Knjižbe za javni sektor

Knjižbe za javni sektor

Pravilno knjiženje poslovnih dogodkov in priprava računovodskih poročil po najnovejši zakonodaji

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Oglejte si portal tukaj

Delo računovodje javnega sektorja je zelo zahtevno in tesno povezano z oblikovanjem verodostojnih računovodskih informacij, poročil in knjižb.

Na rezultate poslovanja posredno vpliva zakonodaja, ki se na področju računovodstva in financ nenehno spreminja. Z mislijo na to, da boste spremembe pravilno in pravočasno uvedli v svoje delo, vam z naročnino omogočamo tudi dostop do vseh vsebin portala RAČUNOVODSKI PRAKTIKUM. Zraven online priročnika boste imeli dostop do video seminarjev, klepetalnice, novic in več kot 1000 strokovnih prispevkov iz področja javnega sektorja in gospodarstva.

Da bodo vaše knjižbe in poročila pravilni in skladni s predpisi, vam izkušeni računovodje javnega sektorja priporočajo Knjižbe za javni sektor.


Avtorica mag. Špela Kramberger o priročniku:

“Priročnik bi priporočala, saj prispevke s področja financ, računovodstva in revizije pripravljajo strokovnjaki z dobrim poznavanjem stroke ter večletnimi praktičnimi izkušnjami. S prebiranjem redno objavljenimi prispevki boste potrdili obstoječo prakso ter sledili novim predpisom. S priročnikom, ki se tekoče posodablja, boste vedno na tekočem! Zahteve vedno večjega števila predpisov boste lažje in pravilno prenesli v vašo prakso.”

mag. Špela Kramberger, preizkušena notranja revizorka, preizkušena davčna revizorka, vodja službe notranje revizije na MOM

Avtorji

mag. Brigita Osojnik

Mag. Brigita Osojnik je direktorica družbe Pabide d.o.o., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, s praktičnimi izkušnjami na področju davka na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, mednarodnih davkov, premoženjskih davkov, prispevkov za socialno varnost, sodelovanja v davčnih inšpekcijskih postopkih, pridobljenimi s 25-letnim delom na davčnem področju in predavateljica ter avtorica številnih strokovnih prispevkov za publikacije in portale na davčnem področju.

mag. Špela Kramberger

Je vodja Službe notranje revizije na Mestni občini Maribor. Je preizkušena notranja revizorka in državna notranja revizorka, ukvarja pa se z revizijami poslovanja javnih zavodov, predvsem na področju vzgoje in izobraževanja.

Majda Gominšek

Majda Gominšek je ekonomistka z več kot 25-letnimi izkušnjami na finančno-računovodskem področju. Že desetletje samostojno vodi tečaje vodenja poslovnih knjig za gospodarske družbe in sp ter izvaja seminarje s področja računovodstva in financ za javne zavode, društva in pravne osebe javnega prava. Je svetovalka za javni sektor.

Mojca Ramšak Pešec

Je univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom, ima več kot 23 let delovnih izkušenj v javni upravi. Skoraj 10 let (od 1. junija 2006 do 31.12.2015) je vodila direktorat, pristojen za organizacijo in upravljanje s kadri v javnem sektorju ter plačni sistem javnega sektorja. Do imenovanja na ta položaj je bila od leta 1993 dalje zaposlena na Generalnem carinskem uradu Carinske uprave RS in sicer v službi za kadrovske in splošne zadeve, katero je od leta 1997 do imenovanja na položaj generalne direktorice direktorata za javni sektor na Ministrstvu za javno upravo v leto 2006 tudi vodila. Glede na področje delovanja ima obsežne izkušnje in znanje tako pri oblikovanju sistemskih rešitev kot tudi pri izvajanju sistema in predpisov na področju plač in delovnih razmerij v javnem sektorju kot tudi na področji organizacije ter poslovanja v javnem sektorju. Vrsto let je članica več vladnih pogajalskih skupin za pogajanja s sindikati javnega sektorja, tako za sklepanje kolektivne pogodbe za javni sektor, kolektivne pogodbe za državno upravo, pravosodne organe in uprave lokalnih skupnosti, za pogajanja o interventnih ukrepih na področju plač in drugih prejemkov zaposlenih v javnem sektorju kot tudi v vladni pogajalski skupini za pogajanja s stavkovnimi odbori sindikatov javnega sektorja. Od leta 2006 dalje je tudi predsednica Komisije Vlade RS za pritožbe iz delovnih razmerij, že vrsto let pa tudi sodnica porotnica na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani. Kot strokovnjakinja na področju organizacije državne uprave, uslužbenskega sistema in delovnih razmerij ter plačnega sistema javnega sektorja sodeluje na seminarjih in strokovnih srečanjih tako v Sloveniji kot v tujini. Je predavateljica v Centru za izobraževanje v pravosodju ter na Upravni akademiji. Je tudi avtorica več člankov z navedenih področij.

