Kontakt  |  Pogoji poslovanja  |  E-priročnikiZaložba Forum Media
Naročite se na brezplačne
strokovne nasvete in
mesečno prejemajte
koristne informacije.

Brezplačni
E-mesečniki »

Za naročila in nasvete smo vam na voljo na telefonski številki

telefonska-stevilka

telefon: 02 250 18 00
fax: 02 252 40 92

e-pošta: info@zfm.si

Tukaj smo za vas!
Pon – čet: 08.00 – 16.00
Pet: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media d.o.o.
Prešernova ulica 1
2000 Maribor 

Učinkovito ravnanje z odpadki in emisijami

 
Priročnik
Strokovna navodila, vzorci in primeri dobre prakse za vzpostavitev in vzdrževanje učinkovitega sistema ravnanja z okoljem.
 • Pregled in razlaga aktualne zakonodaje 
 • Primeri iz prakse 
 • Bistven prihranek časa z vnaprej pripravljenimi obrazci in primeri
 
Poslovna izdaja
298,00 € + DDV + distribucijski stroški
Tiskana izdaja
205,00 € + DDV + distribucijski stroški
Količina:  

Kot skrbniki sistema kakovosti, vodje nabave, strokovni sodelavci, tehnologi, vodje vzdrževanja in vsi, ki ste v vaši organizaciji odgovorni za ravnanje z odpadki se srečujete z zapleteno in nenehno spreminjajočo se okoljsko zakonodajo, potrebo po optimizaciji stroškov in s pomanjkanjem primerov dobre prakse in. Obvladovanje teh nalog v praksi je težavno, a žal nujno opravilo.

Pomagamo vam sooblikovati rešitev – z zbranimi primeri in pojasnili na enem mestu - v tem priročniku

 
  Z njim boste:
 • imeli pojasnila in zbrane usmeritve na enem mestu, kakšen je pravilen način ravnanja s posameznim odpadkom in katera uredba ga predpisuje (poglejte primer iz preglednice »Pravilno ravnanje z odpadki«);
 • Razpolagali s primeri iz prakse, s pomočjo katerih boste optimizirali stroške ravnanja z odpadki (poglejte primer iz priročnika);
 • Dostopali do vnaprej pripravljenih obrazcev za takojšnjo uporabo na zgoščenki (poglejte primer z zgoščenke) ;
 • Deležni brezplačnega svetovanja. Na vaše vprašanje odgovorimo brezplačno (poglejte primer). Pošljite vprašanje na: okolje@zfm.si

PREVERJENO: razlaga zakonodaje in primeri bodo vaše ravnanje z odpadki poenostavili! 

Mnenja Kupcev

»Priročnik je nadvse koristen. Na praktičen način obravnava vsa področja, ki so pomembna za učinkovito ravnanje z odpadki.«
(Ciril Kern, vodja gradbeno-komunalne službe,  Aerodrom Ljubljana).

»Priročnik je dobrodošla pomoč vsem, ki smo kakorkoli povezani z ravnanjem z odpadki. Obveščanje in sprotno posodabljanje zagotavlja reden stik z najnovejšimi zakonskimi zahtevami".
(Irena Petek, samostojni tehnolog kontrole kakovosti v podjetju Paloma d.d.)

»Pohvalim zgoščenko z vsemi uporabnimi preglednicami in veljavno zakonodajo na enem mestu«,
(Aleš Volčanšek, NEK Krško)

»Zelo mi koristi zakonodaja povezana z odpadki in praktični primeri, saj so zelo uporabni v praksi«
(Marko Melik, Cetis)

