Izdelava ocene tveganja za nevarno kemično snov na primeru

Izdelava ocene tveganja za nevarno kemično snov na primeru

Prijava

Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVD-1; Uradni list RS, št. 43/2011) določa, da mora vsak delodajalec izdelati in sprejeti izjavo o varnosti z oceno tveganja, ki vključuje vse nevarnosti na delovnem mestu, med katere spada tudi uporaba nevarnih kemičnih snovi.

Kršitve glede izjave o varnosti z oceno tveganja so tudi v letu 2018 predstavljale največji del kršitev  - skoraj 22 % vseh kršitev s področja varnosti in zdravja pri delu, ponovno največ glede vsebine tega dokumenta.

Veliko ocen tveganj ne odraža dejanskega stanja pri delodajalcih, saj pogosto nimajo ocenjenih tveganj, ki pri njih predstavljajo nevarnost za poškodbe, okvare zdravja ali nastanek poklicnih bolezni. Zelo površno pa ocenjujejo ali pa sploh ne ocenjujejo tveganj, ki pri delodajalcih dejansko vplivajo na zdravje zaposlenih, na primer tveganja v zvezi z uporabo nevarnih in kemičnih snovi (Vir: Poročilo o delu Inšpektorata RS za delo  za leto 2018).

Inšpektorji so v letu 2018 ugotovili 148 kršitev (2017: 303 kršitve) glede nevarnih kemičnih snovi na delovnih mestih. Največ nepravilnosti se je nanašalo na zagotavljanje ustreznih varnostnih listov, in sicer 38 kršitev (2017: 73 kršitev). Sledijo kršitve zaradi neustrezne dokumentacije glede nevarnih snovmi, in sicer 37 kršitev (2017: 77 kršitev).

Zakonodaja in inšpekcijski nadzor na tem področju sta poostrena! 2.000 do 40.000 € znaša, na primer, globa za pravno osebo, če nima izdelane izjave o varnosti z oceno tveganja.

Urejeno področje varnosti in zdravja pri delu je pomembno tudi, ker se delodajalci soočajo z odškodninskimi zahtevki svojih delavcev, ki so med delom s kemikalijami utrpeli poškodbe in poklicne bolezni.

Program obsega tri module:

 • dve celodnevni delavnici, na katerih boste s pomočjo praktičnih primerov in diskusije s strokovnjakinjo in ostalimi udeleženci prišli do hitrih rešitev ter izdelali oceno tveganja za nevarno kemično snov;
 • kontrolno mapo Svetovalca za kemikalije v tiskani in digitalni obliki, ki jo prejmete na prvi delavnici
 • in dostop do spletne učilnice, kjer se nahajajo vsa gradiva in pomembne informacije o poteku izobraževalnega programa

Komu je seminar namenjen?

 • Pooblaščencem za varnost in zdravje pri delu
 • Strokovnim delavcem za VZD
 • Odgovornim osebam delodajalca na področju zagotavljanja varnosti pri ravnanju z nevarnimi kemičnimi snovmi
 • Odgovornim osebam, ki vodijo upravne postopke priznavanja invalidnosti, priprave odškodninskih zahtevkov in regresnih zahtevkov
 • Delavcem, ki so izpostavljeni nevarnim kemičnim snovem

Mnenja udeležencev preteklih izvedb

»Zelo sem bila zadovoljna s samo predavateljico in njenim podajanjem snovi povsem na praksi«.
Katja Čemažar, Domel IP

»Dobila sem informacije, ki jih je treba vpeljati v podjetje« Katarina Cestnik«.
Emo Frite

»Predavateljica je bila zelo kompetentna, prav tako zelo dobro pripravljeno gradivo. Vsekakor priporočam!«
Viljem Črtalič, Tomplast

Koristi

Strokovno izpopolnjevanje vam zagotavlja predvsem:

