Postopek usmerjanja v praksi

Postopek usmerjanja v praksi

Na enem mestu zbrane vse informacije in podlage, ki jih potrebujete za pravilno zakonsko in strokovno vodenje postopka usmerjanja otrok s posebnimi potrebami

 • Komentar pravnih predpisov
 • Strokovna postopkovna navodila
 • Vzorci dokumentacije
 • Postopkovniki in kontrolni seznami
 • Odgovori na konkretna vprašanja iz prakse
Izberite svojo različico produkta: Počisti
 • Opis
 • Vsebina
 • Splošni pogoji

Opis

Uporabite pripravljene podlage in jih enostavno prilagodite svojim potrebam za:

 • Ustrezno izvajanje kontinuuma pomoči
 • Pravilno in zakonsko skladno vodenje postopka usmerjanja
 • Pravilno izvrševanje pravic otrok s posebnimi potrebami
 • Prihranek časa in poenostavljeno delo brez napak

Zakaj se priporoča uporaba pravnih podlag in praktičnih vzorcev?

Naši otroci so različni, tako nekateri brez večjih težav izpolnjujejo svoje šolske obveznosti, drugi pa se zaradi različnih dejavnikov pri tem soočajo z ovirami. Takrat jih vključimo v kontinuum pomoči, ki po korakih omogoča, da otrok premaguje težave, s katerimi se sooča. Včasih pa otrok potrebuje tudi bolj strukturirano in organizirano učno pomoč, ki mu preko pomoči strokovnjakov omogoča, da še bolj razvija svoja močna področja in premaguje težave. Te pravice so zapisane tudi v Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1), podzakonskih aktih s področja usmerjanja otrok s posebnimi potrebami in Zakona o splošnem upravnem postopku, ki natančno določajo postopek usmerjanja za pridobitev odločbe, ki mu priznava določene pravice in prilagoditve, in izvrševanje pravic, ki izhajajo iz tega.

Ko kot strokovna oseba začnete s postopkom usmerjanja otroka, ki ima težave, morate biti tako s postopkom samim in nato izvajanjem pravic iz odločbe seznanjeni celovito, upoštevati morate vse zakonske določbe ter strokovne usmeritve, predvsem pa morate poznati tudi dileme in napake iz prakse.

V vsakdanji praksi pa se kljub zelo konkretni zakonski ureditvi in dolgoletnim strokovnim izkušnjam pojavljajo številne dileme na področju dela z otroki s posebnimi potrebami in učnimi težavami:

 • kako začeti obravnavo in postopek usmerjanja po Zakonu o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami;
 • katere oblike pomoči in prilagoditve lahko učenec prejme v posamezni fazi Kontinuuma pomoči učencem z učnimi težavami;
 • kako oceniti, kdaj začeti postopek usmerjanja;
 • kako preveriti kadrovske in ostale pogoje za izvajanje dodatne strokovne pomoči oziroma izobraževanje;
 • kaj mora vsebovati dokumentacija ob začetku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami;
 • kako pravilno ravnati, ko zavod prejme odločbo o usmeritvi ter kakšni so roki;
 • kako poteka pritožbeni postopek in na kaj je treba biti pozoren;
 • kako oblikovati poročilo o otroku s posebnimi potrebami;
 • kako oblikovati strokovno skupino in kdaj pripraviti individualizirani program (IP);
 • kako sodelovati s starši in učencem pri pripravi IP;
 • kaj vse mora vsebovati IP in na kaj se pri pripravi pogosto spregleda;
 • kako spremljati realizacijo IP-ja in kako pogosto ter kdo ga evalvira;
 • kako organizirati izvajanje dodatne strokovne pomoči po odločbi v praksi;
 • kako izvajati prilagoditve v procesu pouka in poučevanja;
 • kako je urejena pravica do začasnega ali stalnega spremljevalca;
 • na kakšen način se izvaja svetovalna storitev;

Zato uporabite informacije in strokovne napotke iz zbirke, pravilno izvršujte pravice otrok s posebnimi potrebami in se vnaprej izognite neprijetnim napakam.

1. PREDŠOLSKA VZGOJA

 • Zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami in otrok z rizičnimi dejavniki v predšolskem obdobju
 • Postopek obravnave

2. OSNOVNA IN SREDNJA ŠOLA

 • Izvajanje Kontinuuma pomoči učencem z učnimi težavami
 • Uvedba postopka usmerjanja
 • Dokumentacija ob začetku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami in obvezna vsebina
 • Izpolnjevanje kadrovskih in prostorskih pogojev
 • Postopki ob prejemu odločbe o usmeritvi
 • Pravnomočnost odločbe
 • Imenovanje strokovne skupine
 • Priprava individualiziranega načrta
 • Sodelovanje s starši otrok s PP
 • Izvajanje odločbe o usmeritvi otrok s PP
 • Prilagoditve v procesu pouka in poučevanja
 • Izvrševanje odločbe

3. PRITOŽBA NA ODLOČBO

 • Kdo ima pravico do pritožbe
 • Komisija za pritožbo
 • Priprava pritožbe in potrebna dokumentacija
 • Odločanje o pritožbi
 • Odločitev komisije za pritožbo

Vzorci dokumentov:

 • Obrazci za izdelavo izvirnega delovnega projekta pomoči
 • Soglasje za zbiranje osebnih podatkov za zbirko podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje
 • Vključitev učenca v Kontinuum pomoči – zbirka zapisnikov ter evalvacij
 • Vključitev učenca v Kontinuum pomoči – postopkovnik
 • Vključitev učenca v Kontinuum pomoči – kontrolni seznam z opomniki
 • Začetek postopka usmerjanja – postopkovnik
 • Začetek postopka usmerjanja – kontrolni seznam obveznosti
 • Izjava šole o izvajanju koncepta učne težave v osnovni šoli
 • Poročilo vrtca o otroku
 • Poročilo vzgojno-izobraževalnega oz. socialnovarstvenega zavoda o otroku
 • Zahteva za spremembo odločbe o usmeritvi obrazec
 • Zahteva za uvedbo postopka usmerjanja
 • Obveznosti ob prejemu odločbe o usmeritvi – kontrolni seznam z opomniki
 • Oblikovanje strokovne skupine – vzorec vabila, zapisnika …
 • Sodelovanje s starši – vzorci vabil, zapiskov, uradnih zaznamkov, izjave, soglasja …
 • Individualizirani program – zbirka vzorcev za vse skupine otrok s posebnimi potrebami
 • Dopolnilo IP-ja – vzorec
 • Evalvacija IP-ja – postopkovnik
 • Pritožba na odločbo o usmerjanju – vzorec
 • Pritožba na odločbo o usmerjanju – postopkovnik s kontrolnim seznamom

Splošni pogoji

Z naročilom izdelka boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj, ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Košarica
0