Kratek pregled vsebine

Vsebina v priročniku
  1. UVOD
  2. Zakonski ukvirji ravnanja z odpadki

 • Nova Uredba o odpadkih 
 • Klasifikacijski seznam odpadkov in način razvrščanja odpadkov v klasifikacijski seznam
 • Hierarhija ravnanja z odpadki, odpadek kot stranski proizvod
 • Prenehanje statusa odpadka
 • Programi na področju ravnanja z odpadki
 • Pravila ravnanja z odpadki (zbiranje, predelava, skladiščenje odstranjevanje odpadkov …)
 • Obveznosti oseb, ki ravnajo z odpadki 
  3. Ravnanje glede na vrsto odpadka
 • Ločeno zbiranje odpadkov v obratih
 • Recikliranje in ponovna uporaba odpadka
 • Načela, pomembna pri vzpostavitvi sistema ravnanja z odpadki
 • Sistemi ravnanja po vrstah odpadkov (nevarni odpadki, komunalni odpadki in ločeno zbrane frakcije, biološko razgradljivi kuhinjski odpadki in odpadna jedilna olja, odpadki iz zdravstva in odpadna zdravila, baterije in akumulatorji, izrabljena vozila in odpadne gume, gradbeni odpad in odpadki iz azbesta, odpadna električna in elektronska oprema, odpadna embalaža, PCB/PTB …)
 • Odlaganje odpadkov (obdelava in odlaganje, obratovanje odlagališč, OVD, izvajanje obratovalnega monitoringa, ocena odpadkov …)
 • Primeri učinkovitega ravnanja z odpadki in optimizacija stroškov
 • Čezmejno pošiljanje odpadkov
  4. Dokumentacije, ki spremljajo odpadke
 • Informacijski sistem o ravnanju z odpadki, evidenčni list, poročanje o odpadkih
 • Izdelava ocene odpadkov 
 • Ocena odpadkov za odlaganje in za sežig
 • Načrt gospodarjenja z odpadki, načrt ravnanja z odpadki, načrt zbiranja odpadkov 
  5. Ravnanje z emisijami
 • Predstavitev vrst emisij in vplivov po posameznem sklopu:
  • vode, zrak, hrup, tla, svetlobna onesnaženost, EMS..
  • kakovost zunanjega zraka
 • Zakonske zahteve za ravnanje z emisijami po posameznem sklopu (zavezanci, roki,…): mejne vrednosti, obvezne meritve, monitoring
 • Ukrepi za zmanjševanje emisij po posameznem sklopu s primeri dobre prakse
 • Uvajanje načinov zmanjševanja emisij - pregled tehnologij s primeri dobre prakse
 • Možnosti za zmanjševanje stroškov poslovanja
 • Vodna povračila
 • Rešitve za aktualne probleme, ki nastajajo zaradi neučinkovitega ravnanja z emisijami …
  6. Sistem ravnanja z okoljem (ISO 14001)

Vsebina na zgoščenki
  Dokumentacija za ravnanje z odpadki
 • Uporaba aplikacije IS-Odpadki in elektronski evidenčni list
 • Vzorec načrta gospodarjenja z odpadki
 • Vrtilne tabele za vodenje evidenc o odpadkih
 • Vzorec organizacijskega navodila za zdravstvene ustanove
 • Preglednice za vodenje evidenc o odpadkih
 • Preglednica: Ugotavljanje skladnosti in ustreznosti ravnanja z odpadki
 • Evidenčni listi (obrazci in primeri izpolnjenih obrazcev)
 • Poročila
  • navodila in obrazci za izdelavo letnega poročila o nastajanju, predelavi/odstranjevanju in zbiranju odpadkov
  • primeri izpolnjenih poročil …
 • Okoljevarstvena dovoljenja
  • vloga za pridobitev in navodila za izpolnitev 
 • Navodila za varno delo z odpadki
  Dokumentacija za ravnanje z emisijami
 • Monitoring
 • navodila in obrazci za izdelavo poročila o monitoringu
 • primeri izpolnjenih poročil
 • obrazec za izračun števila enot obremenitev za odpadne vode in primer
 • mejne vrednosti parametrov
 • Vzorec Poslovnika naprave za čiščenje odpadnih plinov
  Okoljske dajatve (OD) :
 • zavezanci, obračun in plačilo
 • obrazci za obračun v Excelu
 • primeri izpolnjenih obračunskih obrazcev s predstavitvijo načina izračuna dajatve
 • prijava dejavnosti
 • zahtevki za vračilo OD
  Aktualna zakonodaja
 • Zakon o varstvu okolja
 • Aktualne uredbe, …

Ob priročniku prejmete tudi:
Brošuro Klasifikacijski seznam odpadkov
Uporabno preglednico, iz katere za posamezno vrsto odpadka takoj razberete pravilni način ravnanja

Priporočamo tudi:

Varnost in zdravje pri delu

 • Namenjen strokovnim delavcem s področja varnosti 
 • Odgovornim osebam delodajalcev, ki same prevzamejo opravljanje strokovnih nalog
 • V priročniku in na zgoščenki so zbrani pravno preverjeni ključni dokumenti

Energetska učinkovitost in energetska izkaznica stavb

 • Vse, kar morate vedeti o energetski učinkovitosti stavb
 • Potrebne pravne podlage
 • Praktične primere na zgoščenki

 

 

Splošni pogoji

Z naročilom priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. Navedeni podatki se lahko uporabijo za promocijske namene in ne bodo posredovani tretjim osebam. Vaše podatke lahko na vašo zahtevo kadarkoli spremenimo ali izbrišemo. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Založba Forum Media

O nas

Povezave

 

 

 

© Založba Forum Media d.o.o. : Izdelava spletne trgovine Oblikovanje.com