Plače v gospodarstvu

Plače v gospodarstvu

Računovodski, davčni in pravni vidik plač v gospodarstvu

Izberite svojo različico produkta:Clear
 • Opis
 • Koristi
 • Vsebina
 • Aktualno
 • Avtorji
 • Splošni pogoji

Opis

Odgovorni za pravilen obračun plač in nagrajevanje delavcev potrebujete za hitro in pravilno opravljeno delo poglobljeno znanje, ki ga morate stalno nadgrajevati in strokovne napotke, ki jih lahko takoj prenesete v vašo prakso.

Napake in nepravilnosti pri obračunavanju plač imajo negativne pravne in finančne posledice in vodijo do nepravilnega izračuna pokojnine.

Tudi v primeru, da plače obračuna zunanji izvajalec, je odgovornost za pravilen obračun in izplačilo plače na strani podjetja, ki plače izplača – torej vas izbira zunanjega izvajalca ne obvaruje pred sankcijami za nepravilnosti v postopku obračuna in izplačila plač.

Hitro nadgradite svoje znanje in bodite pri svojem delu res zanesljivi in učinkoviti! Naročite online priročnik Plače v gospodarstvu in poiščite odgovore na vsa vaša vprašanja.

OGLEJTE SI PORTAL  https://www.place-gospodarstvo.si/, na katerem se lahko tudi brezplačno registrirate.

Priročnik z dostopom do portala Plače v gospodarstvu vam zagotavlja:

 • stalno obveščanje o novi zakonodaji;
 • poznavanje in razumevanje davčnega, računovodskega in pravnega vidika obračuna dohodkov fizičnih oseb;
 • natančne, pregledne informacije in pojasnila s konkretnimi primeri – za obračune na podlagi upoštevanja posebnosti zaposlenih (invalidi, boleznine (poškodba, bolezen, nega, porodniška, starševsko nadomestilo…), odsotnost z dela, bonitete napoteni delavci, knjižbe obračuna plač in izplačil vseh vrst dohodkov …

Ponudba zajema:

 • brezplačen dostop do priročnika s portalom Plače v gospodarstvu kjerkoli in kadarkoli,
 • priročnik v tiskani obliki,
 • stalno strokovno oporo – brezplačno svetovanje najboljših strokovnjakov.
 • video seminar Potni stroški – obravnava potnih nalogov z računovodskega in davčnega vidika,
 • dostop do:
 • vzorcev različnih pogodb o zaposlitvi,
 • vzorcev potnih nalogov,
 • pravilnikov, obvestil, navodil,
 • zakonodajnih novosti, aktualnih novic in še več.

Pogodba o zaposlitvi s fizično osebo

 • Dolžnosti delodajalca – prijava in odjava v sistem socialnega in pokojninskega zavarovanja
 • Prekarni delavci
 • Obračun prispevkov od minimalne zavarovalne osnove
 • Iskanje zaposlitve delodajalca v primeru odpovedi delovnega razmerja
 • Ekonomsko odvisna oseba
 • Dela prosti dnevi
 • Sklenitev pogodbe z rezidenti in nerezidenti Republike Slovenije
 • Oblike dela upokojenih oseb
 • Pogodbe sklenjen za krajši delovni čas

Računovodski in davčni vidik obračuna aktivnih dohodkov fizičnih oseb

 • Bolniška odsotnost
 • Bonitete zaposlenim
 • Drugi prejemki iz delovnega razmerja (regres za prehrano, prevoz na delo in z dela, jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč)
 • Obračun prispevkov samostojnega podjetnika
 • Obdavčitev družbenikov, ki so poslovodne osebe
 • Delo na domu
 • Oprostitev plačila prispevkov za prvo zaposlitev
 • Olajšave za zaposlovanje mlajših in starejših oseb
 • Prevoz na delo in z dela
 • Pogodba o zaposlitvi z upokojeno osebo

Regres za letni dopust

 • Regres za letni dopust nad uredbo
 • Izraba letnega dopusta
 • Neizkoriščen letni dopust
 • Odškodnina za neizkoriščeni dopust

