrazce. Z lahkoto je najti uporabno informacijo. Na zastavljeno vprašanje se hitro dobi odgovor.«

Ivica Vončina, ravnateljica, Osnovna šola Idrija


Paket e-Ravnatelj zajema:

 • neomejen odstop do spletnega stičišča e-Ravnatelj in vseh vsebin
 • posodobljeno izdajo priročnika v tiskani obliki
 • svetovanje naših strokovnjakov

OGLEJTE SI PORTAL  https://e-ravnatelj.si/, na katerem se lahko tudi brezplačno registrirate.

Brez dvoma vam spletno stičišče e-Ravnatelj prinaša bistvene koristi:

 • ažurno objavljamo zakonodajne in strokovno-pedagoške novosti ter novice;
 • z opomniki vas opozorimo na obveznosti, ki morajo biti izvršene do določenega roka (na primer: letno ocenjevanje javnih uslužbencev, oddaja poročil, napredovanja javnih uslužbencev, določitev dni letnega dopusta, priprava letnih delovnih, finančnih in kadrovskih načrtov …);
 • obveščamo vas z brezplačnimi e-novičkami;
 • našim naročnikom pri razreševanju dilem brezplačno svetujejo naši avtorji – priznani strokovnjaki.

Splošne obveznosti in odgovornosti ravnatelja

 • Splošno
 • Inšpekcijsko nadzorstvo

Finance

 • Razvojni načrt, finančni načrt in finančno poročilo zavoda
 • Uporaba davčnih blagajn v šolah in vrtcih
 • Notranje revizije v vzgojno-izobraževalnih zavodih
 • Ugotavljanje in poraba presežkov v vzgojno-izobraževalnih javnih zavodih

Kadri

 • Splošno
 • Obveznosti v zvezi s sklepanjem pogodbe o zaposlitvi z navedbo sankcij za primer kršitve
 • Pogodba o zaposlitvi
 • Pravice iz delovnega razmerja
 • Obveznosti delodajalca v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi
 • Interventni ukrepi na področju plač in drugi ukrepi v zvezi z delovnim razmerjem javnih uslužbencev v letu 2018
 • Novosti v 2016
 • Novosti v 2017
 • Dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence
 • Novosti v 2018
 • Pokojninsko in invalidsko zavarovanje javnih uslužbencev

Administracija

 • Javno naročanje
 • Šolska prehrana
 • Varstvo osebnih podatkov
 • Svet vzgojno-izobraževalnega zavoda
 • Dostop do informacij javnega značaja
 • Postopek imenovanja in razrešitve ravnatelja
 • Upravljanje dokumentarnega gradiva in njegova hramba pri izvajalcih z javnim pooblastilom
 • Varnost dokumentov in informacij

Varnost in zdravje

 • Urejanje okolice vrtcev in šol: načrtovanje, izvedba, vzdrževanje
 • Odgovornost šole pri ravnanju s kemikalijami
 • Obveznosti zaposlenih v VIZ po dopolnjenem Zakonu o preprečevanju nasilja v družini
 • Ravnanje z odpadki v vzgojno-izobraževalnih zavodih

Vzgojno-izobraževalno delo

 • Šola v naravi v praksi


STIČIŠČE E-RAVNATELJ

Organizacija in vodenje zavoda

 • Nivoji izobraževanja
 • Obveznosti in odgovornosti ravnatelja
 • Inšpekcijski nadzori
 • Prepoznavnost in imidž zavoda
 • Vodenje in komunikacija …

Finance

 • Financiranje vzgoje in izobraževanja
 • Finančno poslovanje zavoda
 • Obveznosti priprave načrtov in poročil
 • Računovodstvo …

Kadri

 • Javni uslužbenci v VIZ
 • Zaposlovanje
 • Pravice in dolžnosti delodajalca in delavca …

Administracija

 • Javno naročanje
 • Hramba in upravljanje dokumentov
 • Šolska prehrana
 • Varstvo osebnih podatkov in zasebnosti
 • Informacije javnega značaja
 • Svet zavoda
 • Postopek imenovanja ravnatelja …

