Kadrovsko delo v javnem sektorju po novem

Kadrovsko delo v javnem sektorju po novem

Pojasnila raznovrstne zakonodaje, vzorci in praktični primeri za učinkovito izvajanje kadrovske funkcije v javnem sektorju

Počisti
 • Opis
 • Koristi
 • Vsebina
 • Aktualno
 • Avtorji
 • Splošni pogoji

Opis

Naloge kadrovskih strokovnjakov in kadrovskih oddelkov so iz leta v leto bolj zahtevne. Pomembno je, da spremljate številno zakonodajo ter jo pravilno in brez napak implementirate v prakso. Poleg tega pa morate o številnih spremembah obveščati vodstva in zaposlene, kar je ob vsakodnevnih obveznostih še posebej velik izziv.

Pri spopadanju s temi izzivi vam želimo pomagati tudi mi, zato skupaj s strokovnjaki za področje javnega sektorja pripravljamo strokovne podlage, pojasnila raznovrstne zakonodaje, vzorce in praktične primere za učinkovito izvajanje kadrovske funkcije v javnem sektorju.


S priročnikom in portalom e-Kadrovik boste redno obveščeni o:

 • Aktualnih zakonodajnih in drugih novostih na področju delovnih razmerij v javnem sektorju.
 • Postopku zaposlovanja javnega uslužbenca.
 • Določitvi plače ob zaposlitvi in ob prerazporeditvi ali ob napredovanju javnih uslužbencev.
 • Ocenjevanju in napredovanju javnih uslužbencev (o pogojih za napredovanje v naziv in višji naziv).
 • Vsebini pogodbe o zaposlitvi, o posebnostih pri sklenitvi pogodbe o zaposlitvi za določen čas, pregledu dodatkov in njihovi vključitvi v pogodbo o zaposlitvi.
 • Minimalni plači 2020 in o tem, kaj prinaša napovedana izločitev vseh dodatkov.
 • Varstvu in obdelavi osebnih podatkov, s poudarkom na posebnostih iz delovnega razmerja.
 • Medosebni komunikaciji, sporočanju novosti in vplivu na dobro počutje zaposlenih, na zavzetost, na uvajanje novosti, zmanjšanje bolniških, ipd.

Na portalu neomejeno dostopate še do:

 • odgovorov na vaša vprašanja (posebnosti sklenitve pogodbe o zaposlitvi za določen čas, izplačilo regresa in koriščenje letnega dopusta, določitev plače, napredovalna obdobja, pogoji za napredovanja v nazive ter drugih pravic in obveznosti javnih uslužbencev);
 • povezav do zakonodaje in obrazložitev zakonskih novosti;
 • spremljajte pa tudi aktualne novice, razpise in pomembne datume za kadrovike.

OGLEJTE SI PORTAL  e-kadrovik.si, na katerem se lahko tudi brezplačno registrirate.

Mnenji uporabnic:

 • »Spoštovani, iskrena hvala za odgovor in hiter odziv. Vse dobro želim in bodite zdravi.«
  Dušanka Glavica, svetovalka za splošne in kadrovske zadeve, Občina Miklavž na Dravskem polju
 • »Želela bi pohvaliti vaše tiskovine, saj se spreminjajo ažurno glede na spremembe zakonodaje. Pohvalila bi tudi nazorno napisan seznam glede menjave vsebin, katere strani se izločijo, koliko jih je in katere so prestavljene na portal. Portal je pregleden, jasen, vsebinsko bogat in res zelo uporaben. Zelo dobro je, da imamo možnost postavljanja vprašanj kot tudi pregled odgovorov na vprašanja drugih. V tej točki bi želela pohvaliti vašo ekipo glede res hitrega odziva.«
  Lea Toman, SLG Celje

Ta nepogrešljiv pripomoček vam prinaša pomembne prednosti:

 • Na enem mestu zbrane celovite informacije s kadrovskega področja za pravilno in učinkovito vodenje kadrovskih postopkov.
 • Uporabna navodila in pripomočki za delo ter seznanitev z novostmi ter dobro prakso.
 • Konkretne rešitve in odgovore na vprašanja – priznani strokovnjaki odgovarjajo na vaša vprašanja in vas redno seznanjajo s številnimi primeri sodne prakse.
 • Portal e-Kadrovik, kjer dostopate do več kot 100 različnih vzorcev, ki jih lahko takoj uporabite.

