Priročnik za nabavnike

Priročnik za nabavnike

Konkretni napotki in praktični pripomočki za učinkovito izvajanje nabavne funkcije

Izberite svojo različico produkta:Clear
 • Opis
 • Koristi
 • Vsebina
 • Aktualno
 • Avtorji
 • Splošni pogoji

Opis

Nabava ima veliko večji vpliv na dobiček kot prodaja – pri stopnji dobička 10 odstotkov ima zmanjšanje nabavnih stroškov za 100.000 evrov enak vpliv kot povečanje prodaje za 1 milijon evrov. Še tako majhna privarčevana vsota pri nabavnih stroških neposredno prispeva k dobičku podjetja, zaradi nestrokovnih odločitev pa lahko zlahka spregledamo možnosti za varčevanje in povzročamo izgubo.

Razvoj nabavnega menedžmenta mora biti usklajen s spreminjajočim se svetom okoli nas. Odgovorni za nabavo morate čedalje bolj utemeljevati dodano vrednost v svojih podjetjih in dokazovati sposobnost spopadanja z izzivi. Temu je namenjen tudi Priročnik za nabavnike, v katerem so na enem mestu zbrati teme, s katerimi se vodje nabav in nabavniki srečujete pri strateškem načrtovanju nabave ter pri svojem vsakodnevnem delu.

V Priročniku za nabavnike najdete praktične in strokovne usmeritve:

 • Obvladovanje tveganj v nabavi
 • PMI (indeks nabavnih menedžerjev),
 • Obvladovanje zalog
 • Reševanje reklamacij
 • Ocena uspešnosti nabave
 • Obvladovanje stroškov
 • Upravljanje dobaviteljske baze
 • Incoterms
 • Davčni inšpekcijski nadzor
 • ISO 14001
 • Nabavna pogajanja
 • Vodenje nabavne ekipe
 • Sklepanje pogodb
 • Zavarovanje terjatev
 • LEAN …


Učinkovita organizacija nabave

 • Strateška, taktična in operativna nabava
 • Ključni procesi v nabavi
 • Mejni procesi nabave
 • Racionalizacija procesov
 • Tveganja v nabavi


Učinkovito planiranje nabave in obvladovanje zalog

 • Pomen in vloga managementa zalog
 • Funkcije zalog
 • Vrste zalog
 • Analiza zalog
 • Ekonomična naročilna (dobavna) količina (ENK)
 • Oblike sistemov naročanja
 • Nabava materiala, storitev in obveznosti
 • Zagotavljanje virov financiranja in zunanje podpore


Učinkovito izvajanje nabave in izgradnja oskrbovalne verige

 • Dejavniki učinkovitega izvajanja nabave
 • Učinkovito razreševanje reklamacij
 • Obvladovanje nabavne dokumentacije
 • Izgradnja oskrbovalne verige z dobavitelji
 • Vrednotenje uspešnosti menedžmenta nabave
 • Obvladovanje stroškov
 • Dobavitelji kot poslovni partnerji
 • Kaj morate vedeti o davku na dodano vrednost


Ocenjevanje dobaviteljev in strateška partnerstva

 • Strategija sodelovanja in razvoj strateškega partnerstva
 • Upravljanje dobaviteljske baze
 • Ocenjevanje dobaviteljev


Učinkovita nabavna pogajanja

 • Metode ocene sogovornika
 • Tehnike za suveren nastop
 • Priprave na pogajanja
 • Oblikovanje strategije nabavnih pogajanj
 • Obvladovanje neprijetnih čustev in kontrola stresa
 • Pogajanja s poslovnimi partnerji iz različnih poslovnih okolij
 • Time management
 • Nabavna pogajanja – izkušnje iz prakse
 • Telefonski pogovor
 • Business English
 • Promocija in samopromocija


Uspešno vodenje ekipe

 • Učinkovita komunikacija in vzpostavitev pretoka informacij
 • Dvig učinkovitosti v organizaciji
 • Odrejanje nalog in pogovor o ciljih
 • Težave s komunikacijo na delovnem mestu
 • Delegiranje, zagotavljanje razumevanja in nadzor nad
 • Stres na delovnem mestu in kako ga lahko upravljamo
 • Učinkovito vodenje sestankov
 • Timsko delo
 • Transformacijsko vodenje
 • Vloga vodje pri učinkovitem vpeljevanju sprememb
 • Težavni sogovorniki
 • Sodelovalni jezik vodenja
 • Mreženje – navezovanje kontaktov
 • Strupeni sodelavci
 • Izbor in lastnosti uspešnega nabavnega menedžerja
 • Vodenje, komunikacija in motiviranje heterogene ekipe
 • Ocenjevanje delovne uspešnosti
 • Do večje učinkovitosti in sreče zaposlenih s skrajšanim delovnikom


UPORABNI DOKUMENTI (obrazci, vzorci, excel tabele ipd.)