Štefka Korade Purg

Je univerzitetna diplomirana sociologinja z več kot 30-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi, in sicer na področjih organiziranosti in sistemskega urejanja uprave in javnega sektorja, upravljanja kadrovskih virov s posebnim poudarkom na izvajanju in dograjevanju sistema javnih uslužbencev in tudi plačnega sistema ter sistemizacije delovnih mest, kjer je opravljala najzahtevnejše in tudi vodstvene naloge. Posebej pomembna je bila njena vloga v obdobju po letu 1994, ko je v Sloveniji potekala na eni strani reorganizacija državne uprave predvsem na teritorialni ravni z ustanovitvijo upravnih enot, na drugi strani pa uvajanje lokalne samouprave s pričetkom delovanja novih občin. Sodelovala je v številnih projektnih skupinah in v pogajalskih skupinah vlade za pogajanja s sindikati javnega sektorja. Teoretične in sistemske izkušnje, pridobljene na tem področju, je nadgradila s praktičnimi izkušnjami na zahtevnih delovnih mestih, kjer je vsakodnevno v praksi uporabljala znanja na področju organiziranosti in delovanja uprave, sistemizacije delovnih mest in plač ter finančnega poslovanja uprave. Kot predavateljica sodeluje tudi v procesih izpopolnjevanja in usposabljanja javnih uslužbencev, sodelovala pa je tudi na konferencah in posvetih doma in v tujini.

Koristi

Knjižbe za javni sektor vam zagotavljajo:

 • konkretne primere knjižb vseh vrst poslovnih dogodkov, s poudarkom na posebnostih v javnem sektorju,
 • strokovne prispevke s področja računovodstva in davkov za področje javnega sektorja,
 • strokovne razlage temeljnih kategorij v računovodstvu,
 • natančne razlage, pregledne informacije in pojasnila s konkretnimi primeri,
 • vzorce pravilnikov, primere pogodb, povezave do predpisov, navodil, pravilnikov

Z naročilom dobite:

 • dostop do priročnika Knjižbe za javni sektor,
 • dostop do vseh vsebin portala RAČUNOVODSKI PRAKTIKUM,
 • dostop do vzorcev, pravilnikov in navodil,
 • dostop do zakonodaje in pojasnil zakonov,
 • brezplačne odgovore strokovnjakov na vaša konkretna vprašanja
 • redno obveščanje o novostih.

Vsebina

Zakonodaja

 • Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
 • Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
 • “Navodila o predložitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava in Navodila o pripravi zaključnega računa
  državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in
  posrednih uporabnikov proračuna”
 • Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
 • Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
 • Zakon o javnih financah (ZJF), Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2), Zakon o davku na dodano vrednost in Zakon o dohodnini, Zakon o davku od dohodka pravnih oseb
 • Kodeks notranjih revizijskih načel, Hierarhija pravil revidiranja informacijskih sistemov, Stališče 1 – Zunanje opravljanje notranje revizijske dejavnosti
 • Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti
 • Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu
 • Zakon za uravnoteženje javnih financ in Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
 • Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih
 • Potni stroški
 • DDV v javnih zavodih in izdaja računov v skladu s pravilnikom o izvajanju zakona davka na dodano vrednost
 • Problematika izplačil iz šolskih skladov in organizacija šolskih ekskurzij
 • Prenehanje nekaterih varčevalnih ukrepov po ZUJF-u
 • Pravilnik o spremembi in dopolnitvah Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in
  druge osebe javnega prava
 • Računovodsko nadziranje in notranja kontrola

Osnovna sredstva

 • Splošno – opredelitev opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev
 • Posredni proračunski uporabniki
 • Neposredni proračunski uporabniki
 • Pravne osebe zasebnega prava
 • Primanjkljaji pri opredmetenih osnovnih sredstvih

Evintiranje stroškov in prihodkov

 • Posredni proračunski uporabniki
 • Neposredni proračunski uporabniki
 • Pravne osebe zasebnega prava
 • Ugodnosti pri spodbujanju zaposlovanja z računovodskega vidika
 • Reprezentanca

Terjatve

 • Posredni proračunski uporabniki
 • Neposredni proračunski uporabniki

Rezervacije

 • Posredni proračunski uporabniki
 • Pravne osebe zasebnega prava

Posojila in finančne naložbe

 • Posredni proračunski uporabniki
 • Neposredni proračunski uporabniki
 • Pravne osebe zasebnega prava

Zaključna knjiženja

 • Posredni proračunski uporabniki
 • Pravne osebe zasebnega prava

Plačni sistem

 • Opredelitev temeljnih pojmov plačnega sistema
 • Napredovanja javnih uslužbencev
 • Kolektivna pogodba za javni sektor
 • Urejanje plač in drugih prejemkov zaposlenih v nevladnih organizacijah

Denarna sredstva

 • Opredelitev denarnih sredstev
 • Razvrščanje in pripoznavanje
 • Prevrednotovanje denarnih sredstev
 • Knjiženje po denarnem toku
 • Primeri knjiženj

