Kontrolna mapa za promocijo zdravja

Kontrolna mapa za promocijo zdravja

248,00  DDV ni vštet v ceno

 • Opis
 • Koristi
 • Vsebina
 • Avtorji
 • Splošni pogoji

Opis

POZOR: Delodajalci boste morali glede na nove razmere prilagoditi ocene tveganja na delovnih mestih, kot tudi načrte promocije zdravja.

Promocija zdravja v delovnem okolju pomeni vlaganje naporov delodajalcev in delavcev v zagotovitev varnega in zdravega življenjskega ter delovnega okolja. Stalna skrb za zdravje zaposlenih pomeni naložbo, saj krepitev telesnega in duševnega zdravja preverjeno zmanjšuje bolniške odsotnosti – tudi do 36 %.

Delodajalec je že po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1) dolžan:

 • načrtovati, izvajati in spremljati promocijo zdravja na delovnem mestu,
 • zagotoviti potrebna sredstva,
 • načrtovati promocijo zdravja v izjavi o varnosti z oceno tveganja,
 • sprejeti ukrepe za preprečevanje psihosocialnih tveganj.

Hkrati pa promocija zdravja na delovnem mestu presega zakonske zahteve. Pozitivne učinke je mogoče doseči le:

 • stalno zavezanostjo in skupnimi prizadevanji vseh strani – delodajalca in delavcev,
 • dograjevanjem znanja in sprejemanjem sprememb,
 • z ustrezno komunikacijo in motivacijo,
 • z dobrimi medsebojnimi odnosi,
 • organizacijskimi spremembami,
 • s skrbjo za osebnosti razvoj vsakega posameznika!

Glede na še zmeraj prisotno nevarnost okužbe z virusom COVID-19 morate tudi z zaposlenimi nenehno komunicirati glede njihove vloge pri skrbi za varno in zdravo delo, še posebno v teh negotovih časih. Pri tem vam pomagajo navodila in usmeritve, ki so zajete v kontrolni mapi za promocijo zdravja.

Pristop delodajalca k vzpostavitvi in ohranitvi varnega in zdravega dela mora biti celovit, zato potrebujete zanesljivo oporo.

Uporaba vsebin iz mape vam omogoča, da:

 • zagotovite pravno varnost in si poenostavite delo. S pomočjo jasnih navodil, napotkov, primerov dobrih praks in uporabnih vzorcev enostavno izpolnite zakonodajne zahteve. Do vzorcev dostopate na portalu e-VZD (dostop prejmete na vaš elektronski naslov),
 • poskrbite za zdravje zaposlenih in zmanjšanje bolniških odsotnosti ter s tem povezanih stroškov. S sistematičnimi aktivnostmi in ukrepi – tudi iz prakse uspešnih slovenskih podjetij – preprečite in zmanjšajte zdravstveni absentizem,
 • povečate motiviranost in dosežete pozitivne učinke. S podporo vodstva, vključenostjo vseh zaposlenih in strezno komunikacijo krepite vrednoto zdravja v delovnem okolju in s tem pomembno vplivate na pripadnost podjetju ter dobre rezultate.

Dostop na portalu e-VZD vsebuje:

 • Vsebine: Zakonodaja in praksa, inšpekcijski nadzor, komunikacija in sodelovanje, psihosocialna tveganja, Covid-19 in organizacija dela.
 • Vzorce: Covid-19 in organizacija dela, inšpekcijski nadzor (opomniki in pravilniki).
 • Aktualne video seminarje (sproti se dodajajo aktualne teme).

