Napotitev delavcev na delo v tujino in zaposlovanje tujcev

Napotitev delavcev na delo v tujino in zaposlovanje tujcev

Pravni, socialni in davčni vidik napotitev delavcev na delo v tujino in zaposlovanja tujcev, s praktičnimi napotki za uspešno delo

Izberite svojo različico produkta:Clear
 • Opis
 • Koristi
 • Vsebina
 • Aktualno
 • Avtorji
 • Splošni pogoji

Opis

Ob napotitvi delavcev na delo v tujino ter ob zaposlovanju tujcev se porajajo številne pravne in administrativne nejasnosti in ovire. Pravne podlage, ki urejajo področje napotenih delavcev in zaposlovanje tujcev, so specifične in zelo raznolike, saj morate upoštevati tako pravni, socialni in tudi davčni vidik.

Zaradi posebno občutljivih pravic delavcev in delodajalcev, ki so predmet raznovrstne zakonodaje, je nujno, da so postopki izvedeni brez napak. Zato si zagotovite natančne razlage na podlagi praktičnih primerov – s pomočjo edinstvenega priročnika: Napotitev delavcev na delo v tujino in zaposlovanje tujcev.

POGLEJTE SI PORTAL  https://www.e-kadrovik.si/, na katerem se lahko tudi brezplačno registrirate.

5 ključnih koristi uporabe priročnika:

 • Pravilno izpeljani postopki pred napotitvijo/zaposlovanjem (konkretna izpeljava postopkov, pridobivanja dovoljenj, potrjevanje obrazcev A1, vključno z novostmi, npr.: Sporazum o zaposlovanju državljanov Srbije, ki se prične izvajati s 1. 9. 2019).
 • Urejena dokumentacija takoj ob napotitvi/zaposlovanju (dovoljenja, pogodbe, aneksi, primeri obračunov plač za rezidente in nerezidente).
 • Obračunavanje davkov in prispevkov brez napak (davčni vidik napotitve, obračun prispevkov in davkov, na kakšen način v kateri državi, koliko časa, kdaj se vzpostavi razmerje obdavčitev dohodkov, izogibanje dvojnemu obdavčevanju).
 • Ustrezna koordinacija sistemov socialne varnosti v EU in izven nje (značilnosti in posebnosti posameznih držav, povezave, zavarovanje napotenih delavcev).
 • Pravilna izdelava celotne potrebne dokumentacije, s pomočjo strokovno pripravljenih vzorcev.

Priročnik z dostopom do portala e-Kadrovik vam zagotavlja:

 • ažurne zakonodajne in strokovne novosti ter obveščanje o le-teh,
 • strokovne razlage, uporabna navodila, preverjene primere in dopustna ukrepanja za pravočasno in pravilno vpeljavo novosti v prakso,
 • uporabne vzorce, obrazce in primere dokumentacije ,
 • pregled aktualnih razpisov za področje zaposlovanja in razvoja kadrov,
 • primere iz prakse in odgovore na konkretna vprašanja.

Delovnopravni vidik napotitev delavcev na delo v okviru čezmejnega izvajanja storitve

 • Splošno
 • Napotitev delavcev na delo v države, za katere velja evropski pravni red
 • Osnutek zakona o čezmejnem izvajanju storitev
 • Napotitev delavcev na delo v tretje države
 • Napotitev javnega uslužbenca na delo v tujino in plačilo za delo v tujini
 • Določitev zakonodaje, ki se uporablja za delavce, ki za slovenskega delodajalca opravljajo delo v drugih državah članicah Evropske unije

Napotitev delavcev na delo v tujino – pravni vidik

 • Postopki povezani z napotitvami delavcev
 • Postopki pred napotitvijo
 • Napotitev
 • Postopki po prenehanju napotitve
 • Podrobna pravna ureditev napotitev delavcev na delo v tujino

Koordinacija sistemov socialne varnosti

 • Svoboda gibanja (delavcev) in koordinacija sistemov socialne varnosti
 • Določbe pogodbe o delovanju EU
 • Koordinacijski uredbi
 • Koordinacija sistemov socialne varnosti na podlagi bilateralnih in multilateralnih sporazumov
 • Podrobnejša opredelitev pravil o napotitvah oseb v Evropski uniji
 • Sočasne zaposlitve

Zavarovanje napotenih delavcev

 • Sprememba zavarovalne podlage
 • Postopek pridobitve obrazca A1
 • Napotitve v tretje države, s katerimi je republika Slovenija sklenila sporazum
 • Napotitev v tretje države, s katerimi ni sklenjen sporazum o socialnem zavarovanju (ZDA, Kanada, Rusija, Ukrajina)
 • Osnova za plačilo prispevkov za socialno varnost
 • Potrebne prijave in delovna dovoljenja v nekaterih državah članicah

