Gradbena zakonodaja in praksa

Gradbena zakonodaja in praksa

Z zadnjimi aktualnimi informacijami o novem GZ-1 in z razlago novih Posebnih gradbenih uzanc 2020

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20

Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Priročnik Gradbena zakonodaja in praksa s portalom vam zagotavlja strokovne in ažurne razlage nove gradbene zakonodaje, ki jih sestavlja gradbeni trojček zakonov in podzakonskimi akti. Posebej so izpostavljene tematike:

 • Prostorsko načrtovanje po novem ZUreP-2,
 • zemljiška politika, gradbena parcela in prostorsko informacijskem sistem (PIS),
 • postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja za različne vrste gradenj in objektov,
 • objekti z vplivi na okolje,
 • načrtovanje, umeščanje in dovoljenja prostorskih ureditev državnega pomena,
 • obveznosti udeležencev pri gradnji: investorjev, projektantov, izvajalcev in nadzornikov,
 • vplivi nove zakonodaja na javna naročila,
 • in tematike iz energetske učinkovitosti ter zdravja pri delu.

Oglejte si portal e-Gradbenik, na katerem se lahko tudi brezplačno registrirate.

Avtorji

Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav.

Aleksandra Velkovrh, dipl. gr. ing. spec. javn. uprav., je predavateljica z bogatimi praktičnimi izkušnjami in ogromnim strokovnim znanjem. Kot gradbena inženirka je vodila gradbišča, delala na občini kot svetovalka župana za okolje in prostor, bila gradbena inšpektorica, medobčinska inšpektorica, vodila je kabinet na Generalnem sekretariatu Vlade RS, izvajala investicije na Ministrstvu za pravosodje in zaporih, gradbena inšpektorica, vodila Inšpektorat RS za okolje in prostor ter Inšpektorat RS za promet, energetiko in prostor, predavateljica, avtorica številnih prispevkov in v zadnjih letih tudi so/avtorica petih knjig in priročnikov s področja nove gradbene zakonodaje.

Barbara Škraba Flis

Mag. BARBARA ŠKRABA FLIS, univ. dipl. inž. grad., je diplomirala in magistrirala na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Leta 1998 je opravila strokovni izpit s področja graditve objektov in postala pooblaščeni inženir. Kot svetovalka in kasneje pomočnica direktorja projekta za avtoceste je delovala v letih od 1996 do 2002 v Družbi za državne ceste. Od leta 2002 je generalna sekretarka Inženirske zbornice Slovenije in urednica zbornične revije NOVO. Aktivna je v Evropskem svetu inženirskih zbornic. Strokovno delo obsega predvsem gradbeno, poklicno, prostorsko in javno naročniško zakonodajo kot tudi področje trajnostne gradnje. Je članica izpitne komisije za strokovne izpite s področja graditve objektov in sicer za področje prostorske in gradbene zakonodaje ter zbornične ureditve. Od leta 2014 je certificiran strokovnjak za trajnostno gradnjo po nemškem sistemu DGNB. Je urednica in soavtorica Smernice za naročila javnih gradenj (2011, IZS, ZAPS, GZS, GI ZRMK, ZAG). Z Ministrstvom za javno upravo je tesno sodelovala pri pripravi Smernic za javno naročanje arhitekturnih in inženirskih storitev (2016). Kot predstavnica Inženirske zbornice Slovenije je bila aktivno vpeta v pripravo Gradbenega zakona in Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti. O njih piše in ju tudi predstavlja.

dipl. gr. ing. spec. javn. uprav.

dipl. iur.