Zagotovite si strokovne podlage za pravilno in zakonito kadrovsko delo.

Organizacija in sistemizacija delovnih mest

 • Organizacija in sistemizacija v javnem sektorju
 • Položaji in nazivi
 • Kadrovski načrti in kadrovske evidence

Obveznosti javnega uslužbenca in delodajalca ob zaposlitvi, prijava v obvezna socialna zavarovanja in
postopek zaposlitve javnega uslužbenca

 • Obveznosti javnega uslužbenca ob zaposlitvi
 • Obveznosti delodajalca ob zaposlitvi
 • Prijava delavca v obvezna socialna zavarovanja – novosti ureditve
 • Urejanje, razporejanje in evidentiranje delovnega časa
 • Postopek zaposlitve javnega uslužbenca
 • Obveznosti delodajalca in delavca na področju varnosti in zdravja pri delu
 • Varovanje dostojanstva zaposlenih
 • Pravno varstvo pravic javnih uslužbencev in alternativno reševanje sporov v javnem sektorju
 • Ravnanje s podatki o javnih uslužbencih in varstvo osebnih podatkov
 • Informacije javnega značaja in obveznosti subjektov javnega sektorja

Pogodba o zaposlitvi

 • Obvezna vsebina pogodbe o zaposlitvi
 • Obveznosti pogodbenih strank: javnega uslužbenca in delodajalca
 • Posebnosti pogodbe o zaposlitvi:
 • Poskusno delo
 • Opravljanje pripravništva in posebnosti volonterskega pripravništva
 • Premestitev javnega uslužbenca
 • Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

Novosti, interventni ukrepi na področju plač, povračil stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja

Prenehanje pogodbe o zaposlitvi

 • Ureditev prenehanja pogodbe o zaposlitvi po ZDR-1 in ZJU
 • Prenehanje pogodbe o zaposlitvi za določen čas
 • Redna in izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi po ZDR-1
 • Varstvo nekaterih kategorij delavcev
 • Najnovejša odločba Ustavnega sodišča RS glede pravilnega vročanja odpovedi delovnega razmerja delavcu po pošti

Inšpekcijsko nadzorstvo

 • Splošno
 • Inšpekcijsko nadzorstvo v javnem sektorju
 • Inšpekcija za sistem javnih uslužbencev in inšpekcija za plače v javnem sektorju
 • Pristojnosti inšpektorjev Inšpektorata za delo
 • Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekciji dela (ZID-1A)

Plačni sistem javnega sektorja

 • Opredelitev temeljnih pojmov plačnega sistema
 • Plača
 • Ocenjevanje delovne uspešnosti javnih uslužbencev
 • Napredovanje javnih uslužbencev v višji plačni razred
 • Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela v javnem sektorju
 • Urejanje plač in drugih prejemkov zaposlenih v nevladnih organizacijah
 • Dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence
 • Odprava anomalij pri vrednotenju delovnih mest v javnem sektorju
 • Dodatki kot del plače zaposlenih v javnem sektorju

Napotitev javnega uslužbenca na delo v tujino in plačilo za delo v tujini

 • Napotitev na delo v tujino
 • Razmejitev med napotitvijo na delo v tujino in napotitvijo zaposlenega na službeno potovanje v tujino
 • Plača in drugi prejemki javnih uslužbencev, napotenih na delo v tujini