Varnost in zdravje

 • Ravnanje z odpadki
 • Varnost zaposlenih
 • Varnost udeležencev izobraževanj …

Strokovno-pedagoško področje

 • Pedagoško delo
 • Pedagoška dokumentacija
 • Otroci s posebnimi potrebami

Iz prakse v prakso: primeri dobre prakse

Obrazci, vzorci, preglednice: uporabni vzorci, pogodbe, obrazci, pravilniki, zapisniki, preglednice, postopkovniki …

Vprašanja – odgovori: pregledno po kategorijah

Povezave: zakonodaja in povezave do spletnih strani javnih institucij

 

Avtorji

Andraž Žvan

Andraž Žvan je kot pravnik zaposlen na Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil. Pri svojem delu se ukvarja z vsebinskimi in procesnimi vprašanji prava javnih naročil ter pravnega varstva v revizijskih postopkih. Je avtor in soavtor strokovnih člankov in knjig s področja javnih naročil.

Andreja Bednjički

Andreja Bednjički je diplomirala na Fakulteti za upravo leta 2001, vendar je svojo profesionalno pot nadaljevala v gospodarstvu in se zaposlila v gradbenem podjetju Ingrad, d.d., kjer je opravljala dela na področju sistemov vodenja (ISO 9001 in ISO 14001) in bila asistentka varnosti in zdravja pri delu. Svoje delo je nadaljevala v različnih gospodarskih panogah, kar jo je leta 2008 pripeljalo na samostojno pot, ki jo je z izobraževanjem v tujini (TÜV SÜD Product Service Hamburg, Nemčija) nadgradila na področju sistemov varovanja igral in igrišč po zahtevah mednarodnega standarda EN 1176 in EN 1177 ter pridobila naziv izvedenke za igrala. Od leta 2005 do leta 2007 je bila članica odbora za kakovosti celjske regije na Območni gospodarski zbornici Celje. Na osnovi mednarodno veljavnih potrdil o pridobljeni kvalifikaciji ima od leta 2003 tudi status vodilnega presojevalca za sistem kakovosti in ravnanja z okoljem ter je v postopku pridobitve statusa  presojevalca za sistem OHSAS 18001.

Andreja Sraka

Andreja Sraka je univerzitetno diplomirana pedagoginja. Zaposlena je na Osnovni šoli Sveti Jurij kot šolska svetovalna delavka. Opravljala je delo učitelja v bolnišnični šoli, kjer se je srečala s problematiko nasilja v družini ter oblikami samopoškodovanja, ter delo spremljevalke otroka s posebnimi potrebami v vrtcu. Pri svojem delu se srečuje z vsemi vidiki svetovalnega dela, še posebej pa se ukvarja z obravnavo različnih oblik nasilja ter v zadnjem času z reševanjem socialno-ekonomskih stisk učencev in njihovih družin. Je aktivna prostovoljka in na šoli mentorica mladim prostovoljcem ter tudi koordinatorica različnih projektov (Popestrimo šolo) in izobraževanj (Sodobni pristopi k učenju) na šoli.

Borut Smrdel

Borut Smrdel je kot pravnik zaposlen na Državni revizijski komisiji. Pri svojem delu se ukvarja z vsebinskimi in procesnimi vprašanji prava javnih naročil. Je avtor strokovnih člankov in predavatelj na seminarjih. Ukvarja se tudi s pravom lokalne samouprave.

dr. Tatjana Hajtnik

Dr. Tatjana Hajtnik je leta 1986 diplomirala na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, leta 1998 pa magistrirala na univerzitetnem programu »Informacijsko upravljavske vede« na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, julija 2016 pa je uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru.  

Deluje na področju informatike, kjer je svoje strokovne izkušnje nabirala tako v gospodarskih družbah, javnem sektorju kot tudi v državni upravi. Strokovno kariero je začela kot sistemski inženir na velikih računalniških sistemih in jo nadaljevala na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije kot vodja informatike v OE Krško. V letih od 1999 do 2006 se je v državni upravi intenzivno ukvarjala s področjem informacijske varnosti in bila nosilka uvedbe sodobnih standardov s področja informacijske varnosti in upravljanja z informacijskimi tveganji v Centru Vlade za informatiko in širše v državni upravi.

