Govorni razvoj otroka

Govorni razvoj otroka

Prijava
Trajanje

5 modulov

Kje?
Brez odhoda z delovnega mesta

8-tedensko spletno izobraževanje

GOVORNI RAZVOJ OTROKA

Mejniki razvoja, spodbujanje razvoja govorno-jezikovnih veščin,
govorno-jezikovne motnje, prilagoditve in praktični pristopi za vzgojitelje in učitelje


1. DATUM ZAČETKA: takoj od datuma prijave

2. TRAJANJE: celotno izobraževanje traja najmanj 16 pedagoških ur, kar je tudi navedeno na potrdilu, ki ga boste prejeli ob koncu izobraževanja

3. OBLIKA IZOBRAŽEVANJA: spletne delavnice z videoposnetki primerov dejavnosti, pisnim gradivom in interakcijo s predavateljico preko spletne učilnice (vsebine so na voljo takoj, prijave zbiramo tudi po datumu začetka izobraževanja)

4. KOMU JE NAMENJENO: učiteljem, logopedom, vzgojiteljem v vrtcu, pedagogom, svetovalnim delavcem, izvajalcem dodatne strokovne pomoči, inkluzivnim pedagogom in staršem

Intenzivne spletne delavnice so pripravljene na način, da vam pomagajo odgovoriti na vprašanja:

 • Kako poteka razvoj komunikacije, jezika in govora pri predšolskem in šolskem otroku ter kakšni so mejniki razvoja?
 • Kako prepoznati simptome zapoznelega razvoja govora pri otroku?
 • Kaj iskati pri poglobljenem opazovanju vsakodnevne komunikacije otroka?
 • Katere metode razvoja govora so po mnenju strokovnjakov najbolj učinkovite in kako jih uporabljati v vsakdanjem delu z otrokom?
 • Kakšne dejavnosti, igre in vaje pri vsakdanjiku v skupini bodo spodbudile razvoj otrokovega govora in odpravile pomanjkljivosti?

5. KAKO POTEKA: Vsebine izobraževanja so v obliki pisnih gradiv in videoposnetkov, imate tudi možnost pogovora s predavateljico o vsebinah in lastnih primerov iz prakse. Čas, kdaj boste gradivo predelali, si določite sami, saj se posamezni moduli izvajajo preko spletne učilnice. Vse aktivnosti v spletni učilnici se sproti beležijo – tako lahko obravnavo gradiv vmes prekinete in naslednjič nadaljujete, kjer ste ostali. Na koncu vsakega modula je preverjanje znanja; šele ko ga opravite, lahko začnete z izobraževanjem v okviru naslednjega modula. Spletna učilnica se zapre dva meseca po zadnjem modulu.

 

Materiali za delo – navodila, strokovne informacije, ki si jih lahko tudi shranite ali natisnete. Vzorci učnih gradiv, kontrolni vprašalniki Zbirka videoposnetkov z navodili za pravilno izvajanje dejavnosti Možnost dostopa kjerkoli in kadarkoli Potrdilo o usposabljanju in pridobljenih znanjih

 

V SODELOVANJU Z:

 

Na učinkovit in zanimiv način boste sprostili razvojni potencial vašega otroka – opremili vas bomo z nizom idej za odpravo primanjkljajev na področju komunikacije, jezika in govora, ki jih boste učinkovito uporabljali v vsakodnevnem delu z otroci.

Koristi

PO KONČANEM IZOBRAŽEVANJU:

 • Poznali boste značilnosti govornega razvoja otroka in ga spremljali v okviru razvojnih mejnikov.
 • Prepoznali boste simptome in pravilno obravnavali upočasnjen razvoj govora pri otroku.
 • Na podlagi priporočil strokovnjakov boste izbrali najboljše metode dela za potrebe otroka.
 • Prejeli boste pripravljen paket materialov za delo z otrokom: primeri dejavnosti, igre, vaje in scenariji, ki so prilagojeni starosti in razvojnim potrebam.

Vsebina

Kako spodbujati razvoj govorno-jezikovnih veščin predšolskega otroka
 • Kako se razvija sposobnost komunikacije, jezika in govora pri predšolskih otrocih
 • Mejniki v govorno-jezikovnem razvoju predšolskega otroka
 • Opozorilni znaki za zakasneli razvoj govora
 • Opozorilni znaki za okvaro sluha
 • Urjenje komunikacijskih in govorno-jezikovnih veščin pri predšolskem otroku
 • Otrok od 1. do 3. leta starosti
 • Nekaj splošnih pravil za komunikacijo z otrokom do 3. leta starosti
 • Aktivnosti za spodbujanje razvoja komunikacijskih in govorno-jezikovnih spretnosti pri otroku do 3. leta starosti
 • Otrok od 3. do 5. leta starosti
 • Nekaj splošnih pravil za komunikacijo z otrokom od 3. do 5. leta starosti
 • Aktivnosti za spodbujanje razvoja komunikacijskih in govorno-jezikovnih spretnosti pri otroku od 3. do 5. leta starosti
 • Aktivnosti za spodbujanje komunikacijskih spretnosti pri otroku od 3. do 5. leta
 • Aktivnosti za spodbujanje poslušanja, razumevanja in govora pri otroku od 3. do 5. leta