Promocija zdravja je zakonodajna obveza

Promocija zdravja v delovnem okolju kot obveznost delodajalca

 • Promocija zdravja v delovnem okolju
 • Program promocije zdravja v delovnem okolju
 • Kako pripraviti program promocije zdravja?
 • Faze projekta promocije zdravja v delovnem okolju
  • Postopkovnik izvajanja procesa promocije zdravja po korakih
  • Vzorec načrta promocije zdravja na delovnem mestu
  • Vzorec programa promocije zdravja pri delu v javnem zavodu
  • Smernice za promocijo zdravja

Promocija zdravja in inšpekcijski nadzor

 • Pristojnosti inšpektorja za delo, ki izhajajo iz zakona o inšpekciji dela
 • Inšpekcijsko nadzorstvo nad varnostjo in zdravjem pri delu na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu
 • Ugotovljene nepravilnosti in ukrepanje inšpekcijskega nadzora
  • Postopkovnik za pripravo na redni nadzor
  • Postopkovnik za pripravo na izredni nadzor
  • Postopkovnik za pripravo na ponovni nadzor

Nezgode pri delu – nepotrebna posledica brezbrižnosti in neznanja?

Promocije zdravja v praksi

 • Izvajanje programov za izboljšanje počutja in zdravja
 • Ključne ovire pri izvajanju programov, ki skrbijo za zdravje in počutje zaposlenih
 • Usposabljanje zaposlenih in pomen sodelovanja
 • Zdravstveni absentizem – kako ga preprečiti in kako povezati s promocijo zdravja?
 • Obvladujmo odsotnost z dela
 • Vloga vodje pri zdravstvenem absentizmu
 • Učinki in prihranki na primerih iz prakse
 • Odsotnost z dela in promocija zdravja

Organizacijski ukrepi

 • Kontinuirana izobraževanja zaposlenih na ožjem in širšem strokovnem področju
 • Jasna organizacijska struktura z natančno opredeljenimi nalogami, pristojnostmi, odgovornostmi itd.
 • Sistemizacija
 • Ocena tveganja
 • Pregled in prenova procesov

Promocija zdravja in konkretni primeri iz prakse

Komunikacija in sodelovanje

Motiviranje, nagrajevanje in stil vodenja

 • Kaj motivira sodelavce: strategije in taktike motiviranja
 • Razlike med generacijami

Učinkovito vpeljevanje sprememb

 • Trije načini vpeljevanja sprememb, tri skupine sodelavcev in kaj lahko stori vodja
  • Akcijski načrt uvajanja sprememb
  • Pripomoček: Preglednica pristopov vpeljevanja sprememb

Komunikacija v težavnih situacijah

 • Tri manj primerne vrste komuniciranja
 • Kako povedati svoje mnenje, zavrniti sogovornikovo ali poiskati skupen cilj

Timsko delo

 • Osnovne karakteristike, oblike pravega timskega dela, veščine in vloge v timu, Teambuilding

COVID-19 in organizacija dela

Sproščanje in skrb zase

 • Prezentacija: 15 vaj za jogo v pisarni
 • Zvočni posnetek: 5 minut za sproščanje

Nasveti za organiziranje časa

 • Vprašalnik načrtovanje delovnega časa
 • Vprašalnik: motnje

Psihosocialna tveganja

Trpinčenje na delovnem mestu ali mobing

 • Kaj je mobing?
 • Znaki in faze mobinga
 • Odškodninska odgovornost s praktičnimi primeri
 • Oblike nasilja na delovnem mestu
 • Odgovornost menedžementa
 • Kako prepoznati prisotnost mobinga
 • Aktivnosti ter pravna zaščita za zaščito pred mobingom v EU in pri nas
  • Vzorec pravilnika o preprečevanju, odpravljanju in obvladovanju primerov nasilja, trpinčenja, nadlegovanja in drugih oblik psihosocialnega tveganja na delovnem mestu

Upravljanje stresa na delovnem mestu

 • Gradimo zdravo in pozitivno samopodobo
 • Tri pravila učinkovitega načrtovanja časa
 • Strategije in nasveti za zmanjšanje stresa
  • Vprašalnik: stresni tipi

Obvladovanje stresa in organizacijske spremembe

 • Spremembe na ravni organizacije (glej organizacijske ukrepe)
 • Spremembe na ravni posameznika (usposabljanje za spreminjanje vedenjskih vzorcev)
 • Psihofizični odziv na stres
 • Ugotavljanje preobremenjenosti in stresa
 • Ukrepi (neposredna pomoč zaposlenim, usposabljanje zaposlenih, organizacijski ukrepi, športno rekreacijske aktivnosti, sproščanje, komunikacija, aktivni odmor, zdrava prehrana na delovnem mestu idr.)

