Kontakt  |  Pogoji poslovanja  |  E-priročnikiZaložba Forum Media
Naročite se na brezplačne
strokovne nasvete in
mesečno prejemajte
koristne informacije.

Brezplačni
E-mesečniki »

Za naročila in nasvete smo vam na voljo na telefonski številki

telefonska-stevilka

telefon: 02 250 18 00
fax: 02 252 40 92

e-pošta: info@zfm.si

Tukaj smo za vas!
Pon – čet: 08.00 – 16.00
Pet: 08.00 – 15.00

Založba Forum Media d.o.o.
Prešernova ulica 1
2000 Maribor 

Korak za korakom do finančnih sredstev EU in Slovenije

 
Priročnik z zgoščenko
Ključne informacije in v praksi preverjeni napotki za uspešno pridobivanje (ne)povratnih sredstev iz evropskih in slovenskih skladov ter programov
 • Pregledno zbrane informacije o vseh razpisovalcih in programih
 • Uspešna priprava in izvedba projektov v praksi
 • Avtorji so strokovnjaki, ki delujejo v vlogi razpisovalcev in ocenjevalcev projektov
 • Kratka in jasna predstavitev pomembnih informacij
Cena: 205,00 €
DDV in distribucijski stroški niso všteti v ceno.
Količina:  

Izjemna priložnost: na voljo so dodatna finančna sredstva!

Evropske in slovenske institucije preko programov in razpisov nudijo različne možnosti financiranja. Dodatna sredstva za podjetje pomenijo izjemno možnost dodatnih vlaganj, hitrejšega in boljšega razvoja ter zagotovitve konkurenčne prednosti, zavedati pa se moramo, da dostopnost do teh sredstev še ne pomeni uspešnega in učinkovitega koriščenja!

Pred vami je odlična pomoč pri prijavi na razpise – praktično orodje z VSEMI informacijami na ENEM mestu.

Bistvene koristi priročnika z zgoščenko:
 • Pregledno zbrane informacije o vseh razpisovalcih in programih – na enem mestu smo pripravili pregled možnosti dodatnega financiranja – nepovratna sredstva, garancije za kredite, sofinanciranje obrestne mere, naložbe tveganega kapitala…
 • Uspešna priprava in izvedba projektov v praksi – podajamo navodila in orodja, ki vas vodijo od projektne ideje, načrtovanja projekta do uspešne prijave na razpise ter izvajanja, nadzora, poročanja in vrednotenja projektov;
 • Avtorji so strokovnjaki, ki delujejo v vlogi razpisovalcev in ocenjevalcev projektov – na konkretnih primerih vas s komentarji opozorijo, na kaj morate biti pozorni pri izpolnjevanju vlog;
 • Kratka in jasna predstavitev pomembnih informacij, ki jih morate poznati glede:
  • upravičenih stroškov/izdatkov,
  • najpogostejših napak pri pripravi pogodb pri javnem naročanju, 
  • priprave investicijske dokumentacije in ostalih zahtev pri izvajanju projektov…

Zagotovite si učinkovitega svetovalca za pridobivanje sredstev in priročnik naročite še danes!

P.S.: Z našimi navodili in namigi zanesljivo do dodatnih finančnih sredstev!