Z oktobrom leta 2006 je prevzela vodenje Sektorja za elektronske arhive in računalniško podporo v Arhivu RS, kjer se poleg skrbi za vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema Arhiva RS intenzivno ukvarja s področjem elektronske hrambe dokumentarnega in arhivskega gradiva. Vzpostavila je metodologijo in vodi postopke certificiranja opreme in storitev skladno s predpisi ter sodeluje pri presoji notranjih pravil za zajem in hrambo elektronskih dokumentov.

Je nosilka razvoja slovenskega javnega elektronskega arhiva e-ARH.si, ki se vzpostavlja za vse slovenske javne arhive. Sodeluje tudi pri spremembah nacionalnih predpisov na področju elektronske hrambe.

Habilitirana je kot predavateljica za predmetno področje Arhivistika in dokumentologija na Alma Mater Europaea – ECM. Redno izvaja, tako doma kot v tujini, strokovna predavanja s področja elektronske hrambe ter piše in objavlja strokovne članke s tega področja. Tako je od leta 2006, odkar se profesionalno ukvarja s področjem e-hrambe in e-arhiviranja, izvedla več kot 130 samostojnih seminarjev in nastopov na konferencah tako doma kot v tujini.

Irena Vadjunec

Irena Vadjunec, univ.dipl.ekon., je namestnica vodje trženja v podjetju Kemis. V podjetju zadolžena za delovanje in izvajanje informacijskega sistema (IS-Odpadki). Na področju uvedbe elektronskih evidenčnih listov je aktivno sodelovala že v fazi uvajanja in predpriprave z ARSOM in ga uspešno vpeljala v podjetje.

izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, univ. dipl. inž. grad.

Izr. prof. dr. Marjana Šijanec Zavrl, univ. dipl. inž. grad., je od leta 1994 zaposlena na Gradbenem inštitutu ZRMK, kot vodja Centra za bivalno okolje, gradbeno fiziko in energijo. Njeno strokovno področje je gradbena fizika in energijsko učinkovite stavbe, sodelovala je pri pripravi več nacionalnih strateških razvojnih dokumentov in akcijskih načrtov s področja energijske učinkovitosti v stavbah, pri razvoju pravilnika PURES in drugih podlag za tehnične predpise. Kot predavateljica deluje na Novi univerzi - Evropski pravni fakulteti na področju pravo in management nepremičnin.

Ukvarja se s skoraj nič-energijskimi stavbami, razvojem energetske izkaznice stavbe, oceno tehničnega, ekonomsko upravičenega in socialno sprejemljivega potenciala za energetsko obnovo stavb, z optimizacijo vseživljenjskih stroškov (LCC) in okoljskimi vplivi (LCA) stavb, in razvojem kazalnikov za vrednotenje trajnostne gradnje. Je vodja programa usposabljanja za neodvisne strokovnjake za izdajanje energetskih izkaznic, po javnem pooblastilu ministrstva. Sodelovala je v preko 50 mednarodnih raziskovalno-razvojnih projektih iz programov H2020, COST, LIFE in Interreg. Je članica Strokovnega sveta za učinkovito rabo energije pri ministrstvu RS za okolje in prostor.