Alkohol in prepovedane droge

 • Splošno o rabi, zlorabi in odvisnosti od psihoaktivnih snovi
 • Alkohol in prepovedane droge na delovnem mestu
 • Preizkus na alkohol v izdihanem zraku in alkoholometrična preiskava krvi ali krvi in urina

Vpliv zdravil na varnost pri delu in v prometu

 • Vpliv zdravil na psihofizične sposobnosti
 • Skupine zdravil, ki vplivajo na sposobnost upravljanja vozil in strojev
 • Jemanje zdravil in pitje alkoholnih pijač
 • Duševne motnje, zdravila in zmožnost za delo
 • Zakonski vidik jemanja zdravil in zmožnosti za delo (vozniške zmožnosti)
 • Zdravila in varnost v prometu
 • Pomembna opozorila voznikom in upravljavcem strojev ali drugih zahtevnih procesov, ki jemljejo zdravila

Obravnava bolnika s poklicno boleznijo – »poklicna anamneza« 

 • Ocenjevanje zmožnosti za delo, izpostavljenost, poklicna bolezen
 • Obravnava in diagnoza bolnika s sumom na poklicno bolezen
 • Začasna in stalna nesposobnost za delo
 • Začetni klinični pristop k razpoznavanju bolezni, povzročenih z delovno izpostavljenostjo
  • Vprašalnik o izpostavljenosti
  • Vprašalnik poklicna anamneza
  • Vprašalnik o poklicni izpostavljenosti

Avtorji

dr. Marjan Bilban

Dr. medicinskih znanosti Marjan Bilban je zaposlen kot predstojnik Centra za medicino dela na ZVD d.d. Ljubljana. V svojem rednem delu se ukvarja predvsem z ocenjevanjem delazmožnosti delavcev, udeležencev v prometu in športnikov. Poleg tega opravlja tudi vse ostale naloge pooblaščenega zdravnika – vključno s strokovnimi mnenji za potrebe zdravniških komisij ter sodišč. Je član razširjenega strokovnega kolegija za medicino dela in razširjenega strokovnega kolegija za javno zdravje, član upravnega odbora Združenja za medicino dela, prometa in športa SZD, član predsedstva Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu RS, član Združenja za preventivno medicino SZD, član Sekcije za letalsko medicino SZD, član Ameriške akademije znanosti v New Yorku, član evropskega združenja Radiation Research, član komisije International Commission on Occupational Health, član Sveta za varnost in zdravje pri delu RS, član Sveta za alkoholno politiko pri Ministrstvu za zdravje, član predsedstva Gasilske zveze Slovenije, član številnih delovnih skupin Ministrstva za zdravje, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve…, član kolegija univerzitetnega podiplomskega študija Varstvo okolja Univerze v Ljubljani in član senata Medicinske fakultete. Je tudi član Slovenskega zdravniškega društva in Zdravniške zbornice Slovenije, urednik znanstvene priloge revije Delo in varnost ter stalni sodni izvedenec za področje medicine dela. Pedagoško delo: Nosilec predmeta Medicina dela, prometa in športa (od leta 1995) in nosilec predmeta Higiena (od leta 2002) na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani in predstojnik Katedre za javno zdravje (od leta 2003) na Medicinski fakulteti ter nosilec predmeta Fiziologija dela (od leta 1999) na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani ter nosilec predmeta Medicina in higiena dela na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani na Oddelku za tehniško varnost. Poleg tega je nosilec predmeta Javno zdravje na magistrskem študiju Medicinske fakultete ter predmeta Zdravstvene ekologija na Fakulteti za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani.  V okviru teh izobraževanj je bil mentor pri 60 diplomskih nalogah, 35 specialističnih nalogah in štirih doktoratih. Znanstveno delo: Varnost in zdravje v delovnem okolju, varnost starostnikov v cestnem prometu, udeležba oseb, odvisnih od alkohola in drog v cestnem prometu, vpliv radona, njegovih potomcev in težkih kovin na genom zaposlenih, vpliv kemijskih genotoksikov v različnih delovnih okoljih na spremembe genoma, proučevanje kazalnikov negativnega zdravja, prva pomoč v delovnem okolju, ocenjevanje delazmožnosti delavcev in invalidnih oseb, zaposlovanje starostnikov in njihove posebne potrebe, zdrava telesna aktivnost, projekti promocije zdravja, itd. Nagrade in priznanja: Hribernikova nagrada: najvišje priznanje v medicini dela za doprinos stroki (2000). Kresnička: najvišje priznanje Republiškega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu za leto 2003, Kuharjeva nagrada Združenja varnostnih inženirjev Slovenije za življenjsko delo (2006) in priznanje Gasilske zveze Slovenije ob njeni stoletnici za doprinos k vzpostavitvi zdravstvenega varstva gasilcev (2008). Najpomembnejša dela - Knjige: Medicina dela (1999), Medicina dela v družinski medicini (2002), Prva pomoč v delovnem okolju (2003) in (2006), Medicina dela za študente tehniške varnosti (2005). Več kot 20 objav v mednarodnih revijah, ki so indeksirane v SCI oz. SSCI (COBBIS), uredništvo številnih zbornikov strokovnih posvetih, več kot 200 objav v domači in tuji strokovni literaturi itd.