Neplačan dopust

Zaposlitev invalidov

 • Postopek oprostitve plačila prispevkov delodajalca
 • Davčni vidik odstopljenih prispevkov
 • Ugodnosti za zaposlenega invalida
 • Kvota zaposlovanja invalidov
 • Knjiženje stroškov dela zaposlenih invalidov

Računovodski in davčni vidik obračuna odpravnin ob prekinitvi delovnega razmerja

 • Odpravnina po 108. členu ZGD-1
 • Odpravnine za sklenjeno pogodbo za določen čas
 • Odpravnine ob upokojitvi

Računovodski in davčni vidik izplačila stroškov službenih poti

 • Pomen, potrebna vsebina in potrditev potnih nalogov
 • Kaj je službena pot in kaj je delo v času službe ?
 • Višina povračila stroškov na službenih poteh
 • Izdani potni nalogi, tudi, če se stroški ne izplačajo
 • Povračilo stroškov službenih poti poslovnim partnerjem (domači, tuji)
 • Knjiženje stroškov službenih poti
 • Hramba dokumentov
 • Prevoz na delo in z dela ter dnevnica in kilometrina na službeni poti
 • Napake pri izpolnjevanju potnih nalogov
 • Davčna obravnava potnih nalogov
 • Službeno potovanje
 • Povračilo materialnih stroškov

Pravni, računovodski in davčni vidik pasivnih dohodkov fizičnih oseb

 • Avtorska pogodba (sejnine, cenilci, sodni izvedenci) – zavarovane osebe
 • Podjemna pogodba
 • Pogodba s prokuristi
 • Pogodbe s poslovodnimi osebami
 • Začasno in občasno delo upokojenih oseb
 • Študentsko delo
 • Malo delo
 • Kratkotrajno delo
 • Dolpolnilno delo
 • Štipendist s študijem v Sloveniji
 • Štipendisti – študij v tujini
 • Nagrada za obvezno prakso dijakom in študentom
 • Faktorji obrutenja pogodb civilnega prava
 • Vajenci in nagrade za njihovo praktično delo
 • Sosedska, sorodstvena pomoč, nujno delo in druge oblike dela

VZORCI

Pogodbe

 • Pogodba o zaposlitvi za določen čas
 • Pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas
 • Pogodba o prokuri
 • Pogodba o prokuri – zaposlen
 • Pogodba o zaposlitvi – prerazporeditev v skladu z invalidsko odločbo – krajši delovni čas
 • Pogodba o izobraževanju

Potni nalogi

 • Navodila za obračunavanje stroškov službenih poti doma
 • Navodila za obračunavanje stroškov službenih poti v tujini
 • Nalog za službeno pot
 • Obračun potnih stroškov – ena pot
 • Obračun potnih stroškov – več poti
 • Obračun potnih stroškov – tujina
 • Obračun stroškov vozila
 • Poročilo o službeni poti
 • Obrazec potni nalog
 • Pogodba o uporabi službenega vozila

Evidence

 • Evidenca o izrabi delovnega časa
 • Evidenca o stroških dela
 • Evidenca o zaposlenih

Druga obvestila

 • Dovolilnica za izrabo letnega dopusta
 • Izredna odpoved
 • Obvestilo o odmeri letnega dopusta
 • Obvestilo o odmeri sorazmernega dela letnega dopusta
 • Obvestilo o poteku pogodbe o zaposlitvi za dolocen čas
 • Obvestilo o nameravani odpovedi
 • Odpoved iz nesposobnosti
 • Odpoved iz poslovnega razloga brez ponudbe nove pogodbe
 • Odpoved iz poslovnega razloga s ponudbo nove pogodbe
 • Redna odpoved – krivdni razlog
 • Redna odpoved – neuspešno poskusno delo
 • Sporazum o prenehanju pogodbe o zaposlitvi
 • Ugotovitev prenehanja pogodbe o zaposlitvi na podlagi zakona invalidska upokojitev
 • Informacija o uporabi instituta napotitve na delo v tujino

