Kontrolna mapa za promocijo zdravja

Kontrolna mapa za promocijo zdravja

248,00  (DDV in distribucijski stroški niso všteti v ceno)

 • Opis
 • Koristi
 • Vsebina
 • Avtorji
 • Splošni pogoji

Opis

POZOR: Delodajalec mora nadzornim službam dokazati, da je promocija zdravja redno podprta z raznimi ukrepi, ki so za to potrebni.


Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) delodajalcu nalaga naslednje dolžnosti:

 • načrtovati, izvajati in spremljati promocijo zdravja na delovnem mestu,
 • zagotoviti potrebna sredstva,
 • načrtovati promocijo zdravja v izjavi o varnosti z oceno tveganja,
 • sprejeti ukrepe za preprečevanje psihosocialnih tveganj.

Hkrati pa promocija zdravja na delovnem mestu presega zakonske zahteve. Pozitivne učinke je mogoče doseči le:

 • s stalno zavezanostjo in skupnimi prizadevanji vseh strani – delodajalca in delavcev,
 • z dograjevanjem znanja in sprejemanjem sprememb,
 • z ustrezno komunikacijo in motivacijo,
 • z dobrimi medsebojnimi odnosi,
 • z organizacijskimi spremembami,
 • s skrbjo za osebnosti razvoj vsakega posameznika!

Stalna skrb za zdravje zaposlenih je naložba, saj krepitev telesnega in duševnega zdravja preverjeno zmanjšuje bolniške odsotnosti – tudi do 36 %.
Pristop delodajalca k promociji zdravja mora biti celovit. In ker je čas dragocen, potrebujete zanesljivo oporo.
Raziskave kažejo, da z vsakim evrom, vloženim v zdravje zaposlenih, prihranite med 2,5 in 10 evrov!


Pripravljeno v sodelovanju s Slovensko zvezo za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo

Kontrolna mapa za promocijo zdravja vam omogoča, da:

 • zagotovite pravno varnost in si poenostavite delo.S pomočjo jasnih navodil, napotkov, primerov dobrih praks in uporabnih vzorcev enostavno izpolnite zakonodajne zahteve.
 • poskrbite za zdravje zaposlenih in zmanjšanje bolniških odsotnosti ter s tem povezanih stroškov. S sistematičnimi aktivnostmi in ukrepi– tudi iz prakse uspešnih slovenskih podjetij – preprečite in zmanjšajte zdravstveni absentizem.
 • povečate motiviranost in dosežete pozitivne učinke.S podporo vodstva, vključenostjo vseh zaposlenih in ustrezno komunikacijo krepite vrednoto zdravja v delovnem okolju in s tem pomembno vplivate na pripadnost podjetju ter dobre rezultate.

Zakonodaja in praksa

 • Promocija zdravja na delovnem mestu kot obveznost delodajalca
 • Promocija zdravja v praksi
 • Ekonomske prednosti promocije zdravja na delovnem mestu
 • Primeri dobre prakse pri uvajanju aktivnosti promocije zdravja neposredno v delovno okolje
 • Pregled in prenova procesa
 • Ocena tveganja
 • Sistematizacija, organizacisjka struktura
 • Prehrana na delovnem mestu kot sestavni del zdravega življenjskega sloga

Inšpekcijski nadzor

 • Inšpekcijsko nadzorstvo nad varnostjo in zdravjem pri delu na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu
 • Pravne podlage in dosedanje ravnanje inšpektorjev dela
 • Najpogostejše napake v zvezi s promocijo zdravja na delovnem mestu
 • Nezgode pri delu – nepotrebna posledica brezbiržnosti in neznanja?

Komunikacija in sodelovanje

 • Motiviranje
 • Vloga vodje pri učinkovitem vpeljevenju sprememb
 • Timsko delo
 • Sproščanje in skrb zase
 • 11 nasvetov za organiziranje časa

Psihosocialna tveganja

 • Trpinčenje na delovnem mestu ali mobing
 • Ugotavljanje preobremenjenosti in stresa na delovnem mestu
 • Alkohol in prepovedane droge
 • Vpliv zdravil na varnost pri delu in v prometu
 • Obravnava bolnika s poklicno boleznijo – »poklicna anamneza«