 • Organizacija nabave
 • Planiranje nabave in obvladovanje zalog
 • Izvajanje nabave in izgradnja oskrbovalne verige
 • Ocenjevanje dobaviteljev in strateška partnerstva
 • Nabavna pogajanja
 • Poslovna korespondenca
 • Promocija in samopromocija
 • Vodenje ekipe
 • Nabavne pogodbe in ključni pravni vidiki
 • Lean in “vitka” nabava

V tokratni posodobitvi preberite tudi:

Agilnost v nabavi

Spremembe izdelkov, njihovo pojavljanje in izginjanje, digitalizacija, četrta industrijska revolucija, množična uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije… so le nekatere od neprestanih sprememb, ki smo jim izpostavljeni. Da v takem okolju lahko ostanemo učinkoviti in konkurenčni, moramo postati agilni. V luči nabave pojasnjujemo:

 • dimenzije agilnosti in njihove lastnosti,
 • šest pomembnih praks, ki se jih morajo zavedati vodje, v kolikor želijo izkoristiti potenciale agilnosti
 • novodobni vplivi na nabavo,
 • štiri ključne značilnosti agilne nabave,
 • temeljne sposobnosti agilne nabave in vrste agilne nabave,
 • kako doseči agilnost nabave,
 • agilnost ali vitkost,
 • faktorji vitke in agilne nabave,
 • model doseganja agilnosti nabave,
 • ocenjevanje napredka pri dozorevanju agilne nabave ter ravni agilnosti,
 • nabava v sodobnih organizacijah …

Varstvo poslovnih skrivnosti po novem

20. aprila 2019 je začel veljati Zakon o poslovni skrivnosti (ZPOsS), ki ureja poslovno skrivnost, pravila določitve in varstvo teh pravic. Z uveljavitvijo nove ureditve je prenehala veljati ureditev varstva poslovnih skrivnosti v Zakonu o gospodarskih družbah (ZGD-1). Pojasnjujemo:

 • Razlika med poslovno skrivnostjo in industrijsko lastnino,
 • spremenjena odgovornost za varstvo poslovne skrivnosti(!),
 • opredelitev poslovne skrivnosti po ZGD-1 in ZPOsS
 • kumulativni pogoji za opredelitev informacije kot poslovna skrivnost,
 • zakonita pridobitev poslovne skrivnosti,
 • nelojalna konkurenca,
 • sporazum o nerazkrivanju poslovnih skrivnosti – NDA,
 • pravno varstvo poslovne skrivnosti,
 • zahtevki ob kršitvi poslovne skrivnosti,
 • dobroverni pridobitelj poslovne skrivnosti,
 • pogoji za plačilo denarnega nadomestila …

Konkurenčna prepoved in konkurenčna klavzula

Prepoved konkurence v delovnopravni zakonodaji obsega konkurenčno prepoved in konkurenčno klavzulo, povezuje pa se tudi z obveznostjo varovanja poslovne skrivnosti. Preberite:

 • razlika med konkurenčno prepovedjo in konkurenčno klavzulo
 • kriteriji za opredelitev kršitve konkurenčne prepovedi
 •  
 • kršitve konkurenčne prepovedi v praksi
 • povrnitev škode zaradi kršitve konkurenčne prepovedi
 • možnost vključitve konkurenčne klavzule v pogodbo o zaposlitvi
 • nadomestilo za spoštovanje konkurenčne klavzule
 • pogodbena kazen za primer nespoštovanja konkurenčne klavzule
 • prenehanje konkurenčne klavzule …