Vzorci:

 • Mejniki govorno-jezikovnega razvoja predšolskega otroka po letih starosti
 • Kontrolni seznam za ocenjevanje govora in jezika pri predšolskih otrocih
 • Splošni napotki za strokovne delavce, ki izvajajo ocenjevanje
 • Vzorec IP in postopkovnih za evalvacijo IP za GJM
Kako spodbujati razvoj govorno-jezikovnih veščin šolarja in dijaka
 • Mejniki v govorno-jezikovnem razvoju otroka v šoli
 • Opozorilni znaki za zakasneli razvoj govora
 • Opozorilni znaki za okvaro sluha
 • Razvoj fonoloških veščin:
  • Zaznavanje besed v povedi
  • Odzivnost na rimo in uporaba rim
  • Zavedanje zlogov v besedi
  • Zavedanje glasov v besedi
  • Težave s priklicem besed

Vzorci:

 • Mejniki govorno-jezikovnega razvoja šolarja po letih starosti
 • Kontrolni seznam za ocenjevanje govora in jezika pri šolskih otrocih
 • Pregled stanja in potreb učenca z GJM
 • Vzorec IP in postopkovnih za evalvacijo IP za GJM
Govorno-jezikovne motnje – kako jih zaznamo, kakšni so simptomi in kako pravilno ravnati
 • Kaj je govorno-jezikovna motnja
 • Simptomi govorno-jezikovnih motenj
 • Vpliv govorno-jezikovnih motenj na šolski uspeh
 • Strategije, ki jih uporabljajo otroci z govorno-jezikovnimi motnjami v šoli
 • Globalna ocena otroka z GJM v vrtcu in povezava z drugimi področji
 • Globalna ocena otroka z GJM v šoli
 • Prilagoditve dejavnosti in pouka v IP
  • Prilagoditve za predšolske otroke z GJM
  • Časovne prilagoditve
  • Prilagoditve prostora, didaktičnih pripomočkov in opreme
  • Prilagoditve izvajanja področij dejavnosti
  • Prilagoditve za učence z govorno-jezikovnimi motnjami
  • Prilagoditve prostora
  • Prilagoditve didaktičnih pripomočkov in opreme
  • Prilagoditve pri poučevanju in učenju
  • Prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja
 • Govorno-jezikovne motnje:
  • Artikulacijske motnje – kaj so, kako jih prepoznamo in na kaj biti pozorni
  • Motnje fluentnosti – otrok, ki jeclja, v vrtcu in šoli
  • Motnje glasov govora – motnje izgovarjave šumnikov in sičnikov, glas R
  • Fonološke motnje
 • Kaj je selektivni mutizem?
 • Kako prepoznamo selektivni mutizem, vrste, težavnost, napačna prepričanja, zakaj otrok ne govori, kaj storiti, če menite, da ima otrok selektivni mutizem, kako pomagati otroku ter kakšne strategije uporabljati

Vzorci:

 • Nasveti za pogovor z otrokom, ki jeclja
 • Vzorci delovnih listov, scenarijev in iger za delo z otrokom z GJM

Videoposnetki:

 • Prepoznava artikulacijske motnje
 • Motnja jecljanja – primer otrokovega govora
 • Motnja izgovarjave šumnikov – primer otrokovega govora
 • Motnja izgovarjave sičnikov – primer otrokovega govora
 • Motnja izgovarjave glasu R – primer otrokovega govora
 • Fonološke motnje: izpuščanje glasov, zamenjava glasov, premeščanje glasov v besedi … – primer otrokovega govora
Metode dela z otrokom z zakasnjenim razvojem govora – kako pravilno vsakodnevno delati z otrokom, kakšne prilagoditve izvajati in katere metode dela so primerne ter učinkovite
 • Primeri dejavnosti pri artikulacijskih motnjah in kako spodbujati ustrezno izreko glasov
 • Primeri dejavnosti za spodbujanje povezovanja, zapomnitve in priklica besed
 • Kako sodelovati s starši
 • Kako lahko starši pri otroku z GJM spodbujajo potenciale in pomagajo pri opravi primanjkljaja

