Javna naročila in koncesije v praksi – Revija za naročnike, ponudnike, koncedente in koncesionarje

54006-revija-jn-slika-produkta-JUN-2021-720×600

Javna naročila in koncesije v praksi – Revija za naročnike, ponudnike, koncedente in koncesionarje

198,00  DDV ni vštet v ceno

Letna naročnina revije v tiskani in online izdaji

 • Opis
 • Vsebina
 • Avtorji
 • Splošni pogoji

Opis

 

Strokovna revija Javna naročila in koncesije v praksi je prvi in edini tovrstni slovenski vodnik o delovanju trga javnih naročil in koncesij.

 

 

 

Vsake tri mesece vam prinaša izbor strokovnih člankov in mnenj strokovnjakov o najnovejših vprašanjih in dilemah javnega naročanja in koncesij v praksi na področju gradenj, blaga in storitev:

 

 • Zakonodajne novosti
 • Aktualne odločitve Dkom in sodbe sodišča EU
 • Kratka, jasna in praktična mnenja priznanih slovenskih strokovnjakov
 • Usmeritev glede težav, s katerimi se srečujete v postopkih javnega naročanja in koncesij
 • Rešitve konkretnih dilem in opozorila na napake in pomanjkljivosti, ki se pojavljajo v praksi
 • Nasveti za pravilno ter finančno in terminsko učinkovito delo
 • Kratka, jasna in praktična mnenja priznanih slovenskih strokovnjakov
 • Usmeritev glede težav, s katerimi se srečujete v postopkih javnega naročanja in koncesij
 • Opozorila na napake in pomanjkljivosti, ki se pojavljajo v praksi
 • Nasveti za pravilno ter finančno in terminsko učinkovito delo

V okviru svoje letne naročnine brezplačno poslušate vsaj dva webinarja na temo aktualnih odločitev DKOM ter neomejeno dostopate do video posnetkov.
Pridobite strokovni odgovor na vaše specifično vprašanje.

Zakaj potreba po reviji

 • Veliko napak, nejasnosti in težav ter vloženih revizij priča o tem, da so problemi na področju javnih naročil z vidika naročnikov in ponudnikov
 • Zakon o koncesijskih pogodbah od februarja 2019 ni rešil zmede na trgu podeljevanja koncesij

»Čestitam k izhajanju revije Javna naročila in koncesije v praksi, ki jo izdaja Založba Forum Media iz Maribora. Vsebina mi je zelo všeč in jo priporočam vsem, ki delujete na področju javnih naročil«.

dr. Nina Plavšak, soavtorica revije in soavtorica pri izdaji sodobnega in poglobljenega komentarja Stvarnopravnega zakonika in novega komentarja Obligacijskega zakonika (OZ)


 

Avtorji so vrhunski slovenski strokovnjaki, ki predstavljajo in tolmačijo mnenja, odločitve, sodbe različnih institucij in združenj:

 

 

Andraž Žvan
(Državna revizijska komisija),

pojasnila odločitev Državne revizijske komisije

Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
(Državna revizijska komisija),

tolmačenje odločitev Sodišča EU

Urška Skok Klima
(Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje),

analize, mnenja in priporočila najaktualnejših vprašanj javnega naročanja

mag. Marija Bukovec Marovt
(Odvetniška pisarna Marovt & partnerji),

analize, mnenja in priporočila najaktualnejših vprašanj javnega naročanja

Milan Železnik univ. dipl. prav.
(Evropski pravni center),

analize, mnenja in priporočila s področja koncesij in javno-zasebnega partnerstva

Milena Basta Trtnik
(Bonorum d.o.o.),

analize, mnenja in priporočila najaktualnejših vprašanj javnega naročanja

Aleksandra Velkovrh
(Inšpektorat RS za okolje in prostor)

dr. Žan Jan Oplotnik
(Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru)

Eva Zala Marovt

mag. Zlata Jerman
(Državna revizijska komisija, vodja Oddelka za prekrškovne zadeve)

mag. Njives Neffat, univ. dipl. prav.
(Odvetniška družba Neffat, o.p., d.o.o.)

dr. Nina Plavšak

Larisa Štefin Glavendekić, univ. dipl. pravnica
(Praetor d.o.o.)