Časovne razmejitve


VZORCI

Vsebina

 • Kontni načrt za javni sektor
 • Pravilnik o računovodstvu
 • Obrazci za letno poročilo
 • Šola v naravi
 • Polletno poročilo

Zakonodaja

 • Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
 • Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava
 • Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
 • Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
 • Zakon o javnih financah (ZJF)
 • Zakon o davčnem postopku
 • Zakon o davku na dodano vrednost
 • Zakon o davku na dodano vrednost
 • Zakon o dohodnini
 • Zakon o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih dejavnosti (ZPFOLERD-1)
 • Zakon o računovodstvu (ZR)
 • Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF)
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS)
 • Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP)
 • Uredba  o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja
  njihovega izvajanja za leti 2017 in 2018
 • Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji
 • Skupni Sporazum o reproduciranju avtorskih del prek obsega iz 50. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah
  v vrtcih in šolah v Republiki Sloveniji
 • Aneks št. 9 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS)
 • Šola v naravi
 • Polletno poročilo
 • Kolektivne pogodbe – aneksi
 • Opredmetena osnovna sredstva 12_12_17
 • Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence
 • Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819)
 • Zakon o spremembah Zakona o financiranju občin (ZFO-1C), stran 10473
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2S)
 • Najnižja osnova za obračun prispevkov za socialno varnost za osebe v delovnem razmerju v letu 2018 – furs
 • Aneks št. 11 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS), sprememba se nanaša na gasilce
 • Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju
 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v
  javnem sektorju
 • Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ
 • Pravilnik o pogojih za pridobitev naziva državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor
 • Usmeritve za notranje kontrole
 • Usmeritve za državno notranje revidiranje
 • Pravilnik: krogotok knjigovodskih listin z opredelitvijo odgovornih oseb in notranjih kontrol v javnem zavodu

Obrazci, pogodbe

 • Avtorska pogodba – predavanja
 • Podjemna pogodba
 • Pogodba o poslovnem sodelovanju

Spremembe zakonodaje

 • Zakonske spremembe v 2017

Razna obvestila

 • Dopis finančne uprave št. 4250-1349/2017-1 z dne 24.1.2017
 • Obvestilo o lestvici za odmero dohodnine in olajšave za leto 2018

Vprašanja in odgovori

 • Izplačilo jubilejne nagrade v javnem sektorju
 • Knjiženje poslovnega dogodka s konti EKN za posredne uporabnike
 • Potni stroški
 • Službena pot in nadure
 • Dolgoročne rezervacije
 • Knjiženje varščine in kupnine
 • Občina in obračun DDV
 • Refundacije boleznin
 • Sporazum o reproduciranju avtorskih del
 • Sporne in dvomljive terjatve
 • Rezervni sklad – upravljanje – popravek napačnega knjiženja
 • Stroškovno računovodstvo – več lokacij
 • Oblikovanje sodil pri razmejevanju stroškov med javno in tržno dejavnostjo
 • Oblikovanje sodil za delitev stroškov med tržno in javno službo
 • Evidentiranje stroškov članarine pri občini
 • Prenehanje identifikacije za ddv
 • Knjiženje stroškov šole poletne šole
 • Štipendija – izplačilo
 • Vračunani stroški po projektu
 • Izvršba
 • Poraba donacij
 • Problem evidentiranja evidenčnih knjiženj
 • Proračunski uporabniki: obvezno izdajanje in prejemanje e računov
 • Šola v naravi
 • Popravek investicije v teku pri občini
 • Knjiženje prihodkov za subvencioniranje obrestne mere ter nakazila zamudnih obresti
 • Odbitev DDV od stroškov prehrane uporaba 66 čl ZDDV-1 (3)
 • Finančni oziroma poslovni najem

Aktualno

NOVO V PRIROČNIKU

 • Šolski sklad

Šola oziroma vrtec ustanovi šolski sklad, iz katerega se financira dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se jih ne financira iz javnih sredstev, gre za nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka in podobno.

 • Izhodišča za organizacijo šole v naravi

Glede financiranja šole v naravi je naloga šole staršem pravočasno in jasno predstaviti elemente cene šole v naravi, ki morajo biti v obsegu, kot jih opredeljuje Pravilnik o financiranju šole v naravi.

 • Popravek računovodske napake za nazaj s praktičnim zgledom evidentiranja popravka za nazaj v javnem zavodu

NOVO NA PORTALU v meniju Javni sektor

Kategorija Kadrovsko področje:

 • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas
 • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti

Na portalu Računovodski praktikum smo v rubriko VIDEO SEMINARJI dodali seminar:

 • DDV novosti pri spletni prodaji po 1. 7. 2021
 • Kako zavarovati terjatve in obveznosti – Instrumenti zavarovanja
 • Posebnosti zaposlovanja v vzgoji in izobraževanju

Nove vsebine smo dodali tudi v druge kategorije na portalu Računovodski praktikum.

Splošni pogoji

Ob naročilu poslovne izdaje priročnika (tiskana in online izdaja) boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Ob naročilu online izdaje priročnika (letne ali mesečne) pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju enega leta. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.