Forenzično računovodstvo

Forenzično računovodstvo

Prijava

Za dobro poslovanje in zagotavljanje preživetja podjetja je danes nujno potrebno pravočasno prepoznavanje znakov slabe poslovne kulture in nedovoljenih dejanj naših poslovnih partnerjev.

Pomembno vlogo pri odkrivanju teh dejanj ima računovodja, ki mora takšna dejanja znati:

 • odkrivati,
 • preiskovati,
 • preprečevati in
 • odpraviti.

Forenzični računovodja presoja zakonito in moralno obravnavanje gospodarskih kategorij, jih pravilno prikaže v poslovnih poročilih in o njih poroča za poslovne in tudi sodne potrebe.

Za vse odgovore in rešitve na vaša vprašanja povezana s forenzičnim računovodstvom se udeležite našega izobraževanega programa.

Program je namenjen: računovodjem, finančnikom, direktorjem in vsem, ki se v praksi srečujete s poslovnimi poročili in na podlagi le teh sprejemate odločitve, ki vplivajo na poslovanje podjetja.

Program obsega:

 • štiri delavnice
 • priročnik Računovodski praktikum s portalom

Koristi

Izobraževalni program vam omogoča, da boste:

 • znali uspešno prepoznavati prevare in napake v poslovnih poročilih,
 • sposobni preiskovati kazniva dejanja, ki so plod prevar in napak v poročilih,
 • prispevali k pravilnemu pojasnjevanju in razumevanju zahtevnih poslovno-finančnih dogodkov ter številčnih podatkov pri preiskovanju kaznivih dejanj,
 • dobili odgovore na vaša vprašanja, ter se povezali s kolegi iz stroke.

Vsebina

Priročnik: RAČUNOVODSKI PRAKTIKUM S PORTALOM - Priročnik v tiskani obliki prejmete na prvi delavnici, dostop do poslovne izdaje in portala pa po elektronski pošti.
 • Uvod – računovodstvo v praksi
 • Knjiženje praktičnih primerov v okviru ekonomskih kategorij
 • Posebnosti knjiženja za proračunske uporabnike
 • Poročanje po Slovenskih računovodskih standardih in Mednarodnih standardih računovodskega poročanja
 • Poslovno in letno poročilo
 • Potrebne računovodske informacije za direktorja
 • Rezultat poslovanja
 • Posebnosti vodenja poslovnih knjig pri samostojnih podjetnikih posameznikih
 • Vodenje računovodstva v društvih
 • Zakonske spremembe
Delavnica: RAČUNOVODSKE NAPAKE IN PREVARE
 • Pojem računovodstvo, forenzično računovodstvo, kreativno računovodstvo.
 • Pomen verodostojnih knjigovodskih listin, njihovo raziskovanje in odkrivanje.
 • Pomen vodenja poslovnih knjig po pravilih SRS 2016, PSR 2016 in MSRP.
 • Računovodske napake, prevare.
 • Nepravilno prepoznavanje prihodkov, stroškov in odhodkov.
 • Pomen kontrole poslovanja z vidika letnega popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev.
 • Nevarnosti pri poslovnem odločanju v primeru neustreznih vrednotenj in obračanj zalog in poslovnih terjatev ter finančnih naložb.
 • Nevarnosti pri izbiri napačnih metod vrednotenja zalog materiala in proizvodnje na poslovni rezultat.
 • Napačne odločitve glede vrednotenja finančnih naložb in veriženje ustanavljanja podjetij.
 • Napake in neznanje pri delitvi stroškov poslovanja, ki vplivajo na rezultat poslovanja in poslovne odločitve.
 • Kako se ugotovijo nepravilnosti kalkulacije lastne in prodajne cene?
 • Metodologija preiskovanja in drugih kaznivih dejanj.
 • Kakšno mora imeti znanje forenzični računovodja?
 • Diskusije in študije primerov.
Delavnica: DAVČNE NAPAKE IN PREVARE
 • Uveljavljanje davčnih olajšav v povezavi z DDPO-2 za pravne osebe, ki so rezidenti in nerezidenti RS.
 • Obdavčitev dohodkov fizičnih oseb (proda premoženja) in davčni odtegljaj.
 • Prikrito izplačilo dobička lastnikom gospodarskih družb.
 • Izstop iz gospodarske družbe in izplačilo deleža v denarju ali materialni obliki.
 • Tanka kapitalizacija v gospodarskih družbah.
 • Zlorabe z vidika donacij in sponzorstva.
 • Prevare pri obračunu in neizplačilu prejemkov iz delovnega razmerja zaposlenim.
 • Napake in prevare pri obračunu davčno priznanih ali nepriznanih stroškov in odhodkov.
 • Zlorabe pri prekrivanju stroškov, ki so iz naslova privatnega življenja ali niso v skladu z dejavnostjo.
 • Zlorabe in napake pri oblikovanju in črpanju rezervacij.
 • Diskusije in študije primerov.
Delavnica: FINANČNE NAPAKE IN PREVARE
 • Napake in prevare poslovanja pri poslovnih odločitvah finančnega managementa in poslovodstva.
 • Napake in prevare pri pravilnem izračunu plačilne sposobnosti in denarnega toka za poslovno odločanje.
 • Nepravilnosti pri izbiri financiranja zalog in terjatev.
 • Pomen razumevanja ključnih kazalnikov likvidnosti ter kje so nevarnosti in napake pri izračunanih vrednosti ter predstavitvi izračunov uporabnikom.
 • Kje je kritična meja zadolženosti?
 • Napake in prevare pri izdelavi načrtovanih investicijskih elaboratov in izkazov ter načrtov denarnih tokov pri črpanju bančnih posojil.
 • Prevare pri poslovanju z gotovino.
 • Pranje denarja in poslovanje z državami, ki so na seznami davčnih oaz.
 • Napake in prevare pri poslovanju med povezanimi osebami (določanje transfernih cen in določanje obrestnih mer pri posojanju denarja).
 • Napake in prevare pri investicijskih vlaganjih.
 • Prevare pri prijavi in izvedbi insolvenčnih postopkov (finančna reorganizacija, prisilna poravnava, stečaj).
 • Diskusije in študije primerov.
Delavnica: PREVARE V POROČILIH POROČANJA
 • Vpliv računovodskega nadzora na poslovni in rezultat poslovanja.
 • Prevare ter nepravilno razkrivanje poslovnih in finančnih obveznosti in sestavin kapitala.
 • Prevare pri izkazovanju in predstavitvi ekonomskih kategorij iz izkaza poslovnega izida in bilance stanja, ki so ključnega pomena po poslovno odločanje.
 • Nevarnosti in prevare pri razumevanju vsebin konsolidiranih računovodskih izkazov.
 • Odgovornost poslovodstva, računovodij in revizorjev pri razkrivanju računovodskih, poslovnih in letnih poročil.
 • Neustrezna razkritja in goljufiva poročanja notranjim in zunanjim uporabnikom.
 • Nepravilno razlaganje izračunov kazalnikov, ki vplivajo na bodoče poslovne odločitve poslovanja, kot so: EBIT, EBITDA, NOPAT, EVA, neto dolg, neto dolžnik (upnik), bruto in neto obratni kapital.
 • Diskusije in študije primerov.

