Knjižbe za javni sektor

Knjižbe za javni sektor

Pravilno knjiženje poslovnih dogodkov in priprava računovodskih poročil po najnovejši zakonodaji

Izberite svojo različico produkta:Clear
 • Opis
 • Koristi
 • Vsebina
 • Aktualno
 • Avtorji
 • Splošni pogoji

Opis

Odgovorno delovanje javnega sektorja je tesno povezano z oblikovanjem verodostojnih računovodskih informacij, poročil in knjižb.

Kot odgovorni računovodja pripravljate poročila namenjena internim uporabnikom, pa tudi poročila namenjena obveznemu zunanjemu poročanju. Na rezultate poslovanja pa posredno vpliva zakonodaja, ki se na področju računovodstva in financ nenehno spreminja. Zato morate spremembe pravilno in pravočasno uvesti v svoje delo. Prav tako morate upoštevati notranja pravila, ki ste jih postavili v organizaciji.

Da bodo vaše knjižbe in poročila pravilni in skladni s predpisi, vam izkušeni računovodje javnega sektorja priporočajo univerzalen paket – portal z odgovori na vprašanja.

Online priročnik vam zagotavlja:

 • stalno obveščanje in pojasnila nove zakonodaje;
 • praktične primere knjižb vseh vrst poslovnih dogodkov, s poudarkom na posebnostih v javnem sektorju,
 • natančne, pregledne informacije in pojasnila s konkretnimi primeri – vzorci pravilnikov, primeri pogodb, povezave do uredb, navodil, pravilnikov, …

Ponudba zajema:

 • brezplačen dostop do online priročnika Knjižbe za javni sektor – posebnosti kjerkoli in kadarkoli,
 • priročnik v tiskani obliki,
 • stalno strokovno oporo – brezplače odgovore najboljših strokovnjakov,
 • videoseminar Potni stroški – obravnava potnih nalogov z računovodskega in davčnega vidika,
 • dostop do: vzorcev različnih pogodb, dopisov, uredb, pravilnikov, obvestil, navodil, zakonodajnih novosti, odgovorov na vprašanja in še več.

Zakonodaja

 • Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
 • Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
 • “Navodila o predložitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava in Navodila o pripravi zaključnega računa
  državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in
  posrednih uporabnikov proračuna”
 • Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
 • Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
 • Zakon o javnih financah (ZJF), Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2), Zakon o davku na dodano vrednost in Zakon o dohodnini, Zakon o davku od dohodka pravnih oseb
 • Kodeks notranjih revizijskih načel, Hierarhija pravil revidiranja informacijskih sistemov, Stališče 1 – Zunanje opravljanje notranje revizijske dejavnosti
 • Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti
 • Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu
 • Zakon za uravnoteženje javnih financ in Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih
 • Potni stroški
 • DDV v javnih zavodih in izdaja računov v skladu s pravilnikom o izvajanju zakona davka na dodano vrednost
 • Problematika izplačil iz šolskih skladov in organizacija šolskih ekskurzij
 • Prenehanje nekaterih varčevalnih ukrepov po ZUJF-u
 • Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in
  druge osebe javnega prava
 • Računovodsko nadziranje in notranja kontrola

Osnovna sredstva

 • Splošno – opredelitev opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev
 • Posredni proračunski uporabniki
 • Neposredni proračunski uporabniki
 • Pravne osebe zasebnega prava
 • Primanjkljaji pri opredmetenih osnovnih sredstvih

Evintiranje stroškov in prihodkov

 • Posredni proračunski uporabniki
 • Neposredni proračunski uporabniki
 • Pravne osebe zasebnega prava
 • Ugodnosti pri spodbujanju zaposlovanja z računovodskega vidika
 • Reprezentanca

Terjatve

 • Posredni proračunski uporabniki
 • Neposredni proračunski uporabniki

Rezervacije

 • Posredni proračunski uporabniki
 • Pravne osebe zasebnega prava

Posojila in finančne naložbe

 • Posredni proračunski uporabniki
 • Neposredni proračunski uporabniki
 • Pravne osebe zasebnega prava

Zaključna knjiženja

 • Posredni proračunski uporabniki
 • Pravne osebe zasebnega prava

Plačni sistem

 • Opredelitev temeljnih pojmov plačnega sistema
 • Napredovanja javnih uslužbencev
 • Kolektivna pogodba za javni sektor
 • Urejanje plač in drugih prejemkov zaposlenih v nevladnih organizacijah

Denarna sredstva

 • Opredelitev denarnih sredstev
 • Razvrščanje in pripoznavanje
 • Prevrednotovanje denarnih sredstev
 • Knjiženje po denarnem toku
 • Primeri knjiženj

Časovne razmejitve


VZORCI

Vsebina

 • Kontni načrt za javni sektor
 • Pravilnik o računovodstvu
 • Obrazci za letno poročilo
 • Šola v naravi
 • Polletno poročilo