Helena Kovač

Helena Kovač je pooblaščena arhitektka s 25 letnimi izkušnjami pri odgovornem projektiranju, vodenju projektantske skupine in vodenju gospodarske družbe GEOPLAN d.o.o. Ob delu v projektantski praksi že od leta 2006 sodeluje z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije, predvsem na področju zakonodaje ter dobre arhitekturne prakse. V procesu sprejemanja nove prostorsko gradbene zakonodaje je tvorno sodelovala kot komisarka za zakonodajo pri ZAPS. Načela trajnostne in nizkoenergijske gradnje dosledno prenaša v projektantsko prakso. Stalno se izobražuje na področju trajnostne in skoraj nič energijske gradnje (licenca za izdelavo energetskih izkaznic, DGNB consultant, Prof / Trac trainer). V preteklem mandatu je bila članica Strokovnega sveta za energetsko učinkovitost stavb pri ministrstvu za infrastrukturo RS.

mag. Marija Bukovec Marovt

Mag. Marija Bukovec Marovt je bila prva predsednica Državne revizijske komisije. Po prenehanju petletnega mandata predsednice deluje kot odvetnica, specialistka za področje gospodarskega prava in prava javnih naročil, v Odvetniški družbi Marovt in partnerji, d.o.o. Je tudi sodno zaprisežena izvedenka za področje pravo – javna naročila in je urednica ter soavtorica več publikacij, med njimi Zakona o javnem naročanju ZJN-3, publikacij Založbe Forum Media, soavtorica Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) s komentarjem in stvarnim kazalom, Uradni list 2012.

mag. Tomaž Černe

Tomaž Černe je diplomiral na prostorski smeri geodezije na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo leta 2001 ter na isti fakulteti leta 2009 pridobil naziv magister znanosti komunalne smeri gradbeništva. Od leta 2001 je zaposlen v podjetju IGEA d.o.o., kjer vodi projekte s področja urejanja prostora, urbane ekonomike, zemljiške politike ter investicijskega inženiringa za javni in zasebni sektor. Od leta 2006 do 2012 je bil asistent na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo (FGG) na področju komunalnega gospodarstva, urbane ekonomike in urejanja prostora in na teh področjih še vedno sodeluje s fakulteto kot vabljeni predavatelj, ki prenaša praktične izkušnje v študijski proces. Trenutno je tudi predavatelj višje šole za predmete Urbanizem, Varstvo okolja in zakonodaja ter Okoljske dajatve in financiranje. Od leta 2006 je predsednik Sekcije za urejanje prostora pri Zvezi geodetov Slovenije. Je predstavnik Zveze geodetov Slovenije v partnerstvu Odgovorno do prostora! in od leta 2014 tudi koordinator partnerstva. Z Inženirsko zbornico Slovenije sodeluje na področjih povezanih z urejanjem prostora in zemljiško politiko.

Margita Žaberl, univ. dipl. biol.

Margita Žaberl, univ. dipl. biol., je diplomirala leta 2000 na Biotehniški fakulteti na Oddelku za biologijo. Od takrat naprej se profesionalno ukvarja s področjem varstva okolja, konkretneje s presojami vplivov na okolje in pripravo dokumentacije za različne tipe okoljevarstvenih soglasij in dovoljenj. Kot vodja projekta priprave okoljskega dela dokumentacije sodeluje pri številnih zahtevnih projektih tako za objekte državnega pomena kot tudi druge okoljsko zahtevne posege. Pozna zakonodajo in upravne postopke na področju varstva okolja in prostorskega načrtovanja. Dolgoletne izkušnje na tem področju se odražajo v njenem širokem vpogledu v zakonodajne zahteve in številnih primerih iz prakse.

Matjaž Grilc

Matjaž Grilc je univ. dipl. inž. geod. in že 25 let vodi družbo Digi data d.o.o., ki je specializirana za izvajanje projektov na področju nepremičninskih evidenc in prostora. Je projektni vodja in svetovalec največjih (tudi državnih) projektov vzpostavitve, modernizacije oz. vzdrževanja nepremičninskih evidenc. V zadnjih letih se je skupaj s sodelavci specializiral za izvajanje geoinformacijske podpore velikim lastnikom nepremičnin, lokalnim skupnostim in lastnikom državnega premoženja na področjih zakonodaje, nepremičninskih evidenc, prostorskih evidenc in zemljiške politike. Je dolgoletni član vodstev Matične sekcije geodetov na IZS, Odgovorno do Prostora! in GIZ Geodetskih izvajalcev.