Avtorji

dr. Marjan Bilban

Dr. medicinskih znanosti Marjan Bilban je zaposlen kot predstojnik Centra za medicino dela na ZVD d.d. Ljubljana. V svojem rednem delu se ukvarja predvsem z ocenjevanjem delazmožnosti delavcev, udeležencev v prometu in športnikov. Poleg tega opravlja tudi vse ostale naloge pooblaščenega zdravnika – vključno s strokovnimi mnenji za potrebe zdravniških komisij ter sodišč. Je član razširjenega strokovnega kolegija za medicino dela in razširjenega strokovnega kolegija za javno zdravje, član upravnega odbora Združenja za medicino dela, prometa in športa SZD, član predsedstva Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS, član Združenja za preventivno medicino SZD, član Sekcije za letalsko medicino SZD, član Ameriške akademije znanosti v New Yorku, član evropskega združenja Radiation Research, član komisije International Commission on Occupational Health, član Sveta za varnost in zdravje pri delu RS, član Sveta za alkoholno politiko pri Ministrstvu za zdravje, član predsedstva Gasilske zveze Slovenije, član številnih delovnih skupin Ministrstva za zdravje, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve…, član kolegija univerzitetnega podiplomskega študija Varstvo okolja Univerze v Ljubljani in član senata Medicinske fakultete. Je tudi član Slovenskega zdravniškega društva in Zdravniške zbornice Slovenije, urednik znanstvene priloge revije Delo in varnost ter stalni sodni izvedenec za področje medicine dela. Pedagoško delo: Nosilec predmeta Medicina dela, prometa in športa (od leta 1995) in nosilec predmeta Higiena (od leta 2002) na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani in predstojnik Katedre za javno zdravje (od leta 2003) na Medicinski fakulteti ter nosilec predmeta Fiziologija dela (od leta 1999) na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani ter nosilec predmeta Medicina in higiena dela na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani na Oddelku za tehniško varnost. Poleg tega je nosilec predmeta Javno zdravje na magistrskem študiju Medicinske fakultete ter predmeta Zdravstvene ekologija na Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani.  V okviru teh izobraževanj je bil mentor pri 60 diplomskih nalogah, 35 specialističnih nalogah in štirih doktoratih. Znanstveno delo: Varnost in zdravje v delovnem okolju, varnost starostnikov v cestnem prometu, udeležba oseb, odvisnih od alkohola in drog v cestnem prometu, vpliv radona, njegovih potomcev in težkih kovin na genom zaposlenih, vpliv kemijskih genotoksikov v različnih delovnih okoljih na spremembe genoma, proučevanje kazalnikov negativnega zdravja, prva pomoč v delovnem okolju, ocenjevanje delazmožnosti delavcev in invalidnih oseb, zaposlovanje starostnikov in njihove posebne potrebe, zdrava telesna aktivnost, projekti promocije zdravja, itd. Nagrade in priznanja: Hribernikova nagrada: najvišje priznanje v medicini dela za doprinos stroki (2000). Kresnička: najvišje priznanje Republiškega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2003, Kuharjeva nagrada Združenja varnostnih inženirjev Slovenije za življenjsko delo (2006) in priznanje Gasilske zveze Slovenije ob njeni stoletnici za doprinos k vzpostavitvi zdravstvenega varstva gasilcev (2008). Najpomembnejša dela - Knjige: Medicina dela (1999), Medicina dela v družinski medicini (2002), Prva pomoč v delovnem okolju (2003) in (2006), Medicina dela za študente tehniške varnosti (2005). Več kot 20 objav v mednarodnih revijah, ki so indeksirane v SCI oz. SSCI (COBBIS), uredništvo številnih zbornikov strokovnih posvetih, več kot 200 objav v domači in tuji strokovni literaturi itd.

Dunja Koren

Vodja zdravstva in velnesa v Termah Olimia.

mag. Borut Brezovar

Mag. Borut Brezovar je opravil magisterij znanosti s področja delovnega in socialnega prava na Pravni fakulteti v Ljubljani.  Izkušnje ima tako na različnih vodilnih delovnih mestih v gospodarstvu, kot tudi v državni upravi. Kot dolgoletni glavni inšpektor RS za delo je posredno ali neposredno sodeloval pri pripravi večine zakonov in izvršilnih predpisov s področja delovnih razmerij ter varnosti in zdravja pri delu.  Prav tako je bil dolgoletni član Odbora glavnih inšpektorjev za delo EU in številnih delovnih skupin tega odbora, dolgoletni aktivni član Združenja inšpektorjev dela, prvi in večletni predsednik Sveta RS za varnost in zdravje pri delu, dolgoletni predsednik komisij za strokovne izpite s področja varnosti in zdravja pri delu, predavatelj oziroma aktivni udeleženec konferenc in seminarjev s področja varnosti in zdravja pri delu doma in tujini ter predavatelj in moderator številnih delavnic s področja varnosti in zdravja pri delu.

Mihaela Lovše

Predsednica Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo.

Simona Ažman

Simona Ažman je svetovalka menedžerjem, službam HRM in strokovnim sodelavcem varnosti in zdravja pri delu s 15-letnimi izkušnjami na področju zniževanja zdravstvenega absentizma. Je tudi svetovalka certifirciranim promotorjem zdravja in izvajalka lastnega programa s ciljem izboljšanja počutja in zdravja v podjetjih.

Splošni pogoji

Z naročilom izdelka boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj, ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.