Knjižbe za računovodje

Knjižbe za računovodje

Praktični primeri, modeli in navodila za pravilno knjiženje vseh vrst poslovnih dogodkov ter pripravo računovodskih poročil po najnovejši zakonodaji

Izberite svojo različico produkta:Clear
 • Opis
 • Koristi
 • Vsebina
 • Aktualno
 • Avtorji
 • Splošni pogoji

Opis

Računovodstvo je pomembno v vseh podjetjih. Zahteve vodstva podjetij so visoke, zato mora računovodja svoje delo dobro organizirati, da lahko zagotavlja kvalitetne, pravočasne in vsebinsko ustrezne informacije, ki so temelj računovodstva.

Na rezultate poslovanja pa posredno vpliva tudi zakonodaja, ki se na področju računovodstva in financ nenehno spreminja in kroji poslovni svet.

Kot odgovorni računovodja pripravljate poročila namenjena internim uporabnikom, pa tudi poročila namenjena obveznemu zunanjemu poročanju. Zato morate spremembe pravilno in pravočasno uvesti v svoje delo. Prav tako morate upoštevati notranja pravila, ki ste jih postavili v podjetju.

Da bodo vaši obračuni pravilni, izkušeni računovodje priporočajo univerzalen paket – portal s tiskanim priročnikom in svetovanje.

OGLEJTE SI PORTAL  https://racunovodski-praktikum.si/, na katerem se lahko tudi brezplačno registrirate.

Portal s priloženimi zakonodajnimi podlagami vam zagotavlja:

 • praktične primere knjižb vseh vrst poslovnih dogodkov,
 • natančne, pregledne informacije in pojasnila s konkretnimi primeri,
 • stalno obveščanje in pojasnila nove zakonodaje,
 • vzorce pravilnikov, primere pogodb, povezave do uredb, navodil, pravilnikov, …

Ponudba zajema:

 • dostop do portala Računovodski praktikum,
 • stalno strokovno oporo – brezplačne odgovore najboljših strokovnjakov,
 • video seminar Optimizacija davčne osnove,
 • več kot 200 primerov knjižb vseh vrst poslovnih dogodkov in razlaga davčnih učinkov, jasna navodila za pripravo zaključnega računa in davčnega obračuna 2018,
 • knjižica Finančni kazalniki za analiziranje poslovanja,
 • dostop do: vzorcev različnih pogodb, dopisov, uredb, pravilnikov, obvestil, navodil, zakonodajnih novosti, odgovorov na vprašanja in
 • priročnik v tiskani obliki.

Ustanovitev gospodarske družbe

 • Ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo
 • Ustanovitev delniške družbe
 • Samostojni podjetnik
 • Ustanovitev društva
 • Slovenski računovodski standardi
 • Mednarodni standardi računovodskega poročanja
 • Pravila skrbnega računovodenja
 • Družba z omejeno odgovornostjo

Dolgoročna sredstva

 • Neopredmetena sredstva
 • Opredmetena osnovna sredstva
 • Evidentiranje sredstev v društvih
 • Zamenjava opredmetenih osnovnih sredstev
 • Prenos premoženja samostojnega podjetja v gospodinjstvo med opravljanjem dejavnosti
 • Podjetnikov kapital
 • Pomen stavbne pravice
 • Etažna lastnina zgradbe
 • Služnostna pot
 • Nujna pot
 • Pogodbe o najemu nepremčnine
 • Vračilo davčnih olajšav za nabavo opredmetenih osnovnih sredstev

Kratkoročna sredstva

 • Zaloge
 • Terjatve
 • Blagajniško poslovanje

Dolgoročne poslovne in finančne obveznosti

 • Rezervacije
 • Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti
 • Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti
 • Pasivne časovne razmejitve
 • Odprava prepoznavanj dolgov
 • Prikrito izplačilo dobička lastnikom organizacij
 • Transferne cene med povezanimi osebami
 • Tanka kapitalizacija
 • Časovne razmejitve in dolgoročne rezervacije
 • Terjatve za odložene davke
 • Odložene obveznosti za davek
 • Zmanjšanje kapitala – izstop družbenika
 • Povečanje vpoklicnega kapitala

Stroški poslovanja

 • Stroški materiala
 • Stroški storitev
 • Aktivni dohodki fizičnih oseb
 • Pasivni dohodki fizičnih oseb
 • Stroški samostojnega podjetnika
 • Stroški članov društva
 • Zaposlovanje invalidov do kvote in nad kvoto
 • Obračun prispevkov od minimalne zavarovalne osnove
 • Izraba letnega dopusta
 • Subvencije za zaposlitev delavcev po različnih programih s strani zavoda za zaposlovanje

Prihodki in odhodki

 • Poslovni prihodki in odhodki
 • Finančni prihodki in odhodki
 • Drugi prihodki in odhodki
 • Pridobitna in nepridobitna dejavnost v društvih