Jože Kavtičnik

Jože Kavtičnik je ravnatelj OŠ Nazarje in profesor športne vzgoje. Poleg vodenja šole je občinski svetnik v svetu Mestne občine Velenje in predsednik nadzornega odbora Olimpijskega komiteja Slovenije. Bil je učitelj v srednji in v osnovni šoli, trener atletov, rokometašev, smučarjev, organizator številnih prireditev in športnih tekmovanj. Leta 1980 je v Velenju ustanovil alpsko šolo smučanja in organiziral pionirsko olimpiado, ki sta uspešno delovali do leta 1990. Bil je pobudnik brezplačnih plavalnih tečajev otrok v Velenju in ta oblika organizacije je še danes uspešna. V obdobju 1986 do 1990 je bil predsednik Zveze telesno kulturnih organizacij Velenje, od 1995 do 2008 pa predsednik Športne zveze Velenje. Leta 1988 je prevzel zaključna dela izgradnje OŠ Šalek in bil njen ravnatelj do leta 2000. Takrat je bil izvoljen v Državni zbor RS. Od leta 2003 do 2008  je bil član sveta Fundacije za financiranje športnih organizacij RS. Po preteku mandata v državnem zboru se je zaposlil kot učitelj športne vzgoje na OŠ Nazarje in bil leta 2006 izbran za ravnatelja.

Kristijan Anton Kontarščak

Kristijan Anton Kontarščak, univ.dipl.prav., je odvetnik v Mariboru. Pri svojem delu se že več let poglobljeno ukvarja z vsebino Zakona o gospodarskih družbah. Na področju korporacijskega prava ima bogato strokovno znanje, saj opravlja magistrski študij gospodarskega prava in ima tudi dolgoletne izkušnje, ki jih je pridobival kot pravni svetovalec v finančnem holdingu, družbi za upravljanje in pri odvetniku. Sodeloval je že pri številnih zahtevnih projektih s področja korporacijskega prava. Redno objavlja strokovne članke v  strokovni literaturi. Več o avtorju na http://odvetnik-kontarscak.si 

Ksenija Mihovar Globokar

Ksenija Mihovar Globokar je univerzitetna diplomirana pravnica. Zaposlena je v Službi Vlade republike Slovenije za zakonodajo. Opravlja funkcijo direktorice. Ožje področje njenega profesionalnega dela je pravna ureditev negospodarskih javnih služb (vzgoja in izobraževanje, raziskovalna dejavnost), sistem zavodov, plačni sistem v javnem sektorju, delovna razmerja. Ob svojem delu je tudi predavala na seminarjih s področja javnih služb, pisala članke in konkretne odgovore s tega področja in v soavtorstvu pripravila komentar k Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju. 

mag. Aleksandra Miklavčič

Aleksandra Miklavčič je univerzitetna diplomirana ekonomistka in je magistrirala s področja državnih in evropskih študij. Več kot 15 let že dela na področju plačilnega prometa oziroma plačilnih storitev. Zaposlena je v Upravi Republike Slovenije za javna plačila, kjer je vodi področje opravljanja plačilnih storitev za proračunske uporabnike. Sodelovala je v projektu Vzpostavitve enotnega zakladniškega sistema, danes pa sodeluje v projektu SEPA, ki teče v okviru Združenja banka Slovenije.  Aktivno sodeluje tudi v medresorskih projektih oziroma delovnih skupinah na področju e-računov, javnofinančnih prihodkov, statistike in metodologije dela.

mag. Alojz Širec

Je magister organizacijskih ved. Pedagoške izkušnje je pridobival kot učitelj matematike in fizike. Bil je tudi ravnatelj na osnovni šoli, kasneje pa pedagoški svetovalec za področje matematike in fizike na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo. Krajši čas je bil poklicni član izvršnega sveta ene izmed tedanjih večjih mariborskih občin za področje družbenih dejavnosti, torej tudi šolstva. Najpomembnejše strokovne in organizacijske izkušnje je pridobil na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo v Organizacijski enoti Maribor, kjer je bil skoraj petnajst let predstojnik. Spodbudil je nekaj uspešnih procesov, mnogi so se uveljavili v slovenski šolski praksi, npr: vzpostavil in razvil je zametek sprotnega izpopolnjevanja ravnateljev, spodbudil strokovno izobraževanje vzgojiteljev in učiteljev prek organizirane mreže strokovnih aktivov, spodbudil je uvajanje projektnega dela v vrtcih in šolah, spodbudil je uvajanje dodatnega pouka iz matematike v osnovnih šolah, začel je uvajati ciljno naravnane učne načrte fizike v osnovni šoli, razvil je strokovne posvete ravnateljev, pomagal osmisliti obiske ravnateljev in učiteljev v tujini, sodeloval je pri preobrazbi osnovne šole v devetletko itd. Svoje službovanje je zaključil z osemletnim delom na Inšpektoratu Republike Slovenije za šolstvo in šport v vlogi glavnega inšpektorja. Pomagal je razviti doktrino delovanja slovenske šolske inšpekcije, ki je bila tik pred tem ustanovljena. Objavil je vrsto strokovnih člankov in drugih del – predvsem s področja ravnateljevega dela in šolske inšpekcije. V šoli za ravnatelje je bil zunanji predavatelj za področje šolske zakonodaje. Še vedno pa sodeluje pri izvajanju projektov s področja vodenja za učenje in sodobnih pristopov k učenju, kjer pomaga pri izobraževanju učiteljev in ravnateljev.