Avtorji

dr. Simona Šarotar Žižek

Docentka managementa poslovanja (management, organizacija, ravnanje z ljudmi pri delu, industrija 4.0) in vodja Inštituta za management in organizacijo Univerze v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta. Je avtorica ali soavtorica številnih knjig, člankov v mednarodnih in slovenskih revijah, knjigah, znanstvenih in strokovnih konferencah. Sodelovala je v različnih raziskovalnih projektih ("Celovit model za merjenje dobrega počutja zaposlenih v tranzicijskih organizacijah s primerjavo inovativnih in manj inovativnih praks" in "Sodobni model upravljanja človeških virov na področju turizma") in vodi tudi mednarodne projekte ("CHANCE-4-CHANGE" SMART PRODUCTION in REGIO HELP) in sodeluje v njih (GRENZ FREI). Je članica v raziskovalnem programu P5-0027: Prilagajanje slovenskega gospodarstva in razvojna identiteta Slovenije v EU. Svetuje v mednarodnih projektih kakor tudi podjetjem obenem tudi vodi seminarje in delavnice. Aktivna je tudi kot strokovnjakinja na področju varnosti in zdravja pri delu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Zato jo je pristojno ministrstvo imenovalo skupino slovenskih strokovnjakov pri EU-OSHA za področje varnosti in zdravja pri delu.

Franci Pušenjak

Predavatelj dela kot poslovni svetovalec in ima 40-letne izkušnje na področju logistike.  Sodeloval je v izgradnji številnih logističnih centrov doma in v tujini. Preučeval je različne organizacijske modele v praksi in teoriji ter jih tudi uspešno uvedel v poslovne sisteme. Poleg logistike se ukvarja s procesi nabave in procesi trženja, ki skupaj s procesi proizvodnje tvorijo temelj poslovanja. Gradnja in izboljševanje poslovnih procesov terjata inovativne zamisli in pristope, ki jih je vgrajeval v mnoge projekte slovenskih podjetij. Znanje je pridobival v odličnih interdisciplinarnih timih ter preko povzemanja najboljše prakse v razvitih poslovnih okoljih Evrope in ZDA. Je tudi višješolski predavatelj in svoje izkušnje prenaša na druge na mnogih seminarjih in izobraževalnih procesih.

Luka Rutar

Luka Rutar, direktor nabave v Steklarni Hrastnik, d.o.o., je diplomiral na Ekonomsko-poslovni fakulteti Maribor. Najprej se je zaposlil kot nabavnik v podjetju SGA, d.o.o., dobavitelju v avtomobilski industriji. Ukvarjal se je predvsem s strateškimi pogajanji, z iskanji novih virov in z ocenjevanjem dobaviteljev. V tem obdobju je svoje znanje nadgradil kot »Supplier development engineer«, v okviru česar se je podrobneje seznanil s filozofijo kaizen in z vitko proizvodnjo. Med delom v SGA je sodeloval pri vzpostavljanju nabavne službe v novoustanovljenem hčerinskem podjetju SAPS (danes Odelo Slovenija, d.o.o.).  V želji po nadgradnji svojega znanja in izkušenj se je zaposlil v podjetju Danfoss Trata, d.o.o., kot strateški nabavnik, odgovoren za področje plastike, elektronike, motorjev in vijačnega materiala. Po dveh letih uspešnega dela je prevzel odgovornost za strateško nabavo OEM izdelkov za Danfossovo divizijo District Heating (sedaj divizija District Energy), kjer se je seznanil z različnimi načini poslovanja, predvsem na Kitajskem, v Skandinaviji in v Rusiji. V Danfossu je bil član dveh materialnih nabavnih skupin v organizaciji globalne nabave. Steklarni Hrastnik se je pridružil kot direktor nabave z namenom sodelovanja pri prestrukturiranju podjetja. Kot predavatelj na seminarjih in izobraževanjih obravnava različne tematike s področja nabave, kot so inovativnost v nabavi in prihranki, pogajanja s tujimi dobavitelji ali kazalniki uspešnosti nabave. Uspešno izvajanje strategije nabave, kreativni pristop k dobaviteljem in nabavnim procesom ter poštenost so njegovo vodilo v poslu. 

mag. Suzana Ester Car

Samostojna svetovalka in trenerka, prepričana v možnost nenehnih izboljšav in doseganja višjih standardov – tako na področju osebnega razvoja kot na ravni organizacij. Pet let je bila pomočnica direktorja za razvoj ljudi pri delu na Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in alergijo Golnik. Zadnjih 10 let se največ posveča odnosom na delovnem mestu, učinkovitem komuniciranju, vodenju, razvoju in navdihovanju.

