Javna naročila in koncesije v praksi – Revija za naročnike, ponudnike, koncedente in koncesionarje

Javna naročila in koncesije v praksi – Revija za naročnike, ponudnike, koncedente in koncesionarje

198,00  DDV ni vštet v ceno

Letna naročnina revije v tiskani in online izdaji

 • Opis
 • Vsebina
 • Avtorji
 • Splošni pogoji

Opis

 

Strokovna revija Javna naročila in koncesije v praksi je prvi in edini tovrstni slovenski vodnik o delovanju trga javnih naročil in koncesij.

 

 

 

Vsake tri mesece vam prinaša izbor strokovnih člankov in mnenj strokovnjakov o najnovejših vprašanjih in dilemah javnega naročanja in koncesij v praksi:

 

 • Aktualne odločitve Dkom
 • Sodbe sodišča EU
 • Pojasnila pravnih predpisov in zakonodaje skozi primere
 • Zakonodajne novosti
 • Rešitve konkretnih dilem
 • Mnenja pravnih strokovnjakov iz prakse javnega naročanja
 • Odgovori strokovnjakov

 • Kratka, jasna in praktična mnenja priznanih slovenskih strokovnjakov
 • Usmeritev glede težav, s katerimi se srečujete v postopkih javnega naročanja in koncesij
 • Opozorila na napake in pomanjkljivosti, ki se pojavljajo v praksi
 • Nasveti za pravilno ter finančno in terminsko učinkovito delo

Zakaj potreba po reviji

 • Veliko napak, nejasnosti in težav ter vloženih revizij priča o tem, da so problemi na področju javnih naročil z vidika naročnikov in ponudnikov
 • Zakon o koncesijskih pogodbah od februarja 2019 ni rešil zmede na trgu podeljevanja koncesij

 


 

Avtorji so vrhunski slovenski strokovnjaki, ki predstavljajo in tolmačijo mnenja, odločitve, sodbe različnih institucij in združenj:

 

 

Andraž Žvan
(Državna revizijska komisija),

pojasnila odločitev Državne revizijske komisije

Vida Kostanjevec
(Državna revizijska komisija),

tolmačenje odločitev Sodišča EU

Urška Skok Klima
(Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje),

analize, mnenja in priporočila najaktualnejših vprašanj javnega naročanja

mag. Marija Bukovec Marovt
(Odvetniška pisarna Marovt & partnerji),

analize, mnenja in priporočila najaktualnejših vprašanj javnega naročanja

Milan Železnik univ. dipl. prav.
(Evropski pravni center),

analize, mnenja in priporočila s področja koncesij in javno-zasebnega partnerstva

Milena Basta Trtnik
(Bonorum d.o.o.),

analize, mnenja in priporočila najaktualnejših vprašanj javnega naročanja

Aleksandra Velkovrh
(Inšpektorat RS za okolje in prostor)

dr. Žan Jan Oplotnik
(Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru)

Eva Zala Marovt

mag. Zlata Jerman
(Državna revizijska komisija, vodja Oddelka za prekrškovne zadeve)

mag. Njives Neffat, univ. dipl. prav.
(Odvetniška družba Neffat, o.p., d.o.o.)

 


 

Aktualne teme / članki iz 7. številke revije

 

 • INTERVJU: dr. Jože Podgoršek, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Nove določbe interventne zakonodaje, ki so posegle v javno naročanje (PKP5 in PKP6)
 • Sodba v zadevi  C-367/19 (Tax-Fin-Lex) – statusna združitev gospodarskih subjektov v teku postopka oddaje javnega naročila
 • Gradbena in poklicna zakonodaja z vidika javnih naročil
 • Pogodbena klavzula o zamenjavi izvajalca
 • Kdaj so pogajanja smiselna
 • Najpogostejši prekrški naročnikov
 • Vprašanja in odgovori

 


 

Komu je revija namenjena?

 

 • Javnim in zasebnim naročnikom, ki so odgovorni za izvedbo naročil, javnih razpisov in postopkov za gradnje in storitve
 • Ponudnikom in strokovno usposobljenim osebam, ki so odgovorni za sestavo in oddajo ponudb
 • Koncedentom, koncesionarjem in izvajalcem javno zasebnega partnerstva

 


 

Redne rubrike revije:

 

 • Predstavitev odločitev Državne revizijske komisije
 • Tolmačenje odločitev Sodišča EU
 • Pravne teorije v praksi
 • Priporočila udeležencem v postopkih javnega naročanja in koncesij
 • Mnenja in priporočila strokovnjakov
 • Intervju
 • Novice z zakonodajnega področja javnih naročil in koncesij
 • Odgovori na konkretna vprašanja
 • Napovednik dogodkov

 


 

Arhivske številke revije

 

Spodaj si lahko ogledate vsebino in vzorčne strani arhivskih številk revije.