Vzorci:

 • Vzorci delovnih listov, scenarijev in iger za delo z otrokom z GJM

Videoposnetki:

 • Razvoj govornega aparata s pihanjem
 • Igre za urjenje izreke glasu R
 • Igre za slušno razlikovanje glasov s in š ter urjenje izreke
 • Igre utrjevanje izgovora glasu k v kombinaciji z različnimi drugimi glasovi
 • Igre za razvoj zaznavanja glasov v besedi
 • Igre za razvoj zaznavanja besed v povedi
 • Igre za razvoj občutka za rimo
 • Igre za urjenje zavedanja rim in razstavljanje besed na zloge, sestavljanje besed iz zlogov
 • Igre za urjenje veščine zavedanja posameznih glasov v besedi in uporabe teh glasov
 • Igre za spodbujanje povezovanja, zapomnitve in priklica besed
Disleksija in Komunikacija pri otrocih z avtističnimi motnjami

Tema 1: Disleksija

 • Kaj je disleksija
 • Dejavniki tveganja za pojav disleksije
 • Simptomi disleksije
 • Prilagoditve za otroke z disleksijo (priprava gradiva, prilagoditve pri usvajanju znanja, preverjanju ter ocenjevanju, uporaba pripomočkov)
 • Skotopični sindrom

Vzorci:

 • Vprašalniki za prepoznavanje otrok z znaki tveganja za pojav disleksije

Tema 2: Komunikacija pri otrocih z avtističnimi motnjami

 • Značilnosti socialne komunikacije in interakcije otrok z AM
 • Odsotnost ali specifičen spontani razvoj socialne komunikacije in interakcije
 • Zaustavljen, omejen ali oviran razvoj govorno-jezikovne komunikacije
 • Motnje v razvoju ekspresivnega jezika – besednega izražanja
 • Motnje v razvoju receptivnega jezika – besednega razumevanja
 • Nenavadnosti v razvoju govornega ritma, tempa in melodije
 • Motnje v razvoju neverbalne komunikacije
 • Eholalija in perseveracija
 • Nespoštovanje osebnega prostora
 • Potreba po uvajanju nadomestne komunikacije
 • Ocena komunikacijskih in govorno-jezikovnih veščin otrok z AM
 • Splošne strategije za izboljšanje komunikacije z otroki z AM
 • Razvoj socialne interakcije

Potek izobraževanja

Vsebine izobraževanja so v obliki pisnih gradiv in videoposnetkov, imate tudi možnost pogovora s predavateljico o vsebinah in lastnih primerov iz prakse. Čas, kdaj boste gradivo predelali, si določite sami, saj se posamezni moduli izvajajo preko spletne učilnice. Vse aktivnosti v spletni učilnici se sproti beležijo – tako lahko obravnavo gradiv vmes prekinete in naslednjič nadaljujete, kjer ste ostali. Na koncu vsakega modula je preverjanje znanja; šele ko ga opravite, lahko začnete z izobraževanjem v okviru naslednjega modula. Spletna učilnica se zapre dva meseca po zadnjem modulu.

Vsak modul se zaključi s pisnim preverjanjem znanja.

Gradivo bo v spletni učilnici na voljo še dva meseca po zaključku izobraževanja.

Video predstavitev poteka izobraževanja

Predavatelji

Nives Skamlič

Nives Skamlič je diplomirala na zagrebški Fakulteti za defektologiju in že 24 let dela kot logopedinja v Centru za sluh in govor Maribor, najprej z odraslimi in otroki po poškodbi možganov na oddelku za nevrokirurgijo v UKC Maribor, nato v logopedski ambulanti z otroki s težjimi govorno-jezikovnimi motnjami. Nekaj let je delala tudi kot izvajalka dodatne strokovne pomoči v…

Prijava in kotizacija

Kotizacija
148,00 

Posebne ugodnosti:

 • drugi udeleženec 10 % popusta
 • tretji in nadaljnji udeleženci 20 % popusta.

V ceno ni vključen DDV.

Število udeležencev:

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.

Splošni pogoji

Prejeti predračun je treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo spletnega seminarja. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča najkasneje tri delovne dni pred izvedbo spletnega seminarja. Udeleženci, ki po tem roku prekličejo udeležbo ali se spletnega seminarja ne udeležijo, niso upravičeni do povrnitve kotizacije oz. so dolžni poravnati celotno kotizacijo. Lahko pa se spletnega seminarja udeleži drugi udeleženec. Pridržujemo si pravico do odpovedi spletnega seminarja – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti.

x

Izobraževanje pri vas?

Za vas izvedemo izobraževanje samo za vaše sodelavce v vašem podjetju.