Aleš Zaletel

Ustanovitelj in direktor podjetja Mojedelo.com. Leta 2004 je ustanovil podjetje Mojedelo d.o.o. in portal Mojedelo.com, ki ga danes dnevno obi{~e ve~ kot 25.000 ljudi. Pod njegovim okriljem je portal zrasel v glavno sti~i{~e ponudbe in povpra{evanja na trgu dela. Zbirki Kariera, v kateri letno izhajajo {tevilni priro~niki in bro{ure na temo zaposlovanja, je tudi sam prispeval veliko vsebin s podro~ja zaposlo- vanja, iskanja zaposlitve in gradnje kariere. V sklopu portala je oblikoval tudi karierno revijo Mojedelo. Je eden izmed klju~nih poznavalcev trga dela v Sloveniji, njegovi ~lanki so objavljeni v vseh ve~jih tiskanih medijih in na spletnih straneh. Svoje ideje in uspehe je prenesel tudi na trg Bosne in Hercegovine in Srbije, kjer sta pod njegovim vodstvom nastala tudi portala Boljiposao BIH in Srbija. Z nenehnim delom in sledenju trendom na trgu dela, s svojim inovativnim pristopom in kakovostnim vodenjem ekipe Mojedelo.com, vsako leto poskrbi tudi za vsebinsko plat kadrovske konference MojeHRDelo, sejma Mojedelo in drugih aktivnosti, ki jih izvajajo na trgu. Prav tako pa vseskozi daje veliko poudarek nenehnemu izobra`evanju. Tako je pod njegovim okriljem zrasel tudi portal PortalZnanja.com, sti~i{~e ponudbe izobra`evanj in udele`encev. V zadnjem ~asu veliko napora vlaga predvsem v izobra`evanje tr`nikov v projektu Top 100 tr`nikov, v katerem ni le idejni vodja, temve~ sodeluje tudi kot predavatelj in organizator.

Ujemajočih izdelkov ni mogoče najti.