Mojca Furlan, dipl. iur., odvetnica

 

 


 

Komu je revija namenjena?

 

 • Javnim in zasebnim naročnikom, ki so odgovorni za izvedbo naročil, javnih razpisov in postopkov za gradnje, blago in storitve
 • Ponudnikom in strokovno usposobljenim osebam, ki so odgovorni za sestavo in oddajo ponudb
 • Koncedentom, koncesionarjem in izvajalcem javno zasebnega partnerstva

 


 

Redne rubrike revije:

 

 • Predstavitev odločitev Državne revizijske komisije
 • Tolmačenje odločitev Sodišča EU
 • Pravne teorije v praksi
 • Priporočila udeležencem v postopkih javnega naročanja in koncesij
 • Mnenja in priporočila strokovnjakov
 • Intervju
 • Novice z zakonodajnega področja javnih naročil in koncesij
 • Odgovori na konkretna vprašanja
 • Napovednik dogodkov

 


 

Arhivske številke revije

 

Spodaj si lahko ogledate vsebino in vzorčne strani arhivskih številk revije.

 

1. številka (julij 2019)

Za povečavo kliknite na sliko.

 

2. številka (september 2019)

Za povečavo kliknite na sliko.

 

3. številka (december 2019)

Za povečavo kliknite na sliko.

 

4. številka (marec 2020)

Za povečavo kliknite na sliko.

5. številka (junij 2020)

Za povečavo kliknite na sliko.

6. številka (september 2020)

Za povečavo kliknite na sliko.

 

 

AKTUALNE TEME / ČLANKI IZ 9. ŠTEVILKE REVIJE

 • AKTUALNA ZAKONODAJA: Javna naročila pod mejnimi vrednostmi za uporabo Zakona o javnem naročanju in izjeme (mag. Urška Skok Klima, Ministrstvo za javno upravo)
 • SODBA SODIŠČA EU: Sodba v zadevi C771/19 (Nama) (Vida Kostanjevec, odvetnica)
 • PRAVNA TEORIJA V PRAKSI: Sprememba cene pri gradbeni, podjemni in prodajni pogodbi zaradi rasti cen na trgu (Mojca Furlan, odvetnica; mag. Marija Bukovec Marovt, odvetnica)
 • STROKOVNO MNENJE: Prijava in preverjanje fizičnih oseb kot podizvajalcev z vidika zakonodaje in prakse Državne revizijske komisije (Larisa Štefin Glavendekič, Praetor)
 • PREKRŠKI: Kdo so »odgovorne osebe« za prekrške naročnikov v javnem naročanju (mag. Zlata Jerman, DKOM)
 • Odgovori pravnih strokovnjakov na pogosta vprašanja naročnikov in ponudnikov, kot so:
  • Priložitev obrazca ESPD v primeru najema gradbenih strojev
  • Kako podrobno naj naročnik v razpisni dokumentaciji določi tehnične specifikacije
  • Vložitev zahtevka za revizijo tudi v primeru, če bi ponudnik ponudbo oddal, pa bi bil v slabšem položaji
  • Priprava razpisne dokumentacije na način, da naročnik prepreči dogovarjanje med ponudniki

Avtorji

Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav.

Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav., je komunikativna predavateljica z bogatimi praktičnimi izkušnjami in velikim strokovnim znanjem je kot gradbeni inženir vodila gradbišča, delala na občini kot svetovalka župana za okolje in prostor, bila državna gradbena inšpektorica, vodila je medobčinski inšpektorat, vodila je kabinet na Generalnem sekretariatu Vlade RS, vodila je Inšpektorat RS za okolje in prostor ter Inšpektorat RS za promet, energetiko in prostor, izvajala je in izvaja investicije na Ministrstvu za pravosodje, Ministrstvu za notranje zadeve in zaporih, je predavateljica s 25 letnimi izkušnjami, avtorica številnih prispevkov in so/avotica več knjig in priročnikov s področja gradbenih procesov in gradbene zakonodaje.