Učinkovito upravljanje s kadri v javnem sektorju

 • Letni pogovor s sodelavcem

VZORCI NA PORTALU

 • Postopki zaposlovanja
 • Pogodba o zaposlitvi
 • Sklepanje pogodbe o zaposlitvi
 • Med delovnim razmerjem
 • Letni pogovor s sodelavcem
 • Odpoved pogodbe o zaposlitvi
 • Pravice, obveznosti ter odgovornosti javnih uslužbencev
 • Splošni akti
 • Uporabno
 • Uporabne preglednice
 • Zakonodaja
 • Sodna praksa
 • Odgovori na vaša vprašanja

AKTUALNO:

Novosti zakonodaje v javnem sektorju: od minimalne plače, do dodatkov za delo v manj ugodnem delovnem času ter sprememb ZIPRS2021 in ZUPJS2021.

Vrste oziroma nabor dodatkov za delo v manj ugodnem delovnem času, ki se jih izplačuje v javnem sektorju, določa 32. člen ZPSJS, ki določa, da javnim uslužbencem pripadajo za delo v delovnem času, ki je zanje manj ugoden, dodatki za: izmensko delo, delo v deljenem delovnem času, delo v neenakomerno razporejenem delovnem času, delo ponoči, v nedeljo in na dan, ki je z zakonom določen kot dela prost dan ali praznik, ter za delo preko polnega delovnega časa. ZSPJS tudi izrecno določa, da se višino teh dodatkov za javne uslužbence dogovori s kolektivno pogodbo za javni sektor.

Ponovna uvedba izplačila redne delovne uspešnosti v letu 2020

Skladno s 4. členom Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19) javnim uslužbencem in funkcionarjem do 30. junija 2020 ne pripada del plače za redno delovno uspešnost. Navedeni ukrep torej velja do vključno 30. junija 2020, od 1. julija 2020 dalje pa se prične izplačevati redna delovna uspešnost v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJS in določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor – KPJS.

ZSPJS vsebuje določbe, ki se nanašajo na redno delovno uspešnost v 22. in 22.a členu, KPJS v 27. do 34. členu, navodilo za izračun redne delovne uspešnosti javnega uslužbenca pa je v prilogi 2 KPJS.

UPORABNO:

Delodajalci pogosto izpostavljajo, da do zlorab alkohola na delovnem mestu v praksi prihaja vse prepogosto, pri čemer ima alkohol poleg splošnih negativnih vplivov tudi negativen vpliv na delo in delovni proces, saj lahko vpliva na napake in nesreče pri delu, na večjo pogostost poškodb, zmanjšano produktivnost ter ne nazadnje tudi na zmanjšano kakovost opravljenega dela. V povezavi s problemom alkoholiziranosti na delovnem mestu se lahko uporabljajo tako preventivni ukrepi (prepoved vnašanja alkohola v podjetje, preizkus z alkotestom, ozaveščanje delavcev itd.), kot tudi represivni ukrepi (npr. pisno opozorilo oz. odpoved pogodbe o zaposlitvi v primeru ugotovljene alkoholiziranosti delavca).

Dodali smo tekst o metodah razvoja zaposlenih (coaching in sponzorstvo), kajti razvoj zaposlenih je zelo pomemben v sodobnem poslovnem okolju in predstavlja eno od osnovnih funkcij managementa človeških virov.

In še:

Praktični primer uvrstitve javnega uslužbenca v plačni razred

NA PORTALU e-Kadrovik TOKRAT PREBERITE IN UPORABITE SLEDEČE DODATNE VSEBINE:

Položaj učiteljev in mobilnih učiteljev za dodatno strokovno pomoč, avtoric mag. Polone Šoln Vrbinc in dr. Manice Jakič Brezočnik. Dodani so še novi vzorci, preglednice in odgovori na vaša vprašanja, npr.:

 • Napredovanje javnih uslužbencev, sprememba sistemizacije delovnih mest.
 • Pregled višin zneskov, usklajenih z januarjem 2020.
 • Letni dopust – sorazmerni del.