Davčna obravnava napotenih delavcev

 • Razmejitev med službeno potjo in napotitvijo na delo v tujino
 • Nacionalna pravila pri obračunu plače
 • Mednarodne konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja (rezidenti RS)
 • Mednarodne konvencije o izogibanju dvojnega obdavčevanja (nerezidenti RS)
 • Povračila stroškov napotenim delavcem
 • Primeri iz prakse

Zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev v Republiki Sloveniji

 • Uvod
 • Pristojni organi in postopek
 • posebnosti in izjeme v postopku izdaje enotnega dovoljenja za prebivanje in delo
 • Vrste soglasij, ki jih zavod poda glede na namen
 • Delo tujcev, ki v RS prebivajo na drugi podlagi kot je to zaposlitev ali delo
 • Omejitve in prepovedi zaposlovanja tujcev
 • Posebnosti pri zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev
 • Pomembnejše vsebinske novosti, ki jih prinaša novela ZZSDT
 • Zaposlovanje tujcev in davki

DODATNE VSEBINE NA PORTALU

 • Institut uporabe napotitve ali službene poti
 • Primeri iz prakse
 • Novosti pri zaposlovanju državljanov BiH v Sloveniji
 • Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini
 • Koordinacija sistemov socialne varnosti zunaj EU
 • Napotitve v tretje države, s katerimi je Republika Slovenija sklenila sporazum
 • Napotitve v tretje države, s katerimi Slovenija nima sklenjenega sporazuma o socialnem zavarovanju
 • Obračun prispevkov od minimalne zavarovalne osnove
 • Subvencije za zaposlitev delavcev po različnih programih zavoda za zaposlovanje
 • Razvoj kadrov
 • (Psihično) dobro počutje zaposlenih in njegovi učinki za zaposlene in organizacije
 • Strategije podjetja za obvladovanje tveganj, povezanih s starajočo se delovno silo

VZORCI NA PORTALU

 • Uradni obrazci
 • Primeri obračuna plač
 • Vzorci pogodb o zaposlitvi
 • Delovni čas
 • Pomembne povezave
 • Mnenja FURS
 • Zakonodaja
 • Uredbe, odredbe
 • Seznam veljavnih kolektivnih pogodb
 • Vprašanja in odgovori
 • Sodna praksa

Zaposlovanje, samozaposlovanje in delo tujcev v Republiki Sloveniji

Zaradi nenehnih sprememb zakonodaje ter uveljavitve postopkov, na primer: delodajalec lahko neporavnane zapadle davčne obveznosti poravna tudi v času trajanja postopka izdaje soglasja, smo v tokratni posodobitvi popolnoma prenovili poglavje o zaposlovanju državljanov »bivše« Jugoslavije. Opisani so postopki in pristojni organi, dodana je sodna praksa, pa tudi viri in povezave, za vaše lažje delo.

Zaposlovanje in delo državljanov Srbije

1. septembra 2019 je začel veljati Sporazum o zaposlovanju med Slovenijo in Srbijo, ki določa pogoje zaposlovanja državljanov Srbije in postopke za izdajo delovnih dovoljenj, kar pomeni, da je od 1. 9. 2019 dalje tudi za izdajo delovnih dovoljenj za državljane Srbije vstopna točka Zavod za zaposlovanje.

Podrobno je postopke v zvezi s pridobivanje dovoljenj opisal strokovnjak, ki se s to problematiko ukvarja na zavodu za zaposlovanje že vrsto let.

Poleg tega pa so novosti dodane še za napotitve v Nemčijo.

Kot pomembno dopolnilo priročnika se sproti dopolnjuje tudi portal e-Kadrovik.

V povezavi z najpomembnejšimi zakonodajnimi podlagami, ki jih najdete v priročniku, tukaj neomejeno dostopate do:

 • odgovorov na vaša vprašanja (prevoz napotenega delavca, napoteni in ure med vikendom, predavanja v tujini),
 • primerov dobre prakse in praktičnih vzorcev (dodani so novi primeri obračunov plač za napotene delavce),
 • povezav do zakonodaje in obrazložitev zakonskih novosti,
 • aktualnih novic in razpisov,
 • pomembnih datumov za kadrovike,
 • in še več.

Tokrat so dodane še vsebine:

 • Sperejem ukrepov za preprečevanje mobinga.