Potek izobraževanja

 • Tematsko obarvana srečanja bodo potekala v obliki štirih intenzivnih interaktivnih delavnic v sproščenem vzdušju. Zaradi omejenega števila udeležencev delavnice omogočajo učinkovitejše delo, odprto komunikacijo s predavatelji in izmenjavo izkušenj s kolegi iz stroke.
 • Delavnice trajajo 5 pedagoških ur. Podrobno se boste spoznali s tematiko in odgovorili na vprašanja, ki se vam porajajo v praksi. Na vsaki delavnici boste prejeli tudi pripadajoče seminarsko gradivo.
 • Priročnik, s katerimi boste pomembno nadgradili vaše znanje in je namenjen samostojnemu študiju, boste prejeli na delavnici, dostop pa po elektronski pošti. Omogoča vam vpogled v pomembne tematike ob času, ki si ga lahko sami izberete – brez potnih stroškov in odsotnosti z delovnega mesta.

 

Video predstavitev spletne učilnice

Predavatelji

doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto…

Prijava in kotizacija

Zbiramo predprijave

Zaupajte nam svoje podatke in ko bo izbran produkt spet na voljo, vas bomo o tem obvestili.NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.

Splošni pogoji

Kotizacijo je po prejemu predračuna treba poravnati najmanj tri dni pred izvedbo programa. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih. Pisna odpoved udeležbe je mogoča do deset delovnih dni pred izvedbo programa, pri čemer vam zaračunamo stroške administracije v višini 20 % kotizacije; v primeru kasnejše odjave vam kotizacijo zaračunamo v celoti. Lahko pa se programa udeleži drug udeleženec. Odpoved udeležbe zaradi bolezni je mogoča le s predloženim zdravniškim potrdilom. Pridržujemo si pravico do odpovedi – v tem primeru kotizacijo povrnemo v celoti. Ob začetku izobraževalnega programa pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju šestih mesecev. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.