Marina Lindič

Marina Lindič je od 11.5.2005 zaposlena v Ursa Slovenija d.o.o. kot direktor Sektorja logistike in oskrbe – najprej za področje regije Adria, nato jugovzhodne Evrope in trenutno za Sredozemlje in jugovzhodno Evropo (SI, EX YU, IT, AT, HU, RO, BG, GR, TR). Pokriva področje logistike, planiranja proizvodnje,  oskrbe, skladiščenje končnih proizvodov in surovin za dve tovarni steklene volne, v Novem mestu in v Turčiji  ter tovarno XPS v Italiji .prav tako pokriva in oskrbo kupcev za Avstrijo, Italijo, Slovenijo ter ostale države bivše Jugoslavije, Romunijo, Bolgarijo, Turčijo in Grčijo. Od leta 1995 do maja 2005 je bila v podjetju Trimo d.d. zaposlena na delovnem mestu s posebnimi pooblastili in odgovornostmi kot vodja nabave. Področja, ki jih je pokrivala, so bila nabava materialov, storitev ter investicijskega blaga na domačem trgu in uvoz ter skladiščenje surovin, potrošnega materiala in carinskega skladišča. Študij je končala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Dodatno izobrazbo je pridobila na Poslovni šoli IEDC Bled. Je soustanoviteljica in predsednica Združenja nabavnikov Slovenije (ZNS).

Mark Tanko

Mark Tanko, od leta 2011 zaposlen v podjetju Studio Moderna d.o.o. kot manager oskrbovalne verige, že več kot deset let tako poslovno kot akademsko deluje na področju oskrbovalnih verig,. V podjetju Studio Moderna vodi oddelke centralne logistike in nabave, kjer se sooča z mednarodnimi izzivi, kot so dobavitelji iz Kitajske in Italije, transporti med kontinenti in v Vzhodni Evropi ter hitro spreminjajoče se razmere na prodajnih trgih podjetja Studio Moderna, kjer podjetje prodaja izdelke blagovnih znamk Dormeo, Delimano, Kosmodisk in Top Shop. Pred prihodom v Studio Moderna je najprej deloval kot načrtovalec oskrbovalne verige in pozneje kot direktor oskrbovalne verige za področje daljinskega ogrevanja v multinacionalki Danfoss, kjer je dodobra spoznal proizvodno usmerjeno oskrbovalno verigo in izzive povezane s planiranjem potreb v verigi in s tem povezano nabavo vhodnih materialov. Mark Tanko je reden govorec na mednarodnih srečanjih o izzivih oskrbovalnih verig in pisec strokovnih člankov. Študij je zaključil na Ekonomski Fakulteti v Ljubljani, nadgradil pa ga je na Poslovni šoli IEDC Bled. http://si.linkedin.com/in/marktanko

Martin Breskvar

Martin Breskvar je diplomirani pravnik, ki trenutno svoje strokovno izpopolnjevanje nadaljuje na magistrskem študiju mednarodnega javnega prava na Univerzi v Oslu. Aktivno se je začel udejstvovati že zelo zgodaj, med letoma 2003 in 2010 je bil prostovoljec Društva UNICEF Slovenija, kjer je bil član strokovnega Nacionalnega odbora za uresničevanje otrokovih pravic, predsednik Nacionalnega odbora za participacijo otrok in mladostnikov, zadnje leto pa tudi član Izvršilnega odbora in vodja skupine za pravna vprašanja. V preteklosti je bil tudi član delovne skupine, ki je pod koordinatorstvom Varuha človekovih pravic RS pripravila pilotski projekt 'Zagovornik – glas otroka', je pa tudi pobudnik civilne iniciative Za boljši UNICEF. Martin Breskvar svoja znanja redno izpopolnjuje na številnih nacionalnih in mednarodnih seminarjih, kongresih in konferencah, pogosto pa je sodeloval tudi pri njihovi organizaciji in vodenju. Med svoje konjičke prišteva rodoslovje in potovanja, večletne izkušnje pa ima tudi na področju javnega nastopanja in pisanja govorov.