mag. Andrej Tomšič

Po končani gimnaziji se je vpisal na Ekonomsko fakulteto v Ljubljani, kjer je leta 2001 diplomiral z zagovorom diplomskega dela Informacijske ceste – infrastruktura digitalne ekonomije, strategije in pristopi. V letu 2002 se je zaposlil na Ministrstvu za informacijsko družbo, kjer je kot član eEUROPE+ 2003 Statistical Working Group deloval predvsem na področju metrike informacijske družbe. Bil je član naslednjih teles DG INFSO pri Evropski komisiji: eEUROPE +2003 Statistical Working Group, eAccessibility Expert Group, ENISA National Liaison Officer, eEUROPE 2005/ i2010 ter Safer Internet plus Management Committee. Leta 2006 je magistriral iz informacijsko upravljavskih ved na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Pri Informacijskem pooblaščencu je zaposlen od leta 2006 in je državni nadzornik za varstvo osebnih podatkov, glavne teme, s katerimi se ukvarja, pa so informacijske tehnologije in osebni podatki, biometrija in zavarovanje osebnih podatkov

mag. Andrej Zaman

Andrej Zaman je univerzitetni diplomirani politolog, leta 2008 pa je na Fakulteti za družbene vede magistriral s področja Politologije. Njegovo magistrsko delo z naslovom ''Decentralizacija osnovnega šolstva v Sloveniji - Vloga starševskih organizacij v slovenskem osnovnošolskem sistemu'' je bila prva politološka študija te teme v Sloveniji. V prostem času se že vrsto let aktivno ukvarja s problematiko sodelovanja staršev v osnovnošolskem sistemu, hkrati pa proučuje tudi načine sodelovanja staršev v šolskem sistemu v tujini in njihov vpliv v šolskih sistemih posameznih držav.

mag. Mateja Avbreht

Mateja Avbreht je univerzitetna diplomirana ekonomistka in je magistrirala s področja državnih in evropskih študij. Kot vodja oddelka za opravljanje plačilnih storitev je zaposlena v Upravi Republike Slovenije za javna plačila vse od njene ustanovitve leta 2003. Strokovno deluje na področju plačilnih storitev že od leta 1993, ko se je zaposlila pri takratni Službi družbenega knjigovodstva. Sodelovala je pri projektu vzpostavitve enotnega zakladniškega sistema, aktivno deluje v projektu SEPA, ki od leta 2004 poteka pod okriljem Združenja bank Slovenije, poleg tega pa sodeluje na strokovnih seminarjih in izobraževanjih s področja plačilnih storitev, plačilnih sistemov ter javnih financ, večkrat je sodelovala kot predavateljica v okviru internih izobraževanj ter imela prispevek na mednarodni konferenci klirinških hiš na temo vloge UJP pri vključevanju v okolje SEPA.