Andraž Žvan

Andraž Žvan je kot pravnik zaposlen na Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil. Pri svojem delu se ukvarja z vsebinskimi in procesnimi vprašanji prava javnih naročil ter pravnega varstva v revizijskih postopkih. Je avtor in soavtor strokovnih člankov in knjig s področja javnih naročil.

dr. Nina Plavšak

Dr. Nina Plavšak je ena najbolj sposobnih in prodornih pravnih strokovnjakinj ter plodovitih avtorjev s pravnega področja na Slovenskem. Doktorirala je leta 1996, nato je bila več let sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani, osem let docentka na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, v tem času je predvsem vodila strokovno pripravo vrste najbolj zahtevnih zakonov, ki so bili izdani po osamosvojitvi. Kot sourednica (skupaj z dr. Renatom Vrenčurjem) je uredila ter sodelovala kot soavtorica pri izdaji sodobnega in poglobljenega komentarja Stvarnopravnega zakonika in novega komentarja Obligacijskega zakonika (OZ), ki sta v knjižni in elektronski obliki izšla leta 2020. Komentar OZ vključuje tudi komentar PGU 2020 (Portal TAX-FIN-LEX (tax-fin-lex.si)). Je tudi izvrstna predavateljica, ki redno sodeluje na Dnevih slovenskih pravnikov in drugih strokovnih srečanjih ter v izobraževalnih programih pravnikov na Slovenskem, večkrat je predavala tudi v Odvetniški šoli.

dr. Žan Jan Oplotnik

Je profesor za področje financ in mednarodne ekonomije na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Med ostalim se že skoraj dve desetletji ukvarja s proučevanjem finančnih vidikov lokalne samouprave, javno zasebnim partnerstvom, finančnimi vidiki izvajanja javnih služb in investicijami. Na teh področjih tudi aktivno sodeluje s Slovenskimi občinami in svetuje pristojnim pri pripravi finančnih posledic sprejetih aktov, projektov in aktivnosti. Je avtor preko 100 znanstvenih in strokovnih člankov objavljenih v domačih in tujih publikacijah.

Eva Zala Marovt

Larisa Štefin Glavendekić, univ. dipl. pravnica

Leta 2011 je diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani. Po diplomi je bila zaposlena kot svetovalka na Ministrstvu za notranje zadeve. Od leta 2013 je zaposlena v podjetju Praetor, d. o. o., zadnja tri leta kot vodja projektov. Letno sodeluje pri več kot 50 projektih s področja javnih naročil. Naročnikom svetuje pri izbiri primernega postopka in pripravi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila na področju nabave blaga, storitev in gradenj. Pripravlja oziroma obravnava zahtevke za revizijo, več kot 20 na leto, tako za naročnike kot za ponudnike, katerim svetuje tudi pri pripravi ponudb v postopkih oddaje javnih naročil.

mag. Marija Bukovec Marovt

mag. Marija Bukovec Marovt je bila prva predsednica Državne revizijske komisije. Po prenehanju petletnega mandata predsednice deluje kot odvetnica, specialistka za področje gospodarskega prava in prava javnih naročil, v Odvetniški družbi Marovt in partnerji, d. o. o. Je tudi sodno zaprisežena izvedenka za področje pravo – javna naročila in je urednica ter soavtorica več publikacij, med njimi Zakona o javnem naročanju ZJN-3, publikacij Založbe Forum Media, soavtorica Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) s komentarjem in stvarnim kazalom, Uradni list 2012.

mag. Njives Neffat, univ. dipl. prav.

Odvetniška družba Neffat, o.p., d.o.o. Mag. Njives Prelog Neffat svetuje in nudi pravno podporo strankam, zlasti na področju prava javnih naročil, koncesij, javnofinančnih vprašanj ter javno-zasebnega partnerstva in je avtorica javno naročniškega strokovnega portala JNP, kjer redno objavlja strokovne vsebine iz navedenih področij. Ima številne izkušnje z zastopanjem strank pred Državno revizijsko komisijo, Računskim sodiščem RS, sodišči ter drugimi državnimi organi v civilnih in upravnih postopkih. Velik del svoje profesionalne kariere je delala za Državno revizijsko komisijo, bila je svetovalka predsednika Računskega sodišča RS in dejavna v okviru Twinnig projektov EU. Bila je tudi članica delovne skupine INTOSAI za pripravo "Key National Indicators and the Task Force on Contract Audit of Public Procurement« in »INTOSAI glossary regarding procurement contract audit" v Moskvi. Dejavna je tudi kot predavateljica na strokovnih seminarjih.