Polona Zupančič

V okviru svojega podjetja Sedi.5 d.o.o. se ukvarja z vodenjem komunikacijskih delavnic v odnosih s poslovnimi strankami (prodajni/nabavni razgovor, pogajanja, bonton, reševanje pritožb, izterjava dolgov, telefonska in pisna komunikacija), medsebojnih odnosih znotraj podjetja oziroma delovne skupine (reševanje konfliktov, ustvarjalna klima, timsko delo, vodenje) ter odnosih v zasebnem življenju ter osebnostno rastjo. Svojo kariero je začela kot izvozna komercialistka v podjetju Iskra Commerce, nato se je preizkusila kot profesorica ekonomskih predmetov na Srednji gradbeni in ekonomski šoli v Ljubljani, nadaljevala kot ekskluzivni zastopnik mednarodnega koncerna Swedish Match na slovenskem in hrvaškem trgu in kasneje kot vodja področja na Centru za tehnološko usposabljanje. Deluje kot mediatorka, moderatorka in certificirana trenerka SDI ter je habilitirana predavateljica na Gea Collegu za predmet Prodaja ter Ekonomika poslovanja na ESIC. Že vrsto let piše strokovne članke v revije Profesionalna prodaja, Finance, HRM, Poslovna asistenca in je avtorica brošure Poslovni bonton (Verlag Dashofer, 2008) ter priročnika 1:0 za nabavnika (Planet GV, 2008).

Trpimir Štiglic

Trpimir Štiglic je zadnjih enajst let zaposlen v Danfoss Trata, d.o.o. Sedem let je opravljal delo vodje nabave, pred dvema letoma pa je prevzel vodenje strateške nabave v Danfoss District Energy, poslovna enota Controls, ki pokriva pet podjetij na Kitajskem, Danskem, v Rusiji in v Sloveniji.  Preden je prestopil v nabavo, je v Danfossu  na strani prodaje delal kot skrbnik za večje kupce, pred tem pa je v enem od slovenskih podjetij razvijal trg in skrbel za prodajo sistemov za avtomatizacijo in nadzor energetskih sistemov v zgradbah. V podjetju Hermes Plus d.d. je kot direktor prodaje osebnih računalnikov in periferne opreme postavil distribucijsko mrežo za te izdelke na področju nekdanje Jugoslavije.  Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani inženir strojništva. Študij je končal na Strojni fakulteti v Ljubljani. Dodatno se je izobraževal na Poslovni šoli IEDC Bled. Planet GV in Združenje nabavnikov Slovenije (ZNS) sta mu leta 2011 podelila priznanje Nabavni Manager leta 2011.

Valči Plut

Valči Plut, univ.dipl.ekonomistka Nabavna Managerka Slovenije 2013 in članica Strokovnega sveta Združenja nabavnikov Slovenije, od januarja 2016 Vodja protiprodaje dobaviteljem na nivoju koncerna Iskra d.d., pred tem Direktorica nabave in logistike v podjetju Iskra d.d..Po zaključenem višješolskem študiju na Ekonomski Fakulteti v Ljubljani, je leta 1982 začela svojo poslovno pot v podjetju Iskra kondenzatorji d.d., Semič. Vodenje nabave je prevzela pred šestnajstimi leti in bila vodja nabave tudi v letih 2001 do 2004, ko je bilo podjetje Iskra kondenzatorji d.d. v rokah nemških lastnikov. V tem času je zaključila univerzitetni študij na EPF Maribor in pedagoško andragoško izobrazbo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Skozi vsa leta zaposlitve se je dodatno izobraževala, tako na strokovnem, kot tudi jezikovnem področju. Raznolika nabavna področja, kot je nabava materiala, blaga, storitev ter investicijskega blaga, vodenje skladišč materiala in gotovih izdelkov, vodenje logističnega oddelka, ki se ukvarja z organizacijo prevozov na uvozni in izvozni strani in carinjenjem vseh vrst blaga v/iz globalnega svetovnega trga, ji je dalo bogate izkušnje, ki jih danes lahko s pridom uporablja pri svojem delu v velikem podjetju, kjer se z najvišjo mero gospodarnosti loteva vsakega dela, novosti pa sprejema kot poseben izziv.Njena nova funkcija v podjetju pomeni za njo velik izziv, dolgoletne izkušnje na nabavni strani jemlje kot prednost razumevanja nabavnika na drugi strani pogajalske pozicije. Svoje bogate izkušnje želi na čim bolj pristopen način prenesti na mlajše generacije.

Splošni pogoji

Ob naročilu poslovne izdaje priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Ob naročilu online izdaje priročnika (letne ali mesečne) pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju enega leta. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Ob naročilu tiskane izdaje priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.