Zakonodaja

 • Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
 • Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
 • Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
 • Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
 • Zakon o javnih financah (ZJF)
 • Zakon o davčnem postopku
 • Zakon o davku na dodano vrednost
 • Zakon o davku na dodano vrednost
 • Zakon o dohodnini
 • Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1)
 • Zakon o računovodstvu (ZR)
 • Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)
 • Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP)
 • Uredba  o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja
  njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018
 • Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
 • Skupni Sporazum o reproduciranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah
  v vrtcih in šolah v Republiki Sloveniji
 • Aneks št. 9 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS)
 • Šola v naravi
 • Polletno poročilo
 • Kolektivne pogodbe – aneksi
 • Opredmetena osnovna sredstva 12_12_17
 • Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence
 • Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819)
 • Zakon o spremembah Zakona o financiranju občin (ZFO-1C), stran 10473
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2S)
 • Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju v letu 2018 – furs
 • Aneks št. 11 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS), sprememba se nanaša na gasilce
 • Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v
  javnem sektorju
 • Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ
 • Pravilnik o pogojih za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor
 • Usmeritve za notranje kontrole
 • Usmeritve za državno notranje revidiranje
 • Pravilnik: krogotok knjigovodskih listin z opredelitvijo odgovornih oseb in notranjih kontrol v javnem zavodu

Obrazci, pogodbe

 • Avtorska pogodba – predavanja
 • Podjemna pogodba
 • Pogodba o poslovnem sodelovanju

Spremembe zakonodaje

 • Zakonske spremembe v 2017

Razna obvestila

 • Dopis finančne uprave št. 4250-1349/2017-1 z dne 24.1.2017
 • Obvestilo o lestvici za odmero dohodnine in olajšave za leto 2018

Vprašanja in odgovori

 • Izplačilo jubilejne nagrade v javnem sektorju
 • Knjiženje poslovnega dogodka s konti EKN za posredne uporabnike
 • Potni stroški
 • Službena pot in nadure
 • Dolgoročne rezervacije
 • Knjiženje varščine in kupnine
 • Občina in obračun DDV
 • Refundacije boleznin
 • Sporazum o reproduciranju avtorskih del
 • Sporne in dvomljive terjatve
 • Rezervni sklad – upravljanje – popravek napačnega knjiženja
 • Stroškovno računovodstvo – več lokacij
 • Oblikovanje sodil pri razmejevanju stroškov med javno in tržno dejavnostjo
 • Oblikovanje sodil za delitev stroškov med tržno in javno službo
 • Evidentiranje stroškov članarine pri občini
 • Prenehanje identifikacije za ddv
 • Knjiženje stroškov šole poletne šole
 • Štipendija – izplačilo
 • Vračunani stroški po projektu
 • Izvršba
 • Poraba donacij
 • Problem evidentiranja evidenčnih knjiženj
 • Proračunski uporabniki: obvezno izdajanje in prejemanje e računov
 • Šola v naravi
 • Popravek investicije v teku pri občini
 • Knjiženje prihodkov za subvencioniranje obrestne mere ter nakazila zamudnih obresti
 • Odbitev DDV od stroškov prehrane uporaba 66 čl ZDDV-1 (3)
 • Finančni oziroma poslovni najem

POMEMBNO – Ocenjevanje in napredovanje v javnem sektorju v 2019

Na področju napredovanja javnih uslužbencev v letu 2019 ni več interventnih ukrepov, saj je dosedanji interventni ukrep glede zamika izplačila plače, ki je javnemu uslužbencu pripadala zaradi napredovanja v višji plačni razred, s spremembo ZSPJS postal trajni ukrep.

ZSPJS-V, Uradni list RS, št. 84/18, v tretjem odstavku 16. člena določa: »Javni uslužbenec oziroma funkcionar, ki napreduje v višji plačni razred, v naziv oziroma v višji naziv, pridobi pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom 1. decembra leta, v katerem je napredoval

Letni popis in inventura – Obravnava popisnih razlik po ZDDV

ZDDV-1 določa, da se za dobavo blaga, opravljeno za plačilo, šteje uporabo blaga, ki je del poslovnih sredstev davčnega zavezanca, za zasebne namene ali za zasebne namene njegovih zaposlenih, brezplačna odtujitev tega blaga ali kakršna koli uporaba blaga za druge namene, kot za namene opravljanja njegove dejavnosti, če je za to blago ali sestavine tega blaga izkoristil pravico do celotnega ali delnega odbitka DDV. Davčna obveznost nastane v obdobju, v katerem je opravljena taka dobava (7. čl. ZDDV-1).

Izračun presežka po novem fiskalnem pravilu

Temeljni poslovni izid določenih uporabnikov proračuna je presežek prihodkov nad odhodki po načelu poslovnega dogodka, ki izhaja iz Izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.
Zakon o računovodstvu (19. člen) določa, da se presežek prihodkov nad odhodki porablja v skladu s predpisi in odločitvijo ustanovitelja. Tudi primanjkljaj (presežek odhodkov nad prihodki) se krije v skladu s predpisi in odločitvijo ustanovitelja.

Na primer: javni zavod lahko uporabi (čisti) presežek prihodkov nad odhodki le za opravljanje in razvoj svoje dejavnosti, če ni z zakonom ali z aktom o ustanovitvi določeno drugače (48. člen Zakona o zavodih).

Portal:

 • Zakon o delovnih razmerjih s komentarjem.

Avtorji

mag. Špela Kramberger

Je vodja Službe notranje revizije na Mestni občini Maribor. Je preizkušena notranja revizorka in državna notranja revizorka, ukvarja pa se z revizijami poslovanja javnih zavodov, predvsem na področju vzgoje in izobraževanja.

Majda Gominšek

Majda Gominšek je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in sp ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni sektor.

Splošni pogoji

Ob naročilu poslovne izdaje priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Ob naročilu online izdaje priročnika (letne ali mesečne) pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju enega leta. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Ob naročilu tiskane izdaje priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.