Finančni menedžment in kontroling

Finančni menedžment in kontroling

Poslovne finance za sprejemanje pravilnih odločitev

Počisti
 • Opis
 • Vsebina
 • Vzorci
 • Aktualno
 • Avtorji
 • Splošni pogoji

Opis

V priročniku in na portalu so opisane in s praktičnimi primeri podprte najbolj napredne finančne metode, ki jih finančna stroka tako doma kot tudi v tujini navaja kot primere dobre prakse. Prikazani so principi, postopki in pasti finančnega kontrolinga, kakor tudi vloga finančnega kontrolinga na vseh bistvenih ravneh poslovanja podjetja.

Online portal in priročnik vam zagotavljata:

 • praktične primere in strokovne napotke za učinkovito upravljanje s financami,
 • kakovostne, pravilne in ažurne informacije za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev,
 • uporabna orodja za finančno poročanje,
 • orodja s katerimi boste lažje analizirali finančna poročila in ključne finančne kazalnike,
 • razlago principov, postopkov in pasti finančnega kontrolinga
 • vzorce, primere in preglednice

Koristi, ki jih boste deležni:

 • Seznanjali vas bomo z naprednimi finančnimi metodami in primeri dobre prakse.
 • Osvojili boste reševanje poslovno-finančnih problemov.
 • Na voljo boste imeli rešitve za zagotavljanje likvidnosti.
 • Na voljo vam bodo orodja za sprejemanje pravilnih poslovnih odločitev.
 • Našli boste usmeritve za delovanje v poslovno dobrih in tudi v slabih časih.

Dodatno vam zagotavljamo tudi:

 • strokovne novosti ter obveščanje o le-teh,
 • primere finančnih izračunov, komentarje, poročila in vzorce,
 • kalkulacijske tabele in modele, ki so preizkušeni v praksi in so podlaga številnih finančnih analiz,
 • brezplačne strokovne odgovore na konkretna vprašanja.

Komu je priročnik namenjen:

 • finančnikom, finančnim menedžerjem, kontrolerjem, direktorjem, vodjem oddelkov,
 • vsem, ki vas področje financ spremlja pri vsakodnevnem delu in vsem, ki vas vsebina priročnika zanima.

Osnovni koncept finančnega menedžmenta

 • Življenjski cikli podjetja
 • Primarni cilj obstoja podjetja: povečanje vrednosti podjetja
 • Družbena odgovornost podjetja

Poslovna poročila in finančni izkazi

 • Slovenski računovodski standardi
 • Mednarodni računovodski standardi
 • Poslovno poročilo
 • Računovodski izkazi
 • Bilanca stanja
 • Izkaz poslovnega izida
 • Izkaz denarnih tokov
 • Izkaz gibanja kapitala
 • Izkaz vseobsegajočega donosa
 • Poslovno finančna načela

Analiza finančnih izkazov

 • Analiza bilance stanja
 • Analiza poslovnega izida
 • Optimizacija denarnega toka

Podjetniške finance

 • Kriterij investicijskega odločanja
 • Vrste investicij
 • Statične metode
 • Dinamične metode

Vrednotenje lastniškega kapitala

 • Strošek lastniškega kapitala
 • Sodobna finančna perspektiva
 • Premoženjska teorija
 • Ocena stroškov lastniškega kapitala s pomočjo diskontiranih pričakovanih denarnih tokov
 • Proces vrednotenja

Obvladovanje finančnega tveganja in izvedeni finančni instrumenti

 • Upravljanje s tveganji v podjetjih
 • Dejavniki tveganja (tržno tveganje, kreditno tveganje, likvidnostno tveganje, …)
 • Obvladovanje tveganj s pomočjo izvedenih finančnih instrumentov

PORTAL

Vsebine

 • Dolžniško financiranje osnovnih sredstev s primeri
 • Izterjava in obvladovanje plačilne nediscipline
 • Finančno poslovanje podjetij
 • Strateško načrtoavnje poslovanja
 • EU projekti
 • Vodenje ekipe

Odgovornosti in komunikacija kontrolerja

 • Menedžment podjetja
 • Vloga in odgovornost finančnega kontrolerja
 • Delovna orodja finančnega kontrolerja
 • Glavna delovna mapa kontrolerja
 • Organizacija finančnega oddelka
 • Vloga in odgovornost posameznih oddelkov
 • Zunanji udeleženci podjetja
 • Spremljanje rezultatov in poročanje vodstvu podjetja