Pravilniki

 • Pravilnik o plačah
 • Pravilnik o obrazcu vloge za izdajo potrdila A1

Napoteni delavci

 • Navodila ZZZS – izdaja obrazca A1
 • A1 obrazec za voznike – za izpolnjevanje
 • A1 obrazec
 • Vprašalnik za deodajalce
 • Informacije o napotitvi delavcev v prevozni panogi iz EGP in Švice
 • Navodilo – napotitve v nekatere tretje države
 • Navodilo ostale države
 • REK-1 – nerezident KIDO 5
 • REK-1 – nerezident KIDO 12
 • REK-1 – rezident
 • Kabotaža
 • Kontakti po državah
 • Primer – napotitve do 90 dni – voznik v mednarodnem cestnem prometu

Povezave do aktualne zakonodaje

 • DIREKTIVA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA 96/71/ES z dne 16. decembra 1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev
 • UREDBA (ES) št. 883/2004 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti
 • UREDBA (ES) št. 987/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 16.septembra 2009 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti
 • Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)
 • Zakon o dohodnini (ZDoh-2)
 • Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)
 • Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja
 • Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS)
 • Zakon o čezmejnem izvajanju storitev (ZČmIS)
 • Seznam veljavnih mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka in premoženja , ki se uporabljajo od 1. Januarja 2017
 • Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRI)
 • Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1)
 • Prijava in odjava v sistem socialnega zavarovanja
 • REK obrazci
 • Nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela
 • Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06, 76/08 in 63/17)

Prevoz in kilometrina za delo od doma

Delo od doma je postalo eno izmed najbolj zaželenih ugodnosti, ki jih želijo delojemalci od svojih delodajalcev. V novem prispevku na konkretnih primerih pojasnjujemo:

 • kako se obračuna regres za prehrano za delo od doma,
 • regres za letni dopust v več delih,
 • kaj velja za določitev in odobritev neplačanega dopusta,
 • vkalkuliranje stroškov neizkoriščenega letnega dopusta delojemalcev…

Novi primeri obračunov

 • Obračun dodatnih stroškov pri avtorski pogodbi
 • Obračun dodatnih stroškov pri sklenjenih podjemnih pogodbah
 • Obračun bonitete prokuristu
 • Obračun bonitete poslovodni osebi
 • Obračun sejnine predsedniku nadzornega sveta (za zavarovano osebo, za nezavarovano osebo)

Napoved doseženih kapitalskih dobičkov (izgub) za preteklo leto Pojasnjujemo obveznosti in podajamo praktične nasvete.

NOVO NA PORTALU

Posebnosti povračila stroškov prevoza na delo in z dela

 • Oddaljenost delojemalca – ali so delojemalci, ki prebivajo v bližini delodajalca, upravičeni do povračila stroška za prevoz na delo in z dela
 • Način prihoda na delo in cena povračila – ali delojemalcu pripada povračilo stroška za prevoz na delo in z dela, če dejansko na delo prihaja peš in druga aktualna vprašanja
 • Ni možnosti dostopa do javnega prevoza – do kakšnega povračila stroška za prevoz na delo je upravičen delojemalec, če nima možnosti izrabe javnega prevoza
 • Pričetek dela iz različnih krajev
 • Posebnosti glede povračila stroškov v primeru uporabe službenega vozila

In še:

 • Vkalkuliranje odpravnine po pogodbi za določen čas
 • Obračun sejnine članom nadzornega sveta – nezavarovana oseba
 • Nepremičnine, dane v najem
 • Poročanje o oddajanju in prodaji nepremičnin

Avtorji

Lidija Robnik, doc. dr. univ. dipl. ekon.

Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto s strani udeležencev. Izdala je nekaj samostojnih knjig in priročnikov.

mag. Brigita Osojnik

Mag. Brigita Osojnik je direktorica družbe Pabide d.o.o., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, s praktičnimi izkušnjami na področju davka na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, mednarodnih davkov, premoženjskih davkov, prispevkov za socialno varnost, sodelovanja v davčnih inšpekcijskih postopkih, pridobljenimi s 25-letnim delom na davčnem področju in predavateljica ter avtorica številnih strokovnih prispevkov za publikacije in portale na davčnem področju.

Splošni pogoji

Ob naročilu poslovne izdaje priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Ob naročilu online izdaje priročnika (letne ali mesečne) pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju enega leta. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.