 

1. številka (julij 2019)

Za povečavo kliknite na sliko.

 

2. številka (september 2019)

Za povečavo kliknite na sliko.

 

3. številka (december 2019)

Za povečavo kliknite na sliko.

 

4. številka (marec 2020)

Za povečavo kliknite na sliko.

5. številka (junij 2020)

Za povečavo kliknite na sliko.

 

 

Članki 7. številke:

 • INTERVJU: dr. Jože Podgoršek, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 • Nove določbe interventne zakonodaje, ki so posegle v javno naročanje (PKP5 in PKP6)
 • Sodba v zadevi  C-367/19 (Tax-Fin-Lex) – statusna združitev gospodarskih subjektov v teku postopka oddaje javnega naročila
 • Gradbena in poklicna zakonodaja z vidika javnih naročil
 • Pogodbena klavzula o zamenjavi izvajalca
 • Kdaj so pogajanja smiselna
 • Najpogostejši prekrški naročnikov
 • Vprašanja in odgovori

Avtorji

Aleksandra Velkovrh

Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav., je predavateljica z bogatimi praktičnimi izkušnjami in obsežnim strokovnim znanjem, ki je kot gradbeni inženir vodila gradbišča, delala na občini kot svetovalka župana za okolje in prostor, vodila je kabinet na Generalnem sekretariatu Vlade RS in izvajala investicije na Ministrstvu za pravosodje in zaporih. Je predavateljica, avtorica prispevkov in v zadnjih dveh letih tudi so/avtorica petih knjig in priročnikov s področja nove gradbene zakonodaje.

Andraž Žvan

Andraž Žvan je kot pravnik zaposlen na Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil. Pri svojem delu se ukvarja z vsebinskimi in procesnimi vprašanji prava javnih naročil ter pravnega varstva v revizijskih postopkih. Je avtor in soavtor strokovnih člankov in knjig s področja javnih naročil.

dr. Žan Jan Oplotnik

Je profesor za področje financ in mednarodne ekonomije na Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Med ostalim se že skoraj dve desetletji ukvarja s proučevanjem finančnih vidikov lokalne samouprave, javno zasebnim partnerstvom, finančnimi vidiki izvajanja javnih služb in investicijami. Na teh področjih tudi aktivno sodeluje s Slovenskimi občinami in svetuje pristojnim pri pripravi finančnih posledic sprejetih aktov, projektov in aktivnosti. Je avtor preko 100 znanstvenih in strokovnih člankov objavljenih v domačih in tujih publikacijah.

Eva Zala Marovt

mag. Marija Bukovec Marovt

mag. Marija Bukovec Marovt je bila prva predsednica Državne revizijske komisije. Po prenehanju petletnega mandata predsednice deluje kot odvetnica, specialistka za področje gospodarskega prava in prava javnih naročil, v Odvetniški družbi Marovt in partnerji, d. o. o. Je tudi sodno zaprisežena izvedenka za področje pravo – javna naročila in je urednica ter soavtorica več publikacij, med njimi Zakona o javnem naročanju ZJN-3, publikacij Založbe Forum Media, soavtorica Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) s komentarjem in stvarnim kazalom, Uradni list 2012.

mag. Njives Neffat, univ. dipl. prav.

Odvetniška družba Neffat, o.p., d.o.o. Mag. Njives Prelog Neffat svetuje in nudi pravno podporo strankam, zlasti na področju prava javnih naročil, koncesij, javnofinančnih vprašanj ter javno-zasebnega partnerstva in je avtorica javno naročniškega strokovnega portala JNP, kjer redno objavlja strokovne vsebine iz navedenih področij. Ima številne izkušnje z zastopanjem strank pred Državno revizijsko komisijo, Računskim sodiščem RS, sodišči ter drugimi državnimi organi v civilnih in upravnih postopkih. Velik del svoje profesionalne kariere je delala za Državno revizijsko komisijo, bila je svetovalka predsednika Računskega sodišča RS in dejavna v okviru Twinnig projektov EU. Bila je tudi članica delovne skupine INTOSAI za pripravo "Key National Indicators and the Task Force on Contract Audit of Public Procurement« in »INTOSAI glossary regarding procurement contract audit" v Moskvi. Dejavna je tudi kot predavateljica na strokovnih seminarjih.