Na portalu pa spremljajte tudi aktualne novice, razpise in pomembne datume za kadrovike.

Avtorji

Mojca Ramšak Pešec

Je univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom, ima več kot 23 let delovnih izkušenj v javni upravi. Skoraj 10 let (od 1. junija 2006 do 31.12.2015) je vodila direktorat, pristojen za organizacijo in upravljanje s kadri v javnem sektorju ter plačni sistem javnega sektorja. Do imenovanja na ta položaj je bila od leta 1993 dalje zaposlena na Generalnem carinskem uradu Carinske uprave RS in sicer v službi za kadrovske in splošne zadeve, katero je od leta 1997 do imenovanja na položaj generalne direktorice direktorata za javni sektor na Ministrstvu za javno upravo v leto 2006 tudi vodila. Glede na področje delovanja ima obsežne izkušnje in znanje tako pri oblikovanju sistemskih rešitev kot tudi pri izvajanju sistema in predpisov na področju plač in delovnih razmerij v javnem sektorju kot tudi na področji organizacije ter poslovanja v javnem sektorju. Vrsto let je članica več vladnih pogajalskih skupin za pogajanja s sindikati javnega sektorja, tako za sklepanje kolektivne pogodbe za javni sektor, kolektivne pogodbe za državno upravo, pravosodne organe in uprave lokalnih skupnosti, za pogajanja o interventnih ukrepih na področju plač in drugih prejemkov zaposlenih v javnem sektorju kot tudi v vladni pogajalski skupini za pogajanja s stavkovnimi odbori sindikatov javnega sektorja. Od leta 2006 dalje je tudi predsednica Komisije Vlade RS za pritožbe iz delovnih razmerij, že vrsto let pa tudi sodnica porotnica na Delovnem in socialnem sodišču v Ljubljani. Kot strokovnjakinja na področju organizacije državne uprave, uslužbenskega sistema in delovnih razmerij ter plačnega sistema javnega sektorja sodeluje na seminarjih in strokovnih srečanjih tako v Sloveniji kot v tujini. Je predavateljica v Centru za izobraževanje v pravosodju ter na Upravni akademiji. Je tudi avtorica več člankov z navedenih področij.

Štefka Korade Purg

Je univerzitetna diplomirana sociologinja z več kot 30-letnimi delovnimi izkušnjami v državni upravi, in sicer na področjih organiziranosti in sistemskega urejanja uprave in javnega sektorja, upravljanja kadrovskih virov s posebnim poudarkom na izvajanju in dograjevanju sistema javnih uslužbencev in tudi plačnega sistema ter sistemizacije delovnih mest, kjer je opravljala najzahtevnejše in tudi vodstvene naloge. Posebej pomembna je bila njena vloga v obdobju po letu 1994, ko je v Sloveniji potekala na eni strani reorganizacija državne uprave predvsem na teritorialni ravni z ustanovitvijo upravnih enot, na drugi strani pa uvajanje lokalne samouprave s pričetkom delovanja novih občin. Sodelovala je v številnih projektnih skupinah in v pogajalskih skupinah vlade za pogajanja s sindikati javnega sektorja. Teoretične in sistemske izkušnje, pridobljene na tem področju, je nadgradila s praktičnimi izkušnjami na zahtevnih delovnih mestih, kjer je vsakodnevno v praksi uporabljala znanja na področju organiziranosti in delovanja uprave, sistemizacije delovnih mest in plač ter finančnega poslovanja uprave. Kot predavateljica sodeluje tudi v procesih izpopolnjevanja in usposabljanja javnih uslužbencev, sodelovala pa je tudi na konferencah in posvetih doma in v tujini.

Splošni pogoji

Ob naročilu poslovne izdaje priročnika (tiskana in online izdaja) boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Ob naročilu online izdaje priročnika (letne ali mesečne) pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju enega leta. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.