Mojca Furlan, dipl. iur., odvetnica

Mojca Furlan, dipl. iur., odvetnica, je diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani in po pripravništvu na Okrožnem sodišču v Ljubljani opravila pravosodni izpit. Najprej je bila zaposlena na Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije, kasneje pa kot vodja pravne službe in svetovalka uprave v enem izmed večjih gradbenih podjetij v Sloveniji. Pri svojem delu v gradbeništvu se je ukvarjala z vsemi fazami, povezanimi z gradnjo, in sicer od nakupa zemljišč, pogajanj, sklepanja pogodb, nastopanja na javnih naročilih, izvajanja pogodb, izročitev objektov ali stanovanj, pa vse do problematike v zvezi z odpravo napak v jamčevalnih dobah. Od leta 2005 ima svojo odvetniško pisarno in se poleg medicinskega prava ukvarja predvsem s pravno problematiko v gradbeništvu in projektiranju. Pri svojem delu svetuje vsem udeležencem gradnje, jih zastopa pred sodišči in redno predava o temah s področja gradbenega prava

odvetnica

Saša Galonja

Leta 1992 je diplomiral na Fakulteti za arhitekturo. Leta 1995 se je zaposlil na Občini Grosuplje in tam večino časa delal kot vodja Oddelka za prostor. Od leta 2000 je zaposlen na Ministrstvu RS za okolje in prostor, kjer v Sektorju za graditev skrbi za pripravo gradbenih tehničnih predpisov. Sodeloval je pri pripravi podzakonskih aktov, s katerimi se v slovenski pravni red prenaša direktiva o gradbenih proizvodih, v času pristopnih pogajanj Slovenije za pridružitev Evropski uniji je sodeloval pri priznavanju poklicnih kvalifikacij slovenskih arhitektov in inženirjev. Sodeloval je pri prenovi osnovne gradbene zakonodaje in pri zakonodaji o priznavanju poklicnih kvalifikacij gradbenih poklicev. Zadolžen je bil za prenos tehničnega dela prenovljene direktive o energetski učinkovitosti stavb, ki je v juniju 2010 privedel do objave novega Pravilnika o učinkoviti rabi energije v stavbah in spremljajoče tehnične smernice za graditev. Je član skupščine Slovenskega inštituta za standardizacijo in nekaterih tehničnih delovnih teles na SIST, član medresorskih delovnih skupin, vodi požarni odbor in je namestnik vodje Strokovnega sveta za učinkovito rabo energije v stavbah. Sodeloval je tudi pri pripravi novega gradbenega zakona GZ in podzakonskih aktov, ki je v veljavi od 1. 6. 2018.

univ. dipl. biol.

Koristi

Portal e-Gradbenik s priročnikom investitorjem, projektantom, nadzornikom in izvajalcem vedno in povsod zagotavlja:

 • strokovne razlage, uporabna navodila in dopustna ukrepanja za pravočasno in pravilno vpeljavo zakonodajnih novosti v prakso,
 • ažurne zakonodajne in strokovne novosti ter obveščanje o le-teh,
 • aktualne tematike, dileme, kritike in pojasnila strokovnjakov k sprejeti zakonodaji,
 • spremljanje aktualne problematike,
 • povezave do strokovnih člankov in institucij iz gradbeništva in povezanih področij,
 • odgovore na vaša konkretna vprašanja;

in zajema:

 • dostop do priročnika kjerkoli in kadarkoli,
 • izdajo priročnika v tiskani obliki in online obliki,
 • brezplačno svetovanje najboljših strokovnjakov,
 • online seminar: Vpliv izrednih razmer na izvajanje gradbenih pogodb,
 • online seminar: Učinkovito izvajanje gradbene zakonodaje v 4 sklopih,
 • online seminar: Uporabno dovoljenje za različne vrste objektov

Vsebina

Prostorsko načrtovanje po novem Zakonu o urejanju prostora ZUreP-2

 • Pristojnosti, načela in temeljna pravila urejanja prostora
 • Prostorsko načrtovanje in prostorski akti
 • Prehodno obdobje za prilagoditve prostorskih aktov ZUreP-2

Zemljiška politika, gradbena parcela in prostorski informacijski sistem (PIS)