Rezultat poslovanja

 • Ugotovitev rezultata poslovanja v gospodarski družbi
 • Ugotovitev rezultata poslovanja pri samostojnem podjetniku
 • Spremembe pri evidencah in letnih poročilih za samostojne podjetnike
 • Končni rezultat poslovanja v društvih
 • Popravljanje napak iz preteklih davčnih obdobij
 • Pridobitev identifikacijske številke za zavezanca za davek na dodano vrednost (ID DDV)
 • Davčne olajšave za vlaganje v raziskave in razvoj
 • Konsolidacija računovodskih izkazov

Računovodske informacije za poslovno odločanje

 • Analiza bilance stanja s pomočjo kazalnikov
 • Analiza izkaza poslovnega izida s pomočjo kazalnikov
 • Ugotavljanje uspešnosti poslovanja z vidika denarnih tokov
 • Poslovne terjatve – naj bodo vedno pod nadzorom
 • Poslovno in letno poročilo gospodarskih družb
 • Letno poročilo društev
 • Poslovno poročilo in revidiranje gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov

Potni stroški

 • Obračunavanje stroškov službenih poti doma
 • Obračunavanje stroškov službenih poti v tujini

Aktualne informacije

 • Odprtje transakcijskega računa
 • Reprezentanca, poslovna darila, reklama, poslovni vzorci in donacije
 • Napotitev delavcev v tujino
 • Obračun DDV pri uvozu
 • Davčna reforma 2017
 • Napotitev delavcev na delo v Avstrijo
 • Ponovna registracija podjetja za namene DDV in pridobitev posebne številke ID
 • Storitve izobraževanj, dela na nepremičninah v drugih državah članicah Evropske unije in posebnosti obračuna DDV
 • Davčne olajšave za raziskave in razvoj
 • Vodenje knjige izdanih računov
 • Izvršba na plačo
 • Izterjava davčnih obveznosti
 • Spodbujanje zaposlovanja starejših oseb
 • Uvedba vajeništva

Računovodsko analiziranje

 • Izračun plačilne sposobnosti
 • Likvidnost poslovanja
 • Kreditna sposobnost kupcev
 • Pomen denarnega toka
 • Preiskovalno – forenzično računovodstvo

Neomejen dostop do:

 • Aktualnih informacij, vzorcev, pravilnikov, knjižb, odgovorov na vprašanja …

Nefinančni kazalniki poslovanja

V današnjem času podjetništva in ugotavljanja bonitete poslovanja (lastne in poslovnih partnerjev) so poleg finančnih kazalnikov poslovanja iz računovodskih poročil zelo pomembni tudi analiza, pregled in proučevanje nefinančnih (mehkih) kazalnikov poslovanja. Nefinančne kazalnike vse bolj uporabljajo organizacije pri proučevanju lastne bonitete ter tako ugotovijo, kje so pozitivni in negativni vplivi na poslovanje. Rezultat je tudi v tem, da organizacije ugotovijo, kaj je treba izboljšati in spremeniti pri poslovanju in nastopanju v podjetniškem okolju. Nefinančne kazalnike vse bolj uporabljajo pri ocenjevanju bonitete tudi financerji.

Prodaja domačih poslovnih terjatev – faktoring

Pri faktoringu gre na eni strani za zavarovanje poslovnih terjatev, po drugi strani za financiranje prodaje z odloženim rokom plačila. Poslovne terjatve do posameznega kupca faktor prevzema sproti, tako kot nastajajo, kar je za dobavitelje še posebno ugodno v primerih rednih, ponavljajočih dobav istemu kupcu. Omogoča tudi učinkovitejši nadzor in spremljavo odprtih terjatev, ki ju dosežemo z odstopom in prenosom terjatev na specializirano podjetje – faktor, ki poskrbi za njihovo unovčitev. Faktoring omogoča kontinuirano prodajo, saj je instrument pospeševanja likvidnosti, namenjen za financiranje poslovanja malih in srednje velikih podjetij.

Nepridobitna in pridobitna dejavnost

Društvo je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje, ki ima najmanj tri ustanovitelje, katerih namen je, da društvo ustanovijo zaradi uresničevanja skupnih interesov.
Društvo mora samo določiti namen in cilje, dejavnost in naloge ter način delovanja in odločitve o upravljanju društva, ki jih posredno in neposredno sprejemajo članice/člani društva.

Namen ustanovitve društva ni ustvarjanje dobička. Če je namreč društvo ustanovljeno za pridobitno dejavnost, sta njegova ustanovitev in delovanje nezakonita.

Novosti na portalu:

 • Nakup pisarne – etažna lastnina;
 • Operativni najem;
 • Licenčnine;
 • Odpis zaloge materiala;
 • Računovodska obravnava podjetnikovega kapitala in še več.

Avtorji

Lidija Robnik, doc. dr. univ. dipl. ekon.

Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto s strani udeležencev. Izdala je nekaj samostojnih knjig in priročnikov.

Splošni pogoji

Ob naročilu poslovne izdaje priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Ob naročilu online izdaje priročnika (letne ali mesečne) pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju enega leta. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Ob naročilu tiskane izdaje priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.