mag. Matjaž Kovač

Matjaž Kovač je univerzitetni diplomirani pravnik in magister pravnih znanosti. Zaposlen je na Direkciji Republike Slovenije za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo, kjer je odgovoren za vodenje javnih naročil in sklepanje investicijskih pogodb. Je strokovnjak za gospodarsko pravo, pogodbeno pravo in davke ter zelo aktiven avtor na omenjenih področjih. Je višji predavatelj na Višji strokovni šoli v Celju za predmet Pogodbeno pravo ter na Višji strokovni šoli B2 IC za predmeta Poslovno pravo in Davki. Je tudi avtor strokovnih gradiv za izvajanje teh predmetov. Leta 2004 je izšla njegova knjiga Obdavčevanje svetovnega dohodka, leta 2007 je izšlo njegovo delo Prevozne pogodbe, leta 2008 je pripravil strokovni priročnik Davki od A do @ in leta 2009 monografijo  Javna naročila in javno-zasebno partnerstvo. Objavil je tudi veliko strokovnih člankov s področja davčnega in finančnega prava, prometnega oprava, gospodarskega prava in prava javnih naročil.

mag. Rosana Lemut Strle

Rosana Lemut Strle je magistrica pravnih znanosti, zaposlena pri Informacijskem pooblaščencu  kot namestnica informacijske pooblaščenke. Profesionalno delo je prvenstveno osredotočeno na področje varstva osebnih podatkov pa tudi dostop do informacij javnega značaja. Je avtorica člankov s področja zdravstvenega zavarovanja in s področja varstva osebnih podatkov. Na obeh področjih je dejavna tudi kot predavateljica.

mag. Tanja Urbanija

Mag. Tanja Urbanija je končala magistrski študij davčnega prava mariborske Pravne fakultete. V letu 2001 je pridobila certifikat za uspešno opravljen izpit za davčnega svetovalca, ki ga podeljuje Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije. Ima bogate izkušnje s področja računovodstva, saj je delala v računovodskem servisu, objavlja članke v strokovnih publikacijah in sodeluje pri pripravi in izvedbi številnih strokovnih predavanj. Izkušnje ima na področju svetovanja, načrtovanja in zastopanja v davčnih inšpekcijskih nadzorih. Kot soavtorica je objavila pet knjig, od tega eno v tujini. Svetuje na področju DDV, davka od dohodkov pravnih oseb in dohodnine.

Milan Železnik

Milan Železnik se od leta 1997 strokovno ukvarja z javnim naročanjem in projekti podeljevanja koncesij. Do leta 2004 je bil zaposlen na Službi Vlade RS za lokalno samoupravo, kot namestnik direktorja. Pred tem je bil zaposlen v gospodarstvu in občinski upravi. Pripravil je več priročnikov za izvajanje javnih naročil, bil predavatelj za javno upravo in javne službe na Višji šoli Doba v Mariboru, predavatelj na različnih seminarjih s področja javnega naročanja in javno zasebnega partnerstva.

Sedaj je strokovni sodelavec in prokurist v Evropskem pravnem centru Maribor, ki se ukvarja s pripravo strokovnih podlag za podelitev koncesij na različnih področjih. Kot strokovni sodelavec je izvedel številne projekte s področja javnega naročanja za nabavo blaga, storitev in gradenj za javne naročnike in številne projekte za podelitev koncesij javnih služb in drugih oblik javno zasebnega partnerstva.

Mitja Žiher

Po zaključku šolanja na Pravni fakulteti v Mariboru se je leta 2005 zaposlil na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeva, kjer je podsekretar na Direktoratu za delovna razmerja in pravice dela. V okviru svojih delovnih nalog je sodeloval pri pripravi pokojninske reforme in bil eden izmed odgovornih za strokovno pripravo predloga Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) iz leta 2012 ter iz leta 2010. Redno sodeluje na domačih in tujih konferencah (GV, TAIEX Expert Mission ipd.) in je vladni predstavnik v Svetu Zavoda za pokojninska in invalidsko zavarovanja Slovenije. 

Polona Zupančič

Polona Zupančič ima bogate izkušnje pri vodenju interaktivnih delavnic komunikacije, ki vodijo k boljšim odnosom na delovnem mestu in s poslovnimi partnerji. Vsak udeleženec se znajde na neki točki osebne rasti, kjer dobi veliko uporabnih idej, kako izboljšati svojo čustveno inteligentnost v svojem vedenju, ki vodi k želenim spremembam.