Avtorji

dr. Grega Strban

Dr. Grega Strban je profesor delovnega prava in prava socialne varnosti Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. Izobraževal se je na univerzah v Ljubljani, Leuvnu in Cambidgu, izpopolnjeval pa tudi na Max-Planck Inštitutu za socialno pravo in socialno politiko v Münchnu, kjer je zunanji korespondent. Je štipendist Fundacije Alexandra von Humboldta, prodekan Pravne fakultete v Ljubljani, predsednik slovenskega Društva za delovno pravo in socialno varnost in predsednik Sveta Inštituta za delo pri Pravni fakulteti. Je tudi ekspert Sveta Evrope in Mednarodne organizacije dela, znanstveni vodja EU projekta FreSsco, akademski član sekretariata EU projekta MISSOC in vodja programske skupine Pravne fakultete, do nedavnega je bil podpredsednik Evropskega inštituta za socialno varnost iz Leuvna. Objavlja v revijah in monografijah doma in v tujini, je član uredniških odborov revij Podjetje in delo ter Delavci in delodajalci. Prejel je priznanje Mladi pravnik (Zveza društev pravnikov Slovenije, 2001) in Roger Dillemans Award for Excellence in Social Security (Univerza v Leuvnu, 2004).

Gregor Malec

Gregor Malec, po poklicu univerzitetni diplomirani sociolog. S področjem migracij se ukvarja že od leta 1999. V tem času se je v okviru Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ukvarjal s področjem načrtovanja, oblikovanja in izvajanja migracijske politike RS, na ravni Evropske unije pa je od leta 2004 sodeloval pri delu različnih delovnih skupin s področja migracij

Irena Kamenščak

Irena Kamenščak, univ. dipl. prav., je davčna in pravna svetovalka. Svetuje na področju dohodnine, davčnega postopka, gospodarskega in delovnega prava. Objavlja članke v strokovnih publikacijah in sodeluje pri pripravi in izvedbi predavanj.

mag. Brigita Osojnik

Mag. Brigita Osojnik je direktorica družbe Pabide d.o.o., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, s praktičnimi izkušnjami na področju davka na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, mednarodnih davkov, premoženjskih davkov, prispevkov za socialno varnost, sodelovanja v davčnih inšpekcijskih postopkih, pridobljenimi s 25-letnim delom na davčnem področju in predavateljica ter avtorica številnih strokovnih prispevkov za publikacije in portale na davčnem področju.

mag. Sonja Malec

Sonja Malec, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za trg dela in zaposlovanje, po poklicu univerzitetni diplomirani politolog, smer mednarodni odnosi. S področjem migracij se ukvarja že od leta 2002. V tem času se je v okviru Urada Vlade RS za priseljevanje in begunce ter Ministrstva za notranje zadeve ukvarjala s področjem integracije in prebivanja tujcev, od leta 2010 pa na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pokriva področje zaposlovanja in dela tujcev v Republiki Sloveniji ter nekatere povezane vidike prostega pretoka delavcev in storitev v okviru Evropske unije.

Mateja Geržina

Opravlja funkcijo direktorice za kadrovske in splošne zadeve ter skladnost poslovanja v družbi Triglav INT, d.d. Že skoraj 15 let se ukvarja s kadri in področjem delovnega prava. Ves čas se ukvarja tudi z urejanjem statusa delavcev napotenih na delo v tujino. V okviru trenutne funkcije prenaša znanje in izkušnje matične družbe na odvisne družbe izven R Slovenije.

Tanja Bohl

Leta 2001 je zaključila študij prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Že v času študija je opravljala brezplačno prakso v odvetniški pisarni v Mariboru, po diplomi aprila 2001 pa je kot odvetniška pripravnica delala v pisarni odvetnika Veljka Jana v Škofji Loki. Septembra 2002 je zaključila obvezno sodno pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani, septembra leta 2003 pa opravila državni pravniški izpit. Po opravljenem državnem pravniškem izpitu je odvetniško kandidaturo opravljala najprej v pisarni odvetnika Mira Senice v Ljubljani, nekaj let je bila odvetnica v Odvetniški pisarni Ulčar&partnerji iz Ljubljane, maja 2013 pa je ustanovila Odvetniško pisarno Bohl. Specializirana je za delovno in kazensko pravo, zaključuje tudi magistrski študij kazenskega prava. Je avtorica številnih publikacij s področja delovnega prava in predavateljica na različnih izobraževanjih za kadrovike.

Splošni pogoji

Ob naročilu poslovne izdaje priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Ob naročilu online izdaje priročnika (letne ali mesečne) pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju enega leta. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.