 • Ukrepi zemljiške politike v ZUreP-2
 • Prostorski informacijski sistem (PIS)
 • Prostorski informacijski sistem (PIS) v ZUreP-2

Kako do gradbenega in uporabnega dovoljenja za različne vrste gradenj in objektov

 • Nova terminologija (novi izrazi in novi pomeni izrazov)
 • Bistevene zahteve, ki jih morajo izpolnjevati objekti in njihovi normativni dokumenti
 • Projektna dokumentacija
 • Informacija o pogojih za pridobivanje gradnje in predodločba
 • V katerih primerih je potrebno gradbeno dovoljenje in v katerih ne
 • Postopki izdaje gradbenega dovoljenja za različne vrste gradenj in objektov
 • Usklajevanje mnenj v postopku izdaje gradbenega dovoljenja
 • Prijava začetka gradnje
 • Dopustna odstopanja od gradbenega dovoljenja in način uveljavljanja
 • Obveznost pridobitve uporabnega dovoljenja
 • Evidentiranje objektov po uradni dolžnosti
 • Legalizacije gradenj, izvedenih pred uveljavitvijo zakona
 • Legalizacije po Gradbenem zakonu
 • Pravila v prehodnem obdobju
 • E-poslovanje

Objekti z vplivi na okolje

 • Zakonodaja
 • Predhodni postopek
 • Integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja za objekte z vplivi na okolje
 • Združevanje postopkov – predvideno z (osnutkom) Zakona o varstvu okolja (ZVO-2)

Načrtovanje, umeščanje in dovoljenje prostorskih ureditev državnega pomena

 • Zakonodaja
 • Ureditve in objekti državnega pomena
 • Postopek državnega prostorskega načrtovanja
 • Skupni del postopka državnega prostorskega načrtovanja
 • Nadaljevanje postopka priprave in sprejetja DNP
 • Nadaljevanje priprave po združenem postopku načrtovanja in dovoljenja
 • Prevlada javne koristi
 • Dopustne dodatne prostorske ureditev v območju prostorske ureditve državnega pomena
 • Načrtovanje prostorskih ureditev skupnega pomena

Kdo lahko projektira, nadzoruje in izvaja gradnjo, izvaja geodestske storitve in dejavnost ter prostorsko
načrtuje

 • Prenovljeni pogoji za opravljanje dejavnosti gradbeništva in arhitekturne ter inženirske dejavnosti
 • Pregled nalog in obveznosti investitorja, projektanta, nadzornika in izvajalca
 • Nova opredelitev zavarovanja odgovornosti gospodarskega subjekta, ki opravlja arh.in inž.dejavnost
 • Novi regulirani poklici na področju graditve objektov in pogoji za dostop do njih
 • Načini opravljanja reguliranega poklica
 • Poklicne naloge vsakega reguliranega poklica
 • Stalno poklicno usposabljanje pooblaščenih arhitektov in inženirjev
 • Strokovni nadzor zbornic nad reguliranimi poklici
 • Ohranitev pridobljenih pooblastil in pravila v prehodnem obdobju prehodnem obdobju

Vpliv nove gradbene zakonodaje na javna naročila

 • Prenos direktiv
 • Javni interes
 • Izjeme od uporabe Gradbenega zakona
 • Pogoji za sodelovanje v postopkih javnih naročil
 • Uredba o zelenem javnem naročanju gradenj za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje
 • Priporočila naročniku pri javnih razpisih gradenj

Gradbena pogodba

 • Gradbena pogodba in pravne podlage
 • Oblika in predmet pogodbe
 • Razlika med gradbeno in podjemno pogodbo
 • Načrt – projektna dokumentacija
 • Pogodbena cna in njena sprememba
 • Plačila
 • Pogodbeni rok in sprememba pogodbenega roka
 • Pogodbena kazen
 • Končni obračun
 • Stvarne napake

VSEBINA PORTALA

Gradbeništvo

 • Aktualno ; najnovejše zakonodajne novosti, članki, pojasnila in povzetki državnih institucij
 • Inšpekcijski nadzor
 • Pravilniki in uredbe

