dr. Sandra Senčič

Dr. Sandra Senčič, je zaposlena na družbi KOVA d.o.o. Celje in opravlja strokovne naloge na področju zagotavljanja varnosti in zdravja delavcev že več kot 18 let. Specialistično področje njenega dela obsega reševanje problematike zagotavljanja varnosti pri delu pri ravnanju z nevarnimi kemičnimi snovmi tako v procesih skladiščenja, uporabe nevarnih kemičnih snovi kot tudi ravnanja z nevarnimi odpadki. Predavateljica deluje v okviru akreditiranega preskusnega laboratorija družbe KOVA d.o.o. (LP-034), ki je akreditirano za izvedbo meritev kemijskih škodljivosti na delovnem mestu že od leta 2015, tako, da bo na delavnicah predstavila nov pristop na področju spremljanja obremenjenosti delavcev na delovnih mestih, pri načrtovanju in sami izvedbi meritev kemičnih snovi na delovnih mestih v skladu z novostmi. Vidik zdravja pri delu predavateljica nadgrajuje s področjem poznavanja problematike zdravstvenih okvar delavcev, ki so izpostavljeni kemičnim snovem tudi z vidika bioloških učinkov na telo kot tudi potencialnega nastanka poklicnih bolezni. Opravljene ima številne strokovne izpite na področju varnosti in zdravja pri delu - na področju  kemične snovi npr. svetovalec za kemikalije, strokovni izpit za varnost in zdravje pri delu, strokovni izpit za varstvo pred požarom (tudi IZS izpit za projektiranje požarne varnosti), varnostni svetovalec za prevoz nevarnega blaga (ADR/RID), izpit za sodnega izvedenca za področje varstva pri delu in požarne varnosti (vključno s podpodročjem nevarne snovi in eksplozivi), andragoško pedagoški izpit itd.. Vrsto let je izdelovala strokovne ocene za pripravo regresnih zahtevkov ZZZS v primeru nezgod pri delu. V okviru delavnic bodo predstavljeni in obravnavani praktični primeri, ki jih bo pripravila predavateljica oz. lahko tudi primeri, izpostavljeni s strani udeležencev delavnice.

Ujemajočih izdelkov ni mogoče najti.