Na Gea Collegu poučuje Poslovno komuniciranje, Prodajo in Nabavo; v letu 2019 so jo študenti imenovali za najboljšo predavateljico leta. Je tudi soavtorica naših priročnikov poslovne komunikacije, vodenja in nabavnega poslovanja. V prostem času uči jogo, rada se potepa po svetu, veliko bere in ljubi življenje.

Renata Praća

Renata Praća je zaposlena na ZZZS Območna enota Kranj kot vodja izpostave Škofja Loka. Kot vsebinski vodja projekta na ZZZS je sodelovala je pri nastanku portala e-VEM (priprava navodil, usposabljanje referentov točk e-VEM in delavcev v prijavno-odjavnih službah ZZZS). Ima dolgoletne izkušnje kot predavateljica na seminarjih (elektronski obrazci M, vsebine s področja obveznega zdravstvenega zavarovanja …)

Robert Vaupotič

Robert Vaupotič je diplomirani varnostni inženir, zaposlen kot vodja enote v mariborskem podjetju Civis, ki se ukvarja z izvajanjem strokovnih nalog s področij varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požari, s področjem energetike, z uvajanjem standardov v podjetjih in drugimi področji. Na področju varnosti in zdravja pri delu dela od leta 1991, in sicer od zaključka rednega študija na Višji tehniški varnostni šoli v Ljubljani, kjer je pridobil strokovni naziv varnostni inženir. Po zaključku študija je  delal kot vodja službe za varstvo pri delu v Tovarni sladkorja v Ormožu. Leta 2002 je ob dodatnem študiju ob delu diplomiral na Oddelku za tehniško varnost na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani in si pridobil naziv diplomirani varnostni inženir. Po ukinitvi proizvodnje sladkorja v Tovarni sladkorja v Ormožu je po krajšem delu v podjetju Poslovne integracije iz Maribora, od začetka leta 2008 pa dela v podjetju Civis.

Splošni pogoji

PRIROČNIK S SPLETNIM STIČIŠČEM

Naročnina glede na izbran paket vključuje tiskano ali tiskano in digitalno izdajo priročnika, dostop do spletnega stičišča in vse pripadajoče posodobitve v obdobju aktivne naročnine. Naročnina je sklenjena za nedoločen čas (najmanj dvanajst mesecev od dneva naročila), obračuna pa se v obliki enkratnega vstopnega zneska ob naročilu in nadaljnje mesečne naročnine. Naročnina na portal se samodejno podaljša ob koncu obračunskega obdobja. Če želite naročnino na portal prekiniti, je o tem treba pisno opozoriti Založbo Forum Media najmanj 30 dni pred pričetkom novega obračunskega obdobja. Naročnina se v tem primeru prekine v roku treh mesecev od vaše pisne odjave. Naročnine ni mogoče prekiniti v obdobju dvanajstih mesecev od dneva naročila. Dostopne podatke za portal boste prejeli na vaš elektronski poštni naslov po plačilu predračuna. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Če potrebujete ponudbo za izdajo nove naročilnice za posamezno koledarsko leto, nas o tem predhodno obvestite.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Brez zadetka
5 % Popusta
Naslednjič
Skoraj!
25 % Popusta
10 % Popusta
Ni nagrade
Nimate sreče
Skoraj!
20 % Popusta
5 % Popusta
10 % Popusta
DECEMBRSKI POPUSTI POSKUSITE SREČO IN ZADENITE POPUST!

Vnesite vaš e-naslov in zavrtite kolo sreče. To je vaša priložnost, da zadenete posebne popuste!

Koda popusta se vam avtomatsko doda v košarico.

Splošni pogoji:

 • Popust velja 3 dni od prejema.
 • Popusta ni mogoče uveljavljati hkrati z drugimi popusti ali posebnimi akcijami.

 • Promocija poteka do vključno 31. 12. 2019.