Energetska učinkovitost

 • Energetska izkaznica stavbe
 • Od teorije k praksi
 • Spodbude EKO SKLADA
 • Akcijski načrt za nič energijske stavbe

Varnost in zdravje pri delu

 • Gradnja in večja vzdrževalna dela
 • Zahteve za varnost in zdravje na gradbiščih
 • Imenovanje koordinatorjev, prijava gradbišča
 • Varnostni načrt

Napotki strokovnjakov

Zakonodaja

Povezave do vseh zakonskih in podzakonskih aktov s področij

Povezava do institucij

Vzorci

Vprašanja in odgovori

Pripomočki

 • Tabela: Energijski kazalniki stavbe
 • Brošura: Plačam kolikor porabim

Video seminarji

 • Obvezni ukrepi iz varstva pred požari v fazi načrtovanja in uporabe objekta
 • Pridobitev uporabnega dovoljenja za različne vrste objektov
 • Elektronsko javno naročanje in elektronska oddaja ponudb po novem
 • Aktualna praksa Državne revizijske komisije
 • Učinkovito izvajanje gradbene zakonodaje v 4 sklopih
 • Vpliv izrednih razmer na izvajanje gradbenih pogodb

Aktualno

Tokrat smo vam tudi v tiskanem delu pripravili novo vsebino: Sprememba projektne dokumentacije – kdaj in zakaj pride do spremembe projekta za izvedbo gradnje (PZI), avtorica Maja Velkovrh, poglavje 4.17

Podrobneje opisujemo okoliščine, ki pripeljejo do te spremembe:

 • Zaradi napake projektanta v projektni dokumentaciji,
 • Zaradi spremembe investitorjevega naročila projektantu;
 • Zaradi spremembe objektivnih okoliščin na zemljišču ali objektu.

Posebej opozarjamo, kdaj in zakaj nadzornik nima pravice spreminjati projektne dokumentacije.

NOVE POMEMBNE VSEBINE NA PORTALU E-GRADBENIK (www.e-gradbenik.si)

Rubrika Gradbeništvo:

 • FIDIC pogodbe

Strokovnjakinja Petja Plauštajner obravnava možnosti spremembe pogodbene cene po FIDIC ter posebej obravnava določilo člena 13.8 pravila FIDIC, ki predstavlja klavzulo o prilagoditvi cene.

 • Glavne štiri vrste legalizacije po GZ (Aleksandra Velkovrh). Obravnavamo postopek pridobitve legalizacije glede na časovni vidik graditve objekta – od najstarejših objektov do objektov, ki so bili zgrajeni najpozneje pred letom 1968, pred letom 1998 ali pred 2017.
 • Gradbeni odpadki – priporočila za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču (Mirko Šprinzer).
 • Javna naročila v gradbeništvu – obveznost glavnega izvajalca o doslednem obveščanju naročnika ter zeleno javno naročanje v gradbeništvu (mag. Zlata Jerman in mag. Urška Skok Klima).
 • Gradbena zakonodaja – predlagana in sprejeta. Tukaj za vas skrbno spremljamo in objavljamo predvidene in veljavne zakonske spremembe ter poročila inšpekcijskega nadzora.

Rubrika VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Zadnje čase prejemamo veliko vprašanj s področja uporabnega dovoljenja in legalizacije. Če odgovora na svoje vprašanje ne najdete, nam pišite na gradbenistvo@zfm.si

Rubrika VIDEO SEMINARJI

Tudi tokrat ne spreglejte novih video seminarjev:

 • BIM v praksi: uporaba in primeri iz gradbeništva;
 • Ravnanje z gradbenimi odpadki in zemeljskimi izkopi.

Ogledate si jih lahko kadarkoli in kjerkoli želite.

NE SPREGLEJTE tudi:

 • Naših aktualnih izobraževanj
 • Novic na Gradbenem forumu na FB

Splošni pogoji

Ob naročilu poslovne izdaje priročnika (tiskana in online izdaja) boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Ob naročilu online izdaje priročnika (letne ali mesečne) pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju enega leta. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.