Spremljanje rezultatov in poročanje vodstvu podjetja

 • Vrednotenje podatkov
 • Vloga informacijskega / računovodskega sistema pri poročanju
 • Dnevno in tedensko poročanje
 • Poročanje o zalogah in nabavi
 • Poročanje o proizvodnji
 • Poročilo o prodaji
 • Poročilo o terjatvahPoročanje o denarnem toku
 • Mesečno poročanje
 • Spremljanje procesov in dokumentacije
 • Vrednost podjetja
 • Subjektivna in objektivna vrednost
 • Pristopi ocenjevanja vrednosti
 • Dohodkovni pristop
 • Tržni pristop
 • Na sredstvih temelječ pristop
 • Računovodsko spremljanje proizvodnje in poslovnih učinkov
 • Nadzor nad poslovanjem podjetja

Kako izgubljamo denar?

 • Odkrivanje goljufij
 • Kako preprečimo zlorabe?
 • Zlorabe menedžmenta
 • Sodelovanje pri sklepanju pogodb
 • Zavarovanje
 • Rezervacije
 • Kaj so rezervacije?
 • Razlike med razmejitvami in rezervacijami
 • Rezervacije za dana jamstva

Bilance in drugi finančni kazalniki – kako iz številk razberemo bistvo

 • Primeri računovodskih izkazov za podjetje
 • Načrtovan mesečni izkaz denarnih tokov in izračunani kazalniki
 • Prosti denarni tok lastnikom kapitala
 • Analiza investicij
 • Izkaz gibanja kapitala
 • Prikaz izračunov izbranih finančnih kazalnikov
 • Primer knjige prihodkov in odhodkov
 • Vrednost podjetja – model
 • Donos na kapital

Izterjava in obvladovanje plačilne nediscipline

 • Telefonska izterjava – potek
 • Primer 1. opomina
 • Primer 2. opomina
 • Primer scenarija telefonske izterjave
 • Primer pripravljalne vloge
 • Primer predloga za izvršbo
 • Bonton telefoniranja

Finančna analiza

 • Finančna analiza kazalniki
 • Boniteta kreditni limit
 • Kvantitativna, kvalitativna ocena plačilne sposobnosti
 • Prenovljeni model – Analiza kazalnikov
 • Beneish model

Podjetniške finance

 • Optimalna struktura kapitala
 • Presojanje investicij
 • Kalkulatorji investicije
 • Primer izračunov IRR, NPV
 • Modeli metode za ocenjevanje vrednosti družbe

WEBINAR

 • Optimizacija davčne osnove

NOVO V PRIROČNIKU

Vrednotenje učinkovitosti investicij na praktičnem primeru izbranega podjetja

Priprave na odločitve o dolgoročnih investicijah podjetja so dolge in vsestranske. V obsežnem prispevku Vrednotenje in učinkovitost investicij na praktičnem primeru izbranega podjetja je avtor doc. dr. Boštjan Aver pod naslovom Vrednotenje dolgoročnih investicij opisal korake v procesu odločanja o dolgoročni naložbi, metode notranje stopnje donosa in metodo neto sedanje vrednosti investicij.

V nadaljevanju je avtor pod naslovom Vrednotenje učinkovitosti investicije: Prikaz vpliva na ocenjeno vrednost podjetja na izbranem primeru podrobno opisal konkreten primer, pri čemer v uvodu navede predpostavke pri vrednotenju. Nadaljuje z opisom Makroekonomskega okolja, analize konkurence in poslovanja podjetja, Obrazložitvijo metode vrednotenja in zaključi z Načini in metodami ocene vrednosti podjetja.

Prispevek vam skupaj z excelovo tabelo primera vrednostenja podjetja služi kot študijsko gradivo in praktičen pripomoček.

NOVO NA PORTALU

Video seminar:

 • Spletna prodaja in DDV

 • Davčna obravnava napotenih delavcev

Vzorci:

Vrednotenje podjetja – primer

Primeri knjižb:

 • Knjiženje odloženih davkov

 • Obdavčitev bonitet z akontacijo dohodnine in prispevki

Avtorji

Alen Kitek

Je leta 1995 diplomiral na Ekonomsko-poslovni fakulteti v Mariboru (ekonomist), leta 2004 pa je diplomiral na Visoki šoli za upravljanje in poslovanje v Novem mestu, sedaj zaključuje magistrski študij na Fakulteti za državne in evropske študije. Od leta 1997 zaposlen na Carinski upravi RS in sicer do leta 2004 v CU Celje, na področju carinjenja blaga. Trenutno zaposlen kot višji svetovalec na Generalnem carinskem uradu. Pri svojem delu se predvsem ukvarja z okoljskimi dajatvami, za katere pobiranje je pristojna CU RS.