mag. Urška Skok Klima

mag. Urška Skok Klima, univ. dipl. prav., je vodja Sektorja za sistem javnega naročanja na Direktoratu za javno naročanje, Ministrstvu za javno upravo. Diplomirala je leta 2002 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, nato pa leta 2005 pridobila naziv magister znanosti na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Od leta 2002 je zaposlena v državni upravi, z javnimi naročili se ukvarja že 10 let, od tega je nekaj let vodila službo pristojno za javna naročila na Ministrstvu za infrastrukturo ( prej pomet) in nato na Ministrstvu za pravosodje, od januarja 2015 pa vodi Sektor za sistem javnega naročanja v Direktoratu za javno naročanje Ministrstva za javno upravo. S področja javnega naročanja je avtorica več člankov v zbornikih, soavtorica Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem, soavtorica Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja s komentarjem, soavtorica Priročnika za javno naročanje in predavateljica v okviru različnih predavanj, konferenc in posvetov.

mag. Zlata Jerman

mag. Zlata Jerman je vodja Oddelka za prekrškovne zadeve na Državni revizijski komisiji. Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana pravnica in magistrica pravnih znanosti. S področjem javnega naročanja se ukvarja že od vsega začetka poklicne poti, najprej v odvetniški pisarni, nato na Ministrstvu za obrambo, od leta 2006 pa je zaposlena na Državni revizijski komisiji, kjer je delo najprej več let opravljala na revizijskem področju, nato pa se je posvetila prekrškovnemu področju, ki se je intenzivneje začelo razvijati prav pod njenim vodstvom v zadnjih letih. S svojimi prispevki aktivno sodeluje na različnih posvetih in kongresih, predvsem na temo prekrškov v javnem naročanju.

Milan Železnik

Milan Železnik se od leta 1997 strokovno ukvarja z javnim naročanjem in projekti podeljevanja koncesij. Do leta 2004 je bil zaposlen na Službi Vlade RS za lokalno samoupravo, kot namestnik direktorja. Pred tem je bil zaposlen v gospodarstvu in občinski upravi. Pripravil je več priročnikov za izvajanje javnih naročil, bil predavatelj za javno upravo in javne službe na Višji šoli Doba v Mariboru, predavatelj na različnih seminarjih s področja javnega naročanja in javno zasebnega partnerstva.

Sedaj je strokovni sodelavec in prokurist v Evropskem pravnem centru Maribor, ki se ukvarja s pripravo strokovnih podlag za podelitev koncesij na različnih področjih. Kot strokovni sodelavec je izvedel številne projekte s področja javnega naročanja za nabavo blaga, storitev in gradenj za javne naročnike in številne projekte za podelitev koncesij javnih služb in drugih oblik javno zasebnega partnerstva.

Milena Basta Trtnik

Milena Basta Trtnik, univ. dipl. prav., je strokovnjakinja na področju javnega naročanja, koncesij, javno zasebnega partnerstva in poslovanja subjektov javnega prava. Bila je dolgoletna pravna svetovalka pri Državni revizijski komisiji. Je avtorica več strokovnih člankov, ZJN-3 s komentarjem, urednica strokovnih besedil in izkušena predavateljica.

Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.

Je diplomirana pravnica z opravljenim pravniškim državnim izpitom in dolgoletnimi izkušnjami na področju javnih naročil. Je avtorica številnih člankov in prispevkov v različnih strokovnih publikacijah ter soavtorica več izdaj komentarjev procesnih in materialnih zakonov s področja javnega naročanja.

Splošni pogoji

Naročnina se po poteku enoletnega obdobja samodejno podaljša. V primeru, da v prihodnje naročnine ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. Z odpovedjo preneha tudi dostop do online izdaje. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Informacije o letni naročnini: Cena letne naročnine s 4 izvodi revije v tiskani in online obliki znaša 198,00 EUR (brez DDV in distribucijskih stroškov).

Garancija zaupanja: Naročnino lahko kadarkoli odpoveste v roku 30 dneh pred iztekom letnega obdobja. Plačilo enostavno izvedete na podlagi izdanega računa.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.