Kratek pregled vsebine

Vsebina v priročniku
  1.Kohezijska politika v obdobju 2007 - 2013
 • Osnovna načela in cilji kohezijske politike 
 • Cilji kohezijske politike 
 • Finančni instrumenti izvajanja kohezijske politike 
  2. Kohezijska politika 2007-2013 v Republiki Sloveniji
 • Splošno o ciljih v Republiki Sloveniji
 • Cilj konvergenca
 • Evropsko teritorialno sodelovanje
 • Ključni udeleženci in njihove pristojnosti pri izvajanju kohezijske politike v Republiki Sloveniji…
  3. Ključna načela in zahteve evropske in slovenske zakonodaje pri izvajanju projektov
 • Upravičeni javni izdatki
 • Upravičeni stroški/izdatki, DDV, novosti in poenostavitve
 • Povračilo sredstev in predplačila
 • Prihodki
 • Informiranje in obveščanje javnosti
 • Javno naročanje in najpogostejše napake
 • Spremembe zakonodaje javnega naročanja
 • Spremljanje projektov
 • Hramba dokumentacije in zaključevanje projektov
 • Ločene računovodske /knjigovodske evidence
 • Državne pomoči; investicijska dokumentacija; pogodbe...
  4. Ključni postopki pri izvajanju kohezijske politike
 • Ključni postopki pri izvajanju cilja konvergenca
  • Izbor upravičencev oziroma pogodba o sofinanciranju
  • Vsebinsko in finančno poročanje – priprava zahtevkov za izplačilo; Kontrole po členu 13
  • Izplačilo sredstev in priprava zahtevkov za povračilo
  • Nepravilnosti in napake
  • Nadzor oziroma revizije; informacijski sistem ISARR
 • Ključni postopki pri izvajanju cilja evropsko teritorialno sodelovanje
  • Priprava projekta
  • Izbor upravičencev oziroma pogodba o sofinanciranju
  • Izplačilo sredstev in priprava zahtevkov za povračilo
  • Kontrole; nepravilnosti in napake; nadzor in revizije
  5. Možnosti za pridobivanje sredstev v okviru posameznih operativnih programov
 • Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 
 • Operativni program razvoja človeških virov 2007-2013
 • Operativni program razvoja prometne in okoljske infrastrukture 2007-2013
 • Operativni program evropskega teritorialnega sodelovanja 2007-2013
 • Čezmejni operativni program
 • Transnacionalni operativni program
 • Medregionalni operativni program
  6. Uspešna priprava in izvedba projektov v praksi
 • Oblikovanje projektne ideje; načrtovanje projekta
 • Prijava na razpise
 • Spremljanje in poročanje; vrednotenje projektov
  7. Centralizirani viri financiranja
 • Sedmi okvirni program za raziskave in tehnološki razvoj
 • Okvirni program za konkurenčnost in inovativnost
 • Program PROGRESS, LIFE+, MEDIA 2007, Kultura…
  8. Najpogostejši slovenski razpisovalci
 • Slovenski podjetniški sklad (SPS)
 • Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI), za tehnološki razvoj (TIA), Eko sklad
 • Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT), Zavod RS za zaposlovanje
 • Javni sklad RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja …

Vsebina na zgoščenki:

 • Analiza vsebine javnega razpisa Ministrstva za šolstvo in šport (MŠŠ) za sofinanciranje profesionalnega usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju v letih 2008, 2009, 2010 in 2011
  • Vzorec prijavnice, izjave o izpolnjevanju pogojev, meril in drugih določil iz razpisne dokumentacije, vzorec organizacijskega načrta… 
  • Vzorec pogodbe o sofinanciranju, konzorcijske, gradbene pogodbe, pogodbe o izvedbi storitev 
  • Primer liste prisotnosti, Zbirna tabela vrednosti in zahtev glede investicijske dokumentacije
  • Primer ekonomske in finančne analize ter izračuna finančne vrzeli v okviru investicijskih projektov
  • Vzorec finančnega poročila za spremljanje izvajanja projekta
 • Dodatni praktični namigi v zvezi z javnim naročanjem
 • Vzorca izpolnjene LFA-matrice
 • Vzorec opredelitve upravičenih stroškov v katalogu upravičenih stroškov za prednostno usmeritev » Dvig ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podpora njihovi socialni vključenosti«
 • Dodatne informacije o javnih razpisih
 • Kazalo vsebine DI-IP, vsebine Investicijskega projekta, vsebine Predinvesticijske zasnove (PIZ)
 • Razpisna dokumentacija - osnovne zahteve
 • Vzorec sklepa o začetku postopka
 • Vzorec odločitve o oddaji naročila 
Priporočamo tudi:

Vodnik po novostih Zakona o javnem naročanju

 • Novosti zakonodaje, njihov obseg in pomen za prakso
 • Potek postopkov javnega naročanja
 • Aktualna praksa Državne revizijske komisije

Sodobna orodja vodenja

 • Postavljanje ciljev in oblikovanje strategij
 • Letni razgovori in ciljni sporazumi
 • Priprava in izvedba pogajanj
 • Interno komuniciranje.

 

 

Splošni pogoji

Z naročilom priročnika boste ob vsaki zakonski ali vsebinski spremembi prejeli posodobitev, katere cena je odvisna od obsega. Če posodobitve iz kakršnega koli razloga ne boste sprejeli, jo lahko vrnete v 14 dneh od datuma prejema pošiljke. Takoj ko nam to pisno sporočite, vas bomo odstranili s seznama prejemnikov posodobljenih izdelkov. V primeru pisne odpovedi posodobitvenega servisa založba ne prevzema odgovornosti za aktualnost vsebin in njihovo skladnost z zakonodajo, hkrati pa v tem primeru preneha dostop do digitalne izdaje priročnika. Navedeni podatki se lahko uporabijo za promocijske namene in ne bodo posredovani tretjim osebam. Vaše podatke lahko na vašo zahtevo kadarkoli spremenimo ali izbrišemo. Za proračunske porabnike veljajo plačilni pogoji v skladu z zakonodajo o javnih plačilih.

Založba Forum Media

O nas

Povezave

 

 

 

© Založba Forum Media d.o.o. : Izdelava spletne trgovine Oblikovanje.com