Maja Lajevec

Maja Lajevec je po izobrazbi univerzitetna diplomirana pravnica. Več kot 17 let je bila zaposlena na sodišču v Ljubljani, najprej kot strokovna sodelavka, enajst let kot izvršilna sodnica na Okrajnem sodišču v Ljubljani in tri leta kot specializirana stečajna sodnica na Okrožnem sodišču v Ljubljani. Zaradi prepričanja, da za sodnika ne zadostuje le spremljanje in poznavanje zakonodaje, je svoje znanje ves čas nadgrajevala z aktivnim sodelovanjem v postopkih sprejemanja izvršilne in stečajne zakonodaje, pri izobraževanju izvršiteljev in upraviteljev, s pisanjem strokovnih člankov in knjige o izvršilnem postopku ter z različnimi vrstami izobraževanj namenjenih težavam upniško dolžniških razmerij. Od leta 2016 dalje posluje kot samostojna pravna svetovalka in je svojo dejavnost omeji na dve pravni področji - izvršbo in stečaj. Znanje in izkušnje pridobljene na teh dveh pravnih področjih ji omogočajo, da težave predvidi, jih locira in išče za naročnike najboljše rešitve. S prispevki povezanimi z izvršbo, stečajem ali njuno kombinacijo sodeluje na Insolvenčnih in Stvarnopravnih dnevih, z revijo Odvetnik, sodelovala je z Obrtno zbornico in Zvezo potrošnikov Slovenije. Je ena od avtoric Urejene sodne prakse k Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP). Trenutno s kolegico pripravlja komentar Zakona o izvršbi in zavarovanju.

Ujemajočih izdelkov ni mogoče najti.