Bogdana Rafolt

Zdaj dela v zasebnem podjetju, ki se ukvarja z računovodsko-finančnimi storitvami in davčnim svetovanjem, in ima več kot 15 let delovnih izkušenj. Rojena je leta 1973 v Mariboru. Po študiju na Ekonomsko-poslovni fakulteti si je v računovodskem servisu pridobila veliko izkušenj pri sodelovanju s podjetniki. Kariero je nadaljevala kot vodja računovodstva v srednje veliki delniški družbi, kjer je vodenje računovodstva pomenilo popolnoma drugačno organizacijo in način dela. Ko se je kasneje podjetje pridružilo večji skupini povezanih podjetij gradbeništva, je poglobila svoje znanje in izkušnje o konsolidaciji računovodskih izkazov in spoznala zahtevnost obvladovanja poslovanja v velikih sistemih. V praksi je spoznala, kako lahko neustrezno obvladovanje poslovanja in napačne poslovne odločitve skupino vodijo v razpad. Iz tipično gospodarske dejavnosti se je nato podala v finančne vode. Prevzela je vodenje računovodstva v finančnem holdingu, ki se je večinoma ukvarjalo z naložbenjem tako v domača kot tuja podjetja. Zaradi kotiranja na borzi je bila družba zavezana k sestavi konsolidacij in vodenju poslovnih knjig po Mednarodnih računovodskih standardih. Ves čas svojega dela je ugotavljala, da tisti, ki sprejemajo pomembne poslovne odločitve, dejansko ne poznajo vplivov svojih odločitev na računovodske izkaze, in nemalokrat se izkaže, da tako sprejete odločitve dolgoročno vodijo podjetja v propad. Z željo, da bi tudi »nefinančni« vodje, menedžerji in podjetniki razumeli posledice poslovnih odločitev še s finančnega zornega kota, se je lotila izziva pisanja tega priročnika.

Bojan Jus

Od leta 1986 se posredno in neposredno ukvarja tudi s kontrolingom. Od leta 1997 je kot izredni predavatelj na fakulteti za podjetništvo nosilec predmeta, ki med svojimi vsebinami pokriva tudi kontroling delovnih potekov. V zadnjih dvajsetih letih je delal kot višji mednarodni svetovalec za management in podjetništvo. Pri njegovem delu se teme kot so vrednostna analiza delovnih potekov in izdelkov, kakovost, kontroling, vodenje, proizvodnja, poslovanje, stalne izboljšave, logistika, komerciala, izgube, ciljno vodenje prepletajo in neprestano oplajajo s primeri iz prakse v našem in tujem gospodarstvu (pa tudi negospodarstvu).

doc. dr. Lidija Robnik, univ. dipl. ekon.

Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto s strani udeležencev. Izdala je nekaj samostojnih knjig in priročnikov.

mag. Borut Ivanuša

Je soustanovitelj svetovalne družbe Pakta. Trenutno je zaposlen kot vodja kontrolinga v proizvodnem podjetju. V ZDA se je strokovno izpopolnjeval na področju vrednotenja nepremičnin in nepremičninskih projektov. V zadnjih letih je sodeloval pri več kot 80 projektih ocenjevanja vrednosti podjetij, dejavnosti in blagovnih znamk v Sloveniji in tujini.

mag. Brigita Osojnik

Mag. Brigita Osojnik je direktorica družbe Pabide d.o.o., davčna svetovalka z licenco Zbornice davčnih svetovalcev Slovenije, s praktičnimi izkušnjami na področju davka na dodano vrednost, davka od dohodkov pravnih oseb, dohodnine, mednarodnih davkov, premoženjskih davkov, prispevkov za socialno varnost, sodelovanja v davčnih inšpekcijskih postopkih, pridobljenimi s 25-letnim delom na davčnem področju in predavateljica ter avtorica številnih strokovnih prispevkov za publikacije in portale na davčnem področju.

mag. Simon Krajnc, FRM

Splošni pogoji

Ob naročilu poslovne izdaje priročnika (tiskana in online izdaja) boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Ob naročilu online izdaje priročnika (letne ali mesečne) pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju enega leta. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja, fizične osebe in društva! Uporabite Kodo za popust: MICRO20*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Kodo uporabite v košarici ali jo pripišite.