 • samostojno izdelano oceno tveganja za nevarno kemično snov;
 • pregled ustreznosti ukrepov za zmanjšanje tveganja zaradi izpostavljenosti delavcev nevarnim kemičnim snovem;
 • pripravo programa izvedbe preiskav kemijskih škodljivosti na delovnih mestih;
 • izdelavo programa biološkega monitoringa v sodelovanju z izvajalcem medicine dela;
 • razumevanje zakonodajnih zahtev in novosti na področju postopkov priznavanja poklicnih bolezni;
 • varno skladiščenje in ravnanje s kemikalijami;
 • prepoznavanje tveganj za poškodbe in bolezni, ki nastanejo zaradi dela z nevarnimi kemikalijami;
 • odgovore na vprašanja. Vprašanja že sedaj pošljite na: vzd@zfm.si.

Vsebina

Delavnica: Izdelava ocene tveganja na primeru z uporabo različnih metod (praktične smernice, AUVA ...)
 • Kako prepoznamo nevarno kemikalijo (poznavanje in razumevanje označb na etiketi, dokumentacija, REACH, kemijsko varnostno poročilo ipd.)
 • Prepoznavanje nevarne kemične snovi – zakonodaja in predpisi
 • Uporaba varnostnega lista in prepoznavanje njegove ustreznosti v posameznih točkah
 • Izdelava ocene tveganja za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi
 • Opomnik na ključne napake pri izdelavi ocene tveganja za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi
 • Dolžnost uporabnika nevarne kemične snovi
 • Upoštevanje varnostnega lista in kemijskega varnostnega poročila s scenariji izpostavljenosti
 • Ocena tveganja za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi – postopek izdelave po korakih, vključno z vhodnimi podatki in sodelovanjem odgovornih oseb
 • Prikaz različnih metod ocenjevanja tveganja pri izpostavljenosti delavcev nevarnim kemičnim snovem
 • Izdelava ocene tveganja in izjave o varnosti na praktičnem primeru
 • Preiskave delovnega okolja – strategija in načrtovanje meritev kemijskih škodljivosti na delovnih mestih
 • Izvedba akreditiranih meritve za različne kemične snovi in periodika izvedbe meritev
 • Ukrepi v primeru preseženih mejnih vrednosti in kontrolne meritve
 • Ključni kriteriji, ki vplivajo na kakovost rezultatov preiskav kemijskih škodljivosti na delovnih mestih
 • Povezava rezultatov meritev z zdravstvenimi posledicami za izpostavljene delavce

DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA

Študijsko gradivo: Kontrolna mapa svetovalca za kemikalije (kontrolno mapo prejmete na prvi delavnici 30. avgusta 2019, dostop do nje v spletni učilnici)

POSTOPKOVNIKI

 • Za proizvajalca, uvoznika, uporabnika kemikalije
 • Za prijavo nove kemikalije, za registracijo nove kemikalije, za pozno predregistracijo
 • Za evalvacijo, avtorizacijo snovi, za sporočanje podatkov o kemikalijah

TABELE in PREGLEDNICE

 • Razredi skladiščenja nevarnih kemikalij, Pravila za skladiščenje nevarnih kemikalij
 • Opisi razredov skladiščenja in merila za uvrstitev v razrede
 • Razvrščanje in označevanje kemikalij: nevarnosti, razredi, kategorije kemikalij, H-stavki in piktogrami
 • Preglednica: H in P stavki
 • Preglednica: označevanje na osnovi zakonodaje o kemikalijah – GHS