Dunja Koren

Vodja zdravstva in velnesa v Termah Olimia.

mag. Borut Brezovar

Mag. Borut Brezovar je opravil magisterij znanosti s področja delovnega in socialnega prava na Pravni fakulteti v Ljubljani.  Izkušnje ima tako na različnih vodilnih delovnih mestih v gospodarstvu, kot tudi v državni upravi. Kot dolgoletni glavni inšpektor RS za delo je posredno ali neposredno sodeloval pri pripravi večine zakonov in izvršilnih predpisov s področja delovnih razmerij ter varnosti in zdravja pri delu.  Prav tako je bil dolgoletni član Odbora glavnih inšpektorjev za delo EU in številnih delovnih skupin tega odbora, dolgoletni aktivni član Združenja inšpektorjev dela, prvi in večletni predsednik Sveta RS za varnost in zdravje pri delu, dolgoletni predsednik komisij za strokovne izpite s področja varnosti in zdravja pri delu, predavatelj oziroma aktivni udeleženec konferenc in seminarjev s področja varnosti in zdravja pri delu doma in tujini ter predavatelj in moderator številnih delavnic s področja varnosti in zdravja pri delu.

Mihaela Lovše

Predsednica Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo.

Simona Ažman

Simona Ažman je svetovalka menedžerjem, službam HRM in strokovnim sodelavcem varnosti in zdravja pri delu s 15-letnimi izkušnjami na področju zniževanja zdravstvenega absentizma. Je tudi svetovalka certifirciranim promotorjem zdravja in izvajalka lastnega programa s ciljem izboljšanja počutja in zdravja v podjetjih.

Tanja Bohl

Leta 2001 je zaključila študij prava na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Že v času študija je opravljala brezplačno prakso v odvetniški pisarni v Mariboru, po diplomi aprila 2001 pa je kot odvetniška pripravnica delala v pisarni odvetnika Veljka Jana v Škofji Loki. Septembra 2002 je zaključila obvezno sodno pripravništvo na Višjem sodišču v Ljubljani, septembra leta 2003 pa opravila državni pravniški izpit. Po opravljenem državnem pravniškem izpitu je odvetniško kandidaturo opravljala najprej v pisarni odvetnika Mira Senice v Ljubljani, nekaj let je bila odvetnica v Odvetniški pisarni Ulčar&partnerji iz Ljubljane, maja 2013 pa je ustanovila Odvetniško pisarno Bohl. Specializirana je za delovno in kazensko pravo, zaključuje tudi magistrski študij kazenskega prava. Je avtorica številnih publikacij s področja delovnega prava in predavateljica na različnih izobraževanjih za kadrovike.

Splošni pogoji

Z naročilom izdelka boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj, ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.