mag. Urška Skok Klima

mag. Urška Skok Klima, univ. dipl. prav., je vodja Sektorja za sistem javnega naročanja na Direktoratu za javno naročanje, Ministrstvu za javno upravo. Diplomirala je leta 2002 na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, nato pa leta 2005 pridobila naziv magister znanosti na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Od leta 2002 je zaposlena v državni upravi, z javnimi naročili se ukvarja že 10 let, od tega je nekaj let vodila službo pristojno za javna naročila na Ministrstvu za infrastrukturo ( prej pomet) in nato na Ministrstvu za pravosodje, od januarja 2015 pa vodi Sektor za sistem javnega naročanja v Direktoratu za javno naročanje Ministrstva za javno upravo. S področja javnega naročanja je avtorica več člankov v zbornikih, soavtorica Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) s komentarjem, soavtorica Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja s komentarjem, soavtorica Priročnika za javno naročanje in predavateljica v okviru različnih predavanj, konferenc in posvetov.

mag. Zlata Jerman

mag. Zlata Jerman je vodja Oddelka za prekrškovne zadeve na Državni revizijski komisiji. Po izobrazbi je univerzitetna diplomirana pravnica in magistrica pravnih znanosti. S področjem javnega naročanja se ukvarja že od vsega začetka poklicne poti, najprej v odvetniški pisarni, nato na Ministrstvu za obrambo, od leta 2006 pa je zaposlena na Državni revizijski komisiji, kjer je delo najprej več let opravljala na revizijskem področju, nato pa se je posvetila prekrškovnemu področju, ki se je intenzivneje začelo razvijati prav pod njenim vodstvom v zadnjih letih. S svojimi prispevki aktivno sodeluje na različnih posvetih in kongresih, predvsem na temo prekrškov v javnem naročanju.

Milan Železnik

Milan Železnik se od leta 1997 strokovno ukvarja z javnim naročanjem in projekti podeljevanja koncesij. Do leta 2004 je bil zaposlen na Službi Vlade RS za lokalno samoupravo, kot namestnik direktorja. Pred tem je bil zaposlen v gospodarstvu in občinski upravi. Pripravil je več priročnikov za izvajanje javnih naročil, bil predavatelj za javno upravo in javne službe na Višji šoli Doba v Mariboru, predavatelj na različnih seminarjih s področja javnega naročanja in javno zasebnega partnerstva.

Sedaj je strokovni sodelavec in prokurist v Evropskem pravnem centru Maribor, ki se ukvarja s pripravo strokovnih podlag za podelitev koncesij na različnih področjih. Kot strokovni sodelavec je izvedel številne projekte s področja javnega naročanja za nabavo blaga, storitev in gradenj za javne naročnike in številne projekte za podelitev koncesij javnih služb in drugih oblik javno zasebnega partnerstva.

Milena Basta Trtnik

Milena Basta Trtnik, univ. dipl. prav., je strokovnjakinja na področju javnega naročanja, koncesij, javno zasebnega partnerstva in poslovanja subjektov javnega prava. Bila je dolgoletna pravna svetovalka pri Državni revizijski komisiji. Je avtorica več strokovnih člankov, ZJN-3 s komentarjem, urednica strokovnih besedil in izkušena predavateljica.

Vida Kostanjevec

Vida Kostanjevec je diplomantka Pravne fakultete v Ljubljani. Ima opravljen strokovni izpit za delo v organih državne uprave in pravosodni izpit. Od leta 1993 dela na področju javnih naročil. V Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil je bila kot višja svetovalka zaposlena od leta 1998. V letih od 2006 do 2015 je opravljala funkcijo članice Državne revizijske komisije. Po prenehanju funkcije je ostala zaposlena na Državni revizijski komisiji.

Splošni pogoji

Naročnina se po poteku enoletnega obdobja samodejno podaljša. V primeru, da v prihodnje naročnine ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. Z odpovedjo preneha tudi dostop do online izdaje. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Informacije o letni naročnini: Cena letne naročnine s 4 izvodi revije v tiskani in online obliki znaša 198,00 EUR (brez DDV in distribucijskih stroškov).

Garancija zaupanja: Naročnino lahko kadarkoli odpoveste v roku 30 dneh pred iztekom letnega obdobja. Plačilo enostavno izvedete na podlagi izdanega računa.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.