PRIMERI

 • Primer varnostnega lista
 • Primer navodila za varno ravnanje s kemikalijami
Delavnica: Ukrepi delodajalca za varno delo s kemičnimi snovmi in zagotavljanja zdravja delavcev, ki so izpostavljeni nevarnim kemičnim snovem
 • Ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu s kemičnimi snovmi glede na različne nevarnosti
 • Osebna varovalna oprema za varno delo z nevarnimi kemičnimi snovmi
 • Zdravstveni nadzor delavcev in biološki monitoring v primeru izpostavljenosti delavcev nevarnim kemičnim snovem – vrsta in obseg, program in načrt za izvedbo biološkega monitoringa, poročila in evidence
 • Preventivni ukrepi za zagotavljanje varnega in zdravega dela
 • Posebej ogrožena delovna mesta
 • Ukrepi, ki jih izvedemo v primeru izrednega dogodka (npr. nenamerno sproščanje hlapov, razlitje nevarne tekočine, brizgi v oči in na kožo, požar in eksplozije, izpusti strupenih snovi ipd.)
 • Ravnanje in postopki v primeru nezgod pri delu z nevarnimi kemičnimi snovmi
 • Obravnava nezgod pri delu z izpostavljenostjo delavcev nevarnim kemičnim snovem iz prakse
 • Inšpekcijski nadzor na področju kemičnih snovi
 • Opomnik za delodajalce in delavce za zagotavljanje notranjega nadzora
 • Varno delo z nevarnimi kemičnimi snovmi – navodila za neposrednega uporabnika nevarne kemikalije
 • Usposabljanje delavcev za varno delo z nevarnimi kemičnimi snovmi
 • Poklicne bolezni pri izpostavljenosti delavcev nevarnim kemičnim snovem – ključne novosti novega pravilnika in postopka priznavanja

DISKUSIJA, IZMENJAVA DOBRIH PRAKS, ODGOVORI NA VPRAŠANJA

Zaključek usposabljanja: Preverjanje znanja in prejem certifikata
 • Preverjanje znanja v spletni učilnici
 • Prejem certifikata Strokovnjak za izdelavo ocene tveganja za nevarno kemično snov na primeru v slovenskem in angleškem jeziku (po uspešno opravljenem testu ga prejmete po pošti)

Potek izobraževanja

 • Program je zasnovan tako, da boste na delavnicah prejeli želena pojasnila in skozi diskusijo prišli do novih rešitev. Delavnice trajajo od 5 do 6 pedagoških ur. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • V obdobju med delavnicama boste za potrebe vašega podjetja samostojno izdelali oceno tveganja za delo z nevarno kemično snovjo in na le-to prejeli strokovni komentar. Izdelali jo boste s pomočjo primera in razlag na prvi delavnici.
 • Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Kontrolno mapo svetovalca za kemikalije, s katero boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjena samostojnemu študiju, boste prejeli na prvi delavnici. Dostop do nje imate v spletni učilnici. Dostopne podatke boste prejeli v posebnem elektronskem sporočilu na vaš elektronski naslov.
 • Spletna učilnica je vaš vir vseh informacij o poteku izobraževalnega programa, zato predlagamo, da  jo redno obiskujete.  V spletni učilnici se nahaja jo obvestila, urniki in gradiva izobraževalnega programa.
 • Ta vrsta izobraževanja vam omogoča vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.
 • Dostop do spletne učilnice boste imeli omogočen še tri mesece od zaključka izobraževalnega programa.
 • Ob koncu programa vas čaka še reševanje testa, ki ga boste prav tako našli v spletni učilnici po koncu zadnje delavnice.
 • Po uspešno opravljenem preverjanju znanja boste prejeli certifikat Strokovnjak za izdelavo ocene tveganja za nevarno kemično snov na primeru kot potrdilo o strokovni usposobljenosti v slovenskem in angleškem jeziku.

 

Video predstavitev spletne učilnice

Predavatelji

dr. Sandra Senčič

Dr. Sandra Senčič, je zaposlena na družbi KOVA d.o.o. Celje in opravlja strokovne naloge na področju zagotavljanja varnosti in zdravja delavcev že več kot 18 let. Specialistično področje njenega dela obsega reševanje problematike zagotavljanja varnosti pri delu pri ravnanju z nevarnimi kemičnimi snovmi tako v procesih skladiščenja, uporabe nevarnih kemičnih snovi kot tudi ravnanja z…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. S pisno prijavo na izobraževanje sprejemate ta določila in splošne pogoje.