Finančni kontroling v praksi

Finančni kontroling v praksi

Sodobna orodja in kriteriji učinkovitosti za zagotavljanje likvidnosti in sprejem pravilnih poslovnih odločitev s praktičnimi primeri

Izberite svojo različico produkta:Clear
 • Opis
 • Koristi
 • Vsebina
 • Aktualno
 • Avtorji
 • Splošni pogoji

Opis

Finančni kontroling, kot instrument upravljanja in nadzora, je ena ključnih funkcij v vsakem podjetju ali ustanovi, zato kot finančni kontrolor prevzemate zelo pomembno vlogo.

Ključne poslovne odločitve lahko sprejemate le na podlagi pravih informacij in s pomočjo preverjenih praktičnih primerov.

Zato smo za finančne kontrolorje, pripravili priročnik, ki vsebuje preverjene rešitve iz prakse – odlični finančni kontrolerji so svoja praktična znanja in dragocene izkušnje podali v odličnem priročniku.

Ponudba zajema:

 • Dostop do online izdaje priročnika Finančni kontroling
 • Stalno strokovno oporo:
  • sodobna orodja
  • kriteriji učinkovitosti
  • zagotavljanje likvidnosti
  • sprejem pravilnih poslovnih odločitev
  • praktični primeri
  • odgovori na vprašanja
  • nasveti in primeri iz prakse
  • brezplačne odgovore najboljših strokovnjakov
 • Priročnik v tiskani obliki

Odgovornosti in komunikacija kontrolerja z glavnimi upravljavci posla

 • Management podjetja
 • Vloga in odgovornost finančnega kontrolerja
 • Organizacija finančnega oddelka
 • Vloga in odgovornost posameznih oddelkov
 • Zunanji udeleženci podjetja

Spremljanje rezultatov in poročanje vodstvu podjetja

 • Obseg in dinamika poročanja
 • Vrednotenje podatkov
 • Vloga informacijskega / računovodskega sistema pri poročanju
 • Dnevno in tedensko poročanje
 • Mesečno poročanje
 • Spremljanje procesov in dokumentacije
 • Vrednost podjetja
 • Računovodsko spremljanje proizvodnje in poslovnih učinkov

Številke v korist podjetja in podpora pri upravljanju posla in zagotavljanju likvidnosti

 • Optimizacija dobička
 • Optimizacija učinkovitosti vodenja
 • Dolgoročno strateško načrtovanje
 • Kratkoročno načrtovanje: Proračun
 • Finančni kontroling projektov

Poslovni sistem podjetja

 • Prodaja in terjatve
 • Zaloge in stroški prodaje
 • Nabava materiala in storitev in obveznosti
 • Stroški poslovanja
 • Denarna sredstva
 • Letni popis sredstev in obveznosti do virov sredstev (inventura)
 • Specifične vrste stroškov poslovanja
 • Odločitve o novih investicijah s prihodkovnega in stroškovnega vidika
 • Nepravilno evidentirani poslovni dogodki
 • Stroškovno mesto
 • Stroškovni nosilci
 • Kalkulacija stroškov za proizvodnjo in proizvedene storitve
 • Vrste kalkulacij z vidka metod

Standardi kakovosti

 • ISO 9001 Sistemi vodenja kakovosti
 • Osem načel vodenja kakovosti po ISO 9001
 • ISO 14001: Sistem ravnanja z okoljem
 • Integracija sistemov vodenja

Nadzor nad poslovanjem podjetja

 • Kako izgubljamo denar?
 • Odkrivanje goljufij
 • Kako preprečimo zlorabe
 • Zlorabe menedžmenta
 • Sodelovanje pri sklepanju pogodb
 • Zavarovanje
 • Upravljanje tveganj
 • Rezervacije

Kako iz številk razberemo bistvo

 • Analiza finančnih poročil
 • Pomen poslovnega in finančnega vzvoda pri spremljanju poslovanja
 • Koliko se lahko dodatno zadolžimo
 • Vsebina in oblika bilance stanja, razumevanje aktive in pasive ter kazalniki bilance stanja
 • Vsebina in oblika izkaza uspeha ter izkaz vseobsegajočega donosa
 • Izkaz vseobsegajočega donosa
 • Delitev prihodkov in odhodkov (izdatek, strošek, odhodek, prihodki, prejemki) ter vpliv na bilanco stanja in
  izkaz poslovnega izida
 • Kaj je izkaz gibanja kapitala?
 • Osnovno razčlenjevanje in branje izkaza denarnih tokov
 • Kako med sabo povezujemo podatke iz posameznih izkazov?
 • Izračun in analiza računovodskih kazalnikov v bilancah
 • Katere so ključne postavke za menedžerja, da si ustvari pravo sliko o podjetju?
 • Katere kazalnike je treba spremljati in kako pogosto?
 • Katere informacije zahtevati od računovodstva in kako pogosto?

Poslovna poročila

 • Slovenski računovodski standardi
 • Mednarodni računovodski standardi
 • Poslovno poročilo
 • Poslovno finančna načela

Proizvodni kontroling s finančnega vidika

 • Kaj je proizvodni kontroling
 • Časi
 • Izračun primerjave stroškov dveh strojev
 • Stroškovna analiza
 • Vrednostna analiza delovnega poteka
 • Vrednostna analiza izdelka
 • Skupna učinkovitost opreme (OEE)
 • Metode vrednotenja dela in delovnih mest
 • Hitre nastavitve

Business english

 • Differences Between English and Slovenian
 • Email and Letter Writing
 • Informal and Formal English
 • The Simple Tenses
 • Tips and Recommendations
 • Phrasal Verbs
 • Different Types of English
 • English for Accounting
 • English for Human resources
 • English for Logistics
 • Idioms
 • English on the telephone
 • The Perfect Tenses

Promocija in samopromocija

 • Samopredstavitev
 • Samopromocija

Učinkovito načrtovanje nabave in obvladovanje zalog

 • Pomeni in vloga menedžmenta zalog
 • Funkcije zalog
 • Vrste zalog
 • Analiza zalog

VZORCI

Spremljanje rezultatov in poročanje vodstvu podjetja

 • Poročilo o denarnih sredstvih
 • Poročilo o investicijah
 • Poročilo o obveznostih
 • Poročilo o pregledu poslovanja 1
 • Poročilo o pregledu poslovanja 2
 • Poročilo o procesih
 • Poročilo o prodaji
 • Poročilo o proizvodnji
 • Poročilo o varanci prodaje
 • Sodila investiranja
 • Vrednost podjetja – model

Številke v korist podjetja in podpora pri upravljanju posla in zagotavljanju likvidnosti

 • Načrt nabave
 • Načrt prodaje
 • Načrt proizvodnje
 • Načrt poslovanja po oddelkih
 • Načrtovan mesečni izkaz denarnih tokov in izračunani kazalniki
 • Mesečni načrt prejemkov in izdatkov v podjetju

Poslovni sistem podjetja

 • Primer analize portfelja terjatev
 • Primer desezioniranja

Nadzor nad poslovanjem podjetja

 • Kartica tveganje
 • Register tveganj

Poslovna poročila

 • Primeri računovodskih izkazov za podjetje_bs
 • Primeri poslovnih izkazov za podjetje
 • Izkaz gibanja kapitala (Excel)

Promocija in samopromocija

 • Prepoznajmo se
 • Vizija
 • Osebni predstavitveni portret
 • Poraktivnost je ključ
 • Kanali samopromocije

Business english

 • Differences Between English and Slovenian
 • Email and Letter Writing
 • Informal and Formal English
 • The Simple Tenses
 • Tips and Recommendations
 • Phrasal Verbs
 • Different Types of English
 • English for Accounting
 • English for Human resources
 • English for Logistics
 • Idioms
 • English on the telephone
 • Answering the Phone/Making a Call
 • Asking Who Is Calling/Saying Who Is Calling
 • Asking the Caller to Wait
 • Informing the Caller the Line is Busy (US)/Engaged (UK)
 • Saying the Person is Unavailable
 • Taking a Message
 • Making, Confirming or Cancelling an Appointment
 • Ending the Call
 • Spelling words
 • The Perfect Tenses
 • The Present Perfect Tense
 • The Future Perfect Tense
 • The Past Perfect Tense
 • Words that are frequently used with the Perfect Tenses

Učinkovito načrtovanje nabave in obvladovanje zalog

 • Primer izracuna minimalnih signalnih maksimalnih zalog in
 • Spremljanje zalog surovin vzdrzevanje trgovskega blaga konsignacije

Poslovni sistem podjetja

 • Prodaja in terjatve
 • Oblikovanje portfelja terjatev
 • Zaloge in stroški prodaje
 • Metode vrednotenja porabe materiala
 • Koeficient obračanja zalog in dnevi vezave
 • Metode vrednotenja zalog proizvodnje
 • Obračun trgovskega blaga
 • Nabava materiala in storitev in obveznosti
 • Stroški poslovanja
 • Stroški dela
 • Stroški službenih poti
 • Dolgoročna sredstva
 • Stroški dolgoročnih sredstev – amortizacija
 • Metoda enakomerne amortizacije
 • Metoda padajoče časovne amortizacije na osnovi ekvivalentnih števil
 • Metoda funkcionalne amortizacije
 • Naknadna vlaganja v OOS
 • Podaljšanje življenjske dobe
 • Povečanje izkoriščenosti OOS
 • Potrošek, strošek, odhodek, izdatek
 • Spremljanje in proučevanje stroškov
 • Namen proučevanja in obravnavanja stroškov
 • Denarna sredstva
 • Plačilna sposobnost
 • Mesečno načrtovanje denarnih tokov
 • Sodelovanje finančne funkcije in kontrolinga pri spremljanju poslovanja
 • Nadzor poslovanja s finančnimi kazalniki poslovanja
 • Nadzor poslovanja z nefinančnimi kazalniki poslovanja
 • Vloga in pomen denarnega toka pri poslovanju
 • Obvladovanje denarnega toka
 • Načrtovanje denarnega toka
 • Odločanje na podlagi denarnega roka
 • Analiziranje realiziranega denarnega toka
 • Letni popis sredstev in obveznosti do virov sredstev (inventura)
 • Specifične vrste stroškov poslovanja
 • Pomen neposrednih in posrednih (skupni, splošni) stroškov
 • Stalni in spremenljivi stroški
 • Predračunski (načrtovani) in obračunski (dejanski) stroški
 • Izvirni in izvedeni stroški
 • Stroški proizvajanja in drugih poslovnih funkcij
 • Stroški obdobja in poslovnih učinkov
 • Odločujoči in neodločujoči stroški
 • Dodatni in mejni stroški
 • Oportunitetni stroški
 • Primeri izračunov oportunitetnih stroškov
 • Obvladljivi in neobvladljivi stroški
 • Stroški glede na celovito obvladovanje kakovosti poslovanja
 • Dejanski, ocenjeni in standardni stroški
 • Ugotavljanje rezultata poslovanja in vloga lastnikov
 • Najem zunanjih izvajalcev storitev
 • Odločitve o novih investicijah s prihodkovnega in stroškovnega vidika
 • Nepravilno evidentirani poslovni dogodki
 • Stroškovno mesto
 • Stroškovni nosilci
 • Kalkulacija stroškov za proizvodnjo in proizvedene storitve
 • Obračunski list stroškov in različne oblike kalkulacij
 • Enostavna razdelilna kalkulacija
 • Enostavna pribitna kalkulacija
 • Diferencirana pribitna kalkulacija
 • Vrste kalkulacij z vidka metod
 • Kalkulacije stroškov z dodatki posrednih stroškov
 • Kalkulacije stroškov z razčlenjenimi dodatki posrednih stroškov po vrstah posrednih stroškov
 • Kalkulacije stroškov z razčlenjenimi dodatki posrednih stroškov po stroškovnih mestih
 • Delitvena kalkulacija
 • Čista delitvena kalkulacija
 • Delitvena kalkulacija stroškov z enakovrednimi števili
 • Delitvena kalkulacija stroškov vezanih poslovnih učinkov

Primerjava NPV in MIRR

Ko primerjamo metodi neto sedanje vrednosti (NPV) in popravljene notranje stopnje donosnosti (MIRR), pridemo do naslednjih rezultatov:

 • Ko primerjamo dve različni investiciji z enakim vložkom in enakim časovnim obdobjem koristnosti, nas tako metoda NPV kot tudi MIRR pripelje do enake odločitve.
 • Primerjava med dvema investicijama z enakim vložkom in različnim časovnim obdobjem koristnosti da enak rezultat za obe metodi vrednotenja investicij.
 • Ko pa primerjamo dve investiciji z različnim začetnim vložkom, smo soočeni s podobnim problemom kot pri metodah NPV in IRR.

Sodobna finančna perspektiva

Z različnimi utežmi tveganih vrednostnih papirjev posamezni vlagatelj oblikuje različne portfelje. Na sliki 1 smo tako soočeni z različnimi portfelji (angl. Portfolio opportunity set), ki odražajo različne kombinacije med tveganjem in donosom. Točko E na sliki 1, pri kateri posamezni vlagatelj doseže s kombinacijo različnih uteži tveganih vrednostnih papirjev minimalno tveganje glede na pričakovano donosnost, imenujemo minimalni variančni portfelj (angl. Minimum variance frontier).

Ocena stroškov lastniškega kapitala s pomočjo diskontiranih pričakovanih denarnih tokov

Pri tej oceni stroška lastniškega kapitala bomo izhajali iz Gordonovega dividendnega modela rasti. Ker je skoraj nemogoče napovedati gibanje dobička posameznega podjetja in deleža izplačila tega dobička v neskončnost, se je razvilo več vrst diskontnih modelov, ki različno napovedujejo prihodnjo rast izplačila dividend.

Strošek dolžniškega kapitala

Dolžniško financiranje oziroma dolžniški kapital so vsi tisti finančni viri, ki si jih je podjetje izposodilo in predstavljajo zanj strošek v obliki obresti. Dolžniški kapital je sestavljen iz različnih virov financiranja, ki jih lahko v grobem delimo glede na ročnost, in sicer na dolgoročne in kratkoročne vire ter glede na vrsto vira. Glede na vrsto vira poznamo blagovne kredite kot obveznost do dobaviteljev, prejeto bančno posojilo in tudi obveznosti do države. Vsak tak posamezni vir spremlja tudi različna cena.

NE SPREGLEJTE MED VZORCI:

 • Finančni kazalniki, analiza investicij
 • Izračun obratnega kapitala potrebnih obratnih sredstev

Avtorji

Bojan Jus

Od leta 1986 se posredno in neposredno ukvarja tudi s kontrolingom. Od leta 1997 je kot izredni predavatelj na fakulteti za podjetništvo nosilec predmeta, ki med svojimi vsebinami pokriva tudi kontroling delovnih potekov. V zadnjih dvajsetih letih je delal kot višji mednarodni svetovalec za management in podjetništvo. Pri njegovem delu se teme kot so vrednostna analiza delovnih potekov in izdelkov, kakovost, kontroling, vodenje, proizvodnja, poslovanje, stalne izboljšave, logistika, komerciala, izgube, ciljno vodenje prepletajo in neprestano oplajajo s primeri iz prakse v našem in tujem gospodarstvu (pa tudi negospodarstvu).

Lidija Robnik, doc. dr. univ. dipl. ekon.

Samostojna podjetnica, finančna svetovalka, predavateljica. Piše strokovne in znanstvene članke, sodeluje z referati na domačih in mednarodnih strokovnih in znanstvenih konferencah. Izvaja samostojne strokovne seminarje in delavnice za razne naročnike, kot so: podjetja, izobraževalne inštitucije, založbe zbornice ipd. Njena glavna značilnost je, da na predavanjih, delavnicah in srečanjih povezuje teorijo s prakso, kar je zelo dobro sprejeto s strani udeležencev. Izdala je nekaj samostojnih knjig in priročnikov.

mag. Borut Ivanuša

Je soustanovitelj svetovalne družbe Pakta. Trenutno je zaposlen kot vodja kontrolinga v proizvodnem podjetju. V ZDA se je strokovno izpopolnjeval na področju vrednotenja nepremičnin in nepremičninskih projektov. V zadnjih letih je sodeloval pri več kot 80 projektih ocenjevanja vrednosti podjetij, dejavnosti in blagovnih znamk v Sloveniji in tujini.

Splošni pogoji

Ob naročilu poslovne izdaje priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov.  V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Ob naročilu online izdaje priročnika pridobite dostop do online priročnika z vsemi posodobitvami in nadgradnjami v obdobju enega leta. Dostopne podatke boste prejeli na vaš elektronski naslov. Dostop se po poteku obdobja samodejno podaljša. V primeru, da tega servisa v prihodnje ne želite več, nam pisno sporočite najmanj 30 dni pred pričetkom novega obdobja. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do novih aktualnih vsebin. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

NE SPREGLEJTE: 20 % popust za mikropodjetja!*

*Navedeni popust se ne sešteva z drugimi popusti, razen s popustom za več udeležencev izobraževanj. Ob naročilu nas opozorite, da ste mikro podjetje in